Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014


Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014

Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους για τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά δύο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, που είναι οι Τσιγγάνοι και οι Παλιννοστούντες από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης γενικά, και την πρώην Σοβιετική Ένωση ειδικότερα.

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογίας του δικαίου, καθώς εκτείνεται και στο χώρο της εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας, περιλαμβάνοντας συνεντεύξεις έρευνας με συγκεκρμένο πληθυσμό-στόχο, που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τον οποίο αφορούν οι νομικές ρυθμίσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διά βίου μάθηση
Συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας του δικαίου. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με εθνοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (hard & soft law)- Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου νομικών κειμένων και συνεντεύξεων έρευνας
Ενδεικτικά υποδείγματα ερευνητικών εργαλείων
© 2014
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-209-5
Σελίδες
XXVI + 316
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος του Καθηγητή κ. Νικολάου Γ. Ιντζεσίλογλου

Προλογικό σημείωμα Συγγραφέως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο ευρύτερος κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος της Διά Βίου Μάθησης

2. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διά βίου Μάθηση μετά τη δεκαετία

του ’90

3. Η ελληνική πολιτική για τη Διά βίου Μάθηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης μετά τη δεκαετία του ’90

4. Δύο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως πληθυσμός-στόχος της Διά Βίου Μάθησης: Παλιννοστούντες και Τσιγγάνοι

5. Σκοπός της εργασίας

6. Δομή της εργασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

1. Απόπειρες ορισμού της Διά Βίου Μάθησης

2. Ιδιαιτερότητες στον τρόπο μάθησης των ενηλίκων

3. Η συμβολή της παιδαγωγικής παράδοσης στη διαμόρφωση του περιεχομένου

της Διά Βίου Μάθησης

4. Οι ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης και η Διά Βίου Μάθηση

5. Από την εκπαίδευση στη μάθηση: ένα φαινόμενο της μετα-νεωτερικότητας

6. Οι τέσσερις ευρωπαϊκοί κοινοτικοί στόχοι της Διά Βίου Μάθησης

6.1. Απασχολησιμότητα/Προσαρμοστικότητα

6.1.1. Απασχολησιμότητα/Προσαρμοστικότητα: βασική εννοιολογική προ-

σέγγιση

6.1.2. Απασχολησιμότητα/Προσαρμοστικότητα: βασικά σημεία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.2. Κοινωνική Ένταξη

6.2.1. Κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνικός αποκλεισμός: βασική εννοιολο-

γική προσέγγιση

6.2.2. Η κοινωνική ένταξη και ο κοινωνικός αποκλεισμός στο πλαίσιο της πο-

λιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.3. Προσωπική Ολοκλήρωση


6.4. Δημιουργία Ενεργών Πολιτών

6.4.1. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη: βασική εννοιολογική προσέγγιση

6.4.2. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης

7. Οι τέσσερις στόχοι της Διά Βίου Μάθησης υπό το πρίσμα του δομικού λειτουρ-

γισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Βασικές εισαγωγικές έννοιες: ταυτότητα, κουλτούρα και εθνοτική κοινότητα

1. Πολυπολιτισμικότητα

Εισαγωγικά

1.1. Η Πολυπολιτισμικότητα και το γενικό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

1.2. Φάσεις εξέλιξης της συζήτησης περί Πολυπολιτισμικότητας

1.3. Η Πολυπολιτισμικότητα και η «πολιτική της αναγνώρισης»

1.4. Στρατηγικές διαχείρισης της Πολυπολιτισμικότητας: μια συνολική κοινωνι- ολογική θεώρηση

1.5. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο της εκπαίδευσης

Επιλογικά

2. Κοινοτισμός

Εισαγωγικά

2.1. Εννοιολογική προσέγγιση της Κοινότητας

2.2. Η εμφάνιση του Νεο-Κοινοτισμού και η «Κοινοτιστική Πλατφόρμα»

2.3. Κοινοτισμός έναντι Φιλελεύθερου Ατομικισμού: τα άκρα ενός δίπολου

2.4. Η κοινοτιστική θέση υπέρ της συμμετοχής στο δημόσιο βίο

2.5. Ο Κοινοτισμός στη σύγχρονη Νομική Σκέψη

2.5.1. “Common law”: μια κοινοτιστική κληρονομιά στην έννοια του Δικαίου.

2.5.2. Φιλελευθερισμός και Κοινοτισμός στο Οικογενειακό Δίκαιο

2.5.3. Μια εναλλακτική κοινοτιστική θεώρηση στο Ποινικό Δίκαιο

2.5.4. Η κοινοτιστική πολιτεία με συνταγματικούς όρους

2.6. Ο Ελληνικός Κοινοτισμός και η Νεοελληνική Κοινοτική Παράδοση

3. Διαπολιτισμικότητα

Εισαγωγικά

3.1. Βασική εννοιολογική προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας

3.2. Το νόημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

SOFT LAW: Εύπλαστο ή Ήπιο Δίκαιο

Εισαγωγικά

1. Η έννοια του Soft Law στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

2. Το Soft Law στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1. Θεσμικά Όργανα της ΕΕ και Αρμοδιότητες

2.2. Πηγές του Δικαίου της ΕΕ και Soft Law


2.3. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) ως Soft Law εργαλείο διακυβέρ-

νησης

2.4. Soft Law: ένα συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης

3. Το Soft Law στην άσκηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΡΕΥΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Ζητήματα Μεθοδολογίας: Η οπτική της Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Εισαγωγικά

1. Βασικές αρχές της «Κατανοούσας» Κοινωνιολογίας

2. Η αποτελεσματικότητα των νομικών κανόνων και η «εμπειρική Κοινωνιολογία

του Δικαίου»

Β. Ζητήματα Μεθόδου: Η Ανάλυση Περιεχομένου

Εισαγωγικά

1. Διατύπωση του Ερευνητικού Προβλήματος και των Υποθέσεων της Έρευνας

1.1. Το Ερευνητικό Πρόβλημα: Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη Διά

Βίου Μάθηση

1.2. Οι Υποθέσεις της Έρευνας

1.2.1. Βασική Υπόθεση της Έρευνας

1.2.2. Επιμέρους Υποθέσεις της Έρευνας

2. Καθορισμός και παρουσίαση του υπό έρευνα υλικού: Νομικά Κείμενα και Συνε- ντεύξεις

Εισαγωγικά

2.1. 1ο Μέρος της έρευνας: Τα Νομικά Κείμενα

2.1.1. Λόγοι επιλογής του υπό έρευνα υλικού

2.1.2. Χρονική οριοθέτηση του υπό έρευνα υλικού

2.1.3. Συγκρότηση του «Αρχείου Πηγών»

2.1.3.1. Το ζήτημα της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο υλικό της έρευνας

2.1.3.2. Το παρατηρούμενο περιεχόμενο των νομικών κειμένων

2.1.3.3. Το «Αρχείο Πηγών»

2.2. 2ο Μέρος της έρευνας: Οι Συνεντεύξεις

Εισαγωγικά

2.2.1. Το δείγμα του πληθυσμού-στόχου της έρευνας: Τσιγγάνοι και Παλιννο- στούντες

2.2.1.1. Βασική περιγραφή του δείγματος του πληθυσμού-στόχου της έρευ-

νας

2.2.1.2. Λόγοι επιλογής του δείγματος

2.2.2. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων

2.2.2.1. Ο τύπος των ερωτήσεων

2.2.2.2. Η γλώσσα των ερωτήσεων


2.2.3. Η στάση της ερευνήτριας

2.2.4. Το έργο της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων

2.2.5. Ανάλυση και ερμηνεία των συνεντεύξεων

3. Επιλογή των μονάδων ανάλυσης των νομικών κειμένων

3.1. Το ζήτημα του συσχετισμού ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης

3.2. Το Θέμα ως μονάδα καταγραφής και η Συχνότητα ως μονάδα καταμέτρη-

σης: Κριτήρια Κωδικογράφησης

3.3. Ο Χώρος ως μονάδα αρίθμησης

4. Συγκρότηση και λειτουργική κατηγοριοποίηση των εννοιών

4.1. Ορισμός βασικών κατηγοριών και υποκατηγοριών της ανάλυσης

4.2. Κριτήρια που πληροί το σύστημα κατηγοριών της ανάλυσης

4.3. Δείκτες υπαγωγής του ερευνητικού υλικού στις κατηγορίες και υποκατηγο-

ρίες της ανάλυσης

5. Η εξωτερική κριτική ως στρατηγική διασφάλισης εγκυρότητας της έρευνας

6. Προβλήματα και Περιορισμοί της Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εισαγωγικά

1. Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου των Νομικών Κειμένων σχετικά με τους τέσσερις στόχους της Διά Βίου Μάθησης: Ιεράρχηση των στόχων της Διά Βίου Μάθησης με βάση τις πηγές των νομικών κειμένων (Ευρωπαϊκά Κοι-

νοτικά - Ελληνικά)

1.1. Διερεύνηση της 1ης Επιμέρους Υπόθεσης της Έρευνας: Η ιεράρχηση των στόχων της Διά Βίου Μάθησης με κριτήριο τον διαφορετικό βαθμό δεσμευτι-

κής ισχύος των νομικών κειμένων

Εισαγωγικά

1.1.1. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

1.1.2. Συμπεράσματα

1.2. Διερεύνηση της 2ης Επιμέρους Υπόθεσης της Έρευνας: Η ιεράρχηση των στόχων της Διά Βίου Μάθησης με κριτήριο το περιεχόμενο των προγραμμά-

των Διά Βίου Μάθησης

Εισαγωγικά

1.2.1. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

1.2.2. Συμπεράσματα

1.3. Διερεύνηση της 3ης Επιμέρους Υπόθεσης της Έρευνας: Ο ρόλος της παγκό- σμιας οικονομικής κρίσης του 2008 στην ενίσχυση της οικονομικής διάστασης

του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου για τη Διά Βίου Μάθηση

Εισαγωγικά

1.3.1. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

1.3.2. Συμπεράσματα

1.4. Γενικό συμπέρασμα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου

των νομικών κειμένων


2. Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου των Συνεντεύξεων Έρευνας

2.1. Ανάλυση των Συνεντεύξεων Έρευνας κατά κατηγορία και υποκατηγορία

των στόχων της Διά Βίου Μάθησης

1η Κατηγορία της έρευνας: Απασχολησιμότητα/Προσαρμοστικότητα

113. Ανάπτυξη μηχανισμών επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολι-

σμού – Προώθηση στην απασχόληση

114. Οικονομική παρακίνηση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΔΒΜ – Χρη- ματοδότηση

123. Καινοτόμος Δράση

3η Κατηγορία της έρευνας: Προσωπική Ολοκλήρωση

31. Ενδυνάμωση του ατόμου

32. Δημιουργικότητα

33. Μαθησιακή κουλτούρα

2η Κατηγορία της έρευνας: Κοινωνική Ένταξη

21. Κοινωνική Συνοχή

22. Ισότητα

23. Η διαπολιτισμική διάσταση της ΔΒΜ

4η Κατηγορία της έρευνας: Δημιουργία Ενεργών Πολιτών

42. Συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή και τους θεσμούς

43. Ανάπτυξη του πνεύματος του Ευρωπαίου πολίτη – Ενίσχυση της ευρωπαϊ-

κής συνεργασίας

2.2. Συμπεράσματα από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των Συνεντεύξεων Έρευνας

3. Γενικό Συμπέρασμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αρχείο πηγών (νομικά κείμενα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Νομικά κείμενα (πίνακες – γραφήματα)

2.1. Γενικοί Πίνακες Ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων Κοινοτικών & Ελληνι-

κών Νομικών Κειμένων (Πίνακες 1-3.1)

2.2 Γραφήματα Νομικών Κειμένων Κοινοτικών (Κ) και Ελληνικών (Ε)

2.3 Δελτία Κωδικογράφησης Νομικών Κειμένων Κοινοτικών (Κ) και Ελληνικών

(Ε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Συνεντεύξεις έρευνας

3.1. Πλήρες Κείμενο Συνέντευξης Έρευνας

3.2. Έντυπο Γενικών Ατομικών Στοιχείων / Κοινωνικών Χαρακτηριστικών

3.3. Δελτία Κωδικογράφησης Συνεντεύξεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΗΓΕΣ

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...