Δ. Μαρκοπούλου/Ε. Παπακωνσταντίνου, Νόμος 4072/2012 περί Σημάτων, 2016


Δ. Μαρκοπούλου/Ε. Παπακωνσταντίνου, Νόμος 4072/2012 περί Σημάτων, 2016

H έλλειψη ενός εγχειριδίου με αντικείμενο το ν. 4072/2012, ο οποίος κάλυψε μεταξύ άλλων και το Δίκαιο των Σημάτων αντικαθιστώντας τον προϊσχύοντα για δεκαπέντε και πλέον έτη ν. 2239/1994, και οι δυσχέρειες που αυτή δημιουργεί στην πρακτική ώθησε τους συγγραφείς στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο έχει τη μορφή κατ’ άρθρου σχολιασμού. Όπου απαιτήθηκε θεωρητική ανάλυση, αυτή έγινε με κατά το δυνατό συνοπτικό τρόπο και με παραπομπή σε περαιτέρω θεωρία. Έμφαση έχει δοθεί στην παράθεση παραδειγμάτων (νομολογίας), εθνικής και Κοινοτικής, για την τεκμηρίωση της ανάλυσης.

Στην ίδια κατεύθυνση, της παροχής ενός κατά το δυνατό χρήσιμου εργαλείου στην πρακτική, οργανώθηκαν και οι πίνακες που παρατίθενται στο τέλος της ανάλυσης. Εκτός από το ευρετήριο, παρατίθενται πίνακας νομολογίας (με αναφορά στα σχετικά με κάθε απόφαση άρθρα του νόμου), καθώς και κατ’ άρθρο αναφοράς στο κείμενο του νόμου (με αφετηρία δηλαδή συγκεκριμένο άρθρο του νόμου αναφέρουμε σε ποια άλλα άρθρα γίνεται εξίσου αναφορά, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει πλήρη εικόνα).

Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη της και την τροποποίηση του Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου που στο μεταξύ εξίσου έλαβε χώρα. Παρότι η συγγραφή βασίστηκε στον προϊσχύοντα Κανονισμό 207/2009, καθώς από την 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 2424/2015, στην ανάλυση γίνεται επισήμανση των αλλαγών σε κάθε επιμέρους άρθρο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νόμος 4072/2012 περί Σημάτων
(άρθρα 121 επ.)
Κατ’ άρθρον ερμηνεία
© 2016
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-455-6
Σελίδες
XXIV + 400
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κεφάλαιο Α΄

Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας

Άρθρο 121. Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Πότε ένα σημείο γίνεται δεκτό προς κατάθεση

2.1.1. Να εμπίπτει στην έννοια του σημείου

2.1.2. Να είναι δεκτικό γραφικής παράστασης

2.1.3. Να έχει διακριτική ικανότητα

2.2. Τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans) ως σήματα

2.3. Η εξάλειψη του τίτλου εφημερίδας ή περιοδικού από την έννοια του σήματος

Άρθρο 122. Κτήση δικαιώματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 123. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Παράγραφος 1 άρθρου 123

2.1.1. Σημεία τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμ­φω­να με το άρθρο 121

2.1.2. Σημεία τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα

2.1.3. Σημεία τα οποία συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή εν­δείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας

2.1.4. Σημεία τα οποία συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου.

2.1.5. Σημεία τα οποία συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν

2.1.6. Σημεία τα οποία αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη

2.1.7. Σημεία τα οποία μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα, ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας

2.2. Παράγραφος 2 άρθρου 123 - γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης οινοπνευματωδών και γεωργικών προϊόντων

2.3. Παράγραφος 3 άρθρου 123

2.3.1. Κρατικά εμβλήματα και σύμβολα

2.3.2. Κατάθεση σημείου αντίθετα στην καλή πίστη

2.4. Παράγραφος 4 άρθρου 123

Άρθρο 124. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Λόγοι σχετικού απαράδεκτου παρ. 1 άρθρου 124

2.1.1. Ένδειξη ταυτόσημη με προγενέστερο σήμα για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες

2.1.2. Ένδειξη όμοια με προγενέστερο σήμα

2.1.3. Ένδειξη ταυτόσημη ή όμοια με προγενέστερο σήμα φήμης

2.2. Έννοια προγενέστερου σήματος

2.3. Λοιποί λόγοι για τους οποίους ένα σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση

2.4. Άρση σχετικού απαράδεκτου κατά το άρθρο 124 παρ. 4

Κεφάλαιο Β΄

Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας

Άρθρο 125. Περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου 125

2.1. Περιεχόμενο δικαιώματος γενικά

2.2. Θετικό περιεχόμενο του δικαιώματος - ειδικές εξουσίες

2.3. Αρνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος

2.4. Η προσθήκη του νέου νόμου: περαιτέρω αρνητικές εξουσίες

2.5. Απάλειψη διάταξης του άρθρου 19 του ν. 2239/1994

Άρθρο 126. Περιορισμός προστασίας

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Η χρήση σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και η απάλειψη της έννοιας «χρήση εν είδει σήματος»

2.2. Σύγκρουση σήματος με προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος

Άρθρο 127. Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Απώλεια δικαιώματος αρχικού δικαιούχου λόγω ανοχής

2.2. Προϋπόθεση καλόπιστης κατάθεσης

2.3. Έκταση εξουσίας μεταγενέστερου δικαιούχου

Άρθρο 128. Ανάλωση του δικαιώματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ανάλωση δικαιώματος

2.2. Αποκλεισμός της ανάλωσης της παρ. 1

Άρθρο 129. Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Περιεχόμενο δηλώσεων του άρθρου 129

2.2. Σκοπός της διάταξης

Άρθρο 130. Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σή­ματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος προϋποθέσεις

2.2. Χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής δήλωσης

2.3. Πότε η δήλωση είναι απαράδεκτη

Κεφάλαιο Γ΄

Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό

Άρθρο 131. Μεταβίβαση

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Η μεταβίβαση του δικαιώματος επί του σήματος υπό τον νέο νόμο

2.2. Τύπος μεταβίβασης και καταχώρησή της

2.2.1. Έγγραφος τύπος

2.2.2. Καταχώρηση στο Μητρώο

2.3. Μεταβίβαση εν μέσω εκκρεμούς διαδικασίας

2.4. Απόκτηση προγενέστερου σήματος ως λόγος άρσης κωλύματος νέας καταχώρησης

Άρθρο 132. Άδεια χρήσης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση Άρθρου

2.1. Γενικά περί της άδειας χρήσης

2.2. Αξιώσεις σηματούχου κατά αδειούχου

2.3. Παραχώρηση υποαδειών από αδειούχο

2.4. Αξιώσεις αδειούχου επί προσβολής σήματος

2.5. Λύση σύμβασης παραχώρησης άδειας και ενημέρωση του βιβλίου σημάτων

Άρθρο 133. Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Πτωχευτική διαδικασία

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Σύσταση επί του σήματος ενεχύρου ή άλλου εμπράγματου δικαιώ­ματος

2.2. Αναγκαστική εκτέλεση

2.3. Το σήμα ως μέρος της πτωχευτικής περιουσίας

Κεφάλαιο Δ΄

Διαδικασία καταχώρισης

Άρθρο 134. Δήλωση κατάθεσης σήματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 135. Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Γενικές προϋποθέσεις

2.2. Ειδικά οι κλάσεις

2.3. Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης

Άρθρο 136. Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις

2.2. Η κατάθεση της δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή και εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 137. Εξέταση της δήλωσης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 138. Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 139. Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Διαδικασία αποδοχής δήλωσης σήματος

2.2. Μετατροπή δήλωσης από απαράδεκτη σε παραδεκτή

Άρθρο 140. Ανακοπή

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Γενικά περί ανακοπής

2.2. Ποιος νομιμοποιείται να ασκήσει την ανακοπή

2.3. Τρόπος άσκησης της ανακοπής

Άρθρο 141. Στοιχεία της ανακοπής

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 142. Εξέταση της ανακοπής

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Κοινοποίηση εγγράφου ανακοπής

2.2. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

2.3. Διαδικασία εξέτασης της ανακοπής και απόφαση ΔΕΣ

Άρθρο 143. Απόδειξη χρήσης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Η ένσταση αχρησίας γενικά

2.2. Η υποβολή της αίτησης- Διαδικασία

2.3. Τα σημαινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο εξέτασης της ανακοπής

2.4. Η απόρριψη της ανακοπής

Άρθρο 144. Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

1. Σύγκριση άρθρου με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αντικείμενο προσφυγής και τρόπος άσκησής της

2.2. Κοινοποίηση στον προσφεύγοντα και διαδικασία εξέτασης της προσφυγής.

2.3. Πρόσθετη παρέμβαση

Άρθρο 145. Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αρμοδιότητα Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

2.2. Σύνθεση Επιτροπής

2.3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής

2.4. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

2.5. Διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ και λήψη απόφασης

Άρθρο 146. Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή - διαδικασία

2.2. Ανασταλτικός χαρακτήρας προσφυγής

2.3. Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 147. Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Το Μητρώο Σημάτων γενικά

3. Καταχώριση σήματος στο Μητρώο

Άρθρο 148. Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Διάρκεια προστασίας του σήματος

2.2. Ανανέωση προστασίας

2.3. Πότε καταβάλλεται το τέλος ανανέωσης

2.4. Διαγραφή του σήματος λόγω μη ανανέωσής του

2.5. Επίλυση τυχόν διαφορών ως προς τη διαγραφή σήματος

Άρθρο 149. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ποιος νομιμοποιείται να υποβάλει την αίτηση επαναφοράς και σε ποιες περιπτώσεις

2.2. Περιπτώσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος

2.3. Προθεσμία και τύπος υποβολής αίτησης

2.4. Η επιτυχής έκβαση της αίτησης και οι καλόπιστοι τρίτοι

Κεφάλαιο Ε΄

Προσβολή σήματος

Άρθρο 150. Αξιώσεις επί προσβολής

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αστικές αξιώσεις επί προσβολής σήματος

2.2. Ειδικά η αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον

2.3. Αξίωση αποζημίωσης

2.4. Αρμοδιότητα - παραγραφή

Άρθρο 151. Απόδειξη

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων

2.2. Προσβολή του σήματος σε εμπορική κλίμακα

2.3. Διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών

2.4. Τρίτο πρόσωπο ως υπόχρεο παροχής πληροφοριών

2.5. Εφαρμογή με επιφύλαξη άλλων διατάξεων

2.6. Άρνηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων και δήλωση ανα­κριβών πληροφοριών

Άρθρο 152. Δικαστικά έξοδα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 153. Ασφαλιστικά μέτρα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Πότε επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων

2.2. Ειδικότερα ασφαλιστικά μέτρα – η περίπτωση προσβολής σε εμπο­ρική κλίμακα

3. Η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων

4. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά προσώπου που έχει προβεί σε δή­λωση κατάθεσης σήματος και κατά ενδιάμεσου

5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

Άρθρο 154. Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Προϋποθέσεις προστασίας αποδεικτικών μέσων

2.2. Τα ειδικά της αίτησης και η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών

2.3. Μη κλήση του καθού - προστατευτικές διατάξεις

Άρθρο 155. Αναλογικότητα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 156. Ποινικές διατάξεις

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις

2.2. Πότε επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές

2.3. Προσβολή συμβόλων και σημείων του άρθρου 123 παρ. 3 περίπτωση α

Άρθρο 157. Δημοσίευση αποφάσεων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 158. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αποκλειστική αρμοδιότητα Υπηρεσίας Σημάτων, ΔΕΣ, Διοικητικών Δικαστηρίων

2.2. Δεσμευτικότητα αποφάσεων παραπάνω οργάνων

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα

Άρθρο 159. Παραίτηση από το δικαίωμα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ο τύπος της παραίτησης και τα έννομα αποτελέσματά της

2.2. Παραίτηση και άδεια χρήσης

Άρθρο 160. Έκπτωση από το δικαίωμα

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Λόγοι έκπτωσης από το δικαίωμα στο σήμα

2.2. Μερική έκπτωση

2.3. Ένσταση εύλογης αιτίας και επανάληψης ουσιαστικής χρήσης

2.4. Η απόφαση διαγραφής

Άρθρο 161. Ακυρότητα σήματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση Άρθρου

2.1. Λόγοι ακυρότητας- Μερική Ακυρότητα

2.2. Σε ποιες περιπτώσεις το σήμα δεν διαγράφεται

2.3. Έννομα αποτελέσματα απόφασης διαγραφής λόγω ακυρότητας

2.4. Ακυρότητα σήματος από το οποίο έχει ήδη χωρήσει παραίτηση ή μη ανανέωση της προστασίας του

Άρθρο 162. Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ποιος νομιμοποιείται να υποβάλλει αίτηση διαγραφής λόγω έκπτω­σης ή ακυρότητας

2.2. Κατάθεση της αίτησης και τύπος της - ενημέρωση αιτούντος

2.3. Έλλειψη νομιμοποίησης για αίτηση διαγραφής

2.4. Απόδειξη ουσιαστικής χρήσης του σήματος ως προϋπόθεση για αίτηση διαγραφής έτερου σήματος

2.5. Προθεσμία για κατάθεση αίτησης διαγραφής

Κεφάλαιο Ζ΄

Συλλογικά σήματα

Άρθρο 163. Προϋποθέσεις προστασίας

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Τι είναι το συλλογικό σήμα

2.2. Ποιος νομιμοποιείται να καταθέσει συλλογικό σήμα

2.3. Λειτουργία συλλογικού σήματος

2.4. Η γεωγραφική ένδειξη ως συλλογικό σήμα

2.5. Κανονισμός χρήσης

2.6. Άσκηση αξιώσεων από το συλλογικό σήμα

Κεφάλαιο Η΄

Διεθνή σήματα

Άρθρο 164. Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Νομικό καθεστώς που διέπει τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων

2.1.1. Η Διεθνής Σύμβαση της Μαδρίτης

2.1.2. Το Πρωτόκολλο στη Διεθνή Σύμβαση της Μαδρίτης

2.1.3. Λοιπές διεθνείς συμβάσεις

2.2. Η κύρωση του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης - Ο v. 2783/2000

Άρθρο 165. Ορισμοί

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 166. Κατάθεση αίτησης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Προϋποθέσεις διεθνούς καταχώρησης ελληνικού σήματος

Άρθρο 167. Έγγραφα της αίτησης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 168. Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων - Διαβίβαση της αίτησης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Εξέταση αίτησης

2.2. Διαβίβαση αίτησης στο Διεθνές Γραφείο

Άρθρο 169. Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Ημερομηνία αίτησης

Άρθρο 170. Πληρωμή τελών

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση Άρθρου

Άρθρο 171. Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελλη­νική Επικράτεια

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Αρμοδιότητα Υπηρεσίας Σημάτων

2.2. Εγγραφή διεθνούς καταχώρησης από την Υπηρεσία

2.3. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση με ισχύ στην Ελλάδα

Άρθρο 172. Ένδικα βοηθήματα

1. Σύγκριση με προϊσχύον άρθρο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Εκπροσώπηση δικαιούχου διεθνούς καταχώρησης ενώπιον της ΔΕΣ

2.2. Προσωρινή άρνηση της αίτησης

2.3. Απόρριψη διεθνούς αίτησης από Υπηρεσία Σημάτων

Άρθρο 173. Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Προϋποθέσεις μετατροπής

2.2. Διαδικασία μετατροπής

2.3. Προστασία σήματος εκ μετατροπής

Άρθρο 174. Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Κοινοποίηση απόφασης περί διαγραφής στο Διεθνές Γραφείο

2.2. Ενημέρωση δικαιούχου

Κεφάλαιο Θ΄

Κοινοτικό σήμα

Άρθρο 175. Προστασία

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 176. Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Κεφάλαιο Ι΄

Σήματα αλλοδαπών καταθετών

Άρθρο 177. Προστασία

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

2.1. Προστασία σημάτων αλλοδαπών καταθετών

2.2. Διεκδίκηση προτεραιότητας

2.3. Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων

Κεφάλαιο ΙΑ΄

Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 178. Δημοσιεύσεις

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 179. Τέλη

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 180. Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 181. Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 182. Μεταβατικές διατάξεις

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Άρθρο 183. Καταργούμενες διατάξεις

1. Σύγκριση με προϊσχύον δίκαιο και κοινοτική νομοθεσία

2. Ανάλυση άρθρου

Κεφάλαιο ΙΒ΄

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 184. Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

1. Σχέση με προγενέστερο δίκαιο - Εισαγωγή

2. Ανάλυση άρθρου

2.1 Γενικά για το Ελληνικό Σήμα

2.2 Νομική φύση - λειτουργία

2.3 Σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις του δικαίου σημάτων

2.4. Μια απαραίτητη ορολογική διευκρίνιση - δικαιούχος του Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 185. Επιτροπή Ελληνικού Σήματος - Συγκρότηση - Σύνθεση - Λει­τουρ­γία

1. Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος

2. Νομική προσωπικότητα

Άρθρο 186. Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

1. Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

2. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη

Άρθρο 187. Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος

1. Γενικά για τους Κανονισμούς απονομής Ελληνικού Σήματος

2. Διαδικασία έκδοσης

3. Περιεχόμενο Κανονισμού

Άρθρο 188. Κριτήρια απονομής του Σήματος

1. Γενικά

2. Γενικά κριτήρια απονομής του Ελληνικού Σήματος

3. Ειδικά κριτήρια απονομής του Ελληνικού Σήματος ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας

Άρθρο 189. Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος

1. Γενικά

2. Χαρακτηριστικά φορέα απονομής του Ελληνικού Σήματος

3. Ένας ή περισσότεροι φορείς

4. Έλεγχος φορέων από την ΕΕΣ

Άρθρο 190. Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών

1. Γενικά

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών

Άρθρο 191. Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος

1. Γενικά

2. Οι θετικές εξουσίες του δικαιούχου Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 192. Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

1. Γενικά

2. Διαδικασία απονομής

3. Διάρκεια άδειας χρήσης

Άρθρο 193. Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

1. Γενικά

2. Λόγοι αυτοδίκαιης διαγραφής

Άρθρο 194. Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σή­ματος

1. Γενικά

2. Κυρώσεις σε δικαιούχο

3. Κυρώσεις σε μη δικαιούχο

Άρθρο 195. Ενστάσεις

1. Γενικά

2. Η άσκηση ένστασης ενώπιον της ΕΕΣ και οι συνέπειές της

3. Προσφυγή κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ

Άρθρο 196. Δημοσίευση αποφάσεων

1. Γενικά

Πίνακας άρθρων 121-196 Ν. 4072/2012

Πίνακας Νομολογίας

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης