Δ. Καραγιαννακίδης, Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν, 2019


Δ. Καραγιαννακίδης, Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν, 2019

Τὸ ἁγιορειτικὸ δίκαιο εἶναι δίκαιο εἰδικὸ καὶ ἐξαιρετικό. Ὁ χαρακτήρας του αὐτὸς ρυθμίζει τὴ σχέση του τόσο μὲ ἄλλους κανόνες δικαίου αὐξημένης τυπικῆς ἰσχύος, ὅσο καὶ μὲ κοινοὺς νόμους, ἀπέναντι τῶν ὁποίων ὑπερισχύει.

Σημαντικὴ αἰτία νὰ πάσχει δικαιοπραξία ποὺ ἐπιχειρεῖ μιὰ ἁγιορειτικὴ μονὴ εἶναι νὰ ἔχει παρεισφρήσει ἐλάττωμα περὶ τὴν ἐκπροσώπησή της, ἐνῶ κρίσιμες ἔννομες συνέπειες ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν ὅρων ἔκδοσης τῶν μοναστηριακῶν ἐγγράφων. Χωρὶς νὰ ἀφήνει ἀπ’ ἔξω τοὺς ἐφαρμοστὲς τοῦ δικαίου, δικαστές, δικηγόρους καὶ συμβολαιογράφους, ἀπευθύνεται ὁ συγγραφέας σὲ ὅλους τοὺς ὁπωσδήποτε δικαιοπρακτοῦντες εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς προσφέρει ἕνα βοήθημα γιὰ νὰ ἀποφεύγουν περισσότερο ἢ λιγότερο ἀτυχεῖς νομικὰ ἐνέργειες.

Τὸ ὑλικὸ κατανέμεται σὲ πέντε ἄνισες σὲ ἔκταση ἑνότητες. Ἡ πρώτη (§§ 2-9) ἀφιερώθηκε, ὅπως ἦταν εὐνόητο, στὸ ἐφαρμοστέο δίκαιο καὶ ἡ δεύτερη (§ 10) στὴ φύση τῆς νομικῆς προσωπικότητας τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ δημόσιος χαρακτήρας τῶν ὁποίων ὀρθὰ ὑποστηρίζεται στὸ κείμενο καί, βέβαια, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφήνει περιθώρια ἀμφισβητήσεων. Ἡ τρίτη ἑνότητα (§§ 11-75) ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὴν ὀργάνωση τῶν νομικῶν προσώπων τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν κατὰ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ τέταρτη ἑνότητα (§§ 76-175) ἀσχολεῖται μὲ τὶς δράσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων, δηλ. τὶς ἀποφάσεις, τὶς δικαιοπραξίες, τὶς πράξεις καὶ παραλείψεις τους γενικότερα. Ἰδίως ἐκεῖ συνδυάζεται ἡ μὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ ἁγιορειτικοῦ μὲ ἀναλογικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὅπου αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴν προστασία τῶν συναλλασσόμενων μὲ τὶς μονὲς τοῦ Ἄθω καλόπιστων τρίτων, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐκπροσώπηση τῶν μονῶν ἐνόψει τῆς ἐπ’ αὐτοῦ περιορισμένης δημοσιότητας.

Ἡ πέμπτη ἑνότητα τοῦ βιβλίου (§§ 176-219) εἶναι ἀφιερωμένη στὰ μοναστηριακὰ ἔγγραφα μὲ ἐπισήμανση τῶν στοιχείων ποὺ κατὰ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη καὶ τὸν κυρωτικό του νόμο εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐγκυρότητά τους. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔγγραφα ἰδιαίτερη σημασία ἔχουν τὰ μοναστηριακὰ πληρεξούσια, τὰ ὁποῖα κατὰ τὸ ἁγιορειτικὸ δίκαιο ἐξομοιοῦνται ἀπόλυτα μὲ τὰ συμβολαιογραφικά.

(από τον πρόλογο του Ομότ. Καθηγητή Σπύρου Τρωιάνου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν
© 2019
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-053-9
Σελίδες
XX + 162
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Προλόγισμα του συγγραφέα

Συντομογραφίες. xvII

Προδιαθεση

Α. Ἐφαρμοστέο δίκαιο

Β. Ἡ φύση τῶν νομικῶν προσώπων τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν

Γ. Ἡ ὀργάνωση τῶν νομικῶν προσώπων τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν

Δ. Ἡ δράση τῆς Διοίκησης ἁγιορειτικῆς μονῆς

Ε. Τὰ ἁγιορειτικὰ μοναστηριακὰ ἔγγραφα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία