Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης/Ε. Ασημακοπούλου..., Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού, 2023


Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης/Ε. Ασημακοπούλου..., Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού, 2023

Το παρόν έργο 1760 σελίδων περιέχει 69 μελέτες από έγκριτους νομικούς, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν τις συμβολές τους ως απότιση φόρου τιμής προς έναν διακεκριμένο και εκλεκτό νομικό, η συμβολή του οποίου είναι διαρκής, ακούραστη και πολυσχιδής σε όλο το πεδίο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου καθώς και στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, όπου η προσφορά του είναι ανεκτίμητη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού
Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης
© 2023
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-649-4
Σελίδες
XVI + 1744
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ερμηνευτικά ζητήματα από τη νέα διάταξη του άρθρου 870Α ΚΠολΔ

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ

Ευαγγελία Σ. Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επισκέπτρια Λέκτωρ Νομικής Σχο­λής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων ως προς την εφαρμογή του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (101 και 102 ΣΛΕΕ)

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ζητήματα του νέου δικαίου της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα

Ευάγγελος Ν. Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Zητήματα εφαρμοστέου δικαίου στο πλαίσιο του άρθρου 5 της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Ζητήματα ομοδικίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό το φως του νέου Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα

Reinhard Bork, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Hamburg/Deutschland; Visiting Professor, Radboud University Nijmegen/Niederlande; Senior Research Fellow, Commercial Law Centre, Harris Manchester College, Oxford/Vereinigtes Königreich

Schiedsverfahren und Insolvenz

Κωνσταντίνος Δ. Βουλγαράκης, Επισκέπτης Λέκτωρ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ΕΑΠ και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση λόγω άσκησης αγωγής ενώπιον κρατικού δικαστηρίου κατά παράβαση διαιτητικής συμφωνίας

Stavros Brekoulakis, Professor, Queen Mary University of London

Mandatory rules and public policy: The haunting spectrum over arbitration’s integrity

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, αντεπ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η διάσταση νομολογίας και θεωρίας ως προς τον αναιρετικό έλεγχο της εικονικότητας. Με αφορμή την ΑΠ 1340/2017

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός

«Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ως μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων του Ν. 4354/2015 και de lege ferenda προτάσεις

Μαρία Σ. Γιούνη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Οι απαρχές της ελληνικής δικονομίας

Philippe Delebecque, Professeur à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne)

Le renouveau des clauses de non responsabilité en Europe

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ανίσχυρη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ

Αθανάσιος Δέλιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

The ἄτεχνοι and ἔντεχνοι πίστεις in Isaeus’ speech “On the estate of Menecles”

Άλκης Ν. Δερβιτσιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η αρχή της καλής διαβίωσης και μεταχείρισης των ζώων και η σφαγή τους στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων

Χρήστος Π. Δετσαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Περί του έννομου συμφέροντος (και πάλι) αποκλεισθέντος υποψηφίου αναδόχου. Ο νομολογιακός διάλογος ΣΤΕ και ΔΕΕ συνεχίζεται. Σκέψεις με αφορμή την ΔΕΕ 5-9-2019, LOMBARDI SRL, υπόθ. C-333/18

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Τύχη πλειστηριάσματος από της καταβολής του και μέχρι τη διανομή του

Ελένη Λ. Θεοχαροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η εξουσία του φορολογικού δικαστή στην μετ’ αναίρεση δίκη, με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 3260/2017

Αλέξανδρος Γ.-Ε. Καλαβρός, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η ιδιάζουσα φύση της νομής και εντεύθεν σκέψεις ως προς το παραδεκτό της αναίρεσης στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Καθήκον επιμέλειας και ευθύνη των διοικούντων στα «πρόθυρα» της παύσης πληρωμών υπό το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Συμβολή στην ένταξη του άρθρου 127 Ν. 4738/2020 στο σύστημα του εταιρικού και του πτωχευτικού δικαίου

Στέφανος Κ. Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η έννοια του όρου «οριστική απόφαση» στο άρθρο 724 ΚΠολΔ. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 251/2020

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Οι αόριστες νομικές έννοιες στη δικαστική απόφαση

Λάμπρος Κιτσαράς, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Περί της αναγκαστικής εκχωρήσεως κατασχεθείσης εις χείρας τρίτου απαιτήσεως

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τα εισαγωγικά Διαγνωστικής Δίκης Ένδικα Βοηθήματα και Ένδικα Μέσα της Καποδιστριακής Πολιτικής Διαδικασίας 1830. Σκέψεις για τις εισαγωγικές, διαγνωστικής δίκης, κρίσιμες διαδικαστικές πράξεις της Πολιτικής Διαδικασίας 1830 – Ένδικα Βοηθήματα/Ένδικα Μέσα (και τα αντίστοιχα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα) – και στην επικαιροποιημένη τους δικαιοσυγκριτική λειτουργική δικονομική διάσταση

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Περί της ενεργείας του δικαστικού συμβιβασμού, του καταρτιζομένου υπό μη δικαιούχου ή μη υποχρέου διαδίκου

Παναγιώτης Γ. Κοντογεωργακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εντεταλμένος Διδάσκων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Οι δικονομικές συμβάσεις στην αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ

Σωτήριος Ι. Κοτρώνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η αδιατάρακτη νομή ως προϋπόθεση για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία σε αστικά ακίνητα του Δημοσίου κατά το άρθρο 4 ν. 3127/2003. Ερμηνευτική προσέγγιση με αφορμή την ΑΠ 585/2021

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης κατά το άρθ. 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4335/2015

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η κατά το άρθρο 1005 παρ. 3γ ΚΠολΔ αναβίωση των εμπράγματων βαρών στο πράγμα που πλειστηριάστηκε σε περίπτωση ακύρωσης του πλειστηριασμού και το (άσχετο με τη διάταξη αυτή) ζήτημα ποιος πλούτισε τότε αδικαιολόγητα από την καταβολή του πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή

Kalliopi Makridou, Professor, Faculty of Law AUTH

The review of arbitration agreements by the civil courts and referral to arbitration

Δημήτρης Ν. Μανιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

“Actio ad exhibendum”

Ιωάννης Π. Μαντζουράνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ουσιαστική εξουσία διάθεσης ως προϋπόθεση του κύρους της παραίτησης και της αποδοχής της αγωγής;

Εμμανουήλ Μαυραντωνάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Der ordre public im deutschen Recht der internationalen Handelsschiedsgerichts­barkeit

Δημήτριος Κ. Μηχιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Σύγκρουση προνομίων και κατάταξη δανειστών κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος. Σκέψεις επί των διατάξεων των άρθρων 977 και 977Α ΚΠολΔ*

Elina N. Moustaira, Professor, Faculty of Law UOA

“The role of bilateral judicial assistance treaties- in the context of EU Civil Procedure Law and Third Countries”

Δημήτριος Μπαμπινιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Περί της εφαρμογής ή μη του Κανονισμού Ρώμη Ι στη διεθνή εμπορική διαιτησία με έδρα στην Ελλάδα

Νικόλαος Θ. Νίκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η μεταστροφή της νομολογίας ως λόγος ανακλήσεως των εκδιδόμενων κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεων (ΚΠολΔ 758). Σχόλια στην απόφαση ΕφΑθ 3497/2019

Χάρης Π. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η αρχή της εύνοιας (favor recognitionis) προς την αναγνώριση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά τη Σύμβαση Νέας Υόρκης

Στέφανος Στ. Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά την περίοδο 2004-2018

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Το συμβολαιογραφικό “διαζύγιο”

Kyriakos P. Papanikolaou, Lecturer, Faculty of Law DUTH

Arbitration under the fair trial safeguards of art. 6 §1 ECHR

Λήδα Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο εκσυγχρονισμός της δικαστικής συνεργασίας στο πεδίο της διασυνοριακής διεξαγωγής αποδείξεων: ο νέος Κανονισμός 2020/1783

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιδιωτική Διαμεσολάβηση κατά τον ν. 4640/2019. Ο θεσμός και ιδίως οι εκφάνσεις της υποχρεωτικότητάς του υπό το φως του άρθρ. 6 ΕΣΔΑ. Ερμηνευτικά ζητήματα και δικαιοπολιτικές διερωτήσεις

Hanns Prütting, Prof. Dr. Dr. hc. mult., Direktor des Instituts fur Anwaltsrecht der Universitat zu Köln

Die Sport-Schiedsgerichte auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts

Κωνσταντίνος Σ. Ρέμελης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Το επείγον στην διοικητική λειτουργία και το δίκαιο της ανάγκης

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Δικηγορικό λειτούργημα και πολιτική δίκη

Κωνσταντίνος Ηρ. Ρήγας, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Οι ενστάσεις συμψηφισμού απαιτήσεων και συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, με έμφαση στη δικονομική τους θεώρηση

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Απαλλοτριώσεις προς ματαίωση της γέννησης (ή προς μείωση) της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

Νικόλαος Κ. Ρόκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συμφωνίες διαιτησίας στο εταιρικό δίκαιο

Herbert Roth, von Prof. em. Dr. Dr. h.c., Regensburg

Das europäische Effektivitätsprinzip als zweifelhaftes Zugriffsinstrument der Union auf die nationalen Zivilprozessrechte der EU-Mitgliedstaaten

Δημήτριος Κ. Ρούσσης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αξιώσεις υπερθεματιστή και τύχη ασφαλειών επί ακυρώσεως πλειστηριασμού

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Το δικονομικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας μετά τον ν. 4548/2018

Μιχάλης Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Σκέψεις για τη σχέση ιδιωτικής αυτονομίας και αναγκαστικής εκτέλεσης

Δημήτριος Κ. Σταματιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η πρόταση Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

Michael Stürner, Professor of Civil Law, Private International Law and Comparative Law at the University of Konstanz

Die Beweismittel in den ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ανατέμνοντας το εφαρμοστέο δίκαιο επί της αντικειμενικής διαιτητευσιμότητας

Spyros Tsantinis, Professor, Faculty of Law DUTH

Case Management in the Modern Civil Procedure. International trends and the Greek Model

Δημήτριος Α. Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ζητήματα προθεσμιών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως

Nikolaos Vervessos, Assistant Professor, Faculty of Law UOA

Financial Markets for Greek family businesses

Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η αναβίωση του πλουτισμού μέσω εξοικονόμησης δαπάνης. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 909 ΑΚ

Χρήστος Σ. Χασάπης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΟλΑΠ 4/2019

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Καταγγελία από τον υπερθεματιστή μίσθωσης επί ακινήτου για την άσκηση επιχείρησης (1009 εδ. α΄ ΚΠολΔ) και έκταση δέσμευσής του από τις προκαταβολές μισθωμάτων (616 ΑΚ)

Απόστολος Χελιδόνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Qui bene distinguit bene judicat. Το πρόβλημα της συρροής αξιώσεων

Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τα ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη των ισχυρισμών των διαδίκων του άρθρου 63Α ν. 2121/1993. Μεταφορά των σύγχρονων τάσεων στο ελληνικό δίκαιο αποδείξεως και αυστηρή απόδειξη

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η αιρεσιμότητα (conditionality) στην έννομη τάξη της ΕΕ: Τεχνικό εργαλείο συμμόρφωσης ή «συνταγματική» αρχή με ευρύτερες επιπτώσεις;

Markus Würdinger, Professor Dr., Universität Passau

Argumentationen und Interpretationen im europäischen Zivilprozessrecht

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής