Χ. Μαστροκώστας, Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής, 2005


Χ. Μαστροκώστας, Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής, 2005

Ο «τύπος» της σύμβασης εμπορικής διανομής διαμορφώνεται από τις συναλλαγές. Παρουσιάζονται λοιπόν παροχές που, κατά περίπτωση, αποτελούν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης (π.χ. ρήτρες ελαχίστων πωλήσεων, υποχρέωση διείσδυσης στο αγοραστικό κοινό κ.λπ.) και η πιθανότητα σύμμιξής τους σε μία σύμβαση, καθώς και οι κανόνες που διέπουν το νομικό χαρακτηρισμό μιας τέτοιας σύμβασης.

Αναλύεται επίσης η επίδραση της «ενσωμάτωσης» του διανομέα στο σύστημα του παραγωγού και καθορίζονται τα όρια παρέμβασης του τελευταίου στην υπόθεση της διαχείρισης της διανομής, με βάση το κριτήριο της διανομής των κινδύνων. Ασκείται κριτική στην κρατούσα μέχρι στιγμής νομολογίας η οποία δεν αποδέχεται ουσιαστικά την αυτοτέλεια της σύμβασης εμπορικής διανομής, εφαρμόζοντας σ’ αυτήν τις διατάξεις που διέπουν την εμπορική αντιπροσωπεία, χωρίς αναζήτηση στοιχείων αναλογίας προς αυτήν.

Στην συνέχεια παρατίθενται οι γενικοί κανόνες του δικαίου που διέπουν το πέρας της σύμβασης και εξετάζεται η εφαρμογή τους σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης, με έμφαση στις περιπτώσεις καταχρηστικής λύσης. Τέλος, εξετάζονται οι μετασυμβατικές υποχρεώσεις των μερών, π.χ. η μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού ή η αναλογική επιδίκαση αποζημίωσης πελατείας, με απαρίθμηση των στοιχείων που επιτρέπουν την αναλογική εφαρμογή της σχετικής διάταξης του π.δ. 219/1991.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής
Οι κανόνες που διέπουν το πέρας της
© 2005
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-953-4
Σελίδες
157
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες Ελληνικές

Συντομογραφίες Ξενόγλωσσες

Εισαγωγή (Τοπρόβλημααπότηστάσητηςνομολογίας)

§ 1. Ηλειτουργία της σύμβασης διανομής

Α. Η τυπολογία των δύο συμβάσεων

Ι. Της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας

ΙΙ. Της σύμβασης εμπορικής διανομής

Β. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της «τυπικής» σύμβασης διανομής

Ι. Το αντικείμενο τηςσύμβασης

1. Ηυποχρέωση «κατάρτισης» των συμβάσεων αγοραπωλησίας

2. Οι ρήτρες ελάχιστης απόδοσης

α. Οι ρήτρες ελαχίστων αγορών

β. Οι ρήτρες ελαχίστων πωλήσεων (η υποχρέωση

παροχής συγκεκριμένου αποτελέσματος)

3. Οι λειτουργίες που συμβιώνουν στη σύμβαση διανομής

α. Η εμπορία των προϊόντων από τον διανομέα για

λογαριασμό του

β. Το στοιχείο της επιμέλειας αλλοτρίων συμφερόντων

αα. Υπό μορφή παροχής έργου

ββ. Υπό τη μορφή παροχής υπηρεσιών

4. Ησύμβαση διανομής ως μικτή σύμβαση

II. Ηεξουσία διαχείρισης τηςυπόθεσηςτης διανομής

1. Η θεμελίωση της εξουσίας διαχείρισης στην ανάληψη των κινδύνων

α. Η κατανομή των κινδύνων στην «τυπική» σύμβαση

διανομής

β. Η αρχή της αντιστοιχίας κινδύνων και εξουσίας

διαχείρισής τους

2. Ο περιορισμός του δικαιώματος παρέμβασης του παραγωγού σύμφωνα με την κατάσταση συμφερόντων των μερών

3. Οι μηχανισμοί προστασίας της αυτοτέλειας του διανομέα

Γ. Η προσέγγιση της λειτουργίας της σύμβασης διανομής προς αυτήντης εμπορικής αντιπροσωπείας

Ι. Η προσπάθεια προώθησης της πελατείας ως κύρια συμβατική

υποχρέωση του διανομέα

ΙΙ. Η ενσωμάτωση του διανομέα στο δίκτυο του παραγωγού

1. Ηέννοια της ενσωμάτωσης

2. Η ενσωμάτωση συνέπεια της νομικής φύσης της σύμβασης

α. Η εσωτερική ενσωμάτωση

β. Ηεξωτερική «ενσωμάτωση»

3. Η ενσωμάτωση ως συνέπεια της οικονομικής εξάρτησης του διανομέα

α. Ηέννοια της οικονομικής εξάρτησης

β. Ηλειτουργία

4. Αποδυνάμωση της πραγματικής βάσης του φαινομένου της ενσωμάτωσης

α. ΜεβάσητιςεπιταγέςτουΚοινοτικούΔικαίου

β. Με βάση την εξέλιξη τωνσυναλλακτικών πρακτικών

Δ. Η σύγχρονη εξέλιξη προς την τυπολογική και λειτουργική

αυτοτέλεια της σύμβασης διανομής

§ 2. Οι κανόνες που διέπουν το πέρας της σύμβασης

Α. Ησύμβαση διανομής ως ανώνυμη σύμβαση

Β. Η ρύθμιση του πέρατος της σύμβασης από τους γενικούς

κανόνες του αστικού δικαίου

Ι. Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

1. Ηπάροδος της συμβατικής διάρκειας

2. Ηκαταχρηστική άρνηση ανανέωσης της σύμβασης

3. Ητακτική καταγγελία

α. Οκανόνας

β. Οι συνέπειες της παράβασης

γ. Το ύψος της αποζημίωσης

4. Ηέκτακτη καταγγελία

α. Ο κανόνας

β. Ο σπουδαίος λόγος

γ. Οι συνέπειες

δ. Ηλειτουργία της σύμβασης με ασφαλιστικά μέτρα

ΙΙ. Στις συμβάσεις αορίστου χρόνου

1. Ο κανόνας της ελεύθερης καταγγελίας

2. Η επιβαλλόμενη από την καλή πίστη τήρηση προθεσμίας

καταγγελίας

Γ. Ηκαταχρηστική λύση της σύμβασης

Ι. Περιπτωσιολογία

1. Γενικά

2. Η αντιφατική συμπεριφορά του καταγγέλλοντος

3. Η περίπτωση των αναπόσβεστων επενδύσεων

α. Η έννοια

β. Η αξιολόγηση της παράβασης της υποχρέωσης πίστης

ΙΙ. Οισυνέπειες της καταχρηστικής καταγγελίας

Δ. Οι μετασυμβατικές υποχρεώσεις

Ι. Τα αδιάθετα αποθέματα

1. Η αξίωση από τον νόμο

2. Η αξίωση από τη σύμβαση

ΙΙ. Η μετα συμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απότον νόμο

2. Με συμβατική πρόβλεψη

ΙΙΙ. Ηαποζημίωση πελατείας του άρθρου 9 π.δ. 219/1991

1. Γενικά

2. Ηαναλογική εφαρμογή

α. Τοκριτήριοτης οικονομικής εξάρτησης

β. Τοκριτήριο της «μεταβίβασης» της πελατείας

γ. Το κριτήριο της «ενσωμάτωσης» στο δίκτυο του

παραγωγού

3. Στημικτή σύμβαση

Βιβλιογραφία

A. Ελληνική

Β. Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023
Ένας χρηστικός οδηγός με ανάλυση όλης της σχετικής νομοθεσίας και χρήσιμα υποδείγματα
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...