Α. Ζήσης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022


Α. Ζήσης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022

Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη κατ’ άρθρο νομολογία όλων των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με τον νέο ΚΠΔ, όπως είναι γνωστό, εισήχθησαν διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής του νέου ΚΠΔ, ενώ παράλληλα συμπληρώθηκαν νομοθετικές παραλείψεις ή αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει, με γνώμονα την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις του ΚΠΔ μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, ενώ κάθε άρθρο ακολουθεί πρόσφατη νομολογία –ΑΠ, ΕΔΔΑ και ΔΕΚ– ή και πάγια νομολογία παλαιότερων ετών, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου, σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΠΔ. Την πλειοψηφία των αποφάσεων συνοδεύει σύντομη ή εκτενέστερη περίληψη. Με τον τρόπο αυτόν, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα νομολογιακά δεδομένα, σε συστηματική διάρθρωση και χρονολογική σειρά, βρίσκοντας απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της πράξης.

Η παράθεση των τριών (3) Αιτιολογικών Εκθέσεων ν. 4620/2019, 4637/2019 και 4855/2022 στην αρχή του έργου, το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, καθώς και η παράθεση σχετικών διατάξεων κάτω από κάθε άρθρο, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του νέου ΚΠΔ και την ερμηνευτική προσέγγιση των δυσχερειών που θα ανακύψουν στη δικαστηριακή πρακτική, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου. Ο στόχος που πετυχαίνει το έργο είναι η πλήρης ενημέρωση και η δυνατότητα ευχερούς χρήσης του, μέσα από την εύληπτη δομή και την ξεκάθαρη διάρθρωση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία
-Αρείου Πάγου - ΕΔΔΑ
Αιτιολογικές Εκθέσεις Κ.Π.Δ. (ν. 4620/2019, ν. 4637 /2019, ν. 4855/2021)
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-466-7
Σελίδες
ΧΧΧVIII + 1134
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (ν. 4620/2019)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (ν. 4637/2019)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (ν. 4855/2021)

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 1. Ποινικά Δικαστήρια

Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3. Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 4. Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 5. Μονομελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 6. Δικαστήρια ανηλίκων

Άρθρο 7. Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 8. Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 9. Εφετείο

Άρθρο 10. Ο Άρειος Πάγος

Άρθρο 11. Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα

Άρθρο 12. Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο

Άρθρο 13. Δικαστικός γραμματέας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 14. Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15. Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16. Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17. Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης

Άρθρο 18. Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 19. Κοινοποίηση της αίτησης

Άρθρο 20. Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 21. Απόφαση

Άρθρο 22. Ένδικα μέσα

Άρθρο 23. Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 24. Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης

Άρθρο 25. Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων. Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων

Άρθρο 26. Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27. Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί

Άρθρο 28. Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 29. Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 30. Αρμοδιότητες του εισαγγελέα. Υποχρέωση ακρόασης

Άρθρο 31. Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 32. Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 33. Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 34. Τοπική αρμοδιότητα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Άρθρο 35. Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Άρθρο 36. Εξουσίες εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Άρθρο 37. Αυτεπάγγελτη δίωξη

Άρθρο 38. Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 39. Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Άρθρο 40. Υποχρέωση ιδιωτών

Άρθρο 41. Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42. Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43. Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης - Αρχειοθέτηση

Άρθρο 44. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Άρθρο 45. Αποχή από την ποινική δίωξη

Άρθρο 46. Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου

Άρθρο 47. Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 48. Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους

Άρθρο 49. Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους

Άρθρο 50. Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΣΗ

Άρθρο 51. Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 52. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης

Άρθρο 53. Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 54. Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης

Άρθρο 55. Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ

Άρθρο 56. Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια. Άρνηση χορήγησης

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Άρθρο 57. Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 58. Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 59. Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 60. Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Άρθρο 61. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

Άρθρο 62. Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 63. Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64. Νομιμοποίηση κληρονόμων

Άρθρο 65. Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος

Άρθρο 66. Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 67. Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 68. Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ

Άρθρο 69. Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70. Διάδικοι στην ποινική δίκη

Άρθρο 71. Τεκμήριο αθωότητας

Άρθρο 72. Ιδιότητα κατηγορουμένου

Άρθρο 73. Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 74. Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου

Άρθρο 75. Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 76. Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες

Άρθρο 77. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 78. Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο

Άρθρο 79. Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου

Άρθρο 80. Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 81. Αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Άρθρο 82. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

Άρθρο 83. Διατυπώσεις της δήλωσης

Άρθρο 84. Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 85. Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Άρθρο 86. Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Άρθρο 87. Αυτεπάγγελτη αποβολή

Άρθρο 88. Αποτελέσματα της αποβολής

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 89. Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Άρθρο 90. Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου

Άρθρο 91. Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας

Άρθρο 92. Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι

Άρθρο 93. Αδυναμία παράστασης

Άρθρο 94. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Άρθρο 95. Δικαίωμα σε ενημέρωση

Άρθρο 96. Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων

Άρθρο 97. Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας

Άρθρο 98. Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας

Άρθρο 99. Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο

Άρθρο 100. Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Άρθρο 101. Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης

Άρθρο 102. Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων

Άρθρο 103. Προθεσμία για την απολογία

Άρθρο 104. Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίηση

Άρθρο 105. Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Άρθρο 106. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση

Άρθρο 107. Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 108. Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ

Άρθρο 109. Μικτό ορκωτό δικαστήριο

Άρθρο 110. Μονομελές εφετείο

Άρθρο 111. Τριμελές και πενταμελές εφετείο

Άρθρο 112. Τριμελές πλημμελειοδικείο

Άρθρο 113. Δικαστήριο ανηλίκων

Άρθρο 114. Εφετείο ανηλίκων

Άρθρο 115. Μονομελές πλημμελειοδικείο

Άρθρο 116. Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο

Άρθρο 117. Δικαιοδοσία επί πλημμελήματος σε βάρος μελών δικαστη­ρίου

Άρθρο 118. Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας

Άρθρο 119. Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα

Άρθρο 120. Αναρμοδιότητα

Άρθρο 121. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 122. Προσδιορισμός

Άρθρο 123. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Άρθρο 124. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Άρθρο 125. Προτίμηση

Άρθρο 126. Ένσταση αναρμοδιότητας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 127. Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όρ­γανο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 128. Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή

Άρθρο 129. Εκδίκαση συναφών

Άρθρο 130. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής

Άρθρο 131. Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Άρθρο 132. Κανονισμός της αρμοδιότητας

Άρθρο 133. Αποχή από περαιτέρω ενέργειες

Άρθρο 134. Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό

Άρθρο 135. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 136. Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Άρθρο 137. Απόφαση, βούλευμα και διάταξη

Άρθρο 138. Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης

Άρθρο 139. Αιτιολογίες

Άρθρο 140. Πρακτικά της συνεδρίασης

Άρθρο 141. Το περιεχόμενο των πρακτικών

Άρθρο 142. Σύνταξη των πρακτικών

Άρθρο 143. Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία

Άρθρο 144. Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων

Άρθρο 145. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών

Άρθρο 146. Ανασύσταση δικογραφίας

Άρθρο 147. Αντίγραφα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 148. Ορισμός

Άρθρο 149. Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση

Άρθρο 150. Πρόσωπα που συμπράττουν

Άρθρο 151. Το περιεχόμενο της έκθεσης

Άρθρο 152. Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης

Άρθρο 153. Ακυρότητα της έκθεσης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 154. Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση

Άρθρο 155. Επίδοση

Άρθρο 156. Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση.

Άρθρο 157. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 158. Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς

Άρθρο 159. Επίδοση σε όσους κρατούνται

Άρθρο 160. Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα

Άρθρο 161. Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται

Άρθρο 162. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Άρθρο 163. Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου

Άρθρο 164. Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση.

Άρθρο 165. Κοινοποίηση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 166. Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο

Άρθρο 167. Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών εμφάνισης στο ακροατήριο

Άρθρο 168. Υπολογισμός των προθεσμιών

Άρθρο 169. Σύντμηση της προθεσμίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 170. Διάκριση ακυροτήτων

Άρθρο 171. Απόλυτη ακυρότητα

Άρθρο 172. Σχετική ακυρότητα

Άρθρο 173. Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα

Άρθρο 174. Πρόταση της ακυρότητας

Άρθρο 175. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα

Άρθρο 176. Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο Ι Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 177. Αρχή της ηθικής απόδειξης

Άρθρο 178. Αποδεικτικά μέσα. Βάρος απόδειξης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ

Άρθρο 179. Ενδείξεις

Άρθρο 180. Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία

Άρθρο 181. Απεικονίσεις και πειράματα

Άρθρο 182. Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Άρθρο 183. Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 184. Αριθμός των πραγματογνωμόνων

Άρθρο 185. Πίνακας πραγματογνωμόνων

Άρθρο 186. Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων

Άρθρο 187. Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 188. Ποιοι δεν διορίζονται

Άρθρο 189. Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν τον διορισμό τους

Άρθρο 190. Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης

Άρθρο 191. Εξαίρεση πραγματογνωμόνων

Άρθρο 192. Δικαίωμα εξαίρεσης

Άρθρο 193. Απόφαση εξαίρεσης

Άρθρο 194. Όρκος των πραγματογνωμόνων

Άρθρο 195. Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες

Άρθρο 196. Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους

Άρθρο 197. Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη

Άρθρο 198. Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης

Άρθρο 199. Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς

Άρθρο 200. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 201. Ανάλυση D.N.A

Άρθρο 202. Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν

Άρθρο 203. Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις

Άρθρο 204. Διορισμός τεχνικού συμβούλου

Άρθρο 205. Αριθμός τεχνικών συμβούλων

Άρθρο 206. Ποιοι δεν διορίζονται

Άρθρο 207. Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου

Άρθρο 208. Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Άρθρο 209. Υποχρέωση για μαρτυρία

Άρθρο 210. Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο

Άρθρο 211. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου

Άρθρο 212. Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων

Άρθρο 213. Κλήτευση των μαρτύρων

Άρθρο 214. Εξέταση Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρο 215. Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν

Άρθρο 216. Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό

Άρθρο 217. Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα

Άρθρο 218. Προστασία μαρτύρων

Άρθρο 219. Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο

Άρθρο 220. Όρκος μαρτύρων στην προδικασία

Άρθρο 221. Εξέταση χωρίς όρκο

Άρθρο 222. Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου

Άρθρο 223. Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες

Άρθρο 224. Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει

Άρθρο 225. Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση

Άρθρο 226. Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων

Άρθρο 227. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

Άρθρο 228. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων

Άρθρο 229. Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι

Άρθρο 230. Αποζημίωση των μαρτύρων

Άρθρο 231. Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο

Άρθρο 232. Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

Άρθρο 233. Διορισμός διερμηνέα

Άρθρο 234. Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς

Άρθρο 235. Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας

Άρθρο 236. Όρκος του διερμηνέα

Άρθρο 237. Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων

Άρθρο 238. Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Π Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Ι Α

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 239. Σκοπός της ανάκρισης

Άρθρο 240. Τόπος και χρόνος της ανάκρισης

Άρθρο 241. Η ανάκριση είναι έγγραφη

Άρθρο 242. Αυτόφωρο έγκλημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 243. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής

Άρθρο 244. Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Άρθρο 245. Πότε και από ποιον ενεργείται

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Άρθρο 246. Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση

Άρθρο 247. Διαφωνία του ανακριτή

Άρθρο 248. Ενέργειες του ανακριτή

Άρθρο 249. Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή

Άρθρο 250. Εξουσία του ανακριτή

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 251. Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας

Άρθρο 252. Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 253. Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας

Άρθρο 254. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων

Άρθρο 255. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς

Άρθρο 256. Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία

Άρθρο 257. Σωματικές έρευνες

Άρθρο 258. Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα

Άρθρο 259. Μεσεγγύηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Άρθρο 260. Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα

Άρθρο 261. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 262. Αποτέλεσμα της δέσμευσης - προσφυγή

Άρθρο 263. Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων

Άρθρο 264. Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων

Άρθρο 265. Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων

Άρθρο 266. Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης

Άρθρο 267. Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και δικαστική παρακατάθεσή τους

Άρθρο 268. Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Σφράγιση

Άρθρο 269. Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης. *Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Άρθρο 270. Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση

Άρθρο 271. Κλήση κατηγορουμένου

Άρθρο 272. Ένταλμα βίαιης προσαγωγής

Άρθρο 273. Εξέταση κατηγορουμένου

Άρθρο 274. Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Άρθρο 275. Στα αυτόφωρα εγκλήματα

Άρθρο 276. Σύλληψη με ένταλμα

Άρθρο 277. Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 278. Πώς γίνεται η σύλληψη

Άρθρο 279. Προσαγωγή του κατηγορουμένου

Άρθρο 280. Κατάσχεση πειστηρίων

Άρθρο 281. Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται

Άρθρο 282. Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων

Άρθρο 283. Οι περιοριστικοί όροι

Άρθρο 284. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 285. Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων

Άρθρο 286. Η προσωρινή κράτηση

Άρθρο 287. Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων

Άρθρο 288. Διαδικασία μετά την απολογία

Άρθρο 289. Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης

Άρθρο 290. Προσφυγή του κρατουμένου

Άρθρο 291. Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων

Άρθρο 292. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης

Άρθρο 293. Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε περίπτωση συρ­ροής εγκλημάτων

Άρθρο 294. Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου

Άρθρο 295. Διαδικασία της εγγυοδοσίας

Άρθρο 296. Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση

Άρθρο 297. Υποχρεώσεις του απολυόμενου

Άρθρο 298. Η τύχη της εγγύησης

Άρθρο 299. Απόδοση της εγγύησης

Άρθρο 300. Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο

Άρθρο 301. Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης

Άρθρο 302. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Άρθρο 303. Ποινική διαπραγμάτευση

Άρθρο 304. Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Άρθρο 305. Σύνθεση του Συμβουλίου

Άρθρο 306. Διαδικασία

Άρθρο 307. Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά την προδικασία

Άρθρο 308. Περάτωση της κύριας ανάκρισης

Άρθρο 309. Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση

Άρθρο 310.

Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης

Άρθρο 311. Περιεχόμενο του βουλεύματος

Άρθρο 312. Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 313. Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 314. Αποστολή των εγγράφων

Άρθρο 315. Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 316. Σύνθεση και διαδικασία

Άρθρο 317. Αρμοδιότητα

Άρθρο 318. Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών

Άρθρο 319. Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Α Κ Ρ Ο Α Τ Η Ρ Ι Ο

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 320. Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο

Άρθρο 321. Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης. Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία

Άρθρο 322. Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης

Άρθρο 323. Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας

Άρθρο 324. Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση

Άρθρο 325. Εξαιρέσεις

Άρθρο 326. Γνωστοποίηση των μαρτύρων

Άρθρο 327. Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν

Άρθρο 328. Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 329. Αρχή της δημοσιότητας

Άρθρο 330. Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών

Άρθρο 331. Προφορικότητα της διαδικασίας

Άρθρο 332. Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Άρθρο 333. Γενική διεύθυνση της διαδικασίας

Άρθρο 334. Ανάκληση στην τάξη

Άρθρο 335. Επανόρθωση παραλείψεων. Προσφυγή στο δικαστήριο

Άρθρο 336. Θόρυβος και ανυπακοή

Άρθρο 337. Σύλληψη για ψευδή κατάθεση

Άρθρο 338. Πλαστότητα του εγγράφου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Άρθρο 339. Έναρξη της εκδίκασης

Άρθρο 340. Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου

Άρθρο 341. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων

Άρθρο 342. Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 343. Θέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του κατηγορουμένου

Άρθρο 344. Έναρξη συζήτησης

Άρθρο 345. Συνάφεια - Συμμετοχή

Άρθρο 346. Αποχώρηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 347. Απομάκρυνση του κατηγορουμένου που θορυβεί

Άρθρο 348. Ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 349. Αναβολή της δίκης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 350. Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων

Άρθρο 351. Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων

Άρθρο 352. Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων

Άρθρο 353. Προσαγωγή των μαρτύρων

Άρθρο 354. Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εμφανιστούν

Άρθρο 355. Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης

Άρθρο 356. Δικαιώματα του εισαγγελέα και των διαδίκων μετά την αναβολή

Άρθρο 357. Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους μάρτυρες και στους κατηγορουμένους

Άρθρο 358. Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερω­τήσεις

Άρθρο 359. Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων

Άρθρο 360. Πραγματογνώμονες

Άρθρο 361. Αυτοψία

Άρθρο 362. Ανάγνωση των εγγράφων

Άρθρο 363. Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων

Άρθρο 364. Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του

Άρθρο 365. Απολογία του κατηγορουμένου

Άρθρο 366. Συμπληρωματικές έρευνες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 367. Αγορεύσεις

Άρθρο 368. Πώς τελειώνει η ποινική δίκη

Άρθρο 369. Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων

Άρθρο 370. Καταχώρηση μειοψηφίας

Άρθρο 371. Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον τύπο

Άρθρο 372. Έξοδα. Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν

Άρθρο 373. Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 374. Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

Άρθρο 375. Ιδιαίτερες δικάσιμοι. Διακοπή των συνεδριάσεων

Άρθρο 376. Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 377. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 378. Συγκρότηση δικαστηρίων

Άρθρο 379. Προσόντα ενόρκων

Άρθρο 380. Κωλύματα ενόρκων

Άρθρο 381. Ισόβια ανικανότητα

Άρθρο 382. Προσωρινή ανικανότητα

Άρθρο 383. Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων

Άρθρο 384. Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου

Άρθρο 385. Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο

Άρθρο 386. Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης

Άρθρο 387. Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν

Άρθρο 388. Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν

Άρθρο 389. Απαλλαγή από τα τέλη

Άρθρο 390. Αμφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώ­θηκαν

Άρθρο 391. Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων

Άρθρο 392. Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιμωρήθηκαν

Άρθρο 393. Άδειες απουσίας των ενόρκων

Άρθρο 394. Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση

Άρθρο 395. Ασυμβίβαστα για τους ενόρκους

Άρθρο 396. Εξαίρεση ενόρκων

Άρθρο 397. Αναπληρωματικοί ένορκοι

Άρθρο 398. Όρκος ενόρκων

Άρθρο 399. Πότε προτείνεται ακυρότητα

Άρθρο 400. Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις

Άρθρο 401. Ισοτιμία ψήφου

Άρθρο 402. Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος

Άρθρο 403. Απαγγελία της κατηγορίας

Άρθρο 404. Αρμοδιότητα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου

Άρθρο 405. Αρμοδιότητα των τακτικών δικαστών

Άρθρο 406. Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 407. Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης

Άρθρο 408. Διαδικασία ενώπιον του μικτού ορκωτού Εφετείου

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Άρθρο 409. Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων

Άρθρο 410. Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφαση

Άρθρο 411. Περιεχόμενο ποινικής διαταγής

Άρθρο 412. Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής

Άρθρο 413. Συζήτηση στο ακροατήριο

Άρθρο 414. Ένδικα μέσα

Άρθρο 415. Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης

Άρθρο 416. Εκτέλεση ποινικής διαταγής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ

Άρθρο 417. Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο

Άρθρο 418. Διαδικασία

Άρθρο 419. Κράτηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 420. Κλήτευση των συναιτίων

Άρθρο 421. Κλήτευση μαρτύρων

Άρθρο 422. Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 423. Δικαιώματα κατηγορουμένου

Άρθρο 424. Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις

Άρθρο 425. Αναβολή της συζήτησης και μάρτυρες

Άρθρο 426. Συζήτηση

Άρθρο 427. Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ

Άρθρο 428. Κλήτευση στο ακροατήριο

Άρθρο 429. Συζήτηση και απόφαση

Άρθρο 430. Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης

Άρθρο 431. Συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Άρθρο 432. Αναστολή της εκδίκασης

Άρθρο 433. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Άρθρο 434. Δημοσίευση της διάταξης αναστολής

Άρθρο 435. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ

Άρθρο 436. Έκδοση. Γενικά

Άρθρο 437. Πότε επιτρέπεται η έκδοση

Άρθρο 438. Απαγόρευση της έκδοσης

Άρθρο 439. Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη

Άρθρο 440. Περιορισμοί στην έκδοση

Άρθρο 441. Αναβολή της έκδοσης

Άρθρο 442. Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση

Άρθρο 443. Αίτηση για την έκδοση

Άρθρο 444. Αίτηση για επεξηγήσεις

Άρθρο 445. Έκδοση εντάλματος σύλληψης του εκζητουμένου

Άρθρο 446. Βεβαίωση της ταυτότητας - Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί

Άρθρο 447. Ανακοίνωση των εγγράφων

Άρθρο 448. Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουμένου

Άρθρο 449. Συζήτηση για την έκδοση

Άρθρο 450. Απόφαση για την έκδοση

Άρθρο 451. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης

Άρθρο 452. Πότε διατάσσεται η έκδοση

Άρθρο 453. Απόδοση των κατασχεθέντων

Άρθρο 454. Υποβολή νέας αίτησης

Άρθρο 455. Διαμεταγωγή

Άρθρο 456. Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση

Άρθρο 457. Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Άρθρο 458. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 459. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 460. Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση Διαβίβαση πειστηρίων

Άρθρο 461. Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ν Δ Ι Κ Α Μ Ε Σ Α

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 462. Ποια είναι τα ένδικα μέσα

Άρθρο 463. Έκταση ισχύος γενικών όρων

Άρθρο 464. Ποιος τα ασκεί

Άρθρο 465. Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα

Άρθρο 466. Άσκηση των ενδίκων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους

Άρθρο 467. Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου

Άρθρο 468. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

Άρθρο 469. Επεκτατικό αποτέλεσμα

Άρθρο 470. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου

Άρθρο 471. Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων

Άρθρο 472. Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ενδίκου μέσου

Άρθρο 473. Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων

Άρθρο 474. Τρόποι και λόγοι άσκησης ενδίκου μέσου

Άρθρο 475. Παραίτηση από ένδικο μέσο

Άρθρο 476. Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 477. Σε ποιους επιτρέπεται

Άρθρο 478. Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο

Άρθρο 479. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα

Άρθρο 480. Προθεσμία

Άρθρο 481. Αρμόδιο δικαστήριο για την έφεση

Άρθρο 482. Δικαιοδοσία συμβουλίου εφετών

Άρθρο 483. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα

Άρθρο 484. Λόγοι αναίρεσης

Άρθρο 485. Συζήτηση της αναίρεσης

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΦΕΣΗ

Άρθρο 486. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης

Άρθρο 487. Αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης

Άρθρο 488. Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα

Άρθρο 489. Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα

Άρθρο 490. Έφεση σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικής ποινής

Άρθρο 491. Ιδίως από τον εισαγγελέα

Άρθρο 492. Η έφεση στην περίπτωση αρχικής συρροής εγκλημάτων

Άρθρο 493. Έφεση σε περίπτωση επιγενόμενης συρροής

Άρθρο 494. Έφεση σε περίπτωση συνολικής ποινής

Άρθρο 495. Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση

Άρθρο 496. Έφεση σε συναφή εγκλήματα

Άρθρο 497. Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

Άρθρο 498. Διατυπώσεις της έφεσης

Άρθρο 499. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης

Άρθρο 500. Προπαρασκευαστική διαδικασία

Άρθρο 501. Κύρια συζήτηση α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών

Άρθρο 502. Κύρια συζήτηση β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών

Άρθρο 503. Τύχη της εγγύησης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Άρθρο 504. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται

Άρθρο 505. Ποιοι ζητούν την αναίρεση

Άρθρο 506. Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων

Άρθρο 507. Προθεσμία αναίρεσης για τους εισαγγελείς

Άρθρο 508. Έκθεση αναίρεσης

Άρθρο 509. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Άρθρο 510. Λόγοι αναίρεσης

Άρθρο 511. Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως

Άρθρο 512. Διαδικασία

Άρθρο 513. Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος

Άρθρο 514. Συζήτηση α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος

Άρθρο 515. Συζήτηση β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος

Άρθρο 516. Αναίρεση για αναρμοδιότητα

Άρθρο 517. Αναίρεση λόγω δεδικασμένου

Άρθρο 518. Αναίρεση για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου

Άρθρο 519. Αναίρεση για άλλους λόγους

Άρθρο 520. Αναίρεση ως προς το κεφάλαιο περί δήμευσης ή απόδοσης

Άρθρο 521. Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου

Άρθρο 522. Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής

Άρθρο 523. Επανεξέταση

Άρθρο 524. Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ε Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 525. Επανάληψη σε όφελος του καταδικασμένου

Άρθρο 526. Επανάληψη της διαδικασίας επί καταδίκης από το Ε.Δ.Δ.Α. για μη αποζημίωση κατά το άρθρο 535

Άρθρο 527. Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε

Άρθρο 528. Ποιοι ζητούν την επανάληψη και με ποιες διατυπώσεις

Άρθρο 529. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Άρθρο 530. Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης

Άρθρο 531. Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής

Άρθρο 532. Επανάληψη της συζήτησης

Άρθρο 533. Επεκτατικό αποτέλεσμα

Άρθρο 534. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του αιτούντος

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ

Άρθρο 535. Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση

Άρθρο 536. Πότε δεν υπάρχει δικαίωμα για αποζημίωση

Άρθρο 537. Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωμα για αποζημίωση

Άρθρο 538. Υποβολή της αίτησης

Άρθρο 539. Εκδίκαση της αίτησης

Άρθρο 540. Προσδιορισμός αποζημίωσης

Άρθρο 541. Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου

Άρθρο 542. Εφαρμογή και στον Άρειο Πάγο και στα στρατιωτικά δικαστήρια

Άρθρο 543. Επιστροφή αποζημίωσης

Άρθρο 544. Αναλογική εφαρμογή και σε περίπτωση κατάσχεσης και δέσμευσης περιουσίας

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άρθρο 545. Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή

Άρθρο 546. Πότε η απόφαση είναι αμετάκλητη

Άρθρο 547. Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση

Άρθρο 548. Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση

Άρθρο 549. Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης

Άρθρο 550. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα

Άρθρο 551. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα.

Άρθρο 552. Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής και της δήμευσης.

Άρθρο 553. Βεβαίωση χρηματικών ποινών

Άρθρο 554. Λήξη της ποινής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 555. Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης

Άρθρο 556. Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης

Άρθρο 557. Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

Άρθρο 558. Ένδικα μέσα

Άρθρο 559. Εγγύηση για την αναβολή της ποινής

Άρθρο 560. Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 561. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου

Άρθρο 562. Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής

Άρθρο 563. Διαδικασία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

Άρθρο 564. Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής

Άρθρο 565. Πότε εξαλείφεται η ποινή

Άρθρο 566. Πώς εφαρμόζονται η αμνηστία και η χάρη

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 567. Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο

Άρθρο 568. Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

Άρθρο 569. Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου

Άρθρο 570. Έννοια αντιγράφου ποινικού μητρώου

Άρθρο 571. Αντίγραφα ποινικού μητρώου

Άρθρο 572. Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης

Άρθρο 573. Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου

Άρθρο 574. Απαγόρευση ανακοίνωσης

Άρθρο 575. Αμφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών

ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ξ Ο Δ Α Τ Η Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Άρθρο 576. Προκαταβολή των εξόδων

Άρθρο 577. Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν

Άρθρο 578. Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων

Άρθρο 579. Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση

Άρθρο 580. Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση

Άρθρο 581. Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη μήνυση ή την έγκληση

Άρθρο 582. Μερική καταδίκη στα έξοδα

Άρθρο 583. Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων

Άρθρο 584. Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Άρθρο 585.

Άρθρο 586.

Άρθρο 587

Άρθρο 588

Άρθρο 589

Άρθρο 590

Άρθρο 591

Άρθρο 592

Άρθρο 593

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...