Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022


Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022

Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο βασικούς άξονες: α) συστηματική και κριτική επεξεργασία της νομολογίας, από την οποία αντλούνται οι προβληματισμοί που απασχολούν την πρακτική εφαρμογή του ζητήματος και β) δογματική ένταξη στη θεωρία του αστικού δικονομικού δικαίου.

Το παρόν ασχολείται, ειδικά, με τις εμφανίζουσες μεγαλύτερο πρακτικό και νομολογιακό ενδιαφέρον, ήτοι τις ανακοπές των άρθρων 632, 933, 936, 979 παρ. 2, 986 ΚΠολΔ. Το ειδικό και συγκεκριμένο ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα μονογραφία είναι το ορισμένο του δικογράφου με το οποίο εισάγονται αυτές προς συζήτηση. Οι ανωτέρω ανακοπές είναι διαπλαστικά δικονομικά ένδικα βοηθήματα, τα οποία ως κύριο στόχο τους έχουν τον έλεγχο δικονομικών ελαττωμάτων και την κήρυξη δικονομικών ακυροτήτων. Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην έννοια της ιστορικής βάσης της αγωγής από την πλευρά του ενάγοντος και του εναγομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα γύρω από τη διαμόρφωση της ιστορικής βάσης της ανακοπής και το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις επιμέρους ανακοπές, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Με την παρούσα μονογραφία επιχειρείται μία αναλυτική, αλλά και στοχευμένη προσέγγιση του θέματος, με έμφαση στη νομολογία και τα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη.

Edition info

Title
Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ
Νομολογιακή και δογματική ανάλυση
© 2022
Series editors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-648-524-4
Pages
XII + 128
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Προλογικό σημείωμα

Πρόλογος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η έννοια της «ιστορικής βάσης» της αγωγής

στην πολιτική δίκη από την πλευρά

του ενάγοντος και του εναγομένου:

οριοθέτηση επίθεσης και άμυνας

Ι. Ο ρόλος του ενάγοντος και η δογματική του οριοθέτηση

ΙΙ.

Η απάντηση του εναγομένου στην ιστορική βάση της αγωγής: Αρνήσεις και ενστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η διαμόρφωση της ιστορικής βάσης της ανακοπής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το αίτημα και η νομική φύση των ανακοπών

ΙΙΙ.

Το αντικείμενο της δίκης στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής: άσκηση λόγων και πρόσθετων λόγων ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι επιμέρους ανακοπές

Ι. Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ

1. Η κρατούσα θεώρηση, ιδίως η νομολογιακή αντιμετώπιση

1α. Εισαγωγικά

1β.

Το ορισμένο των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Νομολογιακή επισκόπηση

2. Παρατηρήσεις

II. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

1. Εισαγωγικά

2.

Οι λόγοι της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ: Η αντιμετώπιση του ζητήματος από θεωρία και νομολογία

3. Η ειδική μορφή ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ

4. Παρατηρήσεις

III. Ειδικές μορφές ανακοπών

1. Ανακοπή κατά της δηλώσεως τρίτου (986 ΚΠολΔ)

2. Παρατηρήσεις επί της ανακοπής του άρθρου 986 ΚΠολΔ

3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (979 παρ. 2 ΚΠολΔ)

Γενικές συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφικός Πίνακας

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής...
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....
Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021
Στο έργο εξετάζονται αρχικά το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, το θέμα της...