Α. Κρητικός, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017), 2018


Α. Κρητικός, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017), 2018

Ο Ν. 4469/2017 κατά την Αιτιολογική του Έκθεση εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Στο ανά χείρας πόνημα επιχειρείται ερμηνεία του νέου νόμου με παράθεση στο τέλος και υπό τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Ειδικά τονίζεται ότι λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που διέρρευσε από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και μέχρι την έκδοση του ανά χείρας βιβλίου δεν υπάρχει ακόμη δημοσιευμένη νομολογία των δικαστηρίων, η οποία γενικώς εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη γιατί η προσφυγή στο δικαστήριο, ενόψει της διατάξεως του άρθ. 12 του νέου νόμου, δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιος νομιμοποιούμενος επιθυμεί την επικύρωση από το δικαστήριο της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών ώστε η σύμβαση αυτή να αποκτήσει ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017)
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν. 4469/2017 - Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4469/2017 - Σχετικά λοιπά νομοθετικά κείμενα
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-749-6
Σελίδες
XVIII + 407
Τιμή
€ 44,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο Ν. 4469/2017

I. Εισαγωγή - Γενικά χαρακτηριστικά του Ν. 4469/2017 - Σχέση με το Ν. 3869/2010

II. Ιστορική εξέλιξη

III. Χαρακτηριστικά του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγιάνσεως κατά το άρθ. 99 επ. του ΠτωχΚ

IV. Συνοπτικές από την αρχή επισημάνσεις για ολόκληρο το Ν. 4469/2017.

1. Ποια είναι η φιλοσοφία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

2. Ποια είναι τα κίνητρα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

3. Ποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

4. Αν μπορούν να ενταχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

5. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

6. Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί για υπαγωγή στον 4307/2014 (Ν. Δένδια) ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης;

7. Ποιες οφειλές εξαιρούνται

8. Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό

9. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων

10. Ποία είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης

11. Πώς αποτυπώνεται η συμφωνία με τη διαδικασία του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης

12. Πώς θα γίνει εφικτό το στενό χρονοδιαγράμμα των 88 ημερών για τις μικρές και των 98 ημερών για τις μεγάλες επιχειρήσεις

13. Μπορούν να δεσμευτούν πιστωτές που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία;

14. Ποίοι μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών. Πώς θα επιλέγονται

15. Ποίοι και πόσο θα πληρώνουν τους συντονιστές

16. Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου. Αντιμετωπίζονται διαφορετικά;

17. Οι παραπάνω διαδικασίες διαπραγμάτευσης θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις οφειλετών;

18. Ποίος μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμων. Ποίοι και πόσο θα πληρώνουν τους εμπειρογνώμονες

19. Πώς θα συμμετέχει το Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία στον Μηχανισμό. Ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών

20. Αν κάποιος έχει ήδη κάνει ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μπορεί να τις εντάξει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να τύχει καλύτερων ρυθμίσεων;

21. Πώς ακριβώς θα οριστούν τα κριτήρια των ρυθμίσεων του Δημοσίου και των ΦΚΑ;

22. Αν κάποιος έχει μικρές οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφ. Ταμεία υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περίπτωσή του;

23. Πότε αναστέλλονται τα «καταδιωκτικά μέτρα»;

24. Μπορεί να δοθεί παράταση πέραν των 70 ημερών;

25. Επηρεάζονται οι απαιτήσεις μικρών πιστωτών και εργαζομένων;

26. Ο Νόμος αντιμετωπίζει το φαινόμενο των «στρατηγικών κακοπληρωτών;

27. Προβλέπεται η δυνατότητα νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης που ρυθμίζει τα χρέη της;

V. Επιγραμματικά: Η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών ακολουθεί τα παρακάτω στάδια

VI. Εκτίμηση από τη μέχρι τώρα (5-11-2017) εφαρμογή του Ν. 4469/2017.

N. 4469/2017. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Σκοπός - Ορισμοί

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής

I. Πρόσωπα δικαιούμενα να υποβάλουν αίτηση (διάκριση φυσικών και νομικών προσώπων)

1. Θετικές προϋποθέσεις

2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

II. Κωλύματα υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου

III. Πρόσωπα αποκλειόμενα από την υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου (άρθ. 2 παρ. 2 του νόμου)

IV. Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία λόγω ύψους απαιτήσεων πιστωτή (παρ. 5 και 6 του άρθ. 2 του ν. 4469/2017)

V. Μη υπαγόμενες οφειλές

VI. Έλεγχος των προϋποθέσεων του άρθρου 2. Πότε και από ποίο πρόσωπο

Άρθρο 3. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Άρθρο 4. Υποβολή αίτησης

I. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

1. Οφειλέτης

2. Συνοφειλέτες του οφειλέτη

II. Πρόκληση ενάρξεως της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (παρ. 5 του άρθ. 4 του νόμου), περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή χρηματοδοτικών φορέων

III. Η περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες

IV. Εξαίρεση από την ανάγκη συνυποβολής της αιτήσεως και από τους συνοφειλέτες

V. Περιεχόμενο αιτήσεως συνοφειλετών

VI. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως

VII. Μορφή και τρόπος υποβολής της αιτήσεως

VIII. Η υποβολή της αιτήσεως δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων (παρ. 7 άρθ. 4 ν. 4469/2017)

IX. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας τραπεζών δίνει το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με ανακοίνωσή του

X. Αποδέκτης της αιτήσεως του οφειλέτη

Άρθρο 5. Περιεχόμενο αίτησης

I. Υποχρεωτικό περιεχόμενο της αιτήσεως του οφειλέτη

II. Επί πλέον η αίτηση του οφειλέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα παρακάτω στοιχεία (παρ. 2 του άρθ. 5):

III. Υποχρεωτική συνυποβολή με την αίτηση και των ακολούθων στοιχείων (παρ. 3 άρθ. 5 του νόμου)

IV. Κατάλογος εγγράφων που υποχρεωτικά συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη (παρ. 8 άρθ. 5 του νόμου)

V. Άδεια από τον οφειλέτη για κοινοποίηση στον συντονιστή της αιτήσεως και επεξεργασία των δεδομένων του οφειλέτη (παρ. 6 άρθ. 5 του νόμου)

VI. Η αίτηση ως υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου της (παρ. 7 άρθ. 5 του νόμου)

VII. Έλεγχος της πληρότητας του περιεχομένου της αιτήσεως του οφειλέτη.

Άρθρο 6. Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα αποποίησης

I. Εισαγωγικά στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του νόμου

II. Ο συντονιστής ως ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών

III. Ιδιότητες και προσόντα συντονιστή

IV. Τα καθήκοντα του συντονιστή (κατά της ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) είναι:

V. Διαδικασία εγγραφής συντονιστών στο Μητρώο (παρ. 4 επ. άρθ. 6 του νόμου)

VI. Τρόπος διεξαγωγής των κληρώσεων (παρ. 6 του άρθ. 6 του νόμου)

VII. Ευρύτερη-συγκεντρωτική παράθεση των έργων του συντονιστή

Άρθρο 7. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

I. Γενικά - η έναρξη του έργου του συντονιστή

II. Η περαιτέρω ροή της διαδικασίας εκ μέρους του συντονιστή

III. Μη συνυποβολή αιτήσεως από ένα ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη

IV. Αναστολή των κοινοποιήσεων της παραγράφου 2 (παρ. 4 άρθ. 7)

V. Κοινοποίηση στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παρ. 5 άρθ. 7)

Άρθρο 8. Διαδικασία διαπραγμάτευσης - Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας

I. Δήλωση των πιστωτών στον συντονιστή για την πρόθεσή τους να μετάσχουν στη διαδικασία (παρ. 1 άρθ. 8 του νόμου)

II. Απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών και συναφή θέματα σχετιζόμενα με το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτών

III. Η περαιτέρω ροή της διαδικασίας μετά τη διαπίστωση από τον συντονιστή της απαιτούμενης απαρτίας - Αποστολή αντιπροτάσεων - Περιεχόμενο αυτών

IV. Διαδικασία εγκρίσεως προτάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών (παρ. 8 άρθ. 8 του νόμου)

V. Μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών - Περαιτέρω ροή της διαδικασίας

VI. Δυνατότης υποβολής ενστάσεων από πιστωτές που καταψήφισαν την πρόταση

VII. Δικαίωμα συμμετεχόντων πιστωτών να ζητήσουν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία

VIII. Τρόπος διενεργείας της διαδικασίας εξωδικαστικής ρυθμίσεως οφειλών

IX. Θέματα παρατάσεως προθεσμιών

X. Αντικατάσταση συντονιστή

XI. Εκπροσώπηση του οφειλέτη ή συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο

XII. Σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού περαιώσεως της διαδικασίας

XIII. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας

XIV. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου του συντονιστή

Άρθρο 9. Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

I. Ελεύθερος προσδιορισμός του περιεχομένου της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως των οφειλών

ΙΙ. Εξαιρέσεις στην ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της συμβάσεως (υποχρεωτικοί κανόνες)

III. Δυνατότητα για συμφωνία περί προνομιακής ικανοποιήσεως ορισμένων απαιτήσεων (παρ. 3 του άρθ. 9 του νόμου)

IV. Δυνατότητα για ρύθμιση με τη σύμβαση του δικαιώματος πιστωτή για εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης ή ειδικού προνομίου σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη

V. Ισχύς κάθε ευνοϊκής για τον οφειλέτη ρυθμίσεως της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών και υπέρ κάθε συνοφειλέτη μη εγγυητή (παρ. 5 άρθ. 9 του νόμου)

VI. Η σύμβαση αναδιαρθρώσεως οφειλών ως πηγή γενέσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών

VII. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

VIII. Συμψηφισμός ανταπαιτήσεως του οφειλέτη με απαίτηση των πιστωτών (παρ. 8 άρθ. 9 του νόμου)

Άρθρο 10. Αμοιβή του συντονιστή

I. Το πρόσωπο που βαρύνεται με την αμοιβή του συντονιστή

II. Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή

III. Πότε είναι καταβλητέα η αμοιβή στον συντονιστή

IV. Αιτιολογική έκθεση του νόμου

Άρθρο 11. Διορισμός εμπειρογνώμονα

I. Ο εμπειρογνώμονας ως όργανο της διαδικασίας και το έργο του

II. Μελέτη βιωσιμότητας και περιεχόμενο αυτής

III. Επιλογή και διορισμός εμπειρογνώμονα

IV. Εκτέλεση του έργου του εμπειρογνώμονα

V. Παράλειψη αναθέσεως σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη

VI. Αμοιβή του εμπειρογνώμονα

VII. Προσόντα του εμπειρογνώμονα - Ευθύνη του εμπειρογνώμονα

Άρθρο 12. Επικύρωση από το δικαστήριο

Ι. Αντικείμενο της προς το δικαστήριο αιτήσεως επικυρώσεως

II. Ποίος νομιμοποιείται να ζητήσει την επικύρωση

III. Αρμόδιο δικαστήριο - διαδικασία - παρεμβάσεις

IV. Συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα

V. Αντικείμενο της δίκης επικυρώσεως

VI. Απορριπτική της αιτήσεως επικυρώσεως απόφαση

VII. Απόφαση επικυρωτική της αιτήσεως

VIII. Αποτελέσματα της επικυρωτικής δικαστικής αποφάσεως

IX. Αναστολή της παραγραφής των ρυθμιζομένων οφειλών

X. Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (παρ. 3 του άρθ. 12 του νόμου)

Άρθρο 13. Αναστολή εκτελέσεως

I. Γενικά - Σχέση με την αναστολή του άρθ. 12 παρ.

II. Αυτοδικαία επέλευση της αναστολής μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτελέσεως για χρονικό διάστημα - 70 - ημερών

III. Παράταση της εκ του νόμου αναστολής με δικαστική απόφαση (παρ. 3 άρθ. 13)

IV. Αυτοδίκαιη άρση της αυτοδίκαιης αναστολής (παρ. 2 άρθ. 13)

V. Πρόωρη παύση της αναστολής της παρ. 1 του άρθ. 13 (παρ. 4 άρθ. 13)

VI. Συνέπειες της αναστολής εκτελέσεως

Άρθρο14. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας - ανατροπή ή ακύρωση

I. Αίτηση στο δικαστήριο για ακύρωση της συμφωνίας αναδιαρθρώσεως των οφειλών - νομιμοποιούμενα πρόσωπα - δικαστική απόφαση - αποτελέσματα

II. Αναβίωση των απαιτήσεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη

III. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (παρ. 3 άρθ. 14)

IV. Μαχητό τεκμήριο

V. Αυτοδικαία ανατροπή της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών έναντι του Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (παρ. 6 άρθ. 14)

Άρθρο 15. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

I. Ποίοι κανόνες εφαρμόζονται για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

II. Ακυρότητα των όρων της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών (παρ. 3 άρθ. 15)

III. Τύχη υφισταμένων ρυθμίσεων

IV. Κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων (παρ. 5 άρθ. 15)

V. Εφαρμοστέοι κανόνες σε περίπτωση οφειλέτη με συνολικό ύψος βασικής οφειλής προς το Δημόσιο ύψους μέχρι 20.000 ευρώ

VI. Σειρά διαγραφής οφειλών προς το Δημόσιο

VII. Μη υπολογισμός περαιτέρω τόκων ή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής επί οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως (παρ. 8 άρθ. 15)

VIII. Περιεχόμενο ψήφου του Δημοσίου αν η πρότασή του δεν τίθεται σε ψηφοφορία κατά την παρ. 6 του άρθ. 8 του νόμου

IX. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες. Εφαρμοστέοι κανόνες (παρ. 10 άρθ. 15 του νόμου)

X. Συνέπειες από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας συμβάσεως αναδιαρθρώσεως ή, σε περίπτωση δικαστικής επικυρώσεως, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής αποφάσεως (παρ. 11 άρθ. 15 του νόμου)

XI. Εννοιολογικοί ορισμοί (παρ. 12 άρθ. 15 του νόμου)

XII. Η επόμενη παράγραφος 13 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XIII. Η παράγραφος 14 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XIV. Η παράγραφος 15 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XV. Η παράγραφος 16 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XVI. Η παράγραφος 17 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XVII. Η παράγραφος 18 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:

XVIII. Η ακολουθούσα παράγραφος 19 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:.

XIX. Η προτελευταία παράγραφος 20 του άρθρου 15 του νόμου ορίζει τα ακόλουθα:

XX. Η τελευταία παράγραφος 21 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

XXI. Ειδικές συνέπειες της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών εφόσον συμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή ΦΚΑ

Άρθρο 16. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Άρθρο 17. Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων

Άρθρο 23. Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4469/2017 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Παράρτημα

Νόμος 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ. (660356)

Νόμος 4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Νόμος 4307/2014 Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων/Μισθολογικά Στρατιωτικών & Δικαστών/Ρύθμιση οφειλών μικρών επιχ. (634748)

Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Νόμος 4364/2016 Κεντρική διοίκηση, νομική μορφή, όροι χορήγησης άδειας.

Νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/18.5.2017)

Παράρτημα

Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1105 από 14-7-2017 Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017

Υπουργική Απόφαση 32320/1841/11-7-2017 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/25.10.2017 ΦΕΚ 3909 Β’ 6.11.2017 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 ΦΕΚ Α’ 62

Κοινή Υπουργική απόφαση 130060/29.11.2017 τ. B’ αρ. φ. 4158 Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α’ 62)»

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...