Α. Τάχος, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2006


Α. Τάχος, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2006

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποβλέπει στην συνδρομή του έργου τόσο της πρακτικής εφαρμογής όσο και της επιστημονικής επεξεργασίας του νέου ΚΔΚ.

Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη, κατ΄ άρθρο του ΚΔΚ, με έγκυρες πληροφορίες, δηλ. με την παράθεση των επίσημων προπαρασκευαστικών κειμένων (Αιτιολογική Έκθεση, Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ, Πρακτικά της Βουλής), των οποίων η αξία είναι δεδομένη. Διότι, αυτά περιέχουν την πρωτογενή ερμηνεία των διατάξεων του ΚΔΚ. Η προσφυγή στις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου, δεν αποκλείεται όταν υπάρχει ασάφεια στο γράμμα του νόμου και προκύπτει ερμηνευτικό πρόβλημα και ως προς τον σκοπό του. Από τις σχετικές και ειδικές διατάξεις, αναφέρονται, κατ΄ άρθρο του ΚΔΚ, όσες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμη και η παράθεση τόσο των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος 1975/1986/2001 όσο και των κανόνων και αναφορά σ΄ αυτούς, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, ως εχόντων υπερνομοθετική ισχύ.

Εξάλλου, παρατίθενται και οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αφορούν την διαδικασία επίλυσης εκλογικών διαφορών.

Η ύλη του έργου συμπληρώνεται με λημματικό ευρετήριο και αναλυτικά περιέχομενα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
Θεμελιώδεις διατάξεις (Σύνταγμα, Συνθήκη ΕΚ, Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας), Κατ' άρθρο του ΚΔΚ (Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα, Σχετικές και ειδικές διατάξεις), Δικονομία των εκλογικών διαφορών
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-106-5
Σελίδες
627
Τιμή
€ 66,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Θεμελιώδεις διατάξεις

1. Σύνταγμα 1975/1986/2001.

Άρθρο 1. [Πολίτευμα. Λαϊκή Κυριαρχία].

Άρθρο 26. [Διάκριση των Λειτουργιών].

Άρθρο 28. [Διεθνές Δίκαιο. Κοινοτικό Δίκαιο].

Άρθρο 76. [Ψήφιση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων,

κωδίκων].

Άρθρο 98. [Ελεγκτικό Συνέδριο].

Άρθρο 101. [Διοικητική οργάνωση και διαίρεση].

Άρθρο 102. [Τοπική Αυτοδιοίκηση].

Άρθρο 103. [Δημόσιοι και ΟΤΑ υπάλληλοι].

Άρθρο 104. [Ομοίως].

2. Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 5. [Αρχή της επικουρικότητας].

Άρθρο 154. [Εσωτερικά σύνορα και ΟΤΑ].

Άρθρο 263. [Η Επιτροπή των Περιφερειών].

Άρθρο 264. [Λειτουργία της Επιτροπής].

Άρθρο 265. [Γνωμοδοτική αρμοδιότητα].

3. Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1989)

Άρθρο πρώτο [Κύρωση του Χάρτη].

Άρθρο 1. [Δεσμευτική ισχύς του Χάρτη].

Άρθρο 2. Συνταγματική και νομική θεμελίωση της τοπικής

αυτονομίας.

Άρθρο 3. Έννοια της τοπικής αυτονομίας.

Άρθρο 4. Έκταση της τοπικής αυτονομίας.

Άρθρο 5. Προστασία των εδαφικών ορίων των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 6. Προσαρμογή των διοικητικών δομών και μέσων

στην αποστολή των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

Άρθρο 7. Προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων σε

τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 8. Διοικητικός έλεγχος των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 9. Οικονομικοί πόροι των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 10 Το δικαίωμα συνεταιρισμού των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 11 Νομική προστασία της τοπικής αυτονομίας.

Άρθρο 12 Υποχρεώσεις.

Άρθρο 13 Οργανισμοί στους οποίους εφαρμόζεται ο Χάρ-

της.

Άρθρο 14 Ανακοίνωση πληροφοριών.

Άρθρο 15. Υπογραφή, κύρωση, έναρξη ισχύος.

Άρθρο 16. Εδαφική ρήτρα.

Άρθρο 17. Καταγγελία.

Άρθρο 18. Ανακοινώσεις.

Άρθρο δεύτερο [Εφαρμογή μόνο σε ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας].

Άρθρο τρίτο [Έναρξη ισχύος].

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

Άρθρο πρώτο. [Κύρωση του Κώδικα].

Αναλυτικά περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1. Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 2. Δήμοι - Κοινότητες.

Άρθρο 3. Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 4. Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων - οικι-

σμών.

Άρθρο 5. Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

και τις μεταβολές.

Άρθρο 6. Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 7. Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών

διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων.

Άρθρο 8. Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών

και πλατειών.

Άρθρο 9. Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτή-

των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 10. Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 11. Επιτροπή ορίων.

Άρθρο 12. Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας

καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας

των Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 13. Νέος καθορισμός ορίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΗΜΟΤΕΣ

Άρθρο 14. Δημοτικότητα.

Άρθρο 15. Κτήση δημοτικότητας.

Άρθρο 16. Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και

κοινοτικές εκλογές.

Άρθρο 17. Απώλεια της δημοτικότητας.

Άρθρο 18. Δημοτολόγιο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 19. Δημοτικές αρχές.

Άρθρο 20. Κοινοτικές αρχές.

Άρθρο 21. Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα.

Άρθρο 22. Τοπικά διαμερίσματα - Όργανα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

Άρθρο 23. Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.

Άρθρο 24. Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών.

Άρθρο 25. Εκλογικό δικαίωμα.

Άρθρο 26. Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Άρθρο 27. Εκλογικοί κατάλογοι.

Άρθρο 28. Προσόντα εκλογιμότητας.

Άρθρο 29. Κωλύματα και ασυμβίβαστα.

Άρθρο 30. Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών.

Άρθρο 31. Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 32. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι

των αντιπροσώπων.

Άρθρο 33. Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστι-

κής αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 34. Υποψηφιότητες.

Άρθρο 35. Κατάρτιση συνδυασμών.

Άρθρο 36. Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερί-

σματος σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται

δήλωση συνδυασμού.

Άρθρο 37. Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών.

Άρθρο 38. Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν

ή πέθαναν.

Άρθρο 39. Δικαιώματα συνδυασμών.

Άρθρο 40. Πρόγραμμα της εκλογής.

Άρθρο 41. Υπολογισμός προθεσμιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 42. Μορφή των ψηφοδελτίων.

Άρθρο 43. Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων.

Άρθρο 44. Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων.

Άρθρο 45. Άκυρα ψηφοδέλτια.

Άρθρο 46. Εκλογικοί φάκελοι.

Άρθρο 47. Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας.

Άρθρο 48. Ματαίωση της ψηφοφορίας.

Άρθρο 49. Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 50. Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί - Εκλογή

Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας και Προέ-

δρου Τοπικού Συμβουλίου.

Άρθρο 51. Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοι-

νοτικών συμβούλων.

Άρθρο 52. Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτι-

κού διαμερίσματος.

Άρθρο 53. Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων.

Άρθρο 54. Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και

κοινοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία.

Άρθρο 55. Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του

δημοτικού διαμερίσματος – Ισοψηφία.

Άρθρο 56. Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβου-

λοι – Ισοψηφία.

Άρθρο 57. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών.

Άρθρο 58. Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

της εκλογής.

Άρθρο 59. Επανάληψη της ψηφοφορίας.

Άρθρο 60. Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου

σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 61. Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων.

Άρθρο 62. Επικύρωση της εκλογής.

Άρθρο 63. Δικαίωμα ένστασης.

Άρθρο 64. Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 65. Περιεχόμενο της ένστασης.

Άρθρο 66. Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων.

Άρθρο 67. Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων.

Άρθρο 68. Αναίρεση.

Άρθρο 69. Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυ-

ρώσεως.

Άρθρο 70. Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών

αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 71. Αποποίηση εκλογής.

Άρθρο 72. Παραίτηση αιρετών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 73. Αναπλήρωση συμβούλων.

Άρθρο 74. Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 75. Αρμοδιότητες.

Άρθρο 76. Άσκηση αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 77. Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

για ειδικά θέματα.

Άρθρο 78. Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση

από άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούνται για

την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινό-

τητες.

Άρθρο 79. Κανονιστικές Αποφάσεις.

Άρθρο 80. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Άρθρο 81. Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινη-

ματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών.

Άρθρο 82. Ρύθμιση κυκλοφορίας.


Άρθρο 83. Δημοτική Συγκοινωνία.

Άρθρο 84. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότη-

τας.

Άρθρο 85. Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης

για την Απασχόληση.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Άρθρο 86. Αρμοδιότητες του Δημάρχου.

Άρθρο 87. Αντιδήμαρχοι.

Άρθρο 88. Εξουσιοδότηση υπογραφών.

Άρθρο 89. Αναπλήρωση του Δημάρχου.

Άρθρο 90. Εκλογή νέου Δημάρχου.

Άρθρο 91. Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 92. Εκλογή Προεδρείου.

Άρθρο 93. Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 94. Δημοτικές Παρατάξεις.

Άρθρο 95. Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 96. Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη απο-

φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 97. Πρακτικά συνεδρίασης.

Άρθρο 98. Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.

Άρθρο 99. Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.

Άρθρο 100. Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 101. Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 102. Δημοτικό κατάστημα και βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 103. Δημαρχιακή Επιτροπή – Αρμοδιότητες.

Άρθρο 104. Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Άρθρο 105. Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 106. Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας.

Άρθρο 107. Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας.

Άρθρο 108. Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας.

Άρθρο 109. Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 110. Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 111. Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου.

Άρθρο 112. Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη απο-

φάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 113. Πρακτικά συνεδρίασης.

Άρθρο 114. Υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβούλων.

Άρθρο 115. Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.

Άρθρο 116. Κοινοτικό Κατάστημα και βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 117. Διαίρεση Δήμων σε διαμερίσματα.

Άρθρο 118. Εκλογή Προέδρου του δημοτικού διαμερίσμα-

τος.

Άρθρο 119. Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερί-

σματος.

Άρθρο 120. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και

στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού

διαμερίσματος.

Άρθρο 121. Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου

δημοτικού διαμερίσματος.

Άρθρο 122. Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δη-

μοτικού διαμερίσματος.

Άρθρο 123. Συνεδριάσεις, απαρτία και αποφάσεις.

Άρθρο 124. Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού

διαμερίσματος στο Δήμο.

Άρθρο 125. Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερί-

σματος.

Άρθρο 126. Επιτροπές.

Άρθρο 127. Αποζημίωση.

Άρθρο 128. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου.

Άρθρο 129. Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του

προέδρου του.

Άρθρο 130. Σύγκληση του τοπικού συμβουλίου.

Άρθρο 131. Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη απο-

φάσεων του τοπικού συμβουλίου.

Άρθρο 132. Πρακτικά συνεδρίασης.

Άρθρο 133. Έξοδα κίνησης.

Άρθρο 134. Αρμοδιότητες Παρέδρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Άρθρο 135. Καταστατική θέση αιρετών.

Άρθρο 136. Έξοδα παράστασης.

Άρθρο 137. Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων

και Προέδρων Κοινοτήτων.

Άρθρο 138. Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοι-

νοτήτων στα συλλογικά όργανα.

Άρθρο 139. Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση

των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν

την υπαλληλική ιδιότητα.

Άρθρο 140. Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά

έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 141. Αστική ευθύνη.

Άρθρο 142. Πειθαρχική ευθύνη.

Άρθρο 143. Πειθαρχική διαδικασία.

Άρθρο 144. Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιο-

δοσίας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέ-

ρειας.

Άρθρο 145. Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνο-

πτική διαδικασία.

Άρθρο 146. Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης.

Άρθρο 147. Παύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 148. Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινο-

τήτων - Εκτελεστότητα πράξεων.

Άρθρο 149. Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμμα-

τέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 150. Άσκηση και εξέταση προσφυγών.

Άρθρο 151. Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού

Γραμματέα.

Άρθρο 152. Ειδική Επιτροπή.

Άρθρο 153. Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτρο-

πής.

Άρθρο 154. Υποχρέωση Συμμόρφωσης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α. - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 155. Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού.

Άρθρο 156. Οικονομικό έτος.

Άρθρο 157. Έσοδα.

Άρθρο 158. Δαπάνες.

Άρθρο 159. Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπο-

λογισμού.

Άρθρο 160. Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού.

Άρθρο 161. Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου

Αποθεματικό.

Άρθρο 162. Έλεγχος προϋπολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 163. Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων.

Άρθρο 164. Απολογισμός - ισολογισμός Κοινοτήτων.

Άρθρο 165. Υποβολή στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 166. Διεξαγωγή.

Άρθρο 167. Είσπραξη εσόδων.

Άρθρο 168. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος.

Άρθρο 169. Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου

βαθμού.

Άρθρο 170. Διευκολύνσεις οφειλετών.

Άρθρο 171. Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και

Κοινοτήτων.

Άρθρο 172. Εντάλματα προπληρωμής.

Άρθρο 173. Πάγια προκαταβολή.

Άρθρο 174. Διαγραφή χρεών.

Άρθρο 175. Γενικές ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΑΝΕΙΑ

Άρθρο 176. Διαδικασία συνομολογήσεως.

Άρθρο 177. Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 178. Γενικές υποχρεώσεις - προστασία.

Άρθρο 179. Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτη-

σης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 180. Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση

ενώσεως.

Άρθρο 181. Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτη-

σης.

Άρθρο 182. Διάθεση - διαχείριση βοσκοτόπων.

Άρθρο 183. Καταγραφή ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 184. Δωρεές ακινήτων.

Άρθρο 185. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης

δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων.

Άρθρο 186. Εκποίηση ακινήτων.

Άρθρο 187. Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες.

Άρθρο 188. Ανέγερση κατοικιών.

Άρθρο 189. Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών

εκτάσεων.

Άρθρο 190. Ανταλλαγή ακινήτων.

Άρθρο 191. Αγορά ακινήτων.

Άρθρο 192. Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοι-

νοτήτων.

Άρθρο 193. Χρηματοδοτική μίσθωση.

Άρθρο 194. Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις

Κοινότητες.

Άρθρο 195. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων

και των Κοινοτήτων.

Άρθρο 196. Μεταγραφή συμβάσεων.

Άρθρο 197. Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δα-

σών.

Άρθρο 198. Διαχείριση - Εκμετάλλευση της ακίνητης περι-

ουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους

ή Κοινότητες.

Άρθρο 199. Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 200. Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε

Δήμους και Κοινότητες.

Άρθρο 201. Δημοπρασίες.

Άρθρο 202. Επιχορηγήσεις και βοηθήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 203. Επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Άρθρο 204. Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων -

Υπόχρεοι.

Άρθρο 205. Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προ-

γραμμάτων.

Άρθρο 206. Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών

προγραμμάτων.

Άρθρο 207. Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών

προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 208. Τεχνικό πρόγραμμα.

Άρθρο 209. Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες.

Άρθρο 210. Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έρ-

γων.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άρθρο 211. Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσε-

ων.

Άρθρο 212. Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δου-

λείας.

Άρθρο 213. Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άρθρο 214. Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις.

Άρθρο 215. Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημο-

τών και κατοίκων.

Άρθρο 216. Τοπικά δημοψηφίσματα.

Άρθρο 217. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Άρθρο 218. Απολογισμός Κοινοτικής Αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άρθρο 219. Διεθνείς συνεργασίες.

Άρθρο 220. Αδελφοποιήσεις.

Άρθρο 221. Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 222. Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας.

Άρθρο 223. Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 224. Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον

ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 225. Προγραμματικές συμβάσεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 226. Σύσταση ιδρύματος.

Άρθρο 227. Διοίκηση.

Άρθρο 228. Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση.

Άρθρο 229. Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών

συμβουλίων.

Άρθρο 230. Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών.

Άρθρο 231. Αναπλήρωση του προέδρου - Απαρτία του

διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 232. Εκτελεστική επιτροπή.

Άρθρο 233. Αρμοδιότητες.

Άρθρο 234. Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και

εποπτεία.

Άρθρο 235. Πόροι.

Άρθρο 236. Οικονομική διοίκηση.

Άρθρο 237. Κατάργηση.

Άρθρο 238. Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που συνενώνονται.

Άρθρο 239. Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 240. Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-

ου.

Άρθρο 241. Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 242. Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών.

Άρθρο 243. Σχολικές Επιτροπές.

Άρθρο 244. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 245. Σύσταση.

Άρθρο 246. Διοίκηση.

Άρθρο 247. Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του

Συνδέσμου.

Άρθρο 248. Έξοδα παράστασης και κίνησης.

Άρθρο 249. Πόροι.

Άρθρο 250. Λύση.

Άρθρο 251. Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης που συνενώνονται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 252. Ορισμοί - διακρίσεις.

Άρθρο 253. Κανόνες σύστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 254. Σύσταση.

Άρθρο 255. Διοίκηση.

Άρθρο 256. Έγκριση αποφάσεων.

Άρθρο 257. Κανονισμοί - Συμβάσεις.

Άρθρο 258. Προσωπικό.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 259. Χρηματοδότηση.

Άρθρο 260. Διαχείριση.

Άρθρο 261. Διαχειριστικός έλεγχος.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 262. Λύση.

Άρθρο 263. Συγχώνευση.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 264. Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή διατά-

ξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 265. Σύσταση - Λειτουργία.

Άρθρο 266. Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 267. Κανόνες λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 268. [Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 269. Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσε-

ων.

Άρθρο 270. Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 271. Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων - Λοιπές μετα-

βατικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 272. Διαχείριση βοσκοτόπων.

Άρθρο 273. Υπηρεσίες - Επίλυση διαφορών.

Άρθρο 274. Σχολική περιουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 275. Πληθυσμός.

Άρθρο 276. Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες.

Άρθρο 277. Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την

παραχώρηση ακινήτου σε Οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 278. Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και πο-

σών.

Άρθρο 279. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Άρθρο 280. Δικαστικές ενέργειες νομικών προσώπων.

Άρθρο 281. Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων.

Άρθρο 282. Αποζημιώσεις μελών επιτροπών και συμβου-

λίων.

Άρθρο 283. Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης μελών της

επιτροπής ορίων - Αμοιβή μελών Συμβουλίου

Τοπωνυμιών.

Άρθρο 284. Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιή-

σεις και δημοσιεύσεις.

Άρθρο 285. Ενημερότητα οφειλών.

Άρθρο 286. Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 287. Παραπομπή σε ειδικούς νόμους.

Άρθρο δεύτερο [Κατάργηση διατάξεων].

Άρθρο τρίτο [Διεξαγωγή εκλογών 2006].

Άρθρο τέταρτο [Έναρξη ισχύος].

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ. ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 244. Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις.

Άρθρο 245. Αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 246. Προσβαλλόμενες πράξεις.

Άρθρο 247. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση.

Άρθρο 248. Προθεσμία.

Άρθρο 249. Λόγοι.

Άρθρο 250. Άσκηση.

Άρθρο 251. Περιεχόμενο του δικογράφου.

Άρθρο 252. Διαβίβαση.

Άρθρο 253. Προδικασία.

Άρθρο 254. Κύρια διαδικασία.

Άρθρο 255. Παρέμβαση.

Άρθρο 256. Αντένσταση.

Άρθρο 257. Αποδεικτική διαδικασία.

Άρθρο 258. Παρεμπίπτων έλεγχος.

Άρθρο 259. Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση.

Άρθρο 260. Γνωστοποίηση των αποφάσεων.

Άρθρο 261. Ένδικα Μέσα.

Άρθρο 262. Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση

- Συνεκ δίκαση.

Άρθρο 263. Δικολογική ικανότητα των διαδίκων.

Άρθρο 264. Κατάργηση της δίκης.

Άρθρο 265. Προσωρινή δικαστική προστασία.

Άρθρο 266. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...