Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009


Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009

Η εκπαίδευση, ιδίως η «τριτοβάθμια», έχει καταλάβει στη χώρα μας περίοπτη θέση, εάν σκεφθούμε ότι απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, αποτελεί σταθερά αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων και διαξιφισμών, προσφέρει συχνά πρωτοσέλιδους τίτλους στον τύπο, προβάλλεται ως σπουδαία - εάν όχι η σπουδαιότερη - έκφανση του κοινωνικού βίου, αλλά και ως κατάλληλος χώρος για κοινωνικές διεκδικήσεις, και διανύει μία «μεταβατική περίοδο» με ίσως γνωστή έναρξη (την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας το 1974) και οπωσδήποτε άγνωστη λήξη, καθώς υπόκειται και αναγκάζεται να προσαρμοσθεί σε αλλεπάλληλες, μεγάλες και μικρές, θεμελιώδεις και αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις του νομικού καθεστώτος που την διέπει.

Η ανάγκη για μια νέα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου είχε γίνει αισθητή εδώ και καιρό λόγω των αλλεπάλληλων μεταβολών της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο της παιδείας
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφείς
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-383-2
Σελίδες
XIV + 329
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
§ 1. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ι. Δικαίωμα του πολίτη και καθήκον του κράτους
ΙΙ. Θεμελιώδης υποχρέωση του πολίτη
III. Οι φορείς των συνταγματικών δικαιωμάτων
ΙV. Το περιεχόμενο του άρθρου 16 του Συντάγματος
1. Οι ατομικές ελευθερίες της παραγράφου 1
2. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις της παιδείας
α. Οι σκοποί της παιδείας
β. Το δικαίωμα στην παιδεία
γ. Η συνταγματική αποστολή του κράτους στον χώρο της παιδείας
δ. Η συνταγματική θέση της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως
V. Το συνταγματικό καθεστώς της ανώτατης παιδείας
1. Η ελευθερία της επιστήμης
α. Η έννοια της επιστήμης
β. Το περιεχόμενο της ελευθερίας της επιστήμης
2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία
2.1. Τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ελευθερίας: η ελευθερία της έρευνας και η ελευθερία της διδασκαλίας
α. Η ελευθερία της έρευνας
β. Η ελευθερία της διδασκαλίας
2.2. Περιορισμοί της ακαδημαϊκής ελευθερίας
α. Καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα
β. Το πλαίσιο οργανώσεως και λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
3. Η οργάνωση της ανώτατης παιδείας
3.1. Ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου
3.2. Έννοια της πλήρους αυτοδιοικήσεως
α. Διοικητική αυτοτέλεια
β. Οικονομική αυτοτέλεια
γ. Έννοια της κρατικής εποπτείας και παρεμβάσεις στην αυτοδιοίκηση
§ 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ι. Βαθμίδες και μορφές της εκπαιδεύσεως
II. Τα γενικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής νομοθεσίας
1. Οι σκοποί της εκπαιδεύσεως
2. Οι κρατικές παροχές
3. Η γλώσσα της εκπαιδεύσεως
III. Παιδεία και εκπαίδευση
IV. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ι. Το σχολείο ως δημόσια υπηρεσία

II. Διακρίσεις των σχολείων

1. Τα νηπιαγωγεία

2. Τα δημοτικά σχολεία

3. Τα γυμνάσια

4. Τα λύκεια

5. Οι τεχνικές-επαγγελματικές σχολές

6. Τα πειραματικά σχολεία

7. Τα σχολεία ειδικής αγωγής

8. Τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα

III. Η διοίκηση των σχολείων

1. Τα καθήκοντα των οργάνων διοικήσεως του σχολείου

2. Διοίκηση και έλεγχος λειτουργίας των σχολείων

IV. Η σχολική περιουσία

§ 4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ι. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

II. Τα συλλογικά όργανα του ν. 1566/1985

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια

2. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

3. Τα όργανα λαϊκής συμμετοχής

4. Οι προοπτικές αποδόσεως των συλλογικών οργάνων του ν.

IV. Η περιφερειακή οργάνωση της εκπαιδεύσεως

1. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαιδεύσεως

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

V. Βοηθητικοί οργανισμοί

§ 5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ι. Κλάδοι και κατηγορίες του εκπαιδευτικού προσωπικού

II. Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση

III. Βασικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών

IV. Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση

V. Το διοικητικό προσωπικό των σχολείων

§ 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών

1. Υποχρεωτική εκπαίδευση

2. Δικαίωμα δωρεάν παιδείας

3. Υποχρεώσεις των μαθητών

4. Τίτλοι σπουδών και εξετάσεις

5. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

6. Ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση

7. Οργάνωση της μαθητικής ζωής

II. Συμμετοχή των μαθητών στη διοίκηση των σχολείων και στα όργανα λαϊκής συμμετοχής

III. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονέων

§ 7. ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ι. Η έκταση της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως

ΙΙ. Ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων

1. Άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας

2. Προσόντα και καθήκοντα των ιδιοκτητών

3. Επωνυμία και κανόνες λειτουργίας των σχολείων

4. Τα σχολικά οικοτροφεία

ΙΙΙ. Φοίτηση και εξετάσεις

1. Τίτλοι σπουδών

2. Οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών

IV. Το εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Πρόσληψη και σχέση εργασίας

2. Λύση της σχέσεως εργασίας

3. Καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού

4. Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων

V. Παραβάσεις και κυρώσεις

Επίμετρο

1. Ιδιωτικά Σχολεία αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια

2. Τα ξένα ιδιωτικά σχολεία

3. Φροντιστήρια

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 8. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ι. Οι βασικές αρχές του ν. 2525/1997

IΙ. Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

IIΙ. Ο προσδιορισμός του αριθμού των εισακτέων

ΙV. Μετεγγραφές και κατατάξεις

1. Μετεγγραφές από Σχολές εσωτερικού

2. Μετεγγραφές από Σχολές εξωτερικού.

3. Κατατάξεις πτυχιούχων

§ 9. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ι. Η νομοθεσία για τα α.ε.ι.

II. Οι μεγαλεπήβολοι στόχοι και η σκληρή πραγματικότητα

ΙΙΙ. Οι Μεταπτυχιακές Σχολές

ΙV. Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα

V. Εμπειρίες από την εφαρμογή της πανεπιστημιακής νομοθεσίας

§ 10. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ι. Σχολές, Τμήματα και Τομείς

1. Τα Τμήματα των α.ε.ι.

2. Οι Τομείς

3. Εργαστήρια, Κλινικές και Βιβλιοθήκες

II. Τα όργανα του α.ε.ι.

1. Η Σύγκλητος

2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο

3. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις

4. Άλλα όργανα των α.ε ι.

α. Υπηρεσίες

β. Συμβούλια και Επιτροπές

γ. Ειδικά νομικά πρόσωπα

δ. Ο Γραμματέας

III. Τα όργανα της Σχολής

IV. Τα όργανα του Τμήματος

1. Η Γενική Συνέλευση

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Ο Πρόεδρος του Τμήματος

V. Τα όργανα του Τομέα

VI. Το οργανωτικό σχήμα των α.ε.ι.

VII. Κανόνες λειτουργίας των πανεπιστημιακών οργάνων

§ 11. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ι. Οι ρυθμίσεις του ν.

1. Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες κατά τον ν. 1268/82

2. Πανεπιστημιακό άσυλο

3. Η εξαγγελία της αυτοδιοικήσεως

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

5. Η Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

6. Άλλα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες του ν. 2327/1995

7. Άλλα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες του ν. 2327/1995

II. H (αντισυνταγματική) ενίσχυση της αυτοδιοικήσεως με τον ν. 1674/1986 και ο ν. 2083/1992

1. Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και κατάτμηση, αλλαγή γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία των α.ε.ι.

2. Σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση και κατάργηση των Τομέων

§ 12. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

I. Το Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό

1. Βασικά δικαιώματα και καθήκοντα

2. Υπηρεσιακή κατάσταση

3. Ίση μεταχείριση και διακρίσεις

4. Πρόσθετες υποχρεώσεις

α. Η χρήση του καθηγητικού τίτλου

β. Το ζήτημα της αποκλειστικής απασχολήσεως

γ. Συμμετοχή στα πανεπιστημιακά όργανα

δ. Άδειες του ΔΕΠ

ε. Καθεστώς αναστολής και ασυμβίβαστα

II. Εκλογή των μελών του ΔΕΠ

1. Προκήρυξη των Θέσεων ΔΕΠ

2. Υποβολή υποψηφιοτήτων

3. Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα

α. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

β. Συγκρότηση εισηγητικής επιτροπής

γ. Περιεχόμενο εισηγητικής εκθέσεως

δ. Υποβολή εισηγητικής εκθέσεως

4. Εκλογή

α. Σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος

β. Απαρτία

γ. Νόμιμη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος-λόγοι εξαιρέσεως

δ. Συζήτηση, ψηφοφορία και απαιτούμενη πλειοψηφία

IΙΙ. Βαθμίδες και προσόντα

1. Το διδακτορικό δίπλωμα

2. Επιστημονική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις

α. Εκπαιδευτική/επιστημονική δραστηριότητα

β. Δημοσιεύσεις

γ. Αξιολόγηση του επιστημονικού έργου

IV. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων της διαδικασίας εκλογής

1. Έννομο συμφέρον

2. Το ζήτημα της αποκλειστικότητας των προθεσμιών

3. Έκταση και όρια του δικαστικού ελέγχου

4. Συνέπειες ακυρώσεως

V. Εξέλιξη και υπηρεσιακή κατάσταση των εκλεγμένων μελών

1. Εξέλιξη των εκλεγμένων μελών

α. Λέκτορες

β. Επίκουροι Καθηγητές

γ. Αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση των εκλεγόμενων μελών

VΙ. Άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

1. Επισκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες και Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές

3. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

4. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

VIΙ. Το Διοικητικό Προσωπικό των α.ε.ι.

§ 13. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ

Ι. Προπτυχιακές σπουδές

1. Περιεχόμενο του διδακτικού έργου

2. Πρόγραμμα Σπουδών

3. Κανονισμός Σπουδών

4. Εξετάσεις και βαθμολογία

II. Μεταπτυχιακές σπουδές

III. Φοιτητικά Θέματα

1. Φοιτητική μέριμνα

2. Φοιτητική συμμετοχή

§ 14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Ι. Η διοίκηση των τ.ε.ι.

1. Σχολές, Τμήματα και Τομείς

2. Όργανα του τ.ε.ι.

3. Ανάδειξη και λειτουργία των οργάνων

II. Αυτοδιοίκηση και εποπτεία

III. Το διδακτικό προσωπικό

1. Βαθμίδες και προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

2. Το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

3. Έκτακτο και πρόσθετο διδακτικό προσωπικό

4. Καθήκοντα και δικαιώματα τον διδακτικού προσωπικού

5. Το Ειδικό Τεχνικό και το Διοικητικό Προσωπικό των τ.ε.ι.

6. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 2916/2001 για την ένταξη του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού των τ.ε.ι.

IV. Οι σπουδαστές και οι σπουδές τους

1. Η οργάνωση των σπουδών

2. Σπουδαστικά θέματα

§ 15. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Η κατάσταση της εκπαιδεύσεως στην ΕΕ

ΙΙΙ. Τα κοινοτικά προγράμματα

IV. Η επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη νομολογία του ΔΕΚ

V. Η αναγνώριση των διπλωμάτωνΤύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους...
Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011
Ο νόμος 4009/2011, που ψηφίσθηκε στις 30.8.2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 195), επιφέρει αναμφισβήτητα καίριες αλλαγές στην...
Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009
Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας....
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Η συνταγματική προστασία της παιδείας του αποδήμου ελληνισμού, 2008
Η μελέτη αυτή εξετάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα της συνταγματικής προστασίας της παιδείας της ελληνικής ομογένειας, το σύνολο των νομοθετικών και διοικητικών...