Α. Ρόκας, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2η έκδ., 2014


Α. Ρόκας, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2η έκδ., 2014

Στην παρούσα έκδοση αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα περί διαδικασίας εξυγίανσης (άρ. 99 106ι ΠτωχΚ), όπως αυτές ισχύουν μετά τους Ν. 4013/2011 και 4072/2012. Ενδεικτικά, επεξηγούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία, το περιεχόμενο της αίτησης, τα κριτήρια αποδοχής της, οι μορφές σύναψης της συμφωνίας εξυγίανσης, το πιθανό περιεχόμενο αυτής, οι προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, τα αποτελέσματα επικύρωσης και οι δυνατότητες προσβολής ή λύσης της συμφωνίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα με εξέχουσα πρακτική σημασία, όπως η άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης («Pre-Pack» άρ. 106β ΠτωχΚ), τα προληπτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διαταγής), το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), οι έννοιες της «βιωσιμότητας», της «ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών» και της «συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών», η επίδραση της συμφωνίας σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς, εργαζόμενοι), όπως και τα αποτελέσματα της επικύρωσης σε εγγυητές και λήπτες εγγυητικών επιστολών. Σε όλες τις περιπτώσεις, λαμβάνεται θέση στα αμφισβητούμενα ζητήματα και γίνεται παραπομπή σε σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων και αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων (ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη πάνω από πενήντα (50) αποφάσεις επί της νέας διαδικασίας εξυγίανσης διαφόρων Πρωτοδικείων και Εφετείων της χώρας).
Επιπλέον, περιέχονται δικαιοπολιτικές επισημάνσεις σε σχέση με τη διαδικασία εξυγίανσης, δεδομένου και του σημερινού περιβάλλοντος της ελληνικής οικονομίας, ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές σε οκτώ αλλοδαπά δίκαια και προϊσχύσασες διατάξεις του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης.
Το έργο, τέλος, συμπληρώνεται με τις Αιτιολογικές Εκθέσεις των σχετικών νόμων, με περιληπτικούς πίνακες με τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης, με παραδείγματα επικυρωμένων συμφωνιών εξυγίανσης, ενώ παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο μίας σχετικής δικαστικής απόφασης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων
Αναμόρφωση αλλοδαπών διαδικασιών εξυγίανσης ύστερα από την διεθνή οικονομική κρίση - αναφορά σε οκτώ αλλοδαπά δίκαια | Διαχρονική επισκόπηση του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης | Υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης (άρ. 99 επ. ΠτωχΚ) | Προληπτικά μέτρα | Περιεχόμενο και σύναψη της συμφωνίας οφειλέτη πιστωτών | Επικύρωση και αποτελέσματα της συμφωνίας | Άμεση επικύρωση συμφωνίας - «Pre-Pack» (άρ. 106β ΠτωχΚ) | Πρόσφατη νομολογία & παραδείγματα επικυρωμένων συμφωνιών
Πλήρως αναθεωρημένη
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-085-5
Σελίδες
ΧΧΙV + 370
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β΄ Εκδοσης

Από τον πρόλογο της Α΄ εκδοσης

Συντομογραφίες

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Διεθνείς τάσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις

1. Γαλλία

α) Εισαγωγή

β) Η προειδοποιητική διαδικασία του εταιρικού δικαίου

γ) Η διαδικασία συνδιαλλαγής (conciliation)

δ) Η διαδικασία του ειδικού εντολοδόχου (mandataire ad hoc)

ε) Η διαδικασία διάσωσης (sauvegarde)

στ) Η νέα διαδικασία ταχείας οικονομικής διάσωσης

ζ) Η διαδικασία αναδιοργάνωσης (redressement judiciaire)

η) Συμπέρασμα

2. ΗΠΑ

α) Εισαγωγή

β) Βασικά χαρακτηριστικά

γ) Παραλλαγές της διαδικασίας: sale και pre-packs

i) Sale

ii) Pre-packs

δ) Νεότερες τάσεις

3. Ηνωμένο Βασίλειο

α) Τα «Company Voluntary Arrangements» (CVAs)

β) Τα «Schemes of Arrangement» (SoA)

γ) Η διεθνής αναγνώριση του αγγλικού δικαίου εξυγίανσης, ιδίως των SoA

4. Γερμανία

α) Εισαγωγή

β) Η νέα προστατευτική διαδικασία-«ασπίδα»

γ) Λοιπές βελτιώσεις του Πτωχευτικού Δικαίου

5. Ιταλία

α) Προληπτικός συμβιβασμός

β) Συμφωνίες αναδιάρθρωσης χρεών

γ) Σχέδια διάσωσης

δ) Διαδικασία αναδιάρθρωσης μεγάλων επιχειρήσεων

6. Αυστρία

7. Ισπανία

8. Κύπρος

9. Συμπεράσματα

ΙΙΙ. Συνοπτική αναφορά σε διατάξεις του ελληνικού δικαίου με εξυγιαντικό χαρακτήρα (καταργηθείσες ή σε ισχύ)

1. Ο πτωχευτικός συμβιβασμός

2. Ο προληπτικός συμβιβασμός

3. Ρυθμίσεις ad hoc

4. Η υπαγωγή των εταιριών υπό την διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών με το ν.δ. 3562/1956

5. Η διαδικασία του N. 1386/1983

6. Οι διαδικασίες των άρ. 44 επ. N. 1892/1990

7. Η διαδικασία συνδιαλλαγής του ΠτωχΚ

8. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ΠτωχΚ

9. Η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρ. 106ια

10. Συμπέρασμα

ΙV. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των άρ. 99 - 106ι ΠτωχΚ

1. Καταβολές και θεμελιώδη χαρακτηριστικά της διαδικασίας εξυγίανσης

α) Ιστορία θέσπισης του Ν. 4013/2011

β) Ιστορία θέσπισης του Ν. 4072/2012

γ) Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας εξυγίανσης

δ) Θεμελιώδη γνωρίσματα της διαδικασίας εξυγίανσης

i) Ο προπτωχευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας

ii) Η φύση της διαδικασίας ως συλλογικής

iii) Η εξυγιαντική τελολογία της διαδικασίας

iv) Προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας

v) Διακριτικός χαρακτήρας της διαδικασίας

vi) Έλλειψη πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

vii) «Αποξένωση» από τις υπόλοιπες διατάξεις του ΠτωχΚ

ε) Υπαγωγή της διαδικασίας στο εύρος του Καν. 1346/2000

στ) Υπαγωγή της διαδικασίας στο εύρος του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL

2. Γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία

α) Πτωχευτική ικανότητα

β) Κέντρο κυρίων συμφερόντων στην Ελλάδα

γ) Κοινωνική σημασία των υπαγόμενων επιχειρήσεων

δ) Οικονομική κατάσταση των υπαγόμενων επιχειρήσεων

ε) Ειδικότερα ζητήματα από τη δυνατότητα υπαγωγής επιχειρήσεων στις οποίες έχει επέλθει η παύση πληρωμών

i) Γενικές επιφυλάξεις

ii) Η συνυποβαλλόμενη αίτηση πτώχευσης

iii) Συνέπειες επιγενόμενης παύσης πληρωμών

iv) Αναστολή απόφασης για λύση της εταιρίας

στ) Μη βλάβη της «συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών»

i) Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών ως κεντρική έννοια της διαδικασίας

ii) Νομοθετικά πρότυπα

ζ) Μη υποβολή αιτήσεων στο παρελθόν

3. Αίτηση του οφειλέτη

α) Γενικά

β) Αρμόδιο δικαστήριο

γ) Εφαρμογή του άρ. 96 §

δ) Περιεχόμενο της αίτησης κατ’ άρ. 100 § 2

ε) Η συνυποβαλλόμενη έκθεση του εμπειρογνώμονα

στ) Υποβολή γραμματίου κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ζ) Πορεία μέχρι τη δίκη - συνέπειες κατάθεσης της αίτησης

4. Απόφαση του δικαστηρίου που ανοίγει τη διαδικασία

α) Κριτήρια για την απόφαση

i) Δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας

ii) Βασιμότητα προσδοκιών για επίτευξη της προτεινόμενης εξυγίανσης

iii) Έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών

β) Περιεχόμενο του διατακτικού της απόφασης και διάρκεια της διαδικασίας.

γ) Ένδικα μέσα

δ) Συνέπειες του ανοίγματος της διαδικασίας

ε) Ειδικότερα, ο διορισμός μεσολαβητή

στ) Ειδικότερα, ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου

5. Προληπτικά μέτρα

α) Τελολογία

β) Γενικά χαρακτηριστικά

γ) Η αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

i) Διάρκεια

ii) Καταλαμβανόμενες υποχρεώσεις

iii) Εύρος της αναστολής διώξεων

iv) Αναστολή παραγραφής

v) Αυτοδίκαιη απαγόρευση διάθεσης ακινήτων και εξοπλισμού

vi) Εξαίρεση των εργατικών απαιτήσεων

vii) Συνέπειες παράβασης του προληπτικού μέτρου

δ) Η έκδοση προσωρινής διαταγής

ε) Λοιπά προληπτικά μέτρα

στ) Προληπτικά μέτρα υπέρ εγγυητών και συνοφειλετών

6. Σύναψη συμφωνίας με τους πιστωτές

α) Προθεσμία σύναψης της συμφωνίας

β) Ενημέρωση των πιστωτών

γ) Συμφωνία βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών

i) Γενικά

ii) Συμμετέχοντες

iii) Προτείνων το σχέδιο

iv) Ψηφοφορία και υπογραφή της συμφωνίας

δ) Συμφωνία υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία των πιστωτών

ε) Άμεση επικύρωση συμφωνίας (άρ. 106β)

i) Γενικά

ii) Επικύρωση «πριν την έναρξη της διαδικασίας»

iii) Η επισυναπτόμενη κατάσταση πιστωτών

iv) Υπογραφή της συμφωνίας

v) Δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων

στ) Σύμπραξη μετόχων

i) Η ρύθμιση του άρ. 106γ § 1

ii) Τρόποι αντιμετώπισης της ελλείπουσας συναίνεσης των μετόχων

iii) Η ρύθμιση του άρ. 106γ § 2

iv) Ελλείψεις της ρύθμισης

ζ) Σύμπραξη τρίτων

η) Συμμετοχή δημοσίων φορέων

i) Η ρύθμιση του άρ. 106δ

ii) Αποδοχή αιτημάτων από το Δημόσιο

iii) Αποδοχή αιτημάτων από ασφαλιστικούς φορείς

iv) Προνομιακή θέση του Δημοσίου και ασφαλιστικών φορέων στη διαδικασία εξυγίανσης

v) Δυσμενής μεταχείριση επιχειρήσεων από το Δημόσιο

θ) Συμμετοχή εργαζομένων

7. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

α) Νομοθετική περιγραφή του εύρους των μέτρων εξυγίανσης

β) Ομαδοποίηση των πιθανών εξυγιαντικών μέτρων

i) Μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη

ii) Αναδιάρθρωση της λειτουργίας της επιχείρησης

iii) Κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων

iv) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και μεταβίβαση επιχείρησης

γ) Επέλευση αναστολής διώξεων μετά την επικύρωση της συμφωνίας

δ) Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας

ε) Δυνατότητα θέσης αιρέσεων

στ) Ισχύς και χωρίς την επικύρωση

ζ) Τύπος και νομική φύση της συμφωνίας

η) Το επισυναπτόμενο επιχειρηματικό σχέδιο

θ) Διάρκεια της συμφωνίας

8. Επικύρωση της συμφωνίας

α) Αίτηση επικύρωσης

β) Κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας

i). Η θετική προϋπόθεση του άρ. 106ζ § 1

ii). Υποβολή ορισμένων εγγράφων ως αυτονόητη θετική προϋπόθεση

iii) Πιθανολόγηση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης

iv) Πιθανολόγηση για την έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών

v) Συμφωνία απαλλαγμένη από αθέμιτες συμπεριφορές

vi) Μη παραβίαση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών

vii) Άρση τυχόν υφιστάμενης παύσης πληρωμών

γ) Δυνατότητα παροχής προθεσμίας για την τροποποίηση της συμφωνίας

δ) Δικαστική απόφαση: περιεχόμενο διατακτικού, δημοσίευση, και επιτρεπόμενα ένδικα μέσα

ε) Άσκηση τριτανακοπής

στ) Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης

9. Αποτελέσματα επικύρωσης

α) Ισχύς έναντι όλων

β) Αποτελέσματα για εγγυητές και εις ολόκληρον συνοφειλέτες

i) Η ρύθμιση του άρ. 106η § 2

ii) Η ρύθμιση του ζητήματος σε άλλες διαδικασίες

iii) Η τύχη του δικαιώματος αναγωγής

iv) Επιπτώσεις σε λήπτες εγγυητικής επιστολής

v) Επιπτώσεις σε συνοφειλέτες εις ολόκληρον

γ) Άρση απαγόρευσης ή κωλύματος έκδοσης επιταγών

δ) Αναστολή ποινικών διώξεων και εξάλειψη αξιοποίνου για ορισμένα αδικήματα

ε) Η απόφαση ως εκτελεστός τίτλος

στ) Δυνατότητα άσκησης ατομικών και συλλογικών διώξεων

ζ) Φορολογική αντιμετώπιση διαγραφόμενων απαιτήσεων

η) Ειδική ρύθμιση για εισηγμένες εταιρίες

θ) Λήξη της διαδικασίας

10. Ζητήματα ανακύπτοντα μετά την επικύρωση της συμφωνίας

α) Εκπλήρωση των όρων του σχεδίου

β) Λύση της συμφωνίας

γ) Προνομιακή ικανοποίηση όσων χρηματοδότησαν σε περίπτωση επιγενόμενης πτώχευσης

δ) Διαδικασία εξυγίανσης και πτωχευτική ανάκληση

11. Ζητήματα μεταβατικού δικαίου

V. Συμπεράσματα

1. Η θετική όψη της νέας διαδικασίας εξυγίανσης

2. Επιμέρους αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης

3. Περαιτέρω δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου εξυγίανσης

α) Νομοθετικό περιβάλλον

β) Εξωγενείς δυσκολίες

4. Στοιχεία για την εφαρμογή της διαδικασίας εξυγίανσης στην πράξη

5. Η διαδικασία εξυγίανσης στο ευρύτερο περιβάλλον της οικονομίας

Παραρτήματα

Ι. Έκτο Κεφάλαιο ΠτωχΚ (άρ. 99 - 106ια)

II. Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

ΙΙI. Απόσπασμα της από 14.07.2011 Αιτιολογικής Έκθεσης στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (= Ν. 4013/2011)

ΙV. Απόσπασμα της από 22.3.2012 Αιτιολογικής Έκθεσης στο Σχέδιο Νόμου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμέ­νων αλιείας και άλλες διατάξεις» (= Ν. 4072/2012)

V. Πίνακας με τις βασικότερες διαφορές της διαδικασίας συνδιαλλαγής και της διαδικασίας εξυγίανσης

VI. Περίληψη σταδίων διαδικασίας εξυγίανσης

1. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ύστερα από άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης

2. Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών ενεργειών και με αναφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

VII. Πίνακας σημαντικότερων δικαστικών αποφάσεων επί της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Αποφάσεις που δέχονται το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης

2. Αποφάσεις που απορρίπτουν το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης

3. Αποφάσεις που επικυρώνουν συμφωνία εξυγίανσης

4. Αποφάσεις που απορρίπτουν την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

5. Λοιπές αποφάσεις

VIII. Παραδείγματα επικυρωμένων συμφωνιών εξυγίανσης

1. ΠΠρΑθ 104/2013

2. ΠΠρΑθ 573/2013

3. ΠΠρΑθ 650/2013

4. ΤρΕφΒορΑιγ 124/2013

IX. Παράδειγμα απόφασης που επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης: ΠΠρΑθ 1264/2013

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #76
Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και...
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022
Τη νέα αυτή Ι΄ έκδοση του παρόντος επέβαλε η ανάγκη προσαρμογής της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου προς τα δεδομένα των νεώτερων τροποποιήσεων του αρχικού νομοθετήματος –του...
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο -
ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από...
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...