Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018

Edition info

Title
Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-790-8
Pages
XIV + 370
Price
€ 38.00
In stock

Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018


Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018

Η εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στον ασκήσαντα αυτή της επίτευξης μείωσης και απάμβλυνσης των συνεπειών της αυστηρότητας του θεσπιζόμενου δικονομικού απαγορευτικού κανόνα της ανεπίτρεπτης άσκησης δεύτερης αναψηλάφησης. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει αναλυτικώς και αναπτύσσει διεξοδικώς, στο μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, όσα ζητήματα αναφέρονται και σχετίζονται με τους πρόσθετους λόγους της αναψηλάφησης.

Έχει καταβληθεί επίπονη προσπάθεια ενδελεχούς επεξεργασίας, επιμελούς μελέτης, προσήκουσας κατανόησης, αναλυτικής διατύπωσης και ορθής επίλυσης των προκυψάντων και ανακυψάντων δικονομικών προβλημάτων, ώστε να διευκολυνθεί και να επιτευχθεί η ερμηνεία και η εφαρμογή του θεσμού αυτού. Η επιχειρούμενη ανάπτυξη και επιδιωκόμενη ανάλυσή του ερείδεται στη θεωρία και στη νομολογία, που προσπαθούν να επιτύχουν την εναρμόνιση και το συγκερασμό των γενικότερων δικαιϊκών εννοιών με τις κρατούσες πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Η μονογραφία διαιρείται σε εννέα κεφάλαια. Η ιστορική νομοθετική διαδρομή των πρόσθετων λόγων της αναψηλάφησης σκιαγραφείται στο πρώτο κεφάλαιο. Η θεμελίωσή τους παρατίθεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Τα τρίτο και τέταρτο κεφάλαια διαλαμβάνουν την παράθεση της ανάλυσης των θετικών και αρνητικών διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης των πρόσθετων αυτών λόγων. Τα πέμπτο και έκτο κεφάλαια οριοθετούν τις ενεργητική και παθητική νομιμοποιήσεις. Η νομότυπη άσκηση των πρόσθετων λόγων του ένδικου αυτού μέσου εξετάζεται και διερευνάται στο έβδομο κεφάλαιο. Και η προδικασία συζήτησης και η κύρια διαδικασία της αναψηλάφησης και των πρόσθετων λόγων της αναλύονται αντιστοίχως στα όγδοο και ένατο κεφάλαια.

Edition info

Title
Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-790-8
Pages
XIV + 370
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα.

Πίνακας συντομογραφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ι.

Πολιτική Δικονομία.

ΙΙ.

Σχέδιο πολιτικής δικονομίας και νέος κώδικας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΨΗΛAΦΗΣΗΣ

Ι.

Εισαγωγικές έννοιες.

ΙΙ.

Δικαιολογητικός λόγος.

ΙΙΙ.

Νομική φύση.

ΚΕΦΑΛΙΑΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ι.

Παραδεκτή άσκηση αναψηλάφησης.

ΙΙ.

Ύπαρξη έννομου συμφέροντος.

ΙΙΙ.

Πληρότητα πρόσθετου λόγου αναψηλάφησης.

ΙV.

Πρόσθετος λόγος, αφορών σε ίδιο κεφάλαιο της απόφασης, όπως και σ’ εκείνο, που αναγκαστικώς συνέχεται μαζί του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ι.

Ανυπαρξία δικαστικού συμβιβασμού.

ΙΙ.

Απουσία παραίτησης.

ΙΙΙ.

Έλλειψη αποδοχής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ι.

Ζητών αναψηλάφηση.

ΙΙ.

Ομόδικος.

ΙΙΙ.

Αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνων.

IV.

Εισαγγελέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ι.

Διατελέσας διάδικος.

ΙΙ.

Ομόδικος.

ΙΙΙ.

Προσθέτως παρεμβαίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

Ι.

Δικόγραφο.

ΙΙ.

Στοιχεία.

ΙΙΙ.

Τρόπος άσκησης.

IV.

Υπολογισμός προθεσμίας κατάθεσης και επίδοσης.

V.

Επαναφορά πραγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ι.

Προϋποθέσεις προσδιορισμού δικασίμου.

ΙΙ.

Κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων.

ΙΙΙ.

Αναστολή εκτέλεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι.

Συζήτηση, παράσταση και ερημοδικία διαδίκων.

ΙΙ.

Αγωγή, ανταγωγή, αίτηση και παρέμβαση.

ΙΙΙ.

Έλεγχος παραδεκτού και βασιμότητας αναψηλάφησης και λόγων της.

IV.

Απόρριψη αναψηλάφησης και λόγων της.

V.

Παραδοχή αναψηλάφησης και λόγων της.

VI.

Ένδικα μέσα.

VII.

Ένδικα βοηθήματα.

Βιβλιογραφία γενική και ειδική.

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.

Ευρετήριο νομικών όρων.

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account