Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Διοικητικός κώδικας, 5η έκδ., 2011


Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Διοικητικός κώδικας, 5η έκδ., 2011 Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.
Η διάρθρωση της νομοθετικής ύλης του «Διοικητικού Κώδικα» παρακολουθεί και αντανακλά κατά το δυνατόν τη γενική δομή του ελληνικού διοικητικού συστήματος, επιτρέποντας έτσι την πληρέστερη σύλληψη και κατανόησή του. Για τους λόγους αυτούς προσφέρεται και χρησιμοποιείται στην πανεπιστημιακή διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προγενέστερες εκδόσεις του «Κώδικα» έπεισαν τους επιμελητές και τον εκδότη ότι το έργο αυτό προσφέρεται επίσης και χρησιμεύει όχι μόνο για τη θεωρητική ανάλυση, αλλά και για την πρακτική εφαρμογή από δημόσιους υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και άλλους ενδιαφερόμενους για τη γενική θεσμική κατάστρωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος. Η γνώση, εξάλλου, του θεσμικού πλαισίου της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα μας είναι προαπαιτούμενο όχι μόνο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από αυτήν.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικός κώδικας
Συλλογή νομοθεσίας για τη Δημόσια Διοίκηση
© 2011
Συγγραφείς
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-445-753-3
Σελίδες
XV + 981
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

I. Σύνταγμα

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΟΥΛΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008)

II. Κυβέρνηση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΠΔ 63/2005)

III. Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΡΟΙ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

3. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (N 3852/2010 – άρθρα 1-16, 25, 58-119, 135, 159-286)

4. «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Ν 2503/1997 – άρθρα 1-8)

5. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Ν 2647/1998 – άρθρο 1)

6. «Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας» (Ν 1850/1989)

IV. Προσωπικό

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ,

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

7. «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Ν 3528/2007)

8. «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Ν 3584/2007 – άρθρα πρώτο: άρθρα 1-30 & 161-232, δεύτερο)

9. «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Ν 2190/1994 – άρθρα 1 & 14-24)

10. «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΠΔ 410/1988 – άρθρα 1-13)

11. «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Ν 3801/2009 – άρθρα 1-12)

12 «Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων» (ΠΔ 19/2011)

13. «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΠΔ 164/2004)

14. «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» (Ν 3250/2004 – άρθρα 1-8)

15. «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΠΔ 50/2001)

16. «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Ν 4024/2011 – άρθρα 4-35)

17. «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)» (ΠΔ 57/2007)

18. «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια διοίκηση» (Ν 2431/1996)

19. «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Ν 2738/1999 – άρθρα 1-13)

V. Δημόσιος Τομέας

ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

20. «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Ν 1892/1990 – άρθρο 51)

21. «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (Ν 3049/2002 – άρθρα 1-11)

22. «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Ν 3429/ 2005)

23. «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Ν 3389/2005)

VI. Λειτουργία Διοίκησης

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24. «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Ν 2690/1999)

25. «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Ν 3242/2004 – άρθρα 5-11, 14-16)

26. «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Ν 3230/2004 – άρθρα 1-11)

27. «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Ν 3979/2011 – άρθρα 1-40)

28. «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο. “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (N 3861/2010)

29. «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (Ν 3068/2002 – άρθρα 1-6)

VII. Ανεξάρτητες Αρχές - Έλεγχος Διοίκησης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30. «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Ν 3051/2002 – άρθρα 1-5)

31. «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Ν 2190/1994 – άρθρα 2-13)

32. «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Ν 3094/2003 – άρθρα 1-7)

33. «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Ν 3293/2004 – άρθρο 18)

34. «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Ν 3074/2002 – άρθρα 1-10)

VIII. Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ,

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

35. «Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΣΕΕ: άρθρα 1-8, 13-19 & ΣΛΕΕ: άρθρα 1-6, 15, 18-22, 45-48, 114-118, 197, 228, 288-292, 300-307)

ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας [2]

Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [8]

Πρωτόκολλο σχετικά με την άσκηση των συντεχουσών αρμοδιοτήτων [25]

ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ:

Δήλωση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1]

Δήλωση σχετικά με την υπεροχή [17]

Δήλωση σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων [18]

36. Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1994 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

37. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (2005)

IΧ. Παράρτημα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ

38. Κώδικας Διοικητικής Ηθικής και Δεοντολογίας (σχέδιο)

39. Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων (εγκύκλιος)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων