Δ. Κασσαβέτης, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 2020


Δ. Κασσαβέτης, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 2020

Η ψήφιση του νόμου 4673/2020 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, κατέστησε αναγκαία την έκδοση του βιβλίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η μελέτη και η έρευνα των θεμάτων του δικαίου των συνεταιρισμών, επιβάλλεται αφενός λόγω της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας των επιχειρήσεων αυτών από τις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και αφετέρου λόγω της σημασίας που αποδίδει στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και στα πλεονεκτήματά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό άλλωστε εξέδωσε και τον Κανονισμό (ΕΚ)1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας.7.2003, για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό.

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία, παρά τις συχνές τροποποιήσεις της, συνέβαλε στην ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγών και αγορών.

Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση των αγροτικών συνεταιρισμών με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τη κοινωνική συνοχή αφενός και αφετέρου τις διατάξεις του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 4673/2020 ενώ, παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς του αγροτικού συνεταιριστικού χώρου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-235-9
Σελίδες
XIV + 322
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ι. Η εμφάνιση των συνεταιρισμών στην Ευρώπη κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης

1. Αγγλία

2. Γαλλία

3. Γερμανία

ΙΙ. Συνεταιρισμοί και ιδεολογία

1. Ιδεολογικές αρχές

2. Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση και Συνεταιριστικές Αρχές ή Κανόνες

2.1. Επικράτηση των Κανόνων των καταναλωτικών συνεταιρισμών

2.2. Η θεσμοθέτηση των Συνεταιριστικών Κανόνων το

2.3. Η αναθεώρηση του

2.4. Η αναμόρφωση των Κανόνων το

2.5. Η διακήρυξη της Δ.Σ.Ε. για τη συνεταιριστική ταυτότητα το

2.6. Ο ορισμός του συνεταιρισμού

2.7. Αξίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ι. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ε.Ε.

1. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στα κράτη-μέλη

2. Η σημασία και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ενω­σιακή πραγματικότητα

3. Ο Κανονισμός 1435/2003 για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό

ΙΙ. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

1. Εμφάνιση και εξέλιξη των αγροτικών συνεταιρισμών

2. Η σημασία και ο ρόλος της συνεταιριστικής νομοθεσίας

3. Η συμβολή των αγροτικών συνεταιρισμών στον κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΝΟΜΟΣ 4673/2020

Ι. Συνταγματικές ρυθμίσεις

Το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 12 παρ. 4 & 5)

ΙΙ. Νόμος 4673/20. Έννοια - Σκοπός - Νομική μορφή - Δραστηριότητες -Έδρα - Επωνυμία

1. Έννοια

2. Σκοπός

3. Νομική μορφή

4. Διακρίσεις και δραστηριότητες

5. Έδρα - Επωνυμία

ΙΙΙ. Σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού

1. Προϋποθέσεις

2. Το Καταστατικό

3. Διαδικασία έγκρισης

ΙV. Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

1. Μέλη

2. Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους

3. Η συνεταιριστική ιδιότητα

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

4.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των μελών στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού

4.2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

4.3. Το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως

4.4. Το δικαίωμα συμμετοχής του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού

4.5. Το δικαίωμα πληροφόρησης του μέλους για την πορεία των υποθέσεων του αγροτικού συνεταιρισμού και λήψης αντιγράφων σχετικών εγγράφων

4.6. Υποχρέωση παράδοσης παραγωγής και προμήθειας εφοδίων

4.7. Προσωπική εργασία

4.8. Δικαίωμα αποχώρησης του συνεταίρου

V. Σχέσεις μελών - συνεταιρισμού

1. Συνεταιριστικό κεφάλαιο

2. Συνεταιριστική μερίδα

3. Η μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας

4. Ευθύνη των συνεταίρων για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους

VI. Διοίκηση των αγροτικών συνεταιρισμών

1. Γενική συνέλευση

1.1. Αρμοδιότητες

1.2. Σύγκλιση της γενικής συνέλευσης

1.3. Συνέλευση αντιπροσώπων

1.4. Απαρτία γενικής συνέλευσης

1.5. Αποφάσεις

1.6. Προσβολή αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

2. Το Διοικητικό συμβούλιο

2.1. Σύνθεση - Συγκρότηση - Λειτουργία

2.2 Απόφαση

2.3. Εξουσία - ευθύνη

2.4. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

3. Εποπτικό Συμβούλιο

3.1. Συγκρότηση-Λειτουργία

3.2. Έργο

3.3. Δικαίωμα ενημέρωσης Εποπτικού Συμβουλίου

4. Υποχρέωση εχεμύθειας

5. Αρχαιρεσίες

5.1. Διαδικασία

5.2. Κωλύματα

5.3. Δικαίωμα εκλογής

5.4. Αναλογική εφαρμογή

VI. Η εποπτεία και ο έλεγχος

1. Κρατική Εποπτεία

1.1. Πεδίο εφαρμογής της κρατικής εποπτείας

1.2. Περιεχόμενο και καθήκοντα οργάνων κρατικής εποπτείας

1.3. Όργανα εποπτείας

1.4. Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας και ελέγχου

1.5. Ποινικές παραβάσεις

2. Έλεγχος

2.1. Όργανα - Τρόπος ελέγχου

2.2. Περιεχόμενο ελέγχου

2.3.Έκτακτος έλεγχος

VIII. Οικονομική διαχείριση

1. Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη

2. Φορολογία

3. Αποθεματικά

3.1. Τακτικό αποθεματικό

3.2. Ειδικό αποθεματικό

4. Τηρούμενα βιβλία

IX. Συγχώνευση - Μετατροπή - Πτώχευση - Λύση - Εκκαθάριση αγρο­­­τικών συνεταιρισμών

1. Συγχώνευση - Μετατροπή

2. Πτώχευση

3. Λύση

4. Εκκαθάριση

4.1. Διαδικασία

4.2. Ενέργειες εκκαθαριστών

5. Λύση και εκκαθάριση ανενεργών αγροτικών συνεταιρισμών

X. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

XI. Ιδεολογική Οργάνωση - Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.).

1. Σύσταση

2. Μέλη

3. Δραστηριότητες

4. Όργανα

5. Διαχειριστικός Έλεγχος

XII. Το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

2. Εγγραφή των αγροτικών συνεταιρισμών στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

3. Μορφή και περιεχόμενο ΕΜΑΣ

4. Ενημέρωση ΕΜΑΣ

5. Διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΑΣ - Επικαιροποίηση εγγραφής

6. Κριτήρια αξιολόγησης τακτικών δηλώσεων ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ

7. Διαγραφή από το ΕΜΑΣ

XIII. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί

XIV. Ποινική Προστασία

XV. Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις

1. Μεταβατικές διατάξεις

2. Καταργούμενες διατάξεις

Βιβλιογραφία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Νομοθεσία - Αστικοί συνεταιρισμοί - Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - Κοινωνικοί συνεταιρισμοί - Οικοδομική συνεταιρισμοί - Δασικοί συνεταιρισμοί - Ενεργειακές κοινότητες - Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί - Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023