Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Δίκαιο τραπεζικού συστήματος, 2015
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο τραπεζικού συστήματος
Βασική εμπορική νομοθεσία V
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-238-5
Σελίδες
XI + 616
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Δίκαιο τραπεζικού συστήματος, 2015


Δίκαιο τραπεζικού συστήματος, 2015

Η ύλη διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί και την ύλη του παρόντος τεύχους, παρατίθενται τα νομοθετήματα που σχηματίζουν το «Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος». Το δεύτερο μέρος, που θα αποτελέσει την ύλη του συνεχόμενου τεύχους, αφιερώνεται στα ποικίλα νομοθετήματα που συγκροτούν το «Δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο τραπεζικού συστήματος
Βασική εμπορική νομοθεσία V
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-238-5
Σελίδες
XI + 616
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ NOMOΣ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

II. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 21/22 Αυγ. 1931 «Περί κώδικος των αφορωσών την Τράπεζαν της Ελλάδος διατάξεων»

III. ΝΟΜΟΣ 5422/1932 «Περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των τραπεζικών γραμματίων αυτής και περί ρυθμίσεως της αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος»

IV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 588/1948 «Περί ελέγχου της πίστεως»

V. ΝΟΜΟΣ 2292/1953 «Περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών».

VI. ΝΟΜΟΣ 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

VII. ΝΟΜΟΣ 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»

VIII. ΝΟΜΟΣ 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

IX. ΝΟΜΟΣ 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις»

X. ΝΟΜΟΣ 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις»

XI. ΝΟΜΟΣ 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων

και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»

XII. ΝΟΜΟΣ 3455/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»

XIII. ΝΟΜΟΣ 3458/2006 «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών

ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

XIV. ΝΟΜΟΣ 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»

XV. ΝΟΜΟΣ 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»

XVI. ΝΟΜΟΣ 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις»

XVII. ΝΟΜΟΣ 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»

XVIII. ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 «Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων»

ΧIΧ. ΝΟΜΟΣ 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

ΧΧ. ΝΟΜΟΣ 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»

ΧΧΙ. ΝΟΜΟΣ 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

ΧΧΙI. ΝΟΜΟΣ 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης»

XXIII. ΝΟΜΟΣ 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου

Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»

ΧΧIV. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις»

XXV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

XXVI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων

XXVII. ΝΟΜΟΣ 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

XXVIII. ΝΟΜΟΣ 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθ­μι­ση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»

XXIX. ΝΟΜΟΣ 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστω­τικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυ­μάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

XXX. ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/11.04.2014 «Ρύθμιση θεμάτων κατ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)»

XXXI. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/12.03.2014 «Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και ν. 3908/ 2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς»

XXXΙI. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού