Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022


Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αποτελεί πλέον το μοναδικό εργαλείο πολεοδόμησης στη χώρα μας, στο μέτρο που δεν έχει μέχρι σήμερα εκπονηθεί κανένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ). Το νομοθετικό πλαίσιο για το ΕΠΣ θεσπίστηκε με τον ν. 4447/2016 και συμπληρώθηκε με τους ν. 4635/2019, 4759/2020, 4764/2020, 4787/2021, 4872/2021. Το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο οχυρώνει μια βαθμιαία προσέγγιση του ΕΠΣ με το ΤΠΣ. Μετουσιώνει, δηλαδή, μια εξαιρετική διαδικασία σε τακτική διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, όπως αντίστοιχα και τα ΤΠΣ, στον βαθμό που τα ΕΠΣ καταλαμβάνουν μια ευρύτερη έκταση. Αποτελούν, δηλαδή, σχεδιασμό γενικής διάταξης, έχουν έναν γενικό χαρακτήρα και επιδιώκουν να ρυθμίσουν την πολεοδόμηση σε έναν Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΠΣ πλέον δεν έχει περιορισμένη έκταση, δηλαδή δεν λειτουργεί μόνο ως υποδοχέας συγκεκριμένων σχεδίων και χρήσεων, όπως παλαιότερα τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ, ή ως εργαλείο αστικής ανάπλασης.

Τα παραπάνω ζητήματα και το νομοθετικό πλαίσιο για το ΕΠΣ αναλύονται διεξοδικά στην παρούσα μονογραφία, με συστηματικό τρόπο και εύληπτο λόγο, που συμβάλλει στην κατανόηση των σύνθετων τεχνικών ζητημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη
Ερμηνεία άρθρου 8 του Ν. 4447/2016
Όπως συμπληρώθηκε με τους νόμους 4635/2019, 4759/2020, 4764/2020, 4787/2021 και 4872/2021
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-610-4
Σελίδες
XVI + 243
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παρ. 1 α, εδ. α΄-β΄ (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγή

2. Η κύρια στοχοθεσία των ΕΠΣ

a) Εννοιολογική αποσαφήνιση λειτουργικών χωρικών υποδοχέων

b) Εννοιολογικός προσδιορισμός των «έργων», των «σχεδίων» και των «προγραμμάτων»

c) Εννοιολογικός καθορισμός του «υπερτοπικού χαρακτήρα» των σχεδίων, των έργων και των προγραμμάτων.

d) Η εννοιολογική προσέγγιση της «στρατηγικής σημασίας» των σχε­δίων, των έργων και των προγραμμάτων

e) Η ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης (περιπτωσιολογία)

3. Κατάρτιση ΕΠΣ για την αστική ανάπλαση, την περιβαλλοντική προ­στα­σία και την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές κατα­στροφές

4. ΕΠΣ σε περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρη­μα­τοδοτούμενων από την ΕΕ. Η έννοια των Ολοκληρωμένων Χωρι­κών Παρεμβάσεων

5. Ο σκοπός της κατάρτισης ΕΠΣ προς εξυπηρέτηση της ανάγκης τα­χείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέ­δου

6. Ειδική περίπτωση: ΕΠΣ για τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης

Παρ. 1α, εδ. γ΄ έως θ΄ (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4872/2021)

1. Εισαγωγή

2. Η «περιοχή επέμβασης»

3. Η «ευρύτερη περιοχή»

4. Η «Ζώνη Άμεσης Επιρροής»

5. Περιπτωσιολογία περιοχών επέμβασης, ευρύτερων περιοχών και ζω­νών άμεσης επιρροής στα ΕΠΣ

6. Ειδική περίπτωση: Ο καθορισμός των περιοχών στα ΕΠΣ για τις Ζώ­νες Απολιγνιτοποίησης

Παρ. 1β (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγικά

2. Τι καθορίζεται με τα ΕΠΣ

a) Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη

b) Τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών

c) Οι χρήσεις γης

d) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης

e) Ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων

f). Το οδικό δίκτυο

g) Τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υπο­δομές

h) Η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και η οριστική οριοθέτησή τους όταν εγκρίνεται ΡΣΕ

i). Η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή επέμβασης

j). Τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

k) Μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών

l). Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ)

m) Λοιπά μέτρα, όροι και περιορισμοί

Παρ. 1γ (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγικά

2. Η υποχρέωση εκπόνησης χωροταξικού σχεδιασμού

3. Η υποχρέωση εναρμόνισης

4. Η εναρμόνιση του ΕΠΣ προς τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό

5. Υποχρέωση εναρμόνισης και σε υπό εκπόνηση ή σε υπό αναθεώ­ρηση υπερκείμενους σχεδιασμούς

Παρ. 1δ (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγικά

2. Υπεροχή των ΕΠΣ έναντι των υπόλοιπων σχεδιασμών

Παρ. 1δα (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 4819/2021)

1. Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση

2. Η προϋπόθεση της εκπόνησης ειδικής μελέτης και της ύπαρξης επι­στημονικής τεκμηρίωσης για τη θέσπιση όρων κατά παρέκκλιση

Παρ. 1ε (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020).

1. Εισαγωγικά

2. Η φύση και η διαδικασία της προέγκρισης

3. Η τεχνική έκθεση που συνοδεύει την αίτηση προέγκρισης

4. Η εισήγηση της υπηρεσίας και η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης προέγκρισης από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ

Παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγικά

2. Καθορισμός με το ΕΠΣ οικιστικών περιοχών, περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, περιοχών προστασίας και πε­ριο­χών με ειδικό νομικό καθεστώς και περιοχών ελέγχου χρήσεων γης

3. Απαγόρευση οικιστικών, παραγωγικών ή άλλων αναπτύξεων που εί­ναι ασύμβατες προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιο­ρι­σμούς μετά την έγκριση του ΕΠΣ

4. Χρήσεις γης που καθορίζονται με το ΕΠΣ κατισχύουν όσων είχαν τυχόν καθοριστεί με ρυμοτομικό σχέδιο

5. Η κίνηση και η έγκριση του ΕΠΣ με αναλογική εφαρμογή της διαδι­κασίας για τα ΤΠΣ

6. Το ΕΠΣ μπορεί να τροποποιεί όρια και ρυθμίσεις ΖΟΕ

Παρ. 3 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4759/2020, από την παρ. 2 του δέκατου ένατου άρθρου του ν. 4787/2021 και την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4872/2021)

1. Η πρωτοβουλία για την κίνηση των ΕΠΣ

a) Η πρωτοβουλία για την κίνηση των ΕΠΣ του άρθρου 8 του ν. 4447/2016

b) Η πρωτοβουλία για την κίνηση των ΕΠΣ που εντάσσονται σε Προ­γράμματα εκπόνησης ΕΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4759/2020

2. Οι μελέτες των ΕΠΣ

a) Η κύρια μελέτη του ΕΠΣ

b) ΣΜΠΕ

c) Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

d) Μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων

e) Άλλες υποστηρικτικές μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες

3. Η διαδικασία εκπόνησης των μελετών των ΕΠΣ

4. Ειδική περίπτωση: Οι Μελέτες των ΕΠΣ για τις Ζώνες Απολιγνιτο­ποίησης

5. Η έγκριση του ΕΠΣ

Παρ. 4 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Παρακολούθηση εφαρμογής των ΕΠΣ

2. Παρακολούθηση διαδικασίας εκπόνησης των Προγραμμάτων ΕΠΣ του άρθρου 14 του ν. 4759/2020

Παρ. 5 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

1. Εισαγωγικά

2. Άρση της απαγόρευσης αναθεώρησης/τροποποίησης ΕΧΣ πριν από την πάροδο 5ετίας εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι

3. Αναθεώρηση χωρίς περιορισμό μετά την πάροδο 10ετίας από την ανάθεση της μελέτης

4. Τήρηση διαδικασίας εκπόνησης για την τροποποίηση εκτός αν οι αλλαγές είναι ήσσονος σημασίας

Παρ. 6 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020)

Παρ. 7 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4759/2020, την παρ. 5 του άρθρου 145 του ν. 4764/2020 και την παρ. 8 του άρθρου 119 του ν. 4819/2021)

1. ΠΟΤΑ

2. ΠΟΑΠΔ

a) Εννοιολογική αποσαφήνιση

b) Διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Α.Π.Δ

c) Πολεοδόμηση Π.Ο.Α.Π.Δ

d) Υποχρέωση εναρμόνισης

e) Ειδικά, οι ΠΟΑΥ και ο έλεγχος της εναρμόνισής τους προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό

3. Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο

a) Γενικές παρατηρήσεις

b) Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο και ΕΠΣ

4. Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δρα­στη­ριο­τήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011

a) Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α΄ 33) – «Πάρκα Πρώτης Γενιάς»

b) Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτε­χνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ), Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανι­κών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) – «Πάρκα 2ης γενιάς (Βιοτεχνικά Πάρκα)»

c) Επιχειρηματικά Πάρκα των περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 «Πάρκα 3ης γενιάς (Επιχειρηματικά Πάρκα)»

d) Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011

5. ΕΣΧΑΔΑ

a) Εννοιολογικός προσδιορισμός, στοχοθεσία

b) Η έννοια των «δημοσίων ακινήτων» για την εφαρμογή των διατά­ξεων για τα ΕΣΧΑΔΑ

c) Το ΤΑΙΠΕΔ

d) Η έκταση του ΕΣΧΑΔΑ και «περιοχή μελέτης»

e) Η στόχευση του ΕΣΧΑΔΑ

i. Γενικές χρήσεις γης

ii. Γενικοί όροι δόμησης

iii. Ακίνητα για οικιστική χρήση (δημόσια ακίνητα αστικού χαρα­κτήρα)

f). Η εκπόνηση και έγκριση ΕΣΧΑΔΑ (πρώτο στάδιο πολεοδομικής ωρί­μανσης)

g) Υποχρέωση εναρμόνισης

h) Τροποποίηση άλλων σχεδιασμών από τα ΕΣΧΑΔΑ

i). Τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σχεδίων πόλε­ως, πολεοδομικών μελετών

j). Μεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιεχομένου του ΕΣΧΑΔΑ

k) Δεύτερο στάδιο πολεοδομικής ωρίμανσης

i. Πολεοδόμηση παραθεριστικού - τουριστικού χωριού.

ii. Πολεοδόμηση επιχειρηματικού πάρκου

iii. Πολεοδόμηση Δημοσίων Ακινήτων Μικτών Χρήσεων

iv. Κατάργηση ή μετατόπιση μη εγκεκριμένων οδών

6. ΕΣΧΑΣΕ

a) Εισαγωγικά

b) Η εννοιολογική αποσαφήνιση της «στρατηγικής επένδυσης»

c) Στόχευση ΕΣΧΑΣΕ

d) Περιοχή ΕΣΧΑΣΕ

e) Υποχρέωση εκπόνησης ΣΜΠΕ

f). Υποχρέωση εναρμόνισης ΕΣΧΑΣΕ προς υπερκείμενο σχεδιασμό

g) Η υποχρέωση εναρμόνισης των ΕΣΧΑΣΕ που βρίσκονται σε μικρά νησιά

h) Η άρρηκτη σύνδεση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου

i. Η αναγκαιότητα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

ii. Η αρχή της ιδιαίτερης προστασίας των ευπαθών οικοσυστη­μάτων

iii. Οι προϋποθέσεις για τον επιτρεπτό χαρακτήρα των επεμβά­σεων στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο

i) Η δυνατότητα του ΕΣΧΑΣΕ να τροποποιεί το ΤΠΣ

j). Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής ως θεμελιώδες κριτήριο του σχεδιασμού

k) Ο καθορισμός χρήσεων γης με τα ΕΣΧΑΣΕ

i. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

l) Ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης με τα ΕΣΧΑΣΕ

m) Σχεδιασμός με ΕΣΧΑΣΕ οδών και οδικού δικτύου

Παρ. 8 (όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 118 του ν. 4819/2021)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning