Δ. Αναστασόπουλος/Γ. Μιχαηλόπουλος, Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου, 2011


Δ. Αναστασόπουλος/Γ. Μιχαηλόπουλος, Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου, 2011

Συστηματική παρουσίαση του δικαίου των συμβάσεων εκμετάλλευσης άυλων αγαθών και των συμβάσεων διαμεσολάβησης.

Στον παρόντα τόμο προσεγγίζονται κατά τρόπο εναργή και εμπεριστατωμένο, αλλά ταυτοχρόνως και ευσύνοπτο, μέσω της παράθεσης ερμηνευτικών σχολίων, αποσπασμάτων δικαστικών αποφάσεων, υποδειγμάτων συμβάσεων και προτύπων δικογράφων, συμβατικές σχέσεις που παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σύγχρονο επιχειρείν και –σε ορισμένες περιπτώσεις– αφίστανται από τα καθιερωμένα συμβατικά στερεότυπα.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συμβάσεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που απορρέουν από άυλα αγαθά (μεταβίβασης και παραχώρησης άδειας εμπορικού σήματος, domain name και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας).
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εμβαθύνει σε σύγχρονες μορφές συμφωνιών του επιχειρείν και συγκεκριμένα στις συμβάσεις του διαμεσολαβητικού εμπορίου (συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchise).
Με την παράθεση και σχολιασμό των πιο πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων τόσο σε εθνικό (Ν. 3557/2007) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010, Κανονισμοί Ρώμη Ι & Ρώμη ΙΙ], ο ανά χείρας τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επικαιροποιημένο έργο που θα παράσχει στο χρήση του τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία, ώστε να εμβαθύνει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο στην προβληματική των συμβάσεων αυτών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου
• Συμβάσεις Διαχείρισης Άυλων Αγαθών • Συμβάσεις Διεπιχειρηματικής Συνεργασίας
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία – Υποδείγματα συμβάσεων, νομικών εγγράφων και δικογράφων
© 2011
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-648-2
Σελίδες
Χ + 586
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Α. Σχόλια

II. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Α. Σχόλια

Β. Νομολογία

1. Παραποίηση - απομίμηση εμπορικού σήματος

2. Κίνδυνος σύγχυσης - προστασία εμπορικών σημάτων

3. Παραχώρηση χρήσης εμπορικού σήματος

Γ. Υπόδειγμα σύμβασης

Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης απλής άδειας χρήσης σήματος

Δ. Υπόδειγμα δικογράφου

Αγωγή προσβολής σήματος

III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAME)

Α. Σχόλια

Β. Νομολογία

Γ. Υποδείγματα συμβάσεων

1. Υπόδειγμα σύμβασης καταχώρησης ονόματος internet

(domain name)

2. Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης ονόματος

χώρου (domain name)

Δ. Υποδείγματα νομικών εγγράφων/δικογράφων

1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ονόματος χώρου

2. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή

απαγόρευση χρήσης ονόματος χώρου

IV. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Α. Σχόλια

Β. Νομολογία

1. Προσβολή δικαιωμάτων

2. Μεταβίβαση δικαιώματος

3. Προϋποθέσεις προστασίας

4. Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Γ. Υπόδειγμα σύμβασης

Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης απλής άδειας εκμετάλλευσης περιουσιακού δικαιώματος δημιουργού συμβάσεων

Δ. Υπόδειγμα νομικού εγγράφου

Υπόδειγμα εξώδικου προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας

V. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Σχόλια

Β. Νομολογία

1. Προϋποθέσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

2. Συμβάσεις εκμετάλλευσης

3. Έννοια της τεχνολογίας - τεχνογνωσίας

4. Προσβολή - προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Γ. Υποδείγματα συμβάσεων

1. Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης απλής άδειας εκμετάλ-

λευσης τεχνογνωσίας (know how)

2. Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης

διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Δ. Υποδείγματα νομικών εγγράφων/δικογράφων

1. Υπόδειγμα καταγγελίας σύμβασης τεχνογνωσίας

2. Υπόδειγμα συναινετικής λύσης σύμβασης παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Εισαγωγικά σχόλια επί των συμβάσεων αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης

Β. Η σύμβαση αντιπροσωπείας

Γ. Η σύμβαση διανομής

Δ. Η σύμβαση δικαιόχρησης

Ε. Ειδικότερα ζητήματα των συμβάσεων διαμεσολάβησης

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων

1. Διακρίσεις συμβάσεων διαμεσολάβησης - Ορισμοί

α. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας - διανομής

β. Συμβάσεις δικαιόχρησης

2. Λύση - καταγγελία

3. Αποζημίωση πελατείας και λοιπές αξιώσεις αποζημίωσης

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός

5. Μετασυμβατικός ανταγωνισμός

6. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

7. Ειδικότερα ζητήματα

Β. Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

1. Τυπολογικά στοιχεία εμπορικού αντιπροσώπου

2. Εφαρμοστέο δίκαιο

3. Υποχρέωση έγγραφης σε μητρώο

4. Περί αποζημίωσης

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Υπόδειγμα σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας

2. Υπόδειγμα σύμβασης αποκλειστικής διανομής

3. Υπόδειγμα σύμβασης δικαιόχρησης (franchise)

IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Υπόδειγμα αγωγής για ενδοσυμβατική ευθύνη

2. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής

3. Υπόδειγμα καταγγελίας σύμβασης δικαιόχρησης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023
Ένας χρηστικός οδηγός με ανάλυση όλης της σχετικής νομοθεσίας και χρήσιμα υποδείγματα
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...