Α. Αναγνώστου/Χ. Γκότσης/Ζ. Γονατίδου..., Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, 2006


Α. Αναγνώστου/Χ. Γκότσης/Ζ. Γονατίδου..., Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, 2006

Το βιβλίο «Η φορολογία των εταιρειών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Π. Σάκκουλα, με την επιμέλεια του Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Στεφάνου και της Δρ Έλλης Ασημακοπούλου, είναι ένας συλλογικός τόμος, του οποίου οι συγγραφείς είναι νέοι επιστήμονες, νομικοί και οικονομολόγοι, που ασχολούνται εμπεριστατωμένα και διεξοδικά με ζητήματα του διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, όπως η φορολόγηση των εταιρειών και των ομίλων που αναπτύσσουν δραστηριότητες και εκτός των εθνικών συνόρων. Κεντρική ιδέα είναι ο διασυνοριακός φόρος να μην αναστέλλει την επέκταση των εταιρικών δραστηριοτήτων. Έννοιες του διεθνούς φορολογικού δικαίου, όπως η μόνιμη κατοικία ή η ενσωμάτωση του φόρου βοηθούν στην αποφυγή της διπλής φορολογίας. Οι λύσεις που δίνουν οι διμερείς φορολογικές συμβάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται αναφορικά με το κοινοτικό δίκαιο, αλλά υπερτερούν εκείνων του εθνικού δικαίου. Πώς αντιμετωπίζει όμως η κοινοτική νομολογία και ο εθνικός δικαστής θέματα όπως η διακριτική μεταχείριση ή ο ανταγωνισμός ως προς τις κρατικές φορολογικές ενισχύσεις; Η προσέγγιση του φόρου από τη σκοπιά της οικονομικής θεωρίας βοηθά στην κατανόηση επιμέρους ζητημάτων περί πλασματικής φορολογικής βάσης, όπως η υποκεφαλαιοποίηση ή το «transfer pricing». Τα νέα συναλλακτικά ήθη απαιτούν κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για σύγχρονα προβλήματα, όπως η φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της απόδοσης των εξωχώριων τραπεζικών καταθέσεων.

Χρειάζεται επίσης η ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας για την κατανομή της φορολογητέας βάσης μεταξύ των Κρατών μελών και τον προσδιορισμό των φόρων επί των κερδών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών ή από μικτά εταιρικά σχήματα μητρικών και θυγατρικών εταιρειών ή ακόμη λόγω διόρθωσης των κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή σχετίζονται με την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης εταιρικών τόκων και δικαιωμάτων. Η κοινοτική νομοθεσία σκοπό έχει η φορολόγηση να μην αποθαρρύνει την κινητικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στη διεθνή αρένα ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και επιτακτική ή ανάγκη για στιβαρά εταιρικά σχήματα.

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Τα προβλήματα στη διασυνοριακή φορολόγηση των εταιριών που

υπόκεινται στον εταιρικό φόρο και των άλλων μορφών ομίλων

επιχειρήσεων και η αντιμετώπισή τους

Αναστασία Τσούτσια «Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στο διεθνές φορολογικό και στο κοινοτικό δίκαιο»

Αναστασία Δημητροπούλου «Η διπλή φορολογία και τα συστήματα ενσωμάτωσης του φόρου: το Μοντέλο ΟΟΣΑ»

Ζωή Γονατίδου «Οι διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας: προβλήματα ιεραρχίας και ερμηνείας εθνικού και κοινοτικού δικαίου»

Χαράλαμπος Γκότσης «Η διακριτική μεταχείριση στο διεθνές φορολογικό και στο κοινοτικό φορολογικό δίκαιο: η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΚ»

Μαρία Χαιρετάκη «Το πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης στη φορολόγηση εταιριών στο κοινοτικό δίκαιο και ο ρόλος της έδρας»

Γιώργος Παπαλεωνίδας «Ανταγωνισμός και κρατικές φορολογικές ενισχύσεις: ο Κώδικας Συμπεριφοράς για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων»

Ελπινίκη Λύρα «Σκέψεις για τις κατευθυντήριες αρχές της κοινοτικής νομολογίας περί άμεσης φορολογίας»

Γιώργος Τσίκος «Η προβληματική του εταιρικού φόρου από την

άποψη της οικονομικής θεωρίας»

Χρήστος Κόδος «Τεχνικές μείωσης του εταιρικού φόρου: η έννοια της υποκεφαλαιοποίησης»

Κωνσταντίνος Κουτρούλης «Το πρόβλημα του “Transfer Pricing” στη φορολόγηση των πολυεθνικών»

Ιωάννης Φουστανάκης «Η φορολογία των ηλεκτρονικών συναλλαγών»

Μαρίνα Στέφου «Η οδηγία 03/48 περί εναρμόνισης της φορολόγησης της τραπεζικής αποταμίευσης»

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Το κοινοτικό νομικό καθεστώς περί φορολογίας εταιριών και

ομίλων επιχειρήσεων

Βασιλική Ροκοπούλου «Η κοινοτική οδηγία 90/434/ΕΟΚ περί του κοινού φορολογικού καθεστώτος για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις,

εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών Κρατών-μελών: η εφαρμογή της από τα Κράτη-μέλη»

Αβραάμ Καρατζόγλου «Η κοινοτική οδηγία 90/435/ΕΟΚ περί του κοινού φορολογικού καθεστώτος μητρικών και θυγατρικών εταιριών διαφορετικών Κρατών-μελών και η απόφαση Αθηναϊκή Ζυθοποιία»

Ευαγγελία Τζιοτζιοβίλη «Ο διαιτητικός διακανονισμός: η πολυμερής σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της κοινής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων»

Ανδρέας Αναγνώστου «Το κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων

εταιριών διαφορετικών Κρατών-μελών κατά την οδηγία 2003/49/ΕΚ»

Βασιλική Μπάρκη, «Η διοικητική συνεργασία σε κοινοτικό και πολυμερές επίπεδο: η οδηγία 77/799 ΕΚ και το Μοντέλο Σύμβασης του

ΟΟΣΑ για ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

SUMMARY

RÉSUMÉ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Το δικαιικό και γραφειοκρατικό φαινόμενο της φορολογικής ενημερότητας, ενός πολύ σημαντικού θεσμού για το Δίκαιο και την οικονομία στην Ελλάδα, υφίσταται με την ίδια ένταση...
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την προηγούμενη έκδοση του ΚΦΕ (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνεται...
Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα, 6η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #37
Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την Ε΄ έκδοση του Φορολογικού Πολυκώδικα (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της φορολογικής νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στον...
Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021
Οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων και οι θεσμικές αλλαγές στο πεδίο του φορολογικού δικαίου και ιδίως στα ζητήματα του προσδιορισμού και της είσπραξης των...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...