Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Γκατζηρούλης, Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας  στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις
ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-162-3
Σελίδες
ΧΧΙ + 237
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Α. Γκατζηρούλης, Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014


Α. Γκατζηρούλης, Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας  στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014

Η με­λέ­τη αναπτύσσεται σε δύ­ο θε­μα­τι­κές. Η μία α­φο­ρά γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με την έν­νοι­α και το πε­ρι­ε­χό­με­νο της αρ­χής της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας σε συν­δυα­σμό με κά­ποι­ες ει­σα­γω­γι­κές κα­τα­το­πι­στι­κές έν­νοι­ες. Ταυ­τό­χρο­να α­να­φέ­ρον­ται σε γε­νι­κές γραμ­μές οι μορ­φές εμ­φά­νι­σης της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας στο σύγ­χρο­νο δί­και­ο του γά­μου και ι­δί­ως του δι­α­ζυ­γί­ου.

Με κλι­μα­κω­τές α­να­φο­ρές στις αρ­χές της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας και της κα­λής πί­στης γί­νε­ται πε­ραι­τέ­ρω α­νά­πτυ­ξη, μέ­σα α­πό την ο­ποί­α προ­κύ­πτουν τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της πο­λυ­σύν­θε­της θε­ω­ρί­ας πε­ρί κα­τα­χρη­στι­κής ά­σκη­σης της συμ­βα­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις
ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-162-3
Σελίδες
ΧΧΙ + 237
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§ 1. Το πρότυπο γάμου στις διατάξεις του ΑΚ για τις συνέπειες του διαζυ- γίου και ο ενδοτικός τους χαρακτήρας

§ 1. Το πρότυπο γάμου στις διατάξεις του ΑΚ για τις συνέπειες του διαζυγίου και ο ενδοτικός τους χαρακτήρας

Ι. Το αξιολογικό υπόβαθρο του αντικειμένου της μελέτης.

1. Οι συζυγικές έννομες σχέσεις στο πλαίσιο της συστηματικής ενότητας του ΑΚ.

2. Η «επανένταξη» των οικογενειακών έννομων σχέσεων στο εσωτερικό σύστημα του ΑΚ

ΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση των συζυγικών έννομων σχέσεων· μεταξύ ιδιωτικής αυτονομίας και καλής πίστης

1. Η καθοδηγητική λειτουργία του ενδοτικού δικαίου ως εκδήλωση της αρχής της καλής πίστης

2. Η νομοθετική εξίσωση συμφερόντων στις διατάξεις του ΑΚ για τις συνέπειες του διαζυγίου

α. Η σημασία της τελολογικής αξιολόγησης των διατάξεων για τις συνέπειες του διαζυγίου μετά τον ν. 1329/1983

β. Η αξιολογική στάθμιση συμφερόντων στη ρύθμιση της διατροφής από το διαζύγιο και η τελολογία του ενδοτικού της χαρακτήρα.

γ. Η αξιολογική στάθμιση των συμφερόντων των συζύγων στη ρύθμιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα και ο ενδοτικός της χαρακτήρας.

III. Η άσκηση της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις.

1. Η αρνητική εμπειρία των γαμικών συμφώνων και της σύμβασης κοινοκτημοσύνης.

2. Η χρήση της σύμβασης στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

α. Οι συνήθεις λόγοι επιλογής της συμβατικής διαμόρφωσης των συζυγικών έννομων σχέσεων

β. Το άρθρο 1387 § 1 ΑΚ ως δικαιοθετική βάση της ιδιωτικής αυτο­νομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις

3. Η σύνδεση της συμβατικής ελευθερίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις με ζητήματα από την περί κατάχρησης της ιδιωτικής αυτονομίας θεωρία.

§ 2. Η θεωρία περί καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις

§ 2. Η θεωρία περί καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας στίς συζυγικές έννομες σχέσεις

I. Η αναγκαιότητα της προστασίας του δικαιοπρακτικού αυτοπροσδιορι­σμού κατά τη συμβατική διαμόρφωση των συζυγικών έννομων σχέσεων.

II. Η ανισότητα της διαπραγματευτικής ισχύος ως ζήτημα της συμβατικής ελευθερίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις

1. Από τη «δομική» διαπραγματευτική ανισότητα στην in concreto διαπί­στωση των αναγκών προστασίας της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων.

α. Η αφορμή για τον σχετικό προβληματισμό.

β. Η τυπική και η ουσιαστική έννοια της συμβατικής ελευθερίας ως ζήτημα της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων

γ. Οι λόγοι προστασίας του δικαιοπρακτικού αυτοπροσδιορισμού των συζύγων στις περιπτώσεις κοινωνικοτυπικής συμβατικής ανισό­τητας.

2. Οι κοινωνικοτυπικές ελλειμματικές καταστάσεις ως παράγοντες διατά­ραξης της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων

α. Οι λόγοι της καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας.

β. Το «γνωσιολογικό έλλειμμα» ως παράγοντας διαπραγματευτικής ανισότητας.

γ. Το «πληροφοριακό έλλειμμα» και η διαφάνεια του συμβατικού περιεχομένου.

δ. Η «απειρία» ως συνισταμένη κοινωνικοτυπικών ελλειμματικών καταστάσεων.

ε. Το «έλλειμμα εναλλακτικών λύσεων» και η υποβολή διλημμάτων στον αντισυμβαλλόμενο

αα. Η σημασία του κριτηρίου στο πεδίο της συμβατικής διαμόρ­φωσης των συζυγικών έννομων σχέσεων

ββ. Μια χρήσιμη δικαιοσυγκριτική θεώρηση με βάση τα πορίσματα της γερμανικής νομολογίας

3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις.

4. Σύνδεση με τα επόμενα: ο ελεύθερος δικαιοπρακτικός αυτοπροσδιο­ρι­­σμός ως κυρίαρχο ζήτημα του συνόλου της ιδιωτικής έννομης τάξης.

§ 3. Η παρέμβαση της έννομης τάξης για την προστασία της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων

§ 3. Η παρέμβαση της έννομης τάξης για την προστασία της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων

I. Η συνταγματική διάσταση των περιορισμών της ιδιωτικής αυτονομίας.

1. Η θεωρία της έμμεσης τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό δίκαιο

2. Η θεωρία της άμεσης τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό δίκαιο

3. Η θεωρία περί «προστατευτικού παραγγέλματος».

ΙΙ. Οι τρόποι προστατευτικής παρέμβασης της ιδιωτικής έννομης τάξης στην αντιμετώπιση του φαινομένου της καταχρηστικής άσκησης της συμβα­τικής ελευθερίας.

ΙΙΙ. Η νομοθετική παρέμβαση ως περιορισμός της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων.

1. Οι ρυθμίσεις του ΑΚ ως όρια της ιδιωτικής αυτονομίας κατά τη συμβατική διαμόρφωση των συζυγικών έννομων σχέσεων

2. Οι προστατευτικές λειτουργίες του τύπου στις συζυγικές έννομες σχέσεις.

ΙV. Η δικαστική παρέμβαση ως περιορισμός της ιδιωτικής αυτονομίας των συζύγων.

1. Η εκπλήρωση του συνταγματικού προστατευτικού παραγγέλματος από τον δικαστή

2. Οι δικαιοθετικές βάσεις δικαστικού ελέγχου της καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις.

α. Ο δικαστικός έλεγχος με βάση τις γενικές ρήτρες αντιμετώπισης της εξωγενούς ανηθικότητας

αα. Η προσφορότητα των κριτηρίων της καταπλεονεκτικής κατ’ άρθρ. 179 περ. β ΑΚ δικαιοπραξίας

ββ. Η προσφορότητα των κριτηρίων της ανήθικης κατ’ άρθρ. 178 ΑΚ δικαιοπραξίας

β. Ο δικαστικός έλεγχος με βάση την καλή πίστη και τις εκδηλώσεις της στο πεδίο των συζυγικών έννομων σχέσεων

γ. Ο δικαστικός έλεγχος με βάση τις περί πλάνης και απειλής διατάξεις των άρθρ. 140 επ., 150 επ. ΑΚ

δ. Η καταφυγή στο άρθρο 281 ΑΚ ως καταλληλότερη δικαιοθετική βάση του δικαστικού ελέγχου της καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας.

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο λημμάτων

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού