Α. Καλλιαρέκου, Προνομιούχες μετοχές, 2005


Α. Καλλιαρέκου, Προνομιούχες μετοχές, 2005

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το θεσμό των προνομιούχων μετοχών του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920, από την έκδοσή τους μέχρι την κατάργηση των προνομίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η για πρώτη φορά διάκριση των προνομίων σε υποχρεωτικά εκ του νόμου αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών και σε προαιρετικά αναγνωριζόμενα.

Επιδιώκεται η λεπτομερής παρουσίαση/ανάλυση όλων των τύπων προνομίων, που απαριθμούνται περιοριστικά στη σχετική νομοθετική διάταξη και τα οποία αναγνωρίζονται κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των μετόχων, καθώς και η παρουσίαση όλων των κατηγοριών προνομιούχων μετοχών, με ψήφο (κοινές προνομιούχες) και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ξεχωριστή αναλυτική μνεία γίνεται στην ιδιάζουσα κατηγορία των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών και στη δυνατότητα μετατροπής τους σε κοινές προνομιούχες (με ψήφο) ή σε κοινές μετοχές.

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί επίσης η διαδικασία έκδοσης, μεταβίβασης και μετατροπής των εν λόγω μετοχών, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτώσεις περιορισμού και κατάργησης των προνομίων, οι οποίες επιτρέπονται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων. Στη συνέλευση αυτή αφιερώνεται το τελευταίο μέρος της μελέτης, με αναφορές στη διαδικασία σύγκλησης και συγκρότησής της και στους λόγους ακυρότητας και ακυρωσίας των αποφάσεών της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προνομιούχες μετοχές
© 2005
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-055-7
Σελίδες
310
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Μετοχή

Α. Έννοια

1. Τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου

2. Μετοχική σχέση

3. Η μετοχή ως αξιόγραφο

Β. Αξιογραφικά χαρακτηριστικά της μετοχής

Γ. Περιουσιακή αυτοτέλεια της μετοχής

Δ. Αξία της μετοχής

1. Ονομαστική αξία

2. Πραγματική ή εσωτερική αξία

3. Αγοραία ή τρέχουσα αξία

4. Χρηματιστηριακή αξία

5. Λογιστική αξία

Ε. Αρχές που διέπουν τη μετοχή

1. Η αρχή της ισότητας

1.1 Η αρχή των ίσων μετοχικών δικαιωμάτων

1.2 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

1.3 Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων

1.4 Αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας

2. Η αρχή του αδιαιρέτου

2.1 Διάσπαση των μετοχικών δικαιωμάτων

2.2 Διαίρεση σε περισσότερες μετοχές

3. Η αρχή του μεταβιβαστού

4. Η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων

ΣΤ. Κτήση της μετοχής

Ζ. Απώλεια της μετοχικής ιδιότητας

Η. Έκδοση - Στοιχεία της μετοχής

1. Έκδοση μετοχών

2. Στοιχεία του τίτλου της μετοχής

Θ. Τα δικαιώματα στον τίτλο της μετοχής

1. Δικαίωμα κυριότητας

2. Δικαίωμα συγκυριότητας

3. Δικαίωμα επικαρπίας

4. Δικαίωμα ενεχύρου

Ι. Τα δικαιώματα του μετόχου από τη μετοχική σχέση

1. Διοικητικά ή προσωπικά δικαιώματα

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1.2 Δικαίωμα ψήφου

1.3 Δικαίωμα διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου

1.4 Δικαιώματα μειοψηφίας

2. Περιουσιακά δικαιώματα

2.1 Δικαίωμα στα κέρδη

2.2 Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης

ΙΑ. Διακρίσεις των μετοχών

1. Μετοχές κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας

1.1 Κοινές μετοχές

1.2 Προνομιούχες μετοχές

1.3 Μετοχές επικαρπίας

2. Ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές

ΙΒ. Μεταβίβαση μετοχών

1. Γενικά

1.1 Η μεταβίβαση της μετοχικής σχέσης ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μη ενσωματωμένων σε έγγραφο

1.2 Η μεταβίβαση της μετοχής ως αξιογράφου

2. Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

2.1 Η μεταβίβαση ανώνυμων μετοχών

2.2 Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών

2.3 Το καθεστώς μεταβίβασης των μετοχών μετά το ν. 2459/97

3. Η μεταβίβαση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών

3.1 Προγενέστερο καθεστώς

3.2 Ισχύον καθεστώς μεταβίβασης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών (ν. 2396/96)

α. Γενικά

β. Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ - Αποϋλοποίηση των μετοχικών τίτλων

γ. Βασικές διατάξεις

δ. Σκοπιμότητα αποϋλοποίησης - Σύγχρονη πρακτική

ε. Η συμβατική μεταβίβαση των εισηγμένων άυλων μετοχών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

§ 2. Γενικά περί προνομιούχων μετοχών

Α. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού

Β. Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού

Γ. Σκοπιμότητα - Οικονομική λειτουργία των προνομιούχων μετοχών

Δ. Οι διακρίσεις των προνομιούχων μετοχών

1. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα ψήφου

Ε. Σύγκριση των προνομιούχων μετοχών με άλλους τίτλους

1. Προνομιούχες μετοχές και ιδρυτικοί τίτλοι

1.1 Γενικά περί ιδρυτικών τίτλων

1.2 Σύγκριση με τις προνομιούχες μετοχές

2. Προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές και ομολογίες

2.1 Γενικά περί ομολογιών

2.2 Σύγκριση με τις προνομιούχες μετοχές

3. Προνομιούχες μετοχές και μετοχοποιήσιμοι τίτλοι

3.1 Μετοχοποιήσιμοι τίτλοι (Προμέτοχα)

3.2 Σύγκριση με τις προνομιούχες μετοχές

§ 3. Συγκριτικό Δίκαιο

Α. Αγγλικό Δίκαιο

1. Γενικά

2. Προνομιακή απόληψη μερίσματος - Προϋποθέσεις

3. Όροι έκδοσης προνομιούχων μετοχών

4. Σωρευτικό μέρισμα

5. Μη σωρευτικό μέρισμα

6. Συμμετοχή στα υπόλοιπα κέρδη - Κανόνας

7. Απόδοση καθυστερούμενων προνομιακών μερισμάτων κατά την εκκαθάριση - Κανόνας

8. Μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές

B. Γαλλικό Δίκαιο

1. Ρυθμίσεις

2. Διακρίσεις. Μετοχές προτεραιότητας και πολλαπλής - διπλής ψήφου

3. Μετοχές προτίμησης ή προνομιούχες. Προέλευση, νομιμότητα, σκοπός

4. Τα προνόμια

5. Ιδιαίτερες συνελεύσεις των μετόχων

6. Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνομιακό μέρισμα

7. Προϋποθέσεις έκδοσης προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών

8. Τα δικαιώματα των προνομιούχων μετόχων

Γ. Γερμανικό Δίκαιο

1. Ιστορική αναφορά

2. Γενικές ρυθμίσεις

3. Ειδικές ρυθμίσεις

3.1 Συσχετισμός έκδοσης προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών και προνομίου κέρδους

3.2 Δικαιώματα των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων

3.3 Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου

3.4 Γενική αναγκαιότητα λήψης ιδιαίτερων αποφάσεων σε συνδρομή πλειονότητας κατηγοριών μετοχών

Δ. Ελβετικό Δίκαιο

1. Το καθεστώς των προνομιούχων μετοχών

2. Η μεταγενέστερη έκδοση προνομιούχων μετοχών και η βλάβη των υφιστάμενων προνομίων

3. Ιδιαιτερότητες ως προς τις κατηγορίες μετόχων

Ε. Διατάξεις Κοινοτικού Δικαίου για τις προνομιούχες μετοχές

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

§ 4. Τα προνόμια

Α. Ορισμός προνομίου

Β. Γενικά περί προνομίων

1. Η αναγνώριση προνομίων

2. Τα αναγνωριζόμενα προνόμια στην ημεδαπή έννομη τάξη

3. Υποχρεωτικά εκ του νόμου αναγνωριζόμενα και προαιρετικά παραχωρούμενα προνόμια

Γ. Τα προνόμια των προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετοχών

1. Προνομιακή απόληψη πρώτου μερίσματος

1.1 Έννοια του κέρδους

α. Γενικά

β. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη - Διάθεση κερδών

1.2 Αξίωση καταβολής μερίσματος

α. Γενικά

β. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης

γ. Χρόνος γέννησης της αξίωσης

δ. Ύψος του μερίσματος

ε. Περιεχόμενο του δικαιώματος

στ. Υποκείμενο του δικαιώματος

ζ. Παραγραφή της αξίωσης

1.3 Ειδικά περί του πρώτου μερίσματος

α. Πρώτο μέρισμα (Τακτικό)

β. Νομική προστασία του δικαιώματος απόληψης πρώτου μερίσματος - Απόκρυψη κερδών

γ. Περιεχόμενο προνομιακής απόληψης πρώτου μερίσματος

1.4 Άλλα είδη μερισμάτων

α. Προσωρινό μέρισμα (Προμέρισμα)

β. Πρόσθετο μέρισμα -Υπόλοιπα κέρδη

2. Δικαίωμα απόληψης σωρευτικού μερίσματος

3. Δικαίωμα απόληψης σταθερού μερίσματος ή συμμετοχής στα κέρδη

4. Δικαίωμα προνομιακής απόδοσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το προϊόν της εκκαθάρισης

Δ. Τα προνόμια των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών - Προνόμιο απόληψης τόκου

1. Γενικά - Εξέλιξη του θεσμού

2. Περιεχόμενο του δικαιώματος απόληψης ορισμένου τόκου

3. Καθορισμός τόκου

4. Περιορισμοί στο προνόμιο απόληψης ορισμένου τόκου

5. Ποσοτικοί περιορισμοί κατά την έκδοση προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών

6. Καθεστώς δικαιωμάτων των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

6.2 Προνομιούχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου μέτοχοι και σχηματισμός απαρτίας

6.3 Δικαίωμα ψήφου στις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων

§ 5. Έκδοση προνομιούχων μετοχών

Α. Γενικά

Β. Μετοχές εκδιδόμενες κατά την ίδρυση της εταιρίας

Γ. Μετοχές εκδιδόμενες κατά τη διάρκεια του εταιρικού βίου

1. Γενικά

2. Λήψη απόφασης για την εκ των υστέρων παραχώρηση προνομίων - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

2.1 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή νέων εισφορών

2.2 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών

2.3 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του παθητικού

2.4 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

3. Τακτική και έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

4. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας

5. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των μετόχων κατά την εκ των υστέρων έκδοση προνομιούχων μετοχών

6. Δικαίωμα προτίμησης (άρθρο 13 § 5 εδ. β΄επ. κ.ν. 2190/20)

6.1 Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

6.2 Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

7. Περιπτώσεις άνισης και ίσης μεταχείρισης των μετόχων κατά την εκ των υστέρων έκδοση προνομιούχων μετοχών

8. Η δυνατότητα αναγνώρισης προνομίων υπέρ υφιστάμενων μετοχών, προνομιούχων και κοινών

9. Συμπεράσματα - Περιπτωσιολογία

Δ. Δημιουργία προνομιούχων μετοχών με μετατροπή ομολογιών

1. Γενικά περί μετατρέψιμων ομολογιών

2. Η τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών

3. Το δικαίωμα προτίμησης των παλιών μετόχων στις μετατρέψιμες ομολογίες

4. Το δικαίωμα μετατροπής - Περιεχόμενο του δικαιώματος

5. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

6. Η τιμή μετατροπής

7. Ο χρόνος μετατροπής

8. Το είδος των μετοχών - Προνομιούχες μετοχές

9. Οι συνέπειες της μετατροπής

10. Διατυπώσεις μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ε. Η έκδοση τίτλου προνομιούχων μετοχών - Στοιχεία του τίτλου

§ 6. Μεταβίβαση προνομιούχων μετοχών

Α. Γενικά

Β. Ιδιαίτερες περιπτώσεις διάθεσης προνομιούχων μετοχών

1. Δεσμευμένες προνομιούχες μετοχές

1.1 Γενικά

1.2 Έκδοση δεσμευμένων προνομιούχων μετοχών

2. Διάθεση προνομιούχων μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας

2.1 Γενικά

2.2 Τηρητέα διαδικασία (άρθρο 1 § 2 π.δ. 30/1988)

Γ. Η τύχη των προνομιούχων μετοχών σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρίας

1. Γενικά περί συγχώνευσης

2. Μέθοδοι συγχώνευσης

2.1 Συγχώνευση με απορρόφηση

2.2 Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

3. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατά τη συγχώνευση, αναφορικά με την αξία τους

4. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατά τη συγχώνευση, αναφορικά με το είδος τους - Προνομιούχες μετοχές

5. Η προστασία των μετόχων - Προνομιούχοι μέτοχοι

Δ. Η τύχη των προνομιούχων μετοχών σε περίπτωση διάσπασης της εταιρίας

1. Γενικά περί διάσπασης

2. Μέθοδοι διάσπασης

Ε. Οι προνομιούχες μετοχές στο στάδιο της εκκαθάρισης

1. Γενικά περί εκκαθάρισης

2. Προνομιούχες μετοχές και εκκαθάριση

3. Προνομιούχες μετοχές και αναβίωση

§ 7. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών

Α. Γενικά

Β. Μετατροπή προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετοχών που έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες σε κοινές - Άρθρο 3 § 3 κ.ν. 2190/20

1. Γενικά

2. Τηρητέα διαδικασία - Άσκηση δικαιώματος - Χρόνος μετατροπής

Γ. Μετατροπή προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες σε κοινές

1. Γενικά

2. Διαδικασία μετατροπής

Δ. Μετατροπή προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών σε κοινές με ψήφο - Άρθρο 3 § 5 εδ. γ΄ κ.ν. 2190/20

1. Γενικά

2. Προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς

2.1 Η σχετική διάταξη

2.2 Εξέλιξη του θεσμού

α. Η ΝΣΚ 1295/70 γνωμοδότηση

β. Η ΝΣΚ 224/90 γνωμοδότηση

2.3 Κριτική θεώρηση

2.4 Συμπεράσματα

3. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς

3.1 Η ισχύουσα διάταξη

3.2 Προβλεπόμενες προϋποθέσεις μετατροπής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 § 5 εδ. β΄ και γ΄ κ.ν. 2190/20

3.3 Οι νέες ρυθμίσεις - Προκύπτοντα ζητήματα

α. Ερμηνεία της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης

β. Η νομική θέση των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων αμέσως μετά τη λήψη απόφασης της ιδιαίτερης συνέλευσής τους για την κατάργηση των προνομίων τους και την επακόλουθη μετατροπή τους σε κοινούς με ψήφο

§ 8. Περιορισμός - Κατάργηση προνομίων

Α. Γενικά περί του περιορισμού και της κατάργησης των προνομίων

Β. Ο περιορισμός και η κατάργηση των προνομίων με τη διαδικασία του άρθρου 3 § 5 κ.ν. 2190/20

1. Η διάταξη του άρθρου 3 § 5 κ.ν. 2190/20 - Διαδικασία

2. Προϋποθέσεις

2.1 Απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

2.2 Απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας - Τροποποίηση του καταστατικού

2.3 Έγκριση της Διοίκησης - Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

Γ. Συνέπειες του περιορισμού ή της κατάργησης των προνομίων με βάση τη διάταξη του άρθρου 3 § 5 κ.ν. 2190/20

1. Συνέπειες του περιορισμού των προνομίων

2. Συνέπειες της κατάργησης ενός, περισσότερων ή και όλων των προνομίων

3. Ιδιάζουσες περιπτώσεις κατάργησης προνομίων

3.1 Κατάργηση όλων των προνομίων των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών

3.2 Κατάργηση του προνομίου τοκοφορίας

Δ. Η κατάργηση των προνομιούχων μετοχών μέσω της εξαγοράς τους από την εταιρία με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Γενικά

2. Ειδικά

§ 9. Οι συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων

Α. Διάκριση μεταξύ γενικής συνέλευσης της εταιρίας και ειδικής -ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

Β. Ιδιαίτερη συνέλευση προνομιούχων μετόχων

1. Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού

2. Σκοπιμότητα θέσπισης της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

3. Συνέπειες του αναγκαστικού χαρακτήρα των σχετικών με την ιδιαίτερη συνέλευση διατάξεων

Γ. Ειδική και ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων - Ειδικά θέματα

1. Ποιοι συγκροτούν την «ειδική» και ποιοι την «ιδιαίτερη» συνέλευση των προνομιούχων μετόχων

2. Ποια θέματα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης της ιδιαίτερης και της ειδικής συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

Δ. Ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων και γενική συνέλευση της εταιρίας - Ειδικά θέματα

1. Χρόνος σύγκλησης της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων σε σχέση με τη γενική συνέλευση της εταιρίας

2. Νομική φύση της απόφασης της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων σε συνάρτηση με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας

Ε. Διαδικασία σύγκλησης της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

1. Πρωτοβουλία σύγκλησης

1.1 Σύγκληση από το διοικητικό συμβούλιο

1.2 Αίτηση σύγκλησης από τους προνομιούχους μετόχους

1.3 Συνέπειες της άρνησης του διοικητικού συμβουλίου για σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

2. Διαδικασία σύγκλησης - Ειδικά θέματα

2.1 Τόπος σύγκλησης

2.2 Χρόνος σύγκλησης

2.3 Αρμόδιο όργανο

2.4 Πρόσκληση μετόχων - Δημοσίευση - Ημερήσια διάταξη

2.5 Καθολική ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων

2.6 Δικαίωμα ενημέρωσης των προνομιούχων μετόχων

2.7 Νομιμοποίηση προς συμμετοχή στην ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων

ΣΤ. Πορεία της συνεδρίασης

1. Γενικά

2. Προεδρία

3. Συζήτηση

4. Λήψη αποφάσεων

5. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τη συνεδρίαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων σε περίπτωση περιορισμού ή κατάργησης των προνομίων

5.1 Προϊσχύσαν καθεστώς

5.2 Ισχύον καθεστώς

5.3 Δυνατότητα σύγκλησης επαναληπτικής ιδιαίτερης συνέλευσης

6. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τη σύγκληση της «ειδικής» συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις των άρθρων 4 § 5, 13 § 8, 15α § 5, και 72 § 2 κ.ν. 2190/20

7. Διαδικασία λήψης απόφασης - Τρόπος ψηφοφορίας

8. Τήρηση πρακτικών

Ζ. Προνομιούχοι μέτοχοι και δικαιώματα μειοψηφίας σε σχέση με τη γενική συνέλευση της εταιρίας και την ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων

§ 10. Ακυρότητα - ακυρωσία των αποφάσεων της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

Α. Γενικά

Β. Προϊσχύσαν καθεστώς

Γ. Ισχύον καθεστώς

Δ. Άκυρες αποφάσεις της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

1. Λόγοι που επιφέρουν ακυρότητα συνεπεία τυπικών ελαττωμάτων

1.1 Ακυρότητα λόγω παράβασης των διατάξεων για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

α. Γενικά

β. Περιπτώσεις

βα. Σύγκληση από αναρμόδιο πρόσωπο-όργανο

ββ. Σύγκληση βάσει ακύρως ληφθείσας απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

βγ. Σύγκληση βάσει ελαττωματικής πρόσκλησης

1.2 Ακυρότητα λόγω παράβασης των διατάξεων για τη συγρότηση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

α. Παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής

β. Παράβαση διατάξεων σχετικών με τη νομιμοποίηση συμμετοχής στη συνέλευση

γ. Παράβαση διατάξεων σχετικών με την κατάρτιση του πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου

δ. Παραβίαση του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων

ε. Παράβαση διατάξεων σχετικών με τον πρόεδρο της συνέλευσης

1.3 Ακυρότητα λόγω παράβασης των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

1.4 Ακυρότητα λόγω παράβασης των περί της λήψης της απόφασης διατάξεων

α. Τρόπος ψηφοφορίας

β. Τήρηση - Υποβολή πρακτικών

2. Λόγοι που επιφέρουν την ακυρότητα συνεπεία ουσιαστικών ελαττωμάτων

2.1 Ακυρότητα λόγω παράβασης διατάξεων του καταστατικού (άρθρο 35α § 1 στοιχ. β΄ κ.ν. 2190/20)

2.2 Ακυρότητα κατ’άρθρο 174 ΑΚ

2.3 Ακυρότητα κατ’άρθρα 130, 133, 140, 147, 150 ΑΚ

2.4 Ακυρότητα κατ’άρθρο 281 ΑΚ

3. Προβολή της ακυρότητας - Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας

3.1 Γενικά

3.2 Ενέργεια της απόφασης - Συνέπειες της ακυρότητας

3.3 Θεραπεία της ακυρότητας κατά το άρθρο 35α § 2 κ.ν. 2190/20

Ε. Ακυρώσιμες αποφάσεις της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων

ΣΤ. Τελικές παρατηρήσεις για τη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων

§ 11. Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία

Πίνακας Νομολογίας

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών