Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο Ανταγωνισμού & Προστασίας Καταναλωτή


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 40 από 43
Α. Κοτζάμπαση, Οι απαλλακτικές ρήτρες στους γενικούς όρους συναλλαγών, 2001
Το βιβλίο πραγματεύεται το φαινόμενο του περιορισμού ή του αποκλεισμού της αστικής ευθύνης στις συμβάσεις που καταρτίζονται με προδιατυπωμένους όρους. Εξετάζονται οι...
Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο ανταγωνισμού, 2000
H έκδοση αυτή περιλαμβάνει τον ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2837/2000. Ακόμη, εμπλουτίσθηκε με τον πρόσφατο Κανονισμό αριθ. 2790/1999 Επιτροπής για την εφαρμογή...
Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #15
Το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει η διαφήμιση και ειδικά η συγκριτική διαφήμιση, βάσει θεωρητικών και νομολογιακών πηγών, αναλύεται στο βιβλίο "Συγκριτική Διαφήμιση"....
Α. Βαλτούδης, Η ευθύνη από τα ελαττωματικά προϊόντα, 1999
Το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του άρθρ. 6 Ν. 2251/1994 για την αποκατάσταση των ζημιών από τα ελαττωματικά προϊόντα....
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Ο ελεύθερος ανταγωνισμός και οι περιορισμοί του, 1998
Το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της Χώρας και στη, συναγόμενη από το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, ελευθερία του ανταγωνισμού. Μια διεξοδική αναφορά της...
Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997
Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις των τραπεζών ήδη από το στάδιο της διαφήμισης αλλά και κατά την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, ο τρόπος καθορισμού και αναπροσαρμογής των...
Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, τόμ. 2, 1996
Η θέση του καταναλωτή στη σύγχρονη κοινωνάι και οι δυνατότητες προστασίας του βάσει του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Η ένδικη προστασία των καταναλωτών και οι ενώσεις...
Ι. Κτενίδης, Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 1996
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #6
Τα μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων αποτελούν το σημαντικότερο, νομικά κωδικοποιημένο, μηχανισμό άμυνας της Κοινότητας απέναντι στις πρακτικές νόθευσης του διεθνούς...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα