Χ. Κούσουλας, Το Σύγχρονο "Δικαίωμα Επιφανείας", 2020


Χ. Κούσουλας, Το Σύγχρονο

Ο σύγχρονος θεσμός της επιφανείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή αφενός η αξιοποίηση του σύγχρονου αυτού θεσμού εμφανίζει εκρηκτική ανάπτυξη και αφετέρου αποτελεί νέα μορφή ενός παλιού θεσμού για τον οποίο απουσιάζει σύγχρονη εκτενής βιβλιογραφία και ερμηνεία του ν. 3986/2011.

Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της δομής του σύγχρονου δικαιώματος επιφανείας και των βασικών προβληματισμών οι οποίοι συνδέονται με τη σύσταση, το περιεχόμενο, το αντικείμενο, την άσκηση και τη «λήξη» του. Διότι, ιδίως ενόψει και του συνεχώς αυξανόμενου πρακτικού ενδιαφέροντος του δικαιώματος επιφανείας, επιβάλλεται να τεθούν τα θεμέλια και για τη δυνάμενη να προβλεφθεί μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και μελλοντική εκτεταμένη εφαρμογή του σε κάθε ιδιωτικό ακίνητο, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου ισχύει ο αντίστοιχος θεσμός. Απομένει, έτσι, ευρύ πεδίο αναλύσεων επιμέρους θεμάτων του θεσμού της επιφανείας.

Η παρούσα μελέτη εκκινεί από τη συνήθη περίπτωση όπου ένα δικαίωμα επιφανείας συστήνεται επί ενός και μόνο ακινήτου το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε πρόσωπο διαφορετικό από τον «επιφανειούχο», δηλ. συστήνεται επί «αλλοτρίου» ακινήτου.

Άλλες δυνατές ιδιαίτερες μορφές του δικαιώματος επιφανείας αναλύονται στο 13ο Κεφάλαιο, ενώ ιδιαίτερες μορφές και προβλήματα αυτού επισημαίνονται και στα Κεφάλαια 14 και 15.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Σύγχρονο "Δικαίωμα Επιφανείας"
Θεμελιώδη Προβλήματα Ιστορική Εξέλιξη, Δομή, Σκοπός, Φύση, Υποκείμενο και Αντικείμενο, Σύσταση, Περιεχόμενο, Άσκηση, Διάθεση, Προστασία, Λήξη και Απόσβεση, Ειδικές Μορφές
Συμβολή στην ερμηνεία του ν. 3986/2011 των ΑΚ 953 επ., 1002, 1010, 1117 του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 1024/1971 των ν. 2308/1995 και 2664/1998 καθώς και της de facto συνένωσης ακινήτων
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-214-4
Σελίδες
XXXII + 603
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 2. Σύντομη προϊστορία του δικαιώματος επιφανείας

§. 3. Η διαφύλαξη των προ του Αστικού Κώδικα συσταθέντων δικαιωμάτων επιφανείας· ο αποκλεισμός της σύστασης δικαιωμάτων επιφανείας υπό την ισχύ του Αστικού Κώδικα

Α. Η διαφύλαξη των προ του Αστικού Κώδικα συσταθέντων δικαιωμάτων επιφανείας

Β. Ο αποκλεισμός της σύστασης δικαιωμάτων επιφανείας υπό το καθεστώς του Αστικού Κώδικα

§. 4. Το νομοθετικό πλαίσιο της σύστασης και άσκησης του σύγχρονου δι­καιώματος επιφανείας

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΔΟΜΗ

ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

§. 5. Ο νομοθετικός ορισμός του σύγχρονου δικαιώματος επιφανείας· συγ­χρόνως, οι βασικές διαφορές του από το δικαίωμα επιφανείας υπό το προϊσχύσαν β.ρ. δίκαιο

§. 6. Η οικονομική και κοινωνική σημασία του επανεισαγόμενου δικαιώ­ματος επιφανείας· συγχρόνως, ο σκοπός της επανεισαγωγής του

§. 7. Τα προστατευόμενα - εξυπηρετούμενα συμφέροντα

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ο «κύριος»

Γ. Ο «επιφανειούχος»

Δ. Το εύπλαστο του δικαιώματος επιφανείας – Η δυνατότητα εκτεταμένης διάπλασης των έννομων σχέσεων «κυρίου» και «επιφανειούχου»

§. 8. Δομή, ατέλειες και θεμελιώδη προβλήματα του σύγχρονου δικαιώ­μα­τος επιφανείας

§. 9. Το πεδίο και η έκταση εφαρμογής του σύγχρονου δικαιώματος επι­φα­νείας και του ν. 3986/2011

Α. Τα δυνάμενα να επιβαρυνθούν με «επιφάνεια» ακίνητα

Β. Η επιτρεπτή έκταση επιβαρύνσεως

Γ. Η έκταση εφαρμογής του ν. 3986/2011

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ,

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

§. 10. Η έννοια του δικαιώματος επιφανείας

§. 11. Η φύση του δικαιώματος επιφανείας ως ιδιόρρυθμου εμπράγματου δικαιώματος

Α. Ο νομοθετικός προσδιορισμός της φύσης του δικαιώματος επιφανείας

Β. Το δικαίωμα επιφανείας ως περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου («εδάφους»)

Γ. Η σύνδεση του δικαιώματος επιφανείας με την κυριότητα επί «κτίσμα­τος»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι εκ του νόμου απονεμόμενες στον «επιφανειούχο» εξουσίες επί «κτισμάτων»

ΙΙΙ. Η νομοθετική αποσύνδεση της σύστασης δικαιώματος επιφανείας από τις ΑΚ 953 επ.

1. Η ρύθμιση του ν. 3986/2011

2. Γενική θεώρηση των ΑΚ 953 επ

3. Το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης του ν. 3986/2011

ΙV. Η νομοθετική αντιμετώπιση των εξουσιών του «επιφανειούχου» ως κυριότητας επί «κτισμάτων»

V. Το συμπέρασμα για τη φύση του δικαιώματος του «επιφανειούχου» επί «κτισμάτων»

Δ. Τελικό συμπέρασμα: Η διττή νομική φύση του δικαιώματος επιφανείας

Ε. Συνέπειες της νομικής φύσης του δικαιώματος επιφανείας

§. 12. Η οριοθέτηση του δικαιώματος επιφανείας έναντι άλλων δικαιωμάτων και έννομων σχέσεων

Α. Σύγχρονες έννομες σχέσεις

Ι. Προσωπικές και πραγματικές δουλείες

ΙΙ. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

ΙΙΙ. Ενοχικές συμβάσεις

Β. Προϊσχύσαντα δικαιώματα

Ι. Το δικαίωμα «εμφυτεύσεως» του προϊσχύσαντος β.ρ. δικαίου

ΙΙ. Τα δικαιώματα «εμφυτεύσεως», «εδαφονομής» και «επιφανείας» κατά τους προϊσχύσαντες νεότερους τοπικούς Κώδικες

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ

§. 13. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 14. Υποκείμενο του δικαιώματος επιφανείας

§. 15. Αντικείμενο της σύστασης δικαιώματος επιφανείας· τα βαρυνόμενα με «επιφάνεια» ακίνητα και η έκταση επιβαρύνσεώς τους

Α. Το «έδαφος» ως αντικείμενο της σύστασης δικαιώματος επιφανείας

Β. Τα «δημόσια κτήματα» – Κριτήρια εξατομικεύσεως

Γ. Η έκταση επιβαρύνσεως των «δημόσιων κτημάτων»

Ι. Η γενική αρχή της επιβαρύνσεως του συνόλου του «εδάφους»

ΙΙ. Το ειδικό πρόβλημα του επιτρεπτού της σύστασης δικαιώματος επι­φα­νείας επί διαιρετού τμήματος του «εδάφους» χωρίς προηγούμενη κατάτμησή του

ΙΙΙ. Ο αποκλεισμός της σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί ιδανικού μεριδίου ακινήτου

Δ. Η διάκριση μεταξύ της έκτασης επιβαρύνσεως του «εδάφους» και της έκτα­σης επιτρεπτής χρήσης του «εδάφους» εκμέρους του «επιφα­νει­ούχου»

Ε. Το θέμα του επιτρεπτού σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί ακινήτου εντεταγμένου στο νομικό καθεστώς της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτη­σίας

Ι. Ο αποκλεισμός της σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

ΙΙ. Το θέμα του επιτρεπτού σύστασης δικαιώματος επιφανείας μόνο επί «εδάφους» εντεταγμένου στο νομικό καθεστώς της οριζόντιας ή κά­θετης ιδιοκτησίας

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας μετά την κατασκευή οικοδομής

3. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας προ της κατασκευής οικοδομής

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ «ΚΤΙΣΜΑ» ΩΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

§. 16. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 17. Το κατά νόμο αναγκαίο και ουσιώδες περιεχόμενο του δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Το «κτίσμα» επί «δημόσιου κτήματος»

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το «κτίσμα» ως κατά νόμο ουσιώδες στοιχείο του δικαιώματος επιφα­νείας

ΙΙΙ. Έννοια και αναγκαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός «κτίσματος»· συγχρόνως, η «επί του εδάφους» θέση του «κτίσματος»

1. Έννοια και αναγκαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «κτίσματος»

2. Η «επί του εδάφους» θέση του «κτίσματος»

IV. Τα «κτίσματα»

1. Γενικά

2. Τα αναφερόμενα στο νόμο κατ’ ιδίαν «κτίσματα»

α). «Οικοδομήματα»

β). «Κατασκευή»

γ). «Εγκαταστάσεις»

δ). «Κτήρια»

ε). «Δεξαμενή»

στ). «Υπόστεγο»

ζ). «Σταθμός αυτοκινήτων» (πάρκινγκ)

η). «Γέφυρα»

θ). «Σήραγγα»

ι). «Αγωγός»

ια). «Αεροδρόμιο»

ιβ). «Οδικό έργο»

ιγ). «Σιδηροδρομικό έργο»

ιδ). «Λιμενικό έργο»

ιε). «Αθλητική εγκατάσταση»

ιστ). «Ψυχαγωγική εγκατάσταση»

ιζ). «Τουριστική εγκατάσταση»

ιη). «Κάθε κατασκευή επί του εδάφους»

V. Η τήρηση της «αρχής της ειδικότητας» κατά τη σύσταση του δικαιώ­ματος επιφανείας

1. Γενικά

2. Ο αναγκαιότητα εφαρμογής της «αρχής της ειδικότητας»

3. Κριτήρια και μέθοδοι της αναγκαίας εξειδικεύσεως του «κτίσματος» – Κριτήρια υλοποιήσεως της «αρχής της ειδικότητας»

§. 18. Ειδικά προβλήματα ως προς τα «οικοδομήματα»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η αναγκαία «αυτοτέλεια» των «οικοδομημάτων» – Προϋποθέσεις «αυτο­τέ­λειας» ενός «οικοδομήματος»

Ι. Η γενική θέση

ΙΙ. Τα αναγκαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός «οικοδομήματος» ως αντικείμενου δικαιώματος επιφανείας

Γ. Ο επιτρεπτός αριθμός των «οικοδομημάτων»

Δ. Το θέμα του επιτρεπτού σύστασης δικαιώματος επιφανείας με αντικεί­μενο τμήμα «κτίσματος»

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

§. 19. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 20. Περιορισμοί στη σύσταση δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Λόγοι αποκλεισμού της σύστασης δικαιώματος επιφανείας

Ι. Προΰπαρξη δικαιώματος επικαρπίας

ΙΙ. Το θέμα της επέκτασης του αποκλεισμού σύστασης δικαιώματος επι­φανείας σε άλλες προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, εκτός της επι­καρπίας

ΙΙΙ. Προΰπαρξη άλλου δικαιώματος επιφανείας

Γ. Προϋποθέσεις ως προς τις αναγκαίες πολεοδομικές ιδιότητες του ακινή­του – Προβλήματα από τη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση

Ι. Το «οικοδομήσιμο» του ακινήτου

ΙΙ. Προβλήματα από τη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση

§. 21. Η σύσταση του δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ο νομοθετικός αποκλεισμός της σύστασης δικαιώματος επιφανείας με χρησικτησία

Ι. Η γενική απαγόρευση

ΙΙ. Το θέμα της χρησικτησίας επί υφιστάμενου δικαιώματος επιφανείας

ΙΙΙ. Το θέμα της δυνατότητας κτήσης κυριότητας «κτίσματος» με χρησι­κτησία

Γ. Οι νομικοί οδοί σύστασης δικαιώματος επιφανείας

Ι. Σύσταση με σύμβαση του «κυρίου» του ακινήτου με τον «επιφανει­ούχο»

1. Γενικά

2. Η ενοχική σύμβαση

α). Γενικά

β). Φύση και αντικείμενο της σύμβασης

γ). Τύπος της ενοχικής σύμβασης· συγχρόνως, η διχογνωμία ως προς την αναγκαιότητα δημοσιοποιήσεώς της

δ). Αδυναμία παροχής – Πραγματικά και νομικά ελαττώματα του ακινήτου

3. Η εμπράγματη σύμβαση

α). Γενικά

β). Το αναγκαίο περιεχόμενο της εμπράγματης σύμβασης

γ). Ενδεχόμενα ελαττώματα της εμπράγματης σύμβασης

δ). Υποχρεωτικός - συστατικός ο συμβολαιογραφικός τύπος

ε). Υποχρεωτική η τήρηση της «αρχής της δημοσιότητας»

α1). Γενικά

β1). Η αναγκαία μεταγραφή της πράξης σύστασης του δικαιώματος επιφανείας

γ1). Η εις τα Κτηματολογικά Βιβλία καταχώριση του δικαιώματος επιφανείας

α2). Γενικά

β2). Οι αναγκαίες καταχωρίσεις στο Κτηματολογικό Φύλο του βα­ρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου

γ2). Η αναγκαιότητα ανοίγματος ειδικού Κτηματολογικού Φύλου για το δικαίωμα επιφανείας· το αναγκαίο περιεχόμενο του Κτη­ματολογικού Φύλου

δ2). Η αναγκαιότητα ανοίγματος ειδικού Κτηματολογικού Φύλου για τα «κτίσματα» και τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

4. Η εξάρτηση του δικαιώματος επιφανείας από αιρέσεις και προθε­σμίες

α). Αναβλητική αίρεση - προθεσμία

β). Διαλυτική αίρεση - προθεσμία

IΙ. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας με σύμβαση υπέρ τρίτου

IΙΙ. Καλόπιστη κτήση δικαιώματος επιφανείας από μη δικαιούχο

ΙV. Κτήση δικαιώματος επιφανείας λόγω οριστικοποιήσεως ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής

V. Κτήση δικαιώματος επιφανείας με διοικητική πράξη

§. 22. Το «αντάλλαγμα» της σύστασης και άσκησης δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Το αντάλλαγμα για τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας

Γ. Το «εδαφονόμιο» ως ειδική μορφή ανταλλάγματος για την άσκηση του δικαιώματος επιφανείας

Δ. Χρόνος συμφωνίας και προσδιορισμού του «ανταλλάγματος»

Ε. Η φύση και η ενέργεια του συμφωνηθέντος «ανταλλάγματος»

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ»

§. 23. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 24. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος διάρκειας

§. 25. Η παράταση και η σύντμηση του χρόνου διάρκειας

Α. Η παράταση του χρόνου διάρκειας

Β. Η σύντμηση του χρόνου διάρκειας

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

§. 26. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 27. Η κυριότητα και νομή του «επιφανειούχου» επί των «κτισμάτων» και του «εδάφους»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η κυριότητα και νομή επί των «κτισμάτων»

Ι. Η κυριότητα επί των «κτισμάτων» και η τήρηση της «αρχής της δη­μοσιότητας»

1. Γενικά

2. «Κτίσμα» υφιστάμενο κατά τη σύσταση του δικαιώματος επιφα­νείας και εντασσόμενο στο δικαίωμα επιφανείας κατά τη σύστασή του

α). Η ένταξη «κτίσματος» στο δικαίωμα επιφανείας

β). Η τήρηση της «αρχής της δημοσιότητας»

3. «Κτίσμα» εντασσόμενο στο δικαίωμα επιφανείας από τον «κύριο» μετά τη σύσταση του δικαιώματος επιφανείας

α). Η ένταξη «κτίσματος» στο δικαίωμα επιφανείας

β). Η τήρηση της «αρχής της δημοσιότητας»

4. «Κτίσμα» κατασκευαζόμενο από τον «επιφανειούχο»

α). Η ένταξη «κτίσματος» στο δικαίωμα επιφανείας

β). Η τήρηση της «αρχής της δημοσιότητας»

ΙΙ. Η «καθολική» νομή επί των «κτισμάτων»

ΙΙΙ. Οι αρμοδιότητες του «επιφανειούχου» επί των «κτισμάτων»

Γ. Τα δικαιώματα του «επιφανειούχου» επί του «εδάφους», των «συστατι­κών» του και των επί του «εδάφους» κατασκευών και εγκαταστάσεων

Δ. Η τύχη των εμπράγματων σχέσεων «κυρίου» - «επιφανειούχου» μετά την καταστροφή του «κτίσματος»

§. 28. Η κυριότητα και «καθολική» νομή του «κυρίου» του ακινήτου μετά τη σύσταση του δικαιώματος επιφανείας

§. 29. Λοιπές έννομες σχέσεις του «κυρίου» του ακινήτου με τον «επιφα­νειούχο»

§. 30. Η τύχη «προγενέστερων» εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων μετά τη σύσταση «επιφανείας»

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Περιεχόμενο εκ του νόμου και Επιπρόσθετο Δυνητικό Περιεχόμενο

§. 31. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 32. Το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο του δικαιώματος επιφανείας

§. 33. Οι δυνατές πρόσθετες συμφωνίες του «επιφανειούχου» με τον «κύριο» του ακινήτου και η ενέργεια αυτών

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η συνομολόγηση των πρόσθετων όρων· προϋποθέσεις εμπράγματης ενέργειας αυτών

§. 34. Η ανέγερση, συντήρηση και χρησιμοποίηση νέου ή ήδη υφιστάμενου «κτίσματος»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η ανέγερση και τροποποίηση «κτίσματος»

Γ. Η συντήρηση «κτίσματος»

Δ. Η χρησιμοποίηση «κτίσματος»

Ε. Η παράβαση των συμφωνηθέντων – Οι έννομες συνέπειες

§. 35. Η ασφάλιση «κτίσματος» και η εκ νέου οικοδόμησή του σε περίπτωση καταστροφής του

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η ασφάλιση «κτίσματος»

Γ. Η εκ νέου οικοδόμηση - ανακατασκευή «κτίσματος»

§. 36. Η κατανομή των οιασδήποτε φύσης βαρών σχετιζόμενων με το «κτί­σμα» ή και το «έδαφος» επί του οποίου θα οικοδομηθεί ή έχει ήδη οικο­δομηθεί ένα «κτίσμα»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Δημόσια βάρη

Γ. Ιδιωτικά βάρη

Δ. Έννομες συνέπειες της ρύθμισης

§. 37. Η υποχρέωση του «επιφανειούχου» για μεταβίβαση του δικαιώματός του στον «κύριο» ή σε τρίτον υποδεικνυόμενον από τον «κύριο»

Α. Η μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας στον «κύριο» του ακινήτου

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η θεμελίωση της υποχρεώσεως του «επιφανειούχου» και του αντί­στοι­χου δικαιώματος του «κυρίου»

ΙΙΙ. Η φύση και η άσκηση του δικαιώματος του «κυρίου»

Β. Η μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας προς τρίτον υποδεικνυό­με­νον από τον «κύριο»

§. 38. Το δικαίωμα του «κυρίου» να συναινεί στη μεταβίβαση ή την επιβά­ρυνση του δικαιώματος επιφανείας υπέρ τρίτων

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η συναίνεση του «κυρίου» ως προϋπόθεση κύρους της μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως του δικαιώματος επιφανείας

Γ. Η παροχή της συναίνεσης του «κυρίου»

§. 39. Το δικαίωμα του «επιφανειούχου» να αποκτήσει και την κυριότητα επί του «εδάφους»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η θεμελίωση και το περιεχόμενο της σύμβασης κτήσης του δικαιώματος του «επιφανειούχου»

Γ. Η φύση και η άσκηση του δικαιώματος του «επιφανειούχου»

§. 40. Το δικαίωμα του «επιφανειούχου» για αποζημίωσή του για τα «κτί­σματα» τα περιερχόμενα στον «κύριο» κατά τη «λήξη» του δικαιώματος επιφανείας· οι προϋποθέσεις αποζημιώσεως

§. 41. Η χρήση του «εδάφους» επί του οποίου έχει συσταθεί το δικαίωμα επιφανείας

§. 42. Τα δικαιώματα του «κυρίου», ιδίως ποινικής ρήτρας, αν ο «επιφανειού­χος» δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του

§. 43. Η απαγόρευση παραίτησης του «επιφανειούχου» από το δικαίωμα επι­φανείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 ν. 3986/2011, ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων τρίτων που βαρύνουν την «επιφάνεια» μετά τη «λήξη» ή την «απόσβεσή της»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η απαγόρευση παραίτησης του «επιφανειούχου» από το δικαίωμα επι­φανείας

Γ. Η μετά τη «λήξη» ή την «απόσβεση» του δικαιώματος επιφανείας δια­τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων, τα οποία βαρύνουν το δικαίωμα επι­φανείας

§. 44. Λοιπές δυνατές συμφωνίες του «κυρίου» με τον «επιφανειούχο»

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΚΑΙ

ΑΛΛΟΙΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

§. 45. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 46. Μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας· συγχρόνως, η μεταβίβαση «κτίσματος»

Α. Το μεταβιβαστό ως ουσιώδες στοιχείο του δικαιώματος επιφανείας

Β. Επιτρεπτοί περιορισμοί στη μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας

Γ. Οι κανόνες μεταβιβάσεως του δικαιώματος επιφανείας

Δ. Η ενοχική σύμβαση

Ε. Αντικείμενο της μεταβιβάσεως· αναγκαίες προϋποθέσεις και αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης μεταβιβάσεως

ΣΤ. Έννομες συνέπειες της μεταβιβάσεως

Ζ. Η μεταβίβαση «κτίσματος»

§. 47. Κληρονομική διαδοχή στο δικαίωμα επιφανείας

§. 48. Επιβάρυνση δικαιώματος επιφανείας με περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Υποθήκη και προσημείωση υποθήκης

Γ. Πραγματικές δουλείες

Δ. Προσωπικές δουλείες

§. 49. Αλλοίωση - τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διαίρεση δικαιώματος επιφανείας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αναλογική εφαρμογή των κανόνων της συγκυριότητας επί ακινή­των

1. Η διαίρεση της «επιφανείας» σε περισσότερα ιδανικά μερίδια

2. Το μέγεθος των ιδανικών μερίδων

3. Το αντικείμενο των ιδανικών μερίδων

4. Οι εσωτερικές σχέσεις των «συνεπιφανειούχων»

5. Η επιβάρυνση ιδανικής μερίδας «συνεπιφανειούχου» με περιορι­σμέ­να εμπράγματα δικαιώματα τρίτων

6. Η προστασία της ιδανικής μερίδας κάθε «συνεπιφανειούχου»

7. Η κατάσχεση της ιδανικής μερίδας ενός «συνεπιφανειούχου»

8. Η μεταβίβαση της ιδανικής μερίδας ενός «συνεπιφανειούχου»

9. Η λύση της κοινωνίας δικαιώματος επιφανείας

10. «Απόσβεση» ιδανικής μερίδας ενός «συνεπιφανειούχου»

11. Παραίτηση από ιδανική μερίδα δικαιώματος επιφανείας

12. Τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μετά τη διαίρεση δικαιώματος επιφανείας σε ιδανικά μερίδια

Γ. Αντικειμενική αλλοίωση ενός δικαιώματος επιφανείας

Δ. Κατάτμηση του βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου χωρίς πράξη διαί­ρεσης του δικαιώματος επιφανείας σε περισσότερα αυτοτελή δικαιώ­ματα

Ε. Αφαίρεση τμήματος του βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου και συ­νένωσή του με άλλο ακίνητο ή προσκύρωσή του σε άλλο ακίνητο, χωρίς πράξη διαίρεσης του δικαιώματος επιφανείας σε περισσότερα αυτοτελή δικαιώματα

ΣΤ. Κατάτμηση του βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου με σύγχρονη διαί­ρεση του δικαιώματος επιφανείας σε περισσότερα αυτοτελή δικαιώ­ματα

Ι. Η νομοθετική ρύθμιση – Γενικά

ΙΙ. Η διαίρεση ενός δικαιώματος επιφανείας

Ζ. Συνένωση ακινήτων και δικαιωμάτων επιφανείας

Ι. Η συνένωση ακινήτων

1. Γενικά

2. Δικαιοπρακτική συνένωση ακινήτων

3. Η υποστηριζόμενη αυτοδίκαιη συνένωση «γειτονικών» ακινήτων του αυτού ιδιοκτήτη και η κριτική της

α). Η άποψη της αυτοδίκαιης συνένωσης «γειτονικών» ακινήτων του αυτού ιδιοκτήτη

β). Κριτική

α1). Γενικά

β1). Εννοιολογικά στοιχεία των ακινήτων· κριτήρια της «αυ­θυ­παρξίας» ενός ακινήτου

γ1). Δημιουργία και διάθεση των ακινήτων· η «αρχή της δη­μοσιότητας»

δ1). Η προέχουσα σημασία του Αστικού Κώδικα έναντι της πολεοδομικής νομοθεσίας

ε1). De facto συνένωση ακινήτων και περιορισμένα εμπράγ­ματα δικαιώματα τρίτων

στ1). Η παραγνώριση της νομικής φύσης της οικοδομικής άδειας

ζ1). Οι έννοιες του «γηπέδου» και του «οικοπέδου»

η1). Η γειτνίαση των ακινήτων ως κριτήριο της de facto συνέ­νω­σης αυτών

θ1). Η σύγχρονη νομοθεσία του Κτηματολογίου

Ι1). Η υπ’ αριθ. 1296/2006 Απόφαση του Αρείου Πάγου

Ια΄1). Τα προβλήματα συνταγματικότητας

γ). Συμπέρασμα

ΙΙ. Η επίδραση της συνένωσης ακινήτων σε υφιστάμενα δικαιώματα επιφανείας.

§. 50. Αναγκαστική εκτέλεση και πτώχευση

Α. Αναγκαστική εκτέλεση

Β. Πτώχευση

§. 51. Φορολογική αντιμετώπιση της «επιφανείας»

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

§. 52. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 53. Αμφισβήτηση του δικαιώματος επιφανείας

§. 54. Η έναντι του «κυρίου» του ακινήτου και τρίτων προστασία της κυριό­τητας του «επιφανειούχου» επί «κτίσματος»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διεκδικητική αγωγή

Ι. Περιεχόμενο, Προϋποθέσεις και Αίτημα

ΙΙ. Αμοιβαίες ενοχικές αξιώσεις των διαδίκων

1. Η ευθύνη του εναχθέντος

2. Οι αξιώσεις του εναχθέντος

Γ. Αρνητική αγωγή

Δ. Πουβλικιανή αγωγή

Ε. Η προστασία του «επιφανειούχου» έναντι ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.

§. 55. Η έναντι του «κυρίου» και τρίτων προστασία της «καθολικής» νομής του «επιφανειούχου» επί «κτίσματος»

§. 56. Η έναντι του «κυρίου» και τρίτων προστασία της «οιονεί» νομής του «επιφανειούχου» επί του «εδάφους»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Τα κατ’ ιδίαν μέσα προστασίας

Γ. Περαιτέρω συνέπειες από την προσβολή της «οιονεί» νομής του «επι­φανειούχου» επί του «εδάφους»

§. 57. Η προστασία της κυριότητας και «καθολικής» νομής επί των οριζό­ντιων και κάθετων ιδιοκτησιών καθώς και των συστατικών τους μερών· συγχρόνως, η προστασία της «οιονεί» συννομής επί του «εδάφους»

§. 58. Αξιώσεις μεταξύ «συνεπιφανειούχων»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Αμφισβήτηση του εξ αδιαιρέτου ποσοστού «συνεπιφανειούχου» επί δι­καιώματος επιφανείας

Γ. Προσβολή της συγκυριότητας και «καθολικής» συννομής επί «κτίσματος» από «συνεπιφανειούχο»

Ι. Προσβολή της συγκυριότητας και της «καθολικής» συννομής από «συ­νεπιφανειούχο» με αφαίρεση ή κατακράτηση του «κτίσματος»

1. Η ένδικη προστασία της συγκυριότητας

2. Η προστασία της «καθολικής» συννομής

ΙΙ. Προσβολή της συγκυριότητας και «καθολικής» συννομής από «συνε­πι­φανειούχο» με άλλον τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του «κτίσματος»

1. Η προστασία της συγκυριότητας

2. Η προστασία της «καθολικής» συννομής

Δ. Η προστασία της «οιονεί» συννομής επί του «εδάφους» στις σχέσεις μεταξύ των «συνεπιφανειούχων»

Ι. Αμφισβήτηση του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του δικαιώματος επιφα­νείας

ΙΙ. Προσβολή της «οιονεί» συννομής «συνεπιφανειούχου» με αποβολή του από την «οιονεί» συννομή του επί του «εδάφους»

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Τα κατ’ ιδίαν μέσα προστασίας

3. Περαιτέρω νομικά θέματα από την αποβολή «συνεπιφανειούχου» από την «οιονεί» συννομή του επί του «εδάφους»

ΙΙΙ. Προσβολή της «οιονεί» συννομής με αμφισβήτηση των ορίων χρήσης του «εδάφους»

§. 59. Η έναντι τρίτων προστασία των ιδανικών μεριδίων συγκυριότητας επί «κτίσματος», της «καθολικής» συννομής επί «κτίσματος» καθώς και της «οιονεί» συννομής επί του «εδάφους»

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η προστασία της συγκυριότητας επί «κτίσματος».

Γ. Η έναντι τρίτων προστασία της «καθολικής» συννομής «συνεπιφα­νειού­χου» επί «κτίσματος»

Δ. Η έναντι τρίτων προστασία της «οιονεί» συννομής «συνεπιφανειούχου» επί του «εδάφους»

§. 60. Η προστασία του δικαιώματος επιφανείας έναντι του «κυρίου» του ακινήτου

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§. 61. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 62. Η «λήξη» του δικαιώματος επιφανείας με την πάροδο του συμφωνη­θέντος χρόνου διάρκειάς του

§. 63. Δικαιοπρακτική κατάργηση του δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Συμβατική κατάργηση

Γ. Μονομερής παραίτηση του «επιφανειούχου»

§. 64. Αυτοδίκαιη «απόσβεση» του δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διάλυση νομικού προσώπου - φορέα δικαιώματος επιφανείας

Γ. Καταστροφή του βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου - αδυναμία άσκησης του δικαιώματος επιφανείας - αχρησία· η αντιδιαστολή προς την καταστροφή του «κτίσματος»

Δ. Σύγχυση

Ε. Πλήρωση διαλυτικής αίρεσης ή παρέλευση διαλυτικής προθεσμίας

ΣΤ. «Απόσβεση» λόγω οριστικοποιήσεως ανακριβών πρώτων κτηματολο­γι­κών εγγραφών

Ζ. Χρησικτησία ελευθερώσεως

Η. Το θέμα της ενδεχόμενης κτήσης της κυριότητας «κτίσματος» με χρη­σικτησία· παράλληλα, η αυτοτελής χρησικτησία ελευθερώσεως από «επι­φάνεια»

Ι. Αδύνατη η δια χρησικτησίας κτήση κυριότητας επί «κτίσματος»

ΙΙ. Η αυτοτελής χρησικτησία ελευθερώσεως από «επιφάνεια»

1. Γενικά

2. Η «ελευθέρωση» προς όφελος του «κυρίου» του ακινήτου

3. Η «ελευθέρωση» λόγω σύγκρουσης της «επιφανείας» με περιο­ρισμένο εμπράγματο δικαίωμα τρίτου επί του ακινήτου

Θ. «Απόσβεση» του δικαιώματος επιφανείας λόγω κατάτμησης του ακινή­του

§. 65. Οι έννομες συνέπειες της «λήξης» ή «απόσβεσης» του δικαιώματος επιφανείας

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η τύχη των «κτισμάτων», της επί των «κτισμάτων» «καθολικής» νομής ή συννομής, της «οιονεί» νομής επί του «εδάφους» και των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

Ι. Η τύχη των «κτισμάτων» και της επ’ αυτών «καθολικής» νομής ή συν­νομής

ΙΙ. Η τύχη των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και της επ’ αυτών «καθολικής» νομής ή συννομής

ΙΙΙ. Η τύχη των λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών επί του «εδά­φους»

IV. Η τύχη της «οιονεί» νομής επί του «εδάφους»

Γ. Η επίδραση της «λήξης» και της «απόσβεσης» της «επιφανείας» σε λοιπά εμπράγματα δικαιώματα του «επιφανειούχου» ή τρίτων

Δ. Οι συνέπειες της «λήξης» της «επιφανείας» για τις υφιστάμενες ενοχικές σχέσεις του «επιφανειούχου» με τρίτους

Ε. Η επίδραση της «λήξης» ή «απόσβεσης» της «επιφανείας» στις έννομες σχέσεις «κυρίου» - «επιφανειούχου»· οι ενδεχόμενες αξιώσεις του «επι­φανειούχου» προς αποζημίωση ή αναζήτηση του αδικαιολόγητου πλου­τισμού του «κυρίου»

13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ»

§. 66. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 67. Δικαίωμα επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

Α. Το πρόβλημα

Β. Έννοια και σκοπός του δικαιώματος επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

Γ. Η σύσταση - κτήση δικαιώματος επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

Δ. Η νομική κατάσταση του ακινήτου μετά τη σύσταση - κτήση δικαιώματος επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

Ε. Μεταβίβαση – Διάθεση του δικαιώματος επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

ΣΤ. Διάρκεια, «λήξη» και «απόσβεση» του δικαιώματος επιφανείας επί ιδίου ακινήτου

Ι. Διάρκεια

ΙΙ. «Λήξη»

ΙΙΙ. «Απόσβεση»

§. 68. Δικαίωμα επιφανείας επί δικαιώματος επιφανείας;

§. 69. Ενιαίο δικαίωμα επιφανείας επί περισσότερων «γειτονικών» ακινήτων

Α. Γενικές παρατηρήσεις – Έννοια – Δικαιολογητικός λόγος

Β. Η θεμελίωση ενιαίου δικαιώματος επιφανείας επί περισσότερων «γειτονι­κών» ακινήτων και η άσκησή του

Ι. Η σύγχρονη συμβατική επιβάρυνση περισσότερων αυτοτελών ακι-

νήτων

ΙΙ. Επέκταση υφιστάμενου δικαιώματος επιφανείας σε ένα ή περισ­σό­τερα «γειτονικά» ακίνητα

ΙII. Αυτοδίκαιη συνένωση «γειτονικών» ακινήτων

ΙV. Κατάτμηση βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου χωρίς σύγχρονη διαίρεση του δικαιώματος επιφανείας

Γ. Το περιεχόμενο του ενιαίου δικαιώματος επιφανείας επί περισσότερων «γειτονικών» ακινήτων

Δ. Η περαιτέρω τύχη του ενιαίου δικαιώματος επιφανείας επί περισσότερων «γειτονικών» ακινήτων

Ε. Η «λήξη» - «απόσβεση» του ενιαίου δικαιώματος επιφανείας και οι έννο­μες συνέπειες

§. 70. Πλειονότητα αυτοτελών δικαιωμάτων επιφανείας επί «γειτονικών» ακινήτων με αντικείμενο ενιαίο «κτίσμα»

14ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΕ «ΚΤΙΣΜΑΤΑ» ΤΟΥ Ν. 3986/2011

§. 71. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§. 72. Το επιτρεπτό της σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών επί «κτίσματος» ή «κτισμάτων» της «επιφανείας»

§. 73. Δικαιολογία, σημασία και σκοπός των θεσμών της οριζόντιας και της κάθετης ιδιοκτησίας του ν. 3986/2011· συγχρόνως, η δικαιολογία της δο­μής του δικαίου της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Α. Δικαιολογία, σημασία και σκοπός των θεσμών της οριζόντιας και της κά­θετης ιδιοκτησίας του ν. 3986/2011

Β. Η αναγκαία δομή του δικαίου της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Γ. Γενική θεώρηση του δικαίου της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

§. 74. Κανόνες διέποντες τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες της «επιφα­νείας»

§. 75. Κατ’ ιδίαν ερμηνευτικά προβλήματα ως προς τις οριζόντιες και κά­θετες ιδιοκτησίες του ν. 3986/2011· συγκριτική επισκόπηση με τις συ­νήθεις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ο τύπος της «επιφανείας»

Γ. Η διάκριση μεταξύ «εδάφους», «γηπέδου» και «οικοπέδου» και η επίδρα­σή της στη σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011

Ι. Η διάκριση μεταξύ «εδάφους», «γηπέδου» και «οικοπέδου»

ΙΙ. Τα αναγκαία πολεοδομικά χαρακτηριστικά του «εδάφους»

Δ. Τα αναγκαία πολεοδομικά και κατασκευαστικά γνωρίσματα των «κτι­σμάτων» για τη σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών

Ι. Τα προβλήματα

ΙΙ. Τα «κτίσματα» στις συνήθεις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

ΙΙΙ. Τα αναγκαία «κτίσματα» για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες του ν. 3986/2011

IV. Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί μη ολοκληρωμένου ή μελλοντικού «κτίσματος» του ν. 3986/2011

V. Συγκεντρωτική παράθεση των προϋποθέσεων σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011

E. Μη αναγκαία η συναίνεση του «κυρίου» για τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας του ν. 3986/2011

ΣΤ. Τα στοιχεία σύνθεσης των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011

Ι. Οι συνήθεις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Τα αντικείμενα χωριστής κυριότητας και αναγκαστικής συγκυριό­τητας· ο προσδιορισμός τους

ΙΙ. Οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες του ν. 3986/2011

1. Γενικές παρατηρήσεις – Τα ανακύπτοντα ερωτήματα

2. Τα αντικείμενα χωριστής κυριότητας

3. Τα «κοινά μέρη» των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών· συγχρό­νως, η αποσύνδεση των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011 από τη συγκυριότητα επί του «εδάφους» και η σύνδεσή τους με ποσοστό εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος επιφανείας

α). Γενικά

β). Το ποσοστό εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος επιφανείας

γ). Τα «κοινά μέρη» των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών· τα επ’ αυτών δικαιώματα του «επιφανειούχου»

δ). Το ποσοστό εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος επιφανείας και το ποσοστό συγκυριότητας στα λοιπά «κοινά μέρη» των οριζό­ντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

Ζ. Η νομική φύση των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

Ι. Η συνήθης οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

ΙΙ. Η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία του ν. 3986/2011

§. 76. Εννοιολογική οριοθέτηση της οριζόντιας και της κάθετης ιδιοκτησίας του ν. 3986/2011

§. 77. Η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι νομικοί οδοί σύστασης των συνήθων οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτη­σιών

Γ. Απορριπτόμενοι - αμφισβητούμενοι τρόποι σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

§. 78. Οι έννομες σχέσεις μετά τη σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτη­σιών του ν. 3986/2011

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η ενδεχόμενη επίδραση της σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί του προϋφιστάμενου δικαιώματος επιφανείας

Γ. Το νομικό καθεστώς του βαρυνόμενου με «επιφάνεια» ακινήτου μετά τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Το νομικό καθεστώς του ακινήτου μετά τη σύσταση συνήθους ορι­ζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

ΙΙ. Η νομική κατάσταση του ακινήτου μετά τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας του ν. 3986/2011

Δ. Οι εσωτερικές έννομες σχέσεις των ιδιοκτητών των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών· τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών στις εσωτερικές σχέσεις τους

Ε. Η επίδραση της σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίες στο αντάλ­λαγμα για τη σύσταση του δικαιώματος επιφανείας και στα δικαιώματα του «κυρίου» και τρίτων

ΣΤ. Η προστασία των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

Ζ. Μεταβίβαση, τροποποίηση, επιβάρυνση και μεταβολή του περιεχομένου οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Η. Η «λήξη» και η κατάργηση των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών του ν. 3986/2011

§. 79. Η αναγκαιότητα της σύνδεσης της ερμηνείας του ν. 3986/2011 με την αναλυτική παρουσίαση του δικαίου της συνήθους οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

15ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«ΚΤΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ

Προβλήματα από την αναλογική εφαρμογή των ΑΚ 1010 επ.

§. 80. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Ο κύκλος των προβλημάτων

Β. Οι ρυθμίσεις των ΑΚ 1010 επ

§. 81. Σκοπός, περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

Α. Δικαιολογητικός λόγος, σκοπός και λειτουργία της ΑΚ

Β. Αντικείμενο ρύθμισης και πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

§. 82. Ο κύκλος των προβλημάτων ως προς την αναλογική εφαρμογή των ΑΚ 1010 επ. επί «κτισμάτων» αποτελούντων αντικείμενο δικαιώματος επιφανείας

§. 83. Η δικαιολογία της αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1010 επί «κτισμά­των» αποτελούντων αντικείμενο δικαιώματος επιφανείας

§. 84. Η επιβαλλόμενη σύνδεση της έρευνας της αναλογικής εφαρμογής των ΑΚ 1010 επ. με την αναλυτική παρουσίαση των όρων εφαρμογής τους

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1). Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015», (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152/01.07.2011), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα

2). Ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (ΦΕΚ Α΄, 4/9 Ιαν. 1929)

3). Ν.Δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγει­ρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (Φ.Ε.Κ. Α΄, 232/12/15.11.1971)

4). Ιόνιος Πολιτικός Κώδιξ («Eμφύτευση» και «Eδαφονομή», Άρθρα 1651-1680)

5). Κρητικός Αστικός Κώδιξ (Άρθρα 504-521 και 522-528 ΚρητΑστΚ.)

6). Αστικός Κώδιξ της Ηγεμονίας Σάμου (ΣαμΑΚ)

7). Νομοσχέδιον Αστυκού Ελληνικού Κώδικος (ΕλλΝομοσχ. 1874) (Άρθρα 837-862).

8). Deutsches Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG)

9). Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)

10) Österreichisches Baurechtsgesetz

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης