Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2007


Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2007

Η κατά την διαρρεύσασα τετραετία από της τελευταίας εκδόσεως του ανά χείρας έργου εμφάνιση νέων θεωρητικών θέσεων και νομολογιακών τάσεων επί εριστών ζητημάτων του «Γενικού Ενοχικού», αλλά και η ανάγκη αποσαφηνίσεως ορισμένων ασαφών διατυπώσεων, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ενοχικό Δίκαιο
Γενικό Μέρος
© 2007
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-445-204-0
Σελίδες
XXII + 372
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Ι. Έννοια, αντικείμενο και σημασία του Ενοχικού Δικαίου

1. Έννοια και αντικείμενο

2. Σημασία

ΙΙ. Το Ενοχικό Δίκαιο του Αστικού Κώδικα

1. Πηγές

2. Καταγωγή

3. Καινοτομίες

4. Κριτική

5. Κοινοτικό Ενοχικό Δίκαιο

ΙΙΙ. Χαρακτήρες του ενοχικού δικαίου

1. Η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως

2. Η αρχή της καλής πίστεως

3. Η αρχή της ευθύνης

4. Η αρχή της προστασίας του οικονομικά ασθενέστερου

§ 2. Η ΕΝΟΧΗ

Ι. Έννοια, στοιχεία και λειτουργία της ενοχής

1. Απλή ενοχή και βασική ενοχική σχέση

2. Στοιχεία

3. Λειτουργία

ΙΙ. Ενοχικό δικαίωμα, αξίωση και απαίτηση

ΙΙΙ. Η σχετικότητα της ενοχής

1. Η αρχή

2. Εκδηλώσεις της αρχής

3. Εξαιρέσεις από την αρχή

4. Πραγματοπαγείς ενοχές

IV. Οφειλή (υποχρέωση) και ευθύνη

1. Η καταγωγή της διακρίσεως

2. Η τοποθέτηση του ΑΚ

V. Ατελείς (ή φυσικές) ενοχές. Βάρη

1. Έννοια και δικαιολογία

2. Περιπτώσεις και αποτελέσματα

3. Βάρη

VI. Γενεσιουργοί λόγοι των ενοχών

1. Πηγές των ενοχών

2. Δικαιοπρακτικές ενοχές

3. Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

§ 3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ (Η ΠΑΡΟΧΗ)

Ι. Έννοια, περιεχόμενο και διακρίσεις της παροχής

1. Έννοια και περιεχόμενο

2. Διακρίσεις

ΙΙ. Περιουσιακή και ηθική αξία της παροχής

ΙΙΙ. Προαπαιτούμενα έγκυρης παροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ

Α. ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

§ 4. Η ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ι. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση της αστικής ευθύνης

1. Η έννοια της αστικής ευθύνης

2. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Διακρίσεις αστικής ευθύνης

1. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

2. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΙΙΙ. Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

1. Το πρόβλημα

2. Προσπάθειες επιλύσεως

IV. Προϋποθέσεις ευθύνης

V. Η παράνομη συμπεριφορά

1. Έννοια

2. Εξειδικεύσεις

3. Λόγοι αίροντες το παράνομο

VI. Η υπαιτιότητα

1. Έννοια

2. Περιπτώσεις ελλείψεως ικανότητας προς καταλογισμό

VII. Ο δόλος

1. Καλυπτόμενες περιπτώσεις

2. Έννοια και στοιχεία

VIII. Η αμέλεια

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

IX. Τυχηρά γεγονότα και γεγονότα ανωτέρας βίας

1. Τυχηρά

2. Ανωτέρα βία

Χ. Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

1. Η νόμιμη ρύθμιση και η δικαιολογία της

2. Ευθύνη για πταίσμα του νόμιμου αντιπροσώπου

3. Ευθύνη για πράξεις του βοηθού εκπληρώσεως

4. Ευθύνη για πταίσμα του προστηθέντος

XI. Συμβατική τροποποίηση των περί ευθύνης ορισμών

1. Γενικά

2. Έγκυρες απαλλακτικές ρήτρες

3. Άκυρες απαλλακτικές ρήτρες

§ 5. Η ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝΟΧΗ

Ι. Έννοια και σκοπός της αποζημιώσεως

1. Έννοια

2. Σκοπός

ΙΙ. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως

1. Ζημία

2. Νόμιμος λόγος ευθύνης

3. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Διακρίσεις της αποζημιώσεως

1. Θετικό και αρνητικό διαφέρον

2. Εύλογη αποζημίωση

IV. Έκταση της αποζημιώσεως

1. Θετική και αποθετική ζημία

2. Συγκεκριμένη και αφηρημένη ζημία

3. Άμεση και έμμεση ζημία

4. Παρούσα και μέλλουσα ζημία

5. Ζημία τρίτου

V. Τρόπος αποκαταστάσεως της ζημίας

VI. Χρόνος και τρόπος υπολογισμού της ζημίας

1. Χρόνος υπολογισμού

2. Τρόπος υπολογισμού

VII. Περιορισμοί της αποζημιώσεως

1. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους

2. Συντρέχον πταίσμα

Β. ΚΟΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ

§ 6. ΕΝΟΧΕΣ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

Ι. Εννοιολογικές διακρίσεις, αντικείμενο και σημασία

1. Έννοια ενοχών γένους και είδους

2. Αντικείμενο

3. Η σημασία της διακρίσεως

ΙΙ. Άρση της αοριστίας και εξειδίκευση της ενοχής γένους

1. Επιλογή

2. Συγκέντρωση

3. Αποτελέσματα της συγκεντρώσεως

ΙΙΙ. Συγκέντρωση επί αποστολής

§ 7. ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Ι. Έννοια διαζευκτικής ενοχής

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

ΙΙΙ. Απλοποίηση της διαζευκτικής ενοχής

1. Απλοποίηση κατόπιν επιλογής

2. Απλοποίηση λόγω αδυναμίας

§ 8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια, διακρίσεις και αξία του χρήματος

2. Σύγχρονες μορφές χρήματος

3. Νομισματικό σύστημα και δίκαιο προστασίας του νομίσματος

4. Από τη δραχμή στο ευρώ

ΙΙ. Έννοια και χαρακτήρες χρηματικών ενοχών

ΙΙΙ. Οφειλή σε ξένο νόμισμα

§ 9. ΕΝΟΧΕΣ ΤΟΚΟΥ

Ι. Έννοια και νομική φύση του τόκου

1. Έννοια τόκου

2. Νομική φύση

ΙΙ. Είδη τόκων

1. Δικαιοπρακτικοί τόκοι

2. Νόμιμοι τόκοι

3. Προεξοφλητικός τόκος

ΙΙΙ. Ανατοκισμός

Γ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ

§ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΚΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

Ι. Υποχρέωση τοκοδοσίας επί δαπανών

1. Έννοια και περιπτώσεις

2. Νομική φύση και λειτουργία

ΙΙ. Δικαίωμα αφαιρέσεως

1. Έννοια και φύση

2. Προϋποθέσεις και τρόπος ασκήσεως

§ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ι. Υποχρέωση λογοδοσίας

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Λειτουργία

ΙΙ. Υποχρέωση αποδόσεως ομάδας αντικειμένων

1. Αντικείμενο της υποχρεώσεως

2. Τρόπος εκπληρώσεως

Δ. ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

§ 12. ΕΝΟΧΕΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

Ι. Προδιάθεση

1. Έννοια και θεωρητική τοποθέτηση

2. Μορφές ενοχών με πλείονα υποκείμενα

ΙΙ. Διηρημένη ενοχή

1. Έννοια και λειτουργία

2. Οι ερμηνευτικοί κανόνες της ΑΚ

ΙΙΙ. Πολυπρόσωπη ενοχή με αδιαίρετη παροχή

1. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή με αδιαίρετη παροχή

2. Απαίτηση παροχής προς όλους από κοινού

§ 13. ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

Ι. Έννοια, διακρίσεις και σημασία

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

3. Σημασία

ΙΙ. Η οφειλή εις ολόκληρον

1. Γενεσιουργοί λόγοι

2. Λειτουργία

ΙΙΙ. Η απαίτηση εις ολόκληρον

1. Γενεσιουργοί λόγοι

2. Λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

§ 14. ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ

Ι. Γενικές έννοιες

1. Μονομερείς δικαιοπραξίες και συμβάσεις

2. Διακρίσεις των συμβάσεων

ΙΙ. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων

1. Έννοια και εκδηλώσεις της αρχής

2. Περιορισμοί της αρχής

§ 15. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι. Σύμβαση αρχικώς αδύνατης παροχής

1. Έννοια και είδη αδυναμίας

2. Η λειτουργία της συμβάσεως

ΙΙ. Σύμβαση νόμω απαγορευμένης παροχής

1. Απαγορευμένη δικαιοπραξία και απαγορευμένη παροχή· διακρίσεις

2. Η λειτουργία της ΑΚ

ΙΙΙ. Σύμβαση μεταβιβάσεως όλης της μέλλουσας περιουσίας

1. Η νόμιμη ρύθμιση και η δικαιολογία της

2. Προϋποθέσεις

3. Έννομη συνέπεια

IV. Σύμβαση μεταβιβάσεως όλης της ενεστώσας περιουσίας

1. Αντικείμενο της συμβάσεως

2. Έννομη συνέπεια

V. Κληρονομικές συμβάσεις

1. Έννοια και φύση

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Έκταση της απαγορεύσεως

4. Έννομη συνέπεια

VI. Συμβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων

1. Αντικείμενο της διατάξεως

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Έννομη συνέπεια

VII. Συμβάσεις προς εκποίηση ή επιβάρυνση πράγματος

VIII. Συμβάσεις με αόριστη παροχή ή αντιπαροχή

1. Αοριστία παροχής· έννοια και νομοθετική ρύθμιση

2. Άρση της αοριστίας της παροχής

3. Άρση της αοριστίας της αντιπαροχής

4. Τελικές παρατηρήσεις

§ 16. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

Ι. Γενικότητες

ΙΙ. Σύμβαση υπέρ τρίτου

1. Έννοια και όροι

2. Διακρίσεις και χρησιμότητα

3. Δημιουργούμενες σχέσεις

4. Χαρακτήρας της υπέρ τρίτου συμβάσεως

5. Συγγενείς έννοιες

ΙΙΙ. Η γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση

1. Προϋποθέσεις υπάρξεως

2. Το δικαίωμα του τρίτου

3. Άμυνα του υποσχεθέντος κατά του τρίτου

IV. Σύμβαση εις βάρος τρίτου

Β. ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

§ 17. ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Ι. Γενική ρύθμιση

1. Έννοια αδικοπραξίας

2. Στοιχεία αδικοπραξίας

ΙΙ. Ειδικά θέματα αδικοπραξιών

1. Δυσφημητικές διαδόσεις

2. Παραμέληση της εποπτείας άλλου

3. Ζημία προξενηθείσα από ζώα

4. Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

ΙΙΙ. Περιεχόμενο αποζημιώσεως

1. Θανάτωση προσώπου

2. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

§ 17δις. ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ

Ι. Γενική εισαγωγή

1. Έννοια και σημασία του αδικαιολόγητου πλουτισμού

2. Νομική φύση της σχέσεως και της αξιώσεως

3. Αντικείμενο της αξιώσεως

4. Η νόμιμη ρύθμιση

ΙΙ. Η γενική απαίτηση του αδικαιολόγητου πλουτισμού

1. Προϋποθέσεις

2. Έννομη συνέπεια

ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

1. Απαίτηση αχρεώστητης παροχής

2. Απαίτηση παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε

3. Απαίτηση παροχής για αιτία λήξασα

4. Απαίτηση παροχής για παράνομη ή ανήθικη αιτία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η πρώτη συστηματική ανάλυση της ευθύνης του εκχωρητή από αθέτηση προϋφιστάμενης υποχρέωσης
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Πλήρως ενημερωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης