Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ, 2010


Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ, 2010

Η σύμβαση έργου είναι από τις σημαντικότερες στην πράξη συμβάσεις και ταυτόχρονα από τις πιο δυσερμήνευτες. Η παρούσα μονογραφία επιλύει τα ζητήματα της συγκεκριμένης σύμβασης.

Μερικά μόνο από αυτά είναι η ευθύνη του εργολάβου για την καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, η ευθύνη για ελλείψεις του έργου ή για υπερβάσεις του προϋπολογισμού, οι συνέπειες πτώχευσης του εργολάβου υπό τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, η καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη αλλά και οι τριμερείς σχέσεις των μερών, και η ευθύνη τους, στη σύμβαση της ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ
© 2010
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-506-5
Σελίδες
260
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

§ 1. Έννοια, νομική φύση και ρύθμιση της σύμβασης έργου

Α. Έννοια

Β. Νομική φύση

Γ. Οικονομική σημασία

Δ. Διάρθρωση ρύθμισης

Ε. Κριτική ρύθμισης

ΣΤ. Ενδοτικός χαρακτήρας. Ειδικές διατάξεις

§ 2. Ουσιώδη στοιχεία σύμβασης έργου

Α. Γενικά

Β. Έργο. Έννοια και περιπτωσιολογία

Γ. Αμοιβή εργολάβου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τρόπος καθορισμού αμοιβής

1. Γενικά

2. Αμοιβή κατ’ αποκοπή

3. Αμοιβή βάσει μονάδων εργασίας

4. Αμοιβή βάσει απολογισμού

5. Χρονική αμοιβή

6. Αμοιβή σε ποσοστά επί του έργου

7. Συνδυασμός

ΙΙΙ. Πλάνη στον υπολογισμό

Δ. Αμοιβή εργολάβου βάσει προϋπολογισμού ειδικότερα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια προϋπολογισμού

ΙΙΙ. Νομική φύση προϋπολογισμού

ΙV. Περίπτωση «εγγυημένου» προϋπολογισμού

V. Περίπτωση ενδεικτικού προϋπολογισμού

1. Γενικά

2. Συνέπειες ουσιώδους αύξησης του κόστους κατασκευής

α. «Υπαναχώρηση» εργοδότη

i) Προϋποθέσεις «υπαναχώρησης»

ii) Άσκηση δικαιώματος «υπαναχώρησης»

iii) Συνέπειες «υπαναχώρησης»

β. Υποχρέωση εργολάβου για ειδοποίηση του εργοδότη

i) Νομική φύση

ii) Προϋποθέσεις

iii) Μορφή και συνέπειες ειδοποίησης

iv) Υπαίτια παράβαση της υποχρέωσης ειδοποίησης

v) Συνέπεια υπαίτιας παράβασης

Ε. Συμφωνία μερών. Τύπος

ΣΤ. Ανυπαρξία ρητής συμφωνίας για την αμοιβή ή/και την ανάληψη του

έργου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ανυπαρξία ρητής συμφωνίας για την αμοιβή ειδικότερα

1. Σκοπός

2. Προϋποθέσεις

α. Συμφωνία (έστω πλασματική κατά την ΑΚ 682 § 2) για την

εκτέλεση έργου

β. Έργο που συνηθίζεται να εκτελείται μόνο με αμοιβή

γ. Ανυπαρξία συμφωνίας για την αμοιβή

3. Συνέπειες

4. Προεργασίες εργολάβου για τη σύναψη της σύμβασης

5. Ύψος αμοιβής

ΙΙΙ. Ανυπαρξία ρητής συμφωνίας για την ανάληψη έργου ειδικότερα

Ζ. Δικονομικά

§ 3. Διάκριση σύμβασης έργου από άλλες συμβάσεις

Α. Διάκριση από σύμβαση εργασίας

Β. Διάκριση από πώληση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Μικτή σύμβαση έργου και πώλησης

1. Γενικά

2. Η ειδική διάταξη της ΑΚ 683

α. Σκοπός

β. Προϋποθέσεις

i. Υποχρέωση κατασκευής έργου

ii. Υποχρέωση εργολάβου για εκποίηση έργου

iii. Αμφιβολία για βούληση μερών

γ. Συνέπειες

Γ. Διάκριση από μίσθωση πράγματος

Δ. Διάκριση από εντολή, δωρεά και διοίκηση αλλοτρίων

§ 4. Υποχρεώσεις εργολάβου

Α. Κύριες υποχρεώσεις

Β. Η απαγόρευση υποκατάστασης του εργολάβου ειδικότερα

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Έννοια υποκατάστασης

ΙΙΙ. Ανεπίτρεπτη υποκατάσταση. Συνέπειες

ΙV. Επιτρεπτή υποκατάσταση. Συνέπειες

V. Βοηθοί εκπλήρωσης εργολάβου

VI. Προμηθευτές εργολάβου

Γ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η υποχρέωση για επιμελή διαχείριση της ύλης ειδικότερα

1. Έννοια ύλης

2. Υποχρέωση για επιμελή χρησιμοποίηση της ύλης

3. Υποχρέωση για λογοδοσία

4. Υποχρέωση για απόδοση του υπολοίπου

5. Υποχρέωση εργολάβου για ειδοποίηση του εργοδότη

Δ. Ο εργολάβος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Ε. Η περίπτωση της κοινοπραξίας

ΣΤ. Ο εργολάβος ως προστηθείς

§ 5. Ευθύνη εργολάβου για μη εκπλήρωση σύμβασης. Εισαγωγικές

παρατηρήσεις

§ 6. Ευθύνη εργολάβου για μη έγκαιρη έναρξη ή επιβράδυνση

εκτέλεσης του έργου

Α. Συστηματική ένταξη της ΑΚ 686 εδ. α΄

Β. Προϋποθέσεις

Ι. Μη έγκαιρη έναρξη ή επιβράδυνση εκτέλεσης του έργου

ΙΙ. Πταίσμα εργολάβου

ΙΙΙ. Ανυπαρξία πταίσματος εργοδότη

IV. Αδυναμία έγκαιρης περάτωσης του έργου

V. Έλλειψη συμφέροντος εργοδότη

Γ. Συνέπειες

Ι. Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Γενικά

2. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

3. Συνέπειες υπαναχώρησης

4. Μη δικαιωματική υπαναχώρηση

5. Μερική υπαναχώρηση;

ΙΙ. Αξίωση αποζημίωσης

Δ. Υπερημερία εργολάβου (ΑΚ 686 εδ. β΄)

Ε. Ενδοτικός χαρακτήρας της ΑΚ 686

ΣΤ. Δικονομικά

§ 7. Ευθύνη εργολάβου για ελλείψεις του έργου

Α. Νομική φύση της ευθύνης. Συρροή με γενική ευθύνη για μη εκπλή-

ρωση της σύμβασης

Ι. Νομολογία

ΙΙ. Θεωρία

ΙΙΙ. Προτεινόμενη θέση

1. Μη εκπλήρωση σύμβασης

2. Ευθύνη αποκλειστικά κατά τις ειδικές διατάξεις

α. Γενικά

β. Χρόνος εφαρμογής των ειδικών διατάξεων

γ. Εκ των προτέρων παράβαση σύμβασης

δ. Άρνηση αποδοχής έργου από τον εργοδότη

Β. Γνωρίσματα της ειδικής ευθύνης του εργολάβου για τις ελλείψεις του

έργου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαφορές από την ειδική ευθύνη της πώλησης

Γ. Πραγματικό ελάττωμα

Ι. Έννοια

ΙΙ. Πραγματικό ελάττωμα ουσιώδες και επουσιώδες

ΙΙΙ. Διάκριση από άλλες έννοιες

1. Διαφορετικό έργο (aliud)

2. Ημιτελές έργο

Δ. Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Ε. Νομικό ελάττωμα

ΣΤ. Κρίσιμος χρόνος

Ζ. Δικαιώματα εργοδότη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συρροή δικαιωμάτων

ΙΙΙ. Επιλογή δικαιώματος

1. Γενικά

2. Ελλείψεις στους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας

IV. Διόρθωση ελλείψεων έργου

1. Αξίωση διόρθωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου

α. Συστηματική ένταξη της ΑΚ 687

β. Προϋποθέσεις

i. Έναρξη εκτέλεσης και μη αποπεράτωση του έργου

ii. Βεβαιότητα πρόβλεψης των ελλείψεων

iii. Πταίσμα εργολάβου

iv. Δυνατότητα διόρθωσης των ελλείψεων

γ. Συνέπειες

i. Θέση προθεσμίας για διόρθωση ελλείψεων

ii. Διόρθωση ελλείψεων «σε βάρος του εργολάβου»

2. Αξίωση διόρθωσης μετά την παράδοση του έργου

α. Προϋποθέσεις

β. Συνέπειες

V. Μείωση αμοιβής

1. Προϋποθέσεις

2. Νομική φύση

3. Υπολογισμός μείωσης της αμοιβής

4. Η ανέγερση οικοδομής με «αντιπαροχή» ειδικότερα

5. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο της πώλησης

VI. Υπαναχώρηση

1. Προϋποθέσεις

2. Πρακτική αξία

3. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

4. Συνέπειες υπαναχώρησης

5. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο της πώλησης

VΙI. Αποζημίωση

1. Γενικά

2. Πταίσμα του εργολάβου για πραγματικά ελαττώματα

3. Όχληση εργολάβου;

4. Έκταση αποζημίωσης

α. Γενικά

β. «Μικρή» αποζημίωση

γ. «Μεγάλη» αποζημίωση

5. Δικονομικά

α. Ορισμένο της αγωγής αποζημίωσης

β. Βάρος απόδειξης

6. Συρροή με προσυμβατική ευθύνη

VIΙI. Εκ νέου εκτέλεση του έργου;

§ 8. Αποκλεισμός ευθύνης εργολάβου για ελλείψεις του έργου

Α. «Πταίσμα» εργοδότη για ελλείψεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Ελλείψεις έργου

2. Οδηγίες εργοδότη

3. «Πταίσμα» εργοδότη

4. Αντιρρήσεις εργολάβου

α. Γενικά

β. Περιεχόμενο και τύπος

γ. Πταίσμα εργολάβου

5. Πρόκληση ελλείψεων «κατ’ άλλο τρόπο»

α. Χορήγηση ύλης με ελάττωμα

β. Ειδοποίηση του εργοδότη

ΙΙΙ. Συνέπειες

IV. Ευθύνη τρίτου

V. Βάρος απόδειξης

VI. Συντρέχον «πταίσμα» εργοδότη

1. Περιπτωσιολογία

2. Συνέπειες

Β. Έγκριση έργου από εργοδότη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έγκριση έργου

1. Έννοια

2. Νομική φύση

3. Συνέπειες

α. Απόσβεση ευθύνης

β. Διατήρηση ευθύνης

ΙΙΙ. Δικονομικά

§ 9. Παραγραφή δικαιωμάτων εργοδότη για ελλείψεις του έργου.

Α. Γενικά

Β. Διάρκεια παραγραφής

Γ. Έναρξη παραγραφής

Δ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο της πώλησης

Ε. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής

ΣΤ. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου

§ 10. Υποχρεώσεις εργοδότη

Α. Γενικά

Β. Υποχρέωση για καταβολή αμοιβής

Ι. Ο κανόνας της ΑΚ 694 ειδικότερα

ΙΙ. Σκοπός

ΙΙΙ. Αντικείμενο ρύθμισης

ΙV. Χρόνος ληξιπροθέσμου

V. Χρόνος καταβολής της αμοιβής

VI. Τοκοδοσία αμοιβής

VII. Παραγραφή

VIII. Ορισμένο αγωγής

IX. Κατάσχεση και εκχώρηση αμοιβής

Γ. Υποχρέωση για καταβολή μισθών στους εργάτες του εργολάβου

I. Σκοπός

ΙΙ. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Συνέπειες

ΙV. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου

V. Δικονομικά

§ 11. Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων εργοδότη

Α. Γενικά

Β. Νόμιμο ενέχυρο εργολάβου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις

§ 12. Ο κίνδυνος στη σύμβαση έργου

Α. Γενικά

Β. Οριοθέτηση του ζητήματος του κινδύνου

Γ. Αντικείμενο ρύθμισης των ΑΚ 698 § 1, 699

Δ. Κριτήρια κατανομής κινδύνου

Ι. Παράδοση έργου στον εργοδότη

II. Παράδοση έργου για μεταφορά

ΙII. Υπερημερία εργοδότη ως δανειστή

ΙV. Ελάττωμα ύλης ή εσφαλμένες οδηγίες εργοδότη

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

α. Ελάττωμα ύλης

β. Εσφαλμένες οδηγίες εργοδότη

γ. Υπόδειξη κινδύνων από εργολάβο

3. Συνέπειες

4. «Πταίσμα» εργοδότη

5. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 699 εδ. α΄

Ε. Διάκριση της σύμβασης έργου σε κατ’ είδος και κατά γένος ορισμένη

Ζ. «Κίνδυνος» ύλης εργοδότη

§ 13. Λήξη σύμβασης έργου

A. Γενικά

Β. Καταγγελία εργοδότη

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Άσκηση δικαιώματος καταγγελίας

IV. Συνέπειες

1. Για το ημιτελές έργο

2. Για τα πράγματα του εργοδότη

3. Για την αμοιβή του εργολάβου

α. Γενικά

β. Αφαιρούμενα ποσά

V. Ενδοτικός χαρακτήρας της διάταξης

VI. Δικονομικά

1. Ορισμένο αγωγής

2. Αναιρετικός έλεγχος

Γ. Θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Θάνατος εργολάβου

ΙΙ. Θάνατος εργοδότη

Δ. Πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Πτώχευση εργολάβου

1. Γενικά

2. Δικαίωμα συνδίκου για εκπλήρωση της σύμβασης

3. Περιορισμοί δικαιώματος συνδίκου

α. Παρέλευση εύλογης προθεσμίας

β. Καταγγελία ή υπαναχώρηση εργοδότη

4. Δικαίωμα συνδίκου για άρνηση εκπλήρωσης της σύμβασης

ΙΙ. Πτώχευση εργοδότη

§ 14. Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή»

Α. Έννοια

Β. Σκοπός

Γ. Νομική φύση

Ι. Μικτή σύμβαση έργου και ανταλλαγής

ΙΙ. Μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου

ΙΙΙ. Εξουσιοδότηση-έκταξη οικοπεδούχου

Δ. Τύπος

Ε. Αυθαίρετη δόμηση

ΣΤ. Σχέσεις μερών

Ι. Σχέση εργολάβου με οικοπεδούχο

1. Γενικά

2. Παροχή εργολάβου στον οικοπεδούχο

3. Παροχή οικοπεδούχου στον εργολάβο

4. Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον εργολάβο

5. Κατοχή εργολάβου-νομή οικοπεδούχου

ΙΙ. Σχέση εργολάβου με τρίτο

1. Γενικά

2. Αντίφαση πώλησης και σύμβασης έργου σε περίπτωση υπανα-

χώρησης του τρίτου

3. Αξιώσεις τρίτου

α. Γενικά

β. Πλαγιαστική αγωγή κατά οικοπεδούχου

γ. Αποζημίωση

ΙΙΙ. Σχέση οικοπεδούχου με τρίτο

Βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά