Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021


Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες, και δη καθ’ όλα τα στάδια συμμετοχής των ανωτέρω μηχανικών στο συνολικό εγχείρημα της κατασκευής ενός ιδιωτικού έργου, από το πρώιμο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης έως και την περάτωση του σταδίου της επιβλέψεως.

Η σχετική ανάλυση διαρθρώνεται σε έξι παραγράφους ξεκινώντας από την σκιαγράφηση των ειδικοτήτων μηχανικής του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και γνωστικών αντικειμένων τους, καθώς και με την κατηγοριοποίηση των συναλλακτικών τους υποχρεώσεων. Έπεται η ανάλυση της ευθύνης του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού σε τρεις ξεχωριστές παραγράφους και στην έκτη και τελευταία παράγραφο παρατίθενται συνοπτικώς οι συμπερασματικές παρατηρήσεις ως προς το υπό πραγμάτευση θέμα.

Το στοιχείο εκείνο που κάνει το έργο να ξεχωρίζει είναι η παράθεση συγκεκριμένων ανά περίπτωση διατάξεων και η ενδεικτική διαφωτιστική νομολογία η οποία καλύπτει μια ευρεία περιπτωσιολογία. Επιπλέον, η προαναφερθείσα πραγμάτευση καλύπτει όλα τα στάδια συμμετοχής του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στο συνολικό εγχείρημα κατασκευής ενός ιδιωτικού έργου, ήτοι την προκαταρκτική μελέτη, την προμελέτη, την οριστική μελέτη, την μελέτη αδειοδοτήσεως, την μελέτη εφαρμογής και την επίβλεψη, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες εκάστου των ανωτέρω σταδίων καθιστώντας το έργο ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο επαγγελματία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-362-2
Σελίδες
XII + 370
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

§ 1. Οι ειδικότητες του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού

Ι. Γενικώς

ΙΙ. Επαγγελματικά δικαιώματα και γνωστικά αντικείμενα

ΙΙΙ. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις

Α. Πολεοδομική νομοθεσία

Β. Ασφάλεια και υγιεινή στα εργοτάξια

Γ. Οι γενικώς αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες της μηχανικής

IV. Ο αρχιτέκτων και ο πολιτικός μηχανικός στα Δημόσια Έργα

§ 2. Η σύμβαση του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού

Ι. Περιεχόμενο της συμβάσεως

Α. Γενικώς

Β. Χαρακτηριστικά του συμβατικού δεσμού

1. Ο «δυναμικός» χαρακτήρας

2. Η ανάγκη για συνεργασία

3. Ο «διαρκής» χαρακτήρας

Γ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

ΙΙ. Νομική φύση

Α. Σύμβαση έργου – Σύμβαση εργασίας

Β. Mεικτή σύμβαση

Γ. Στιγμιαία σύμβαση

Δ. Σύμβαση πλαίσιο

Ε. Βαθμιαία κατάρτιση επιμέρους συμβάσεων

ΣΤ. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου

Ζ. Σύμβαση πληρεξουσιότητος

Η. Προσύμφωνο

Θ. Ειδικώς στα δημόσια έργα

III. Προσυμβατικό στάδιο

§ 3. Συμβατική ευθύνη

I. Γενικώς

II. Το πλέγμα διατάξεων του Αστικού Κώδικος

Α. Η ευθύνη κατά την εκτέλεση του έργου

1. Υποχρέωση για προσήκουσα εκτέλεση του έργου

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

2. Υποχρέωση αυτοπροσώπου εκτελέσεως του έργου

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

3. Υποχρέωση εγκαίρου ενάρξεως και μη επιβραδύνσεως εκτελέσεως του έργου – Υπερημερία

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

4. Υποχρέωση διορθώσεως των ελλείψεων κατά την εκτέλεση

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

5. Υποχρέωση ειδοποιήσεως

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό:

Β. Η ευθύνη μετά την εκτέλεση του έργου – Η υποχρέωση παραδόσεως του έργου χωρίς ελλείψεις

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

Γ. Καταγγελία

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

Δ. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Υπαιτιότητα του εργοδότη

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

2. Έγκριση του έργου

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

3. Συντρέχον πταίσμα

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

4. Απαλλακτικές συμβατικές ρήτρες

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

III. Τα επιμέρους στάδια

Α. Εισαγωγικά

Β. Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

Γ. Το στάδιο της προμελέτης

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

Δ. Το στάδιο της οριστικής μελέτης

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

Ε. Το στάδιο της μελέτης αδειοδοτήσεως

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

ΣΤ. Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

Ζ. Το στάδιο της επιβλέψεως

1. Υποχρεώσεις

2. Ευθύνη

§ 4. Αδικοπρακτική ευθύνη

I. Γενικώς

II. Το πλέγμα διατάξεων του Αστικού Κώδικος

A. Η αδικοπρακτική ευθύνη

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

Β. Οι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

i. «Παράνομο»

α. Έννοια & εύρος

β. Παράνομη παράλειψη

ii. Υπαιτιότητα

iii. Ζημία

iv. Αιτιώδης σύνδεσμος

Γ. Προσβολή χρηστών ηθών

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

Δ. Ευθύνη περισσοτέρων

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

Ε. Έννομη προστασία

1. Γενικώς

2. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

ΣΤ. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Παραγραφή

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

2. Συντρέχον πταίσμα

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

3. Απαλλακτικές ρήτρες

i. Γενικώς

ii. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

§ 5. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

Ι. Γενικώς

ΙΙ. Το πρόκριμα της υπαγωγής στην έννοια του «καταναλωτή»

Α. Γενικώς

Β. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

ΙΙΙ. Η ευθύνη υπό το άρθ. 8 ν. 2251/1994

Α. Γενικώς

Β. Ειδικώς ως προς τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό

§ 6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

351

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η πρώτη συστηματική ανάλυση της ευθύνης του εκχωρητή από αθέτηση προϋφιστάμενης υποχρέωσης
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Πλήρως ενημερωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης