Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου & Δικαίου της Βιοϊατρικής (1980-2010), 2010


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου & Δικαίου της Βιοϊατρικής (1980-2010), 2010

Στον τόμο αυτόν έχουν συγκεντρωθεί μελέτες των τριών τελευταίων δεκαετιών που έχουν ως αντικείμενο το Οικογενειακό Δίκαιο, είτε με τον αμιγή, κλασικό χαρακτήρα του ως δικαίου που ρυθμίζει τις οικογενειακές έννομες σχέσεις, είτε με τον πρόσθετο –και σχετικά πρόσφατο– χαρακτήρα ορισμένων διατάξεών του ως Βιοϊατρικού Δικαίου ή Δικαίου της Βιοϊατρικής, δηλαδή του δικαίου που ρυθμίζει τις επεμβάσεις του ανθρώπου, μέσω της ιατρικής και της συναφούς βιοτεχνολογίας, στις διαδικασίες της ανθρώπινης ζωής.

Οι μελέτες χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες:
• Γάμος – Διαζύγιο – Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο – Γονική μέριμνα
• Υιοθεσία – Αναδοχή ανηλίκου
• Δίκαιο της Βιοϊατρικής: νόμοι 3089/2002 και 3305/2005
• Σύμφωνο συμβίωσης: ν. 3719/2008
• Γενικότερες μελέτες σχετικές με το Οικογενειακό Δίκαιο και την εξέλιξή του

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου & Δικαίου της Βιοϊατρικής (1980-2010)
© 2010
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-565-2
Σελίδες
ΙΧ + 692
Τιμή
€ 52,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μελέτες με θέματα από το ν. 1329/1983 για την ισονομία των φύλων και τον

εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου

Α. Γάμος

1. Η νόμιμη ηλικία για γάμο

2. Εξωοικιακή εργασία της γυναίκας: Η προβληματική του αστικού δικαίου

3. Η ισονομία των δύο φύλων και οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων

4. Η αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών (ΑΚ 928 εδ. 2 και 929 εδ. 2) ενόψει της καθιέρωσης, με το ν. 1329/1983, της υποχρέωσης των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες

5. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

6. Η αξίωση διατροφής κατά τη διακοπή της συμβίωσης

Β. Διαζύγιο

7. Ζητήματα αντικειμενικού κλονισμού στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο του διαζυγίου

8. Η νομική φύση του συναινετικού διαζυγίου και τα ζητήματα της ελαττωματικότητας και της ανάκλησης των συζυγικών συναινέσεων

9. Οι προϋποθέσεις της διατροφής μετά το διαζύγιο

Γ. Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο

10. Οι προϋποθέσεις της δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας μετά το

ν. 1329/1983

11. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας

12. Η άμυνα του εναγομένου στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας – Η νέα ένσταση των «σοβαρών αμφιβολιών»

13. Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης της πατρότητας

14. Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο: Κοινωνικοοικονομική εξέλιξη και νομοθετική μεταρρύθμιση

15. Το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 615 ΚΠολΔ και η θέση της νομολογίας

Δ. Γονική μέριμνα

16. Το δικαίωμα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμένου οικογενειακού δικαίου

17. Το παιδί στο σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο

18. Το πρόβλημα της ονοματοδοσίας του ανηλίκου μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων του (Με αφορμή την ΑΠ 1321/1992)

19. Διαζύγιο και παιδιά: Τα θέματα της άσκησης της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μελέτες με θέματα από το ν. 2447/1996 για τη μεταρρύθμιση του δικαίου

της υιοθεσίας

Α. Υιοθεσία

20. Η υιοθεσία ανηλίκου από αλλόθρησκο θετό γονέα – Οριακά ζητήματα υιοθεσίας και γονικής μέριμνας

21. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα και η λύση της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης

22. Difference of Religion and the Adoption of Minors in Greek Law (Marginal

Issues Regarding Adoption and Parental Care)

23. Το νομικό πλαίσιο της υιοθεσίας: Ισχύον δίκαιο και επιβαλλόμενες αλλαγές

24. Ζητήματα του νέου δικαίου της υιοθεσίας ανηλίκων

25. Child Welfare and Adoption in Modern Greek Law

26. Ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων: Ο ν. 2447/1996 και οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της πρώτης δεκαετίας της

εφαρμογής του

Β. Αναδοχή ανηλίκου

27. Υιοθεσία και αναδοχή ανηλίκου

28. Η αναδοχή ανηλίκου

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μελέτες Δικαίου της Βιοϊατρικής: νόμοι 3089/2002 και 3305/2005

29. Η ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα στην περίπτωση του δανεισμού μήτρας: Μια νομοθετική πρόταση

30. Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο σώμα – Η νομική τους φύση και μεταχείριση κατά το αστικό δίκαιο (Προβλήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης)

31. Νομικά προβλήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

32. Sperm, Ovum, and Fertilised Ovum outside the Human Body: Their Legal Status and Treatment in Modern Greek Civil Law (Problems Relating to In Vitro Fertilisation)

33. Biomedical Progress and the Beginning of Human Life as a Civil Law Problem

34. Το δίκαιο ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

35. Εξωσωματική γονιμοποίηση με ξένο γεννητικό υλικό: Ζητήματα βιοηθικής και αστικού δικαίου

36. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό

37. Τεχνητή γονιμοποίηση και αστικό δίκαιο: Το Σχέδιο Νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

38. Το Σχέδιο Νόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ο αντίλογος στις αντιδράσεις εναντίον του

39. Assisted Reproduction and Human Rights in Greece – Τhe Proposed New Law on Assisted Reproduction

40. Μεταθανάτια γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο (Οι νέες ρυθμίσεις του

ν. 3089/2002 για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»)

41. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή: Η νέα ελληνική νομοθεσία (ν. 3089/2002)

42. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: Η ίδρυση της συγγένειας

43. Ο νέος ν. 3305/2005 για την «εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»: Ζητήματα από το συσχετισμό των διατάξεών του μεταξύ τους και με τις ρυθμίσεις του ν. 3089/2002

44. Surrogate Motherhood in Greece (According to the New Law on Assisted Reproduction)

45. Οι φορείς του AIDS και το δικαίωμά τους στην απόκτηση απογόνων: Η πρώτη απόφαση (αριθμ. 1/2006) της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

46. Παρένθετη μητρότητα και υιοθεσία: Σε αναζήτηση μιας «δίκαιης» ερμηνευτικής λύσης

47. Βλαστοκύτταρα: Νομικά ζητήματα και νομοθετικές προβλέψεις

48. Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μελέτες για το σύμφωνο συμβίωσης: ν. 3719/2008

49. Ο νέος νόμος 3719/2008: μια πρώτη αποτίμηση

50. Σύμφωνο συμβίωσης: Η σύστασή του και οι σχέσεις των μερών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

51. Σύμφωνο συμβίωσης: Οι σχέσεις μεταξύ των μερών

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γενικότερες μελέτες σχετικές με το Οικογενειακό Δίκαιο και την εξέλιξή του

52. Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ στο Οικογενειακό Δίκαιο

53. Το Ένατο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου

54. Νεοελληνική λογοτεχνία και Οικογενειακό Δίκαιο

55. Ταυτότητες: Το αληθινό πρόσωπο της «προαιρετικότητας»

56. Γλώσσα και ιδεολογία στον Αστικό Κώδικα – Το παράδειγμα του Οικογενειακού Δικαίου

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Γ. Γεωργόπουλος/Α. Καλαϊτζή..., Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #18
Έμμεση συνέπεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και ιδίως της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι ότι μέσω αυτής πολλαπλασιάζονται τα -τεχνικά εφικτά- οικογενειακά σχήματα....
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2005
Στη νέα, δεύτερη, έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται, εκτός από το ν. 3089/2002 για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», και το...
Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Α. Μανιτάκης..., Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική διάσταση, 2003
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #48
Το νέο αυτό τεύχος της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος είναι αφιερωμένο στο επίκαιρο θέμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (τεχνητής γονιμοποίησης), που σε συνδυασμό...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο