Α. Τσεβάς, Η ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το κράτος, 2017


Α. Τσεβάς, Η ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το κράτος, 2017

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής αναλύεται η ρυθμιστική πολιτική του ελληνικού κράτους στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και ιδίως της δημόσιας και ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης με αποτύπωση της ακολουθούμενης πρακτικής, ώστε να καταδειχθεί η επικυριαρχία του κράτους στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και των ανεξαρτήτων αρχών και να προσδιοριστούν τα μέσα με τα οποία υλοποιείται η επικυριαρχία αυτή.

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται το θεμέλιο, το περιεχόμενο και το πεδίο ισχύος της επιταγής ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος με ανάλυση και των σχετικών εγγυήσεων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ενωσιακό Δίκαιο.

Στο τρίτο μέρος αναπτύσσονται οι έννομες συνέπειες που συνάγονται από την επιταγή ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος για τη ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης, την οργάνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του αμέσου ελέγχου του κράτους και τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το κράτος
© 2017
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-743-4
Σελίδες
XIV + 335
Τιμή
€ 33,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ρυθμιστική πολιτική του ελληνικού κράτους στο πεδίο

των μέσων ενημέρωσης και ιδίως της δημόσιας και ιδιωτικής ραδιο­τηλεόρασης: αποτύπωση της ακολουθούμενης πρακτικής

Κεφάλαιο Α

Η ρυθμιστική πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης

και ιδίως για τη ραδιοτηλεόραση

Ι. Ο έλεγχος του κράτους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση

1. Η ΕΡΤ υπό τον ν. 1730/1987

2. Η Δημόσια Τηλεόραση

3. Η ΝΕΡΙΤ

4. Η (νέα) ΕΡΤ

5. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Βουλής

6. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

ΙΙ. Η δια νόμου παροχή άδειας ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής σε ιδιώ­τες. Οι θεωρούμενοι «ως νομίμως λειτουργούντες» παράνο­μοι σταθμοί ιδιωτών και πολιτικών κομμάτων

ΙΙΙ. Η στρεβλή ρύθμιση της πολυφωνίας

1. Στο πεδίο του τύπου

2. Στο πεδίο της ραδιοτηλεόρασης

IV. Το ασυμβίβαστο παράλληλης δραστηριοποίησης στο πεδίο των

μέσων ενημέρωσης και των δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο B

Η ρυθμιστική πολιτική για το Εθνικό Συμβούλιο

Ραδιοτηλεόρασης. Ιδίως η επιφύλαξη αρμοδιοτήτων

σε πολιτικά όργανα εις βάρος του θεσμικού ρόλου του ΕΣΡ

Ι. Η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

1. Η εξάρτηση της εφαρμογής των παγίων διατάξεων για την

α­δειοδότηση από την έκδοση αποφάσεων πολιτικών οργάνων

2. Η ανάθεση της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών στον Υπουργό

ΙΙ. Υποχρεώσεις μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού σήματος

ΙΙΙ. Επιβολή υποχρεώσεων πρόσβασης σε διεπαφές προγράμματος εφαρμογής και σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων

IV. Η ρύθμιση συγκεκριμένων περιπτώσεων (πέραν των αδειών εκπομπής) από τον νομοθέτη εις βάρος του θεσμικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεμέλιο, περιεχόμενο και πεδίο ισχύος

της επιταγής ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος

Κεφάλαιο Α

Το συνταγματικό θεμέλιο της ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος

Ι. Η δημοκρατική αρχή ως θεμέλιο της ανεξαρτησίας της ραδιο- τηλεόρασης από το κράτος

ΙΙ. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ως μη κρατική δημόσια υπηρεσία

ΙΙΙ. Η ανεξαρτησία της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος στο πεδίο ισχύος της αρχής της ισότητας στην πολιτική συμμετοχή

ΙV. Η ανεξαρτησία της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος στο πεδίο ισχύος της υποχρέωσης διασφάλισης της πολυφωνίας στην ενημέρωση

Κεφάλαιο Β

Το περιεχόμενο και το πεδίο ισχύος της επιταγής ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος

Ι. Το περιεχόμενο της επιταγής ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος

1. Η διαμόρφωση και παροχή προγράμματος

2. Η απαγόρευση αμέσων και εμμέσων επιρροών

3. Η υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την αποτε­λε­σμα­τική

αποτροπή και πρόληψη των επεμβάσεων των πο­λιτικών λειτουρ-

γιών της πολιτείας στη ραδιοτηλεόραση

4. Ο οργανωτικός διαχωρισμός της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

από το κράτος

ΙΙ. Το πεδίο ισχύος της επιταγής ανεξαρτησίας της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος

1. Τα όργανα της νομοθετικής και της εκτελεστικής λειτουργίας

α) Η Βουλή

β) Η Κυβέρνηση

γ) Η κρατική διοίκηση

δ) Τα δημόσια νομικά πρόσωπα της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης

ε) Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

στ) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Τα πολιτικά κόμματα

Κεφάλαιο Γ

Η ανεξαρτησία της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος στην ΕΣΔΑ

Ι. Οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ και τα πρότυπα για την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Επιτροπής Υπουργών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης

1. Οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ

2. Πρότυπα για την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

βάσει πράξεων της Επιτροπής Υπουργών

α) Το Ψήφισμα υπ’ αριθμόν 1/1994 της Επιτροπής Υπουργών

σχετικά με το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

β) Η Σύσταση R(96)10 της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με την

εγγύηση της ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

γ) Η Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών της 27 Σεπτεμβρίου

2006 σχετικά με την εγγύηση της ανεξαρτησίας της δημόσιας

ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη

δ) Η Σύσταση CM/Rec(2012)1 της Επιτροπής Υπουργών σχετικά

με τη διακυβέρνηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του εθνικού κράτους σχετικά με τη δημόσια ρα­διοτηλεόραση

ΙΙΙ. Οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ και οι Συστάσεις της Επιτροπής Υπουρ­γών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επο­πτική αρχή της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας

Κεφάλαιο Δ

Η ανεξαρτησία της ραδιοτηλεόρασης από το κράτος στο ενωσιακό δίκαιο

Ι. Το ενωσιακό δίκαιο των μέσων ενημέρωσης

ΙΙ. Οι εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ενωσιακού δικαίου για τα μέσα ενημέρωσης

1. Εγγυήσεις για τα μέσα ενημέρωσης στον Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων

2. Εγγυήσεις για τα μέσα ενημέρωσης στα θεμελιώδη δικαιώματα

ως γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης

ΙΙΙ. Το Πρωτόκολλο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση

IV. Η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση

V. Η Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η οργάνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

και του αμέσου ελέγχου του κράτους

Κεφάλαιο Α

Η γενική αρμοδιότητα του νομοθέτη προς ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης και η αρμοδιότητα προς ρύθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Ι. Το γενικό πλαίσιο

ΙΙ. Το ειδικό ζήτημα της κατάργησης του φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο Β

Η οργάνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Ι. Η αυτοτελής νομική προσωπικότητα

ΙΙ. Η διάρθρωση και η εσωτερική λειτουργία της εταιρίας

ΙΙΙ. Οι εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας

ΙV. Η θέσπιση ασυμβιβάστων

V. Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού

Κεφάλαιο Γ

Ο έλεγχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Ι. Η εποπτεία επί του φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Η οργάνωση του ελέγχου βάσει των επιταγών που πηγάζουν

από τη δημοκρατική αρχή

α) Το συνταγματικό θεμέλιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό-

ρασης ως Αρχής που ασκεί άμεσο έλεγχο στη ραδιοτηλεόραση

β) Ο οργανωτικός διαχωρισμός του Εθνικού Συμβουλίου

Ραδιο­τηλεόρασης από το κράτος

2. Η «αποκλειστική αρμοδιότητα» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιο-

­τηλεόρασης. Ιδίως οι κανονιστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου

α) Η αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό-

ρασης ως ζήτημα ερμηνείας του άρθρου 15 § 2 του Συντάγματος

β) Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

υπό το φως της συνταγματικής αποστολής του

γ) Οι κανονιστικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιο-

τηλεόρασης. Ουσιαστικό περιεχόμενο και ένταξη στο πλαίσιο

του άρθρου 43 του Συντάγματος

3. H συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

4. Η θέση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε σχέση

με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών

ΙΙ. Ο έλεγχος επί της διαχειριστικής λειτουργίας του φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

ΙΙΙ. Ο έλεγχος επί της οικονομικής λειτουργίας του φορέα δημόσιας

ραδιοτηλεόρασης

1. Οι υποχρεώσεις της ΕΡΤ ΑΕ ως δημόσιας επιχείρησης

2. Το επιχειρησιακό σχέδιο

3. Ο προϋπολογισμός

α) Το σχέδιο του προϋπολογισμού

β) Η έγκριση του προϋπολογισμού

γ) Η εκτέλεση του προϋπολογισμού

4. Η επιβολή διορθωτικών υποχρεώσεων και κυρώσεων

α) Η επιβολή πρόσθετων προϋποθέσεων σε φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης

β) Η επιβολή κυρώσεων

IV. Ο έλεγχος τήρησης των κανόνων του ενωσιακού δικαίου για τις κρα­τικές ενισχύσεις

1. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας

2. Ο έλεγχος χρησιμοποίησης της δημόσιας χρηματοδότησης

3. Η αξιολόγηση της προσφοράς νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών

4. Η αρμοδιότητα του ελέγχου

Κεφάλαιο Δ

Η χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο