Α. Φρέρης, Διαταγή πληρωμής και παραγραφή, 2002


Α. Φρέρης, Διαταγή πληρωμής και παραγραφή, 2002 Το πρόβλημα της παραγραφής της αξιώσεως που βεβαιώθηκε με διαταγή πληρωμής, ειδικά όταν η απειλούμενη παραγραφή είναι ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμη (όπως συμβαίνει στην περίπτωση διαταγής που αφορά απαίτηση από επιταγή), αφού απασχόλησε επί τριάντα χρόνια τη θεωρία και τη νομολογία, βρίσκει πλέον την ορθή και οριστική του διευθέτηση, χάρη σε ορισμένες τολμηρές, ριζοσπαστικές, αλλά σίγουρα ορθές, νομολογιακές υποδείξεις και λύσεις.

Τα οξύτατα και ακατανόητα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη δικαστηριακή πράξη εξαιτίας της ανελαστικής ερμηνείας που παραδοσιακά έχει επικρατήσει σχετικά με το θεσμό της παραγραφής "εν επιδικία" και της λανθασμένης εφαρμογής των σχετικών με αυτήν απόψεων και στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής, φαίνεται ότι σύντομα θα αποτελούν παρελθόν. Η μελέτη, συνεχίζοντας τον προβληματισμό σχετικά με την ορθή ερμηνεία των διατάξεων για την παραγραφή "εν επιδικία", παρουσιάζει και αναλύει τις νέες απόψεις της ελληνικής νομολογίας για την αναστολή της παραγραφής της αξιώσεως στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής, σε περίπτωση που ασκείται εμπρόθεσμη ανακοπή κατά της διαταγής.

Οι νεότερες νομολογιακές θέσεις, χωρίς να δημιουργούν ρήγματα ή αδιέξοδα στο δογματικό οικοδόμημα του δικαίου, λύνουν εύστοχα ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα φαινόταν αξεπέραστο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διαταγή πληρωμής και παραγραφή
© 2002
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-668-3
Σελίδες
207
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΡΟΣ Α΄
Εισαγωγή-Αναφορά στη νέα ερμηνευτική εκδοχή για την παραγραφή εν επιδικία

§ 1. Προδιάθεση

§ 2. Θεμελίωση και περιγραφή της νέας ερμηνείας για την παραγραφή εν επιδικία

§ 3. Οι βασικές θέσεις της νέας ερμηνευτικής εκδοχής

§ 4. Πρόσθετη επιχειρηματολογία υπέρ της νέας ερμηνευτικής εκδοχής

Ι. Εννοιολογικές αντιφάσεις στις παραδοχές της κρατούσας γνώμης

ΙΙ. Η επανέναρξη της παραγραφής σύμφυτο εννοιολογικό στοιχείο της διακοπής

ΙΙΙ. Η παραγραφή που συμπληρώθηκε δεν είναι δυνατό να διακοπεί

ΙV. Η βάση της δογματικής της κρατούσας γνώμης

V. Δογματικά αδιέξοδα στις παραδοχές της κρατούσας γνώμης

VI. Αδυναμία λειτουργίας του συστήματος των επανειλημμένων διακο-πών της παραγραφής

VII. Ανυπαρξία αδιεξόδων στο σύστημα που αποκαλύπτει η προτεινό-μενη νέα ερμηνεία

VIII. Η διακοπή της παραγραφής κατ' άρθρο 261 ΑΚ επιφέρει και α-ναστολή της

IX. Μία η παραγραφή, πολλές οι διαδρομές της στη διάρκεια της δίκης

X. Απόψεις που προσεγγίζουν τη νέα ερμηνευτική εκδοχή

XΙ. Οι νέες διατάξεις του ΚΔιοικΔ για τη διακοπή της παραγραφής

§ 5. Συμπεράσματα πρώτου μέρους

I. Το ισχύον σύστημα προωθήσεως της πολιτικής δίκης επιβάλλει ειδι-κό δικονομικό βάρος στον ενάγοντα

II. Η διαστρεβλωμένη θέση της νεότερης νομολογίας

III. Η αντίληψη του νομοθέτη για το θεσμό της διακοπής της παραγρα-φής

IV. Η διακοπή της παραγραφής αποτελεί ultimum remedium

ΜΕΡΟΣ Β΄

Το πρόβλημα της παραγραφής της αξιώσεως που βεβαιώθηκε με διατα-γή πληρωμής

§ 6. Εισαγωγή στο κυρίως θέμα της μελέτης

§ 7. Η πρακτική σημασία και τα αίτια του προβλήματος

§ 8. Η παραγραφή που επανεκκινεί με την επίδοση της διαταγής πλη-ρωμής

I. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν διακόπτει την παραγραφή

II. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή-Χαρακτηριστικά της διακοπής και της νέας παραγραφής

III. Η άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής δεν διακόπτει την παραγραφή

IV. Οι διαδικαστικές πράξεις στη δίκη επί της ανακοπής δεν διακό-πτουν την παραγραφή

V. Η νέα παραγραφή που εκκινεί μετά την επίδοση της διαταγής πλη-ρωμής δεν αποτελεί περίπτωση παραγραφής "εν επιδικία"

VI. Αβάσιμες οι αντίθετες παραδοχές

§ 9. Το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

I. Το αίτημα της ανακοπής προσδιορίζει το αντικείμενο της δίκης

II. Οι οψιγενείς ισχυρισμοί δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης της ανακοπής

III. Αδυναμία προβολής των οψιγενών ισχυρισμών και με δικόγραφο πρόσθετων λόγων ανακοπής

IV. Επιχειρηματολογία για την αδυναμία προβολής των οψιγενών ισχυ-ρισμών

V. Το αντικείμενο του δεδικασμένου από τη διαταγή πληρωμής-Μια πρώτη προσέγγιση

VI. Συνεπής η νομοθετική ρύθμιση που αποκλείει την προβολή των οψιγενών ισχυρισμών

§ 10. Η απόκτηση από τη διαταγή πληρωμής ισχύος δεδικασμένου

I. Αποκλείεται η σύγχρονη ύπαρξη δεδικασμένου και παραγραφής;

II. Οι ιδιορρυθμίες στη δομή της διαδικασίας διαταγής πληρωμής

III. Αντίστροφη η δομή της δίκης επί ανακοπής κατά διαταγής πληρω-μής

IV. Συνέπειες της ιδιορρυθμίας της δίκης επί της ανακοπής κατά διατα-γής πληρωμής

V. Αναπόφευκτος ο νομοθετικός αποκλεισμός της προβολής των οψι-γενών ενστάσεων με ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής

VI. Η φύση του δεδικασμένου που πηγάζει από τη διαταγή πληρωμής

§ 11. H τύχη της παραγραφής μετά την (πρώτη) διακοπή της με την ε-πίδοση της διαταγής πληρωμής

I. Είναι δυνατή η επαναδιακοπή της παραγραφής μετά την πρώτη επί-δοση της διαταγής πληρωμής;

II. Προβληματισμός και αναζήτηση της αληθινής βουλήσεως του νομοθέτη σχετικά με την τύχη της παραγραφής μετά την πρώ-τη επίδοση της διαταγής πληρωμής

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Προτεινόμενη ερμηνεία για τη λύση του προβλήματος

§ 12. Απόψεις που αναπτύχθηκαν σχετικά με την τύχη της παραγραφής μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής

I. Πρώτη άποψη: Αναγκαία η επαναδιακοπή της παραγραφής

α) Διακοπή της παραγραφής με την ανακοπή και τις διαδικαστικές πρά-ξεις

β) Διακοπή της παραγραφής με την επανεπίδοση της διαταγής πληρω-μής

II. Νεότερη άποψη: Αδυναμία επαναδιακοπής της παραγραφής

ΙΙΙ. Σχολιασμός της πρώτης απόψεως

§ 13. Η ρύθμιση του άρθρου 634 ΚΠολΔ. Μια πρώτη προσέγγιση.

§ 14. Παράλληλη ερμηνεία των άρθρων 261 εδ. α΄, 263 ΑΚ και 634 ΚΠολΔ

I. Η ανάγκη της παράλληλης ερμηνείας

II. Ο λόγος θεσπίσεως της 263 § 2 ΑΚ

III. Ο τρόπος λειτουργίας της 263 § 2 ΑΚ

IV. Η ομοιότητα του τρόπου λειτουργίας της 263 § 2 ΑΚ και της 634 § 2 ΚΠολΔ

V. Ο τρόπος λειτουργίας της 634 § 2 ΚΠολΔ-Η αναστολή της παρα-γραφής

VI. Μόνον η εμπρόθεσμη ανακοπή επιφέρει αναστολή της παραγραφής

VIΙ. Η αναστολή ανατρέχει μέχρι την επίδοση που αφετηρίασε την προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής

VIIΙ. Η παραίτηση από την ανακοπή

IX. Η νέα αντίληψη για το πλάσμα δικαίου δεν ανατρέπει τη νέα ερμη-νεία

§ 15. Η φιλοσοφία του νομοθέτη σχετικά με την τύχη της παραγραφής στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής

§ 16. Συνοπτικά συμπεράσματα δεύτερου και τρίτου μέρους

§ 17. Κατακλείδα


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
Η διαταγή πληρωμής και η άσκηση της εναντίον της ανακοπής, σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις με τους ν. 4335/2015 και 4488/2017
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...