Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, 2015


Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, 2015

Καταγραφή των νόμων που συγκροτούν το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων. Περιλαμβάνεται χρηστικό ευρετήριο όρων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων
Βασική εμπορική νομοθεσία VI
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-241-5
Σελίδες
XIII + 415
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών»

II. ΝΟΜΟΣ 4112/1929 «Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων»

III. ΝΟΜΟΣ 5422/1932 «Περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των τραπεζικών γραμματίων αυτής και περί ρυθμίσεως της αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος» (ΦΕΚ Α΄ 201/1932)

IV. ΝΟΜΟΣ 5638/1932 «Περί καταθέσεων εις κοινόν λογαριασμόν» (ΦΕΚ Α΄ 307/1932)

V. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων»

VI. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4001/1959 «Περί διατάξεων τινων αναφερομένων εις την εμπράγματον ασφάλειαν, την πτώχευσιν και την αναγκαστικήν εκτέλεσιν»

VII. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α΄ 173/1967)

VIII. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 270/1971)

IX. ΠΡΑΞΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 45/1971 «Περί καθιερώσεως Τρεχουμένου Λογαριασμού Καταθέσεων». (ΦΕΚ Α΄ 71)

X. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 118/1973 «Περί Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων» (ΦΕΚ Α΄ 202/1973)

XI. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»

XII. ΝΟΜΟΣ 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α΄ 48/1979)

XIII. ΝΟΜΟΣ 1083/1980 «Περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματοςκαι ξένων τραπεζικών γραμματίων» (ΦΕΚ Α΄ 252/1980)

XIV. 1. ΝΟΜΟΣ 1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης»(ΦΕΚ Α΄ 194/1986)

2. ΝΟΜΟΣ 3581/2007 «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

XV. ΝΟΜΟΣ 1796/1988 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/1988)

XVI. ΝΟΜΟΣ 1905/1990 «Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις»

XVII. ΝΟΜΟΣ 1921/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 12/1991)

XVIIΙ. ΝΟΜΟΣ 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/1992)

XIX. ΝΟΜΟΣ 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/ 1994)

XX. ΝΟΜΟΣ 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» (ΦΕΚ Α΄ 73/1996)

XXI. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2393/1996 «Επιτόκιο υπερημερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές και σε συνάλλαγμα» (ΦΕΚ Α΄ 171)

XXII. ΝΟΜΟΣ 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις»

XXIII. ΝΟΜΟΣ 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 242/1997)

XXIV. ΝΟΜΟΣ 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/1998)

XXV. ΝΟΜΟΣ 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72/1999)

XXVI. ΝΟΜΟΣ 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 280/1999)

XXVII. ΝΟΜΟΣ 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 295 1999)

XXVIII. ΝΟΜΟΣ 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/2000)

XXIX. ΝΟΜΟΣ 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2868/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 207/2000)

XXX. ΝΟΜΟΣ 2844/2000 «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεωνυποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας» (ΦΕΚ Α΄ 220/2000)

XXXI. ΝΟΜΟΣ 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 109/2001)

XXXII. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2501/2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» (ΦΕΚ Α΄ 277)

XXXIII. ΠΔΤΕ 2523/12.6.2003 «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύουν, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών» (ΦΕΚ Α΄ 158/25.6.2003)

ΧXXIV. ΝΟΜΟΣ 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/2004)

XXXV. ΝΟΜΟΣ 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 263/2004)

XXXVI. ΝΟΜΟΣ 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»

XXXVII. ΝΟΜΟΣ 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231/2008)

XXXVIII. ΝΟΜΟΣ 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

XXXIX. ΝΟΜΟΣ 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»

XL. ΝΟΜΟΣ 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/2009)

XLI. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ζ1-699/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008» (ΦΕΚ Β΄ 917/2010)

XLII. ΝΟΜΟΣ 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

XLIII. ΝΟΜΟΣ 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

ΧLIV. ΝΟΜΟΣ 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις»

ΧLV. ΝΟΜΟΣ 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

XLVI. ΝΟΜΟΣ 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

XLVII. ΝΟΜΟΣ 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις»

XLVIII. ΝΟΜΟΣ 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»

XLIX. ΝΟΜΟΣ 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»

L. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ - Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014: «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013»

LI. ΝΟΜΟΣ 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

LII. ΝΟΜΟΣ 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

LIII. NOMOΣ 4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο αποφάσεων-Πλαισίων του Συμβουλίου»

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...