Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023


Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023

Η διαδικασία της αναιρετικής δίκης καθ’ εαυτή, μέσω της οποίας επιζητείται η τελευταία δικαιοδοτική κρίση από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μονογραφικής επεξεργασίας. Η προκείμενη μονογραφία παρουσιάζει συστηματικά και αναλυτικά την αναιρετική διαδικασία, με άξονα τη ρύθμιση του άρθρου 573 ΚΠολΔ. Στο πλαίσιο της προηγηθείσας της συγγραφής έρευνας στη δημοσιευμένη νομολογία του Αρείου Πάγου μελετήθηκαν περί τις 2.000 αποφάσεις του, γεγονός που κατέστησε δυνατό να παρουσιαστούν συστηματικά και κριτικά στο έργο, εκτός από τις απόψεις που έχουν υποστηριχθεί στη θεωρία, και όλες οι θέσεις του Ακυρωτικού στα δικονομικά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της μονογραφίας.

Το βιβλίο αναλύει τη λειτουργία της δίκης της αναίρεσης ως του κορυφαίου και έσχατου ενδίκου μέσου εντός του ελληνικού δικονομικού συστήματος και προσεγγίζει ερμηνευτικά όλα τα ζητήματα εκ της εφαρμογής ή μη στην αναιρετική δίκη διατάξεων του γενικού μέρους του ΚΠολΔ, πάντοτε με άξονα το άρθρο 573 § 1[GK1] ΚΠολΔ. Η ύλη του έργου καταστρώνεται μεθοδικά και οργανωμένα, οι αναπτύξεις διακρίνονται από βάθος, αλλά και σαφήνεια και όλες οι προτεινόμενες λύσεις διαθέτουν ερευνητικό και δογματικό υπόβαθρο, ώστε το έργο να καθίσταται απαραίτητο για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και κάθε εφαρμοστή και ερευνητή του δικαίου που ενδιαφέρεται για την αναιρετική δίκη.

Edition info

Title
Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ
© 2023
Director
Author
Series
ISBN
978-960-648-689-0
Pages
XVIII + 288
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

Εισαγωγή

Περί του ενδίκου μέσου της αναίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ρύθμιση του άρθρου 573 ΚΠολΔ

Διατάξεις του γενικού μέρους του ΚΠολΔ,

οι οποίες εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία

1.1. Ιστορική εξέλιξη της διάταξης

1.2. Η ρύθμιση του άρθρου 573 § 1 ΚΠολΔ

1.3.

Η ρητή παραπομπή στο άρθρο 573 § 1 ΚΠολΔ σε διατάξεις του δεύτερου βιβλίου του ΚΠολΔ

1.4.

Άρθρο 242 § 2 αναφορικά με την παράσταση με δήλωση στη συζήτηση της αναίρεσης

1.5.

Άρθρο 246 επί της ένωσης και συνεκδίκασης δικογράφων στην αναιρετική δίκη.

1.6. Άρθρο 254 περί επανάληψης της συζήτησης της αναίρεσης

1.7. Άρθρο 260 § 1 ΚΠολΔ περί ματαίωσης της συζήτησης

Α. Η ματαίωση της συζήτησης εν γένει

Β. Η ματαίωση της συζήτησης στον Άρειο Πάγο

1.8. Άρθρο 261 περί της απάντησης στους ισχυρισμούς του αντιδίκου

1.9.

Διατάξεις περί διακοπής και επανάληψης της δίκης, άρθρα 286-292 ΚΠολΔ

Α. Διακοπή της αναιρετικής δίκης

Β. Γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής

Γ. Επανάληψη της δίκης

1.10. Διατάξεις περί κατάργησης και περάτωσης της δίκης

1.10.1.

Συμβιβασμός στο στάδιο της αναιρετικής δίκης, κατ’ άρθρο 293 ΚΠολΔ

1.10.2.

Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα και αποδοχή της αγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 294-299 ΚΠολΔ

Α. Αναγνώριση (αποδοχή) της αγωγής

Β. Αποδοχή δικαστικής απόφασης

Γ. Παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα

Δ. Παραίτηση και αποδοχή επί ενδίκων μέσων

Ε. Παραίτηση από την αναίρεση

1.10.3.

Επανάληψη της συζήτησης, λόγω αδυναμίας έκδοσης απόφασης κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ

1.10.4.

Έκδοση και επίδοση απόφασης κατά τα άρθρα 300–308, 310 και 312-320 ΚΠολΔ

Α. Ανύπαρκτη απόφαση, κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ

Β.

Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τα άρθρα 315-320 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διατάξεις του γενικού μέρους του ΚΠολΔ,

οι οποίες εφαρμόζονται στη δίκη της αναίρεσης,

παρότι δεν αναφέρονται στο άρθρο 573 § 1 ΚΠολΔ

κατά τελολογική διαστολή και διατάξεις που δεν εφαρμόζονται

ή ως προς τις οποίες υπάρχει διχογνωμία

2.1.

Διατάξεις του γενικού μέρους (πρώτο και δεύτερο βιβλίο) του ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται στη δίκη της αναίρεσης, παρότι δεν αναφέρονται στο άρθρο 573 § 1 ΚΠολΔ κατά τελολογική διαστολή

2.1.1. Οι διατάξεις για την εξαίρεση δικαστή (άρθρα 52-61 ΚΠολΔ)

2.1.2.

Το άρθρο 80 ΚΠολΔ για την πρόσθετη παρέμβαση στον Άρειο Πάγο

2.1.3.

Τα άρθρα 94-105 ΚΠολΔ ως προς τη δικαστική πληρεξουσιότητα στην αναιρετική δίκη

2.1.4. Το άρθρο 226 ΚΠολΔ περί εγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο

2.1.5.

Το άρθρο 241 ΚΠολΔ για την αναβολή της συζήτησης της αναίρεσης

2.1.6.

Το άρθρο 249 ΚΠολΔ για την αναστολή της συζήτησης της αναίρεσης

2.1.7. Λοιπές διατάξεις του γενικού μέρους του ΚΠολΔ

Α. Το άρθρο 75 ΚΠολΔ

Β. Το άρθρο 85 ΚΠολΔ

Γ. Το άρθρο 169 ΚΠολΔ

Δ. Τα άρθρα 178 και 183 ΚΠολΔ

Ε. Το άρθρο 206 ΚΠολΔ

Στ. Το άρθρο 224 ΚΠολΔ

Ζ. Το άρθρο 274 §§ 1-2 ΚΠολΔ

Η. Το άρθρο 280 § 2 ΚΠολΔ

2.2.

Μη εφαρμοζόμενες στην αναιρετική δίκη διατάξεις του γενικού μέρους του ΚΠολΔ και διατάξεις ως προς τις οποίες υπάρχει διχογνωμία

Κεφάλαιο τρίτο

Συμμετοχή του Εισαγγελέα

στην αναιρετική πολιτική δίκη

3.1. Άσκηση αναίρεσης από Εισαγγελέα

3.2.

Συμμετοχή του Εισαγγελέα στην αναιρετική πολιτική δίκη (άρθρο 573 § 2 ΚΠολΔ)

Α.

Ο Εισαγγελέας ως εξαιρετικά νομιμοποιούμενος διάδικος στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου

Β. Ο Εισαγγελέας υπό την ιδιότητα του διαδίκου εν γένει

Γ. Ο Εισαγγελέας ως εκπρόσωπος του δημοσίου συμφέροντος

3.3. Ο Εισαγγελέας στην αναίρεση υπέρ του νόμου

Πορίσματα

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων