Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018


Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018

Η εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στον ασκήσαντα αυτή της επίτευξης μείωσης και απάμβλυνσης των συνεπειών της αυστηρότητας του θεσπιζόμενου δικονομικού απαγορευτικού κανόνα της ανεπίτρεπτης άσκησης δεύτερης αναψηλάφησης. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει αναλυτικώς και αναπτύσσει διεξοδικώς, στο μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, όσα ζητήματα αναφέρονται και σχετίζονται με τους πρόσθετους λόγους της αναψηλάφησης.

Έχει καταβληθεί επίπονη προσπάθεια ενδελεχούς επεξεργασίας, επιμελούς μελέτης, προσήκουσας κατανόησης, αναλυτικής διατύπωσης και ορθής επίλυσης των προκυψάντων και ανακυψάντων δικονομικών προβλημάτων, ώστε να διευκολυνθεί και να επιτευχθεί η ερμηνεία και η εφαρμογή του θεσμού αυτού. Η επιχειρούμενη ανάπτυξη και επιδιωκόμενη ανάλυσή του ερείδεται στη θεωρία και στη νομολογία, που προσπαθούν να επιτύχουν την εναρμόνιση και το συγκερασμό των γενικότερων δικαιϊκών εννοιών με τις κρατούσες πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Η μονογραφία διαιρείται σε εννέα κεφάλαια. Η ιστορική νομοθετική διαδρομή των πρόσθετων λόγων της αναψηλάφησης σκιαγραφείται στο πρώτο κεφάλαιο. Η θεμελίωσή τους παρατίθεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Τα τρίτο και τέταρτο κεφάλαια διαλαμβάνουν την παράθεση της ανάλυσης των θετικών και αρνητικών διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης των πρόσθετων αυτών λόγων. Τα πέμπτο και έκτο κεφάλαια οριοθετούν τις ενεργητική και παθητική νομιμοποιήσεις. Η νομότυπη άσκηση των πρόσθετων λόγων του ένδικου αυτού μέσου εξετάζεται και διερευνάται στο έβδομο κεφάλαιο. Και η προδικασία συζήτησης και η κύρια διαδικασία της αναψηλάφησης και των πρόσθετων λόγων της αναλύονται αντιστοίχως στα όγδοο και ένατο κεφάλαια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-790-8
Σελίδες
XIV + 370
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα.

Πίνακας συντομογραφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ι.

Πολιτική Δικονομία.

ΙΙ.

Σχέδιο πολιτικής δικονομίας και νέος κώδικας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΨΗΛAΦΗΣΗΣ

Ι.

Εισαγωγικές έννοιες.

ΙΙ.

Δικαιολογητικός λόγος.

ΙΙΙ.

Νομική φύση.

ΚΕΦΑΛΙΑΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ι.

Παραδεκτή άσκηση αναψηλάφησης.

ΙΙ.

Ύπαρξη έννομου συμφέροντος.

ΙΙΙ.

Πληρότητα πρόσθετου λόγου αναψηλάφησης.

ΙV.

Πρόσθετος λόγος, αφορών σε ίδιο κεφάλαιο της απόφασης, όπως και σ’ εκείνο, που αναγκαστικώς συνέχεται μαζί του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ι.

Ανυπαρξία δικαστικού συμβιβασμού.

ΙΙ.

Απουσία παραίτησης.

ΙΙΙ.

Έλλειψη αποδοχής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ι.

Ζητών αναψηλάφηση.

ΙΙ.

Ομόδικος.

ΙΙΙ.

Αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνων.

IV.

Εισαγγελέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ι.

Διατελέσας διάδικος.

ΙΙ.

Ομόδικος.

ΙΙΙ.

Προσθέτως παρεμβαίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

Ι.

Δικόγραφο.

ΙΙ.

Στοιχεία.

ΙΙΙ.

Τρόπος άσκησης.

IV.

Υπολογισμός προθεσμίας κατάθεσης και επίδοσης.

V.

Επαναφορά πραγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ι.

Προϋποθέσεις προσδιορισμού δικασίμου.

ΙΙ.

Κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων.

ΙΙΙ.

Αναστολή εκτέλεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι.

Συζήτηση, παράσταση και ερημοδικία διαδίκων.

ΙΙ.

Αγωγή, ανταγωγή, αίτηση και παρέμβαση.

ΙΙΙ.

Έλεγχος παραδεκτού και βασιμότητας αναψηλάφησης και λόγων της.

IV.

Απόρριψη αναψηλάφησης και λόγων της.

V.

Παραδοχή αναψηλάφησης και λόγων της.

VI.

Ένδικα μέσα.

VII.

Ένδικα βοηθήματα.

Βιβλιογραφία γενική και ειδική.

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.

Ευρετήριο νομικών όρων.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων