Α. Αιμιλιανίδης, Το νέο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των συμβάσεων, 2009


Α. Αιμιλιανίδης, Το νέο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των συμβάσεων, 2009 Το βιβλίο του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη «Το νέο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Συμβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ρώμη Ι», αποτελεί μια εξαντλητική ανάλυση των διατάξεων του νέου Κανονισμού Ρώμη Ι, που θα αποβεί χρήσιμη για κάθε νομικό που καλείται να ασχοληθεί με το αντικείμενο των διεθνών συμβάσεων. Από τις 17 Δεκεμβρίου 2009 ο Κανονισμός αυτός θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με εξαίρεση τη Δανία, και θα συνιστά σημείο αναφοράς στην προσπάθεια για τον καθορισμό του δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα δικαστήρια όταν καλούνται να κρίνουν μια συμβατική διαφορά.

Η σημασία του Κανονισμού Ρώμη Ι είναι αναμφίβολα τεράστια, εφόσον αυτός καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικών συμβάσεων, ασφαλιστικών συμβάσεων, συμβάσεων πωλήσεως ακίνητης ιδιοκτησίας, συμβάσεων πωλήσεως αγαθών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εργατικών συμβάσεων, συμβάσεων μεταφορών, τραπεζιτικών και χρηματιστηριακών συμβάσεων, συμβάσεων μεσιτείας και, γενικότερα, κάθε είδους συμβάσεων που επηρεάζουν τον οικονομικό κόσμο και αφορούν κάθε πολίτη, ανεξάρτητα αν αυτός ενεργεί ως εμπορευόμενος ή ως καταναλωτής, ως εργοδότης ή ως εργαζόμενος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το νέο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των συμβάσεων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ρώμη Ι
© 2009
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-391-7
Σελίδες
XXVII + 349
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρου Κληρίδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ευάγγελου Βασιλακάκη

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΙΣΤΟΡΙΚO

1.1. Η Σύμβαση των Βρυξελλών

1.2. Η Σύμβαση της Ρώμης

1.2.1. Γένεση

1.2.2. Υπογραφή και Επικύρωση

1.2.3. Γενική Αποτίμηση

1.3. Οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Ι και Ρώμη ΙΙ

1.4. Η Γένεση του Κανονισμού Ρώμη Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2.1. Νομική Βάση του Κανονισμού Ρώμη Ι

2.2. Δυνατότητα Προδικαστικής Παραπομπής στο ΔΕΚ

2.3. Σχέση του Κανονισμού Ρώμη Ι με άλλες Διατάξεις του Κοινοτι-

κού Δικαίου ή Διεθνείς Συμβάσεις

2.3.1. Σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης

2.3.2. Σχέση με άλλες Διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου

2.3.3. Σχέση με Διεθνείς Συμβάσεις

2.4. Γεωγραφικό Πεδίο Εφαρμογής

2.5. Οικουμενική Εφαρμογή

2.6. Η Έννοια της Συνήθους Διαμονής

2.7. Διαχρονική Εφαρμογή

2.7.1. Έναρξη Ισχύος και Ρήτρα Αναθεώρησης

2.7.2. Μη Αναδρομικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Εισαγωγή

3.2. Περιπτώσεις που Εμπεριέχουν Σύγκρουση Νόμων

3.3. Ποιες Θεωρούνται ως Συμβατικές Ενοχές

3.4. Διαφορές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

3.5. Σύγκρουση Νόμων μεταξύ Κρατικών Εδαφικών Ενοτήτων

3.6. Αποκλεισμός της Παραπομπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1. Εισαγωγή

4.2. Προσωπική Κατάσταση και Ικανότητα Φυσικών Προσώπων

4.3. Ενοχές που Απορρέουν από Οικογενειακές Σχέσεις

4.4. Ενοχές που Απορρέουν από Διαθήκες και Κληρονομική

Διαδοχή

4.5. Ενοχές που Προκύπτουν από Αξιόγραφα

4.6. Συμφωνίες Επιλογής Δικαστηρίου

4.7. Συμφωνίες Διαιτησίας

4.8. Ζητήματα που Ανάγονται στο Δίκαιο των Εταιρειών και άλλων Ενώσεων

4.9. Ζητήματα Αντιπροσώπευσης

4.10. Εμπιστεύματα (Trusts)

4.11. Ενοχές που Απορρέουν από Συναλλαγές πριν από τη Σύναψη

της Σύμβασης

4.12. Ειδικές Συμβάσεις Ασφάλισης

4.13. Απόδειξη και Δικονομικά Ζητήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ

5.1. Η Απόλυτη Ελευθερία Επιλογής

5.2. Ρητή και Σιωπηρή Επιλογή

5.3. Διαμελισμός της Σύμβασης (Dépeçage)

5.4. Μετασυμβατικός Καθορισμός του Εφαρμοστέου Δικαίου

5.5. Περιορισμοί της Αρχής της Ελευθερίας των Συμβαλλομένων

5.5.1. Περιορισμοί από το Δίκαιο που θα ήταν άλλως Εφαρμοστέο

5.5.2. Περιορισμοί από τις Διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1. Εισαγωγή

6.2. Η Αρχή της Στενότερης Σύνδεσης

6.3. Η Κατάργηση του Dépeçage Ελλείψει Επιλογής

6.4. Οι Επικουρικοί Σύνδεσμοι του Άρθρου 4 § 1

6.4.1. Η Περιπτωσιολογική Αναφορά σε Συγκεκριμένα

Είδη Συμβάσεων

6.4.2. Σύμβαση Πώλησης Αγαθών

6.4.3. Σύμβαση Πώλησης Αγαθών διά Πλειστηριασμού

6.4.4. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

6.4.5. Συμβάσεις Δικαιόχρησης και Διανομής

6.4.6. Συμβάσεις σχετικά με Ακίνητα

6.4.7. Συμβάσεις που Συνάπτονται στο Πλαίσιο

Πολυμερών Συστημάτων

6.5. Το Τεκμήριο της Χαρακτηριστικής Παροχής

6.6. Η Εφαρμογή της Ρήτρας Διαφυγής του Στενότερου Συνδέσμου

6.7. Διάγραμμα για την Εφαρμογή του Άρθρου 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1. Εισαγωγή

7.2. Συμβάσεις Μεταφοράς Εμπορευμάτων

7.3. Συμβάσεις Μεταφοράς Επιβατών

7.4. Η Ρήτρα Διαφυγής σε Συμβάσεις Μεταφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

8.1. Εισαγωγή

8.2. Η Έννοια του Καταναλωτή

8.3. Η Έννοια της Σύμβασης Καταναλωτών

8.4. Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής του Άρθρου 6

8.4.1. Εισαγωγή

8.4.2. Υπηρεσίες που Παρέχονται σε Χώρα που δεν Είναι η

Συνήθης Διαμονή του Καταναλωτή

8.4.3. Συμβάσεις Μεταφοράς

8.4.4. Συμβάσεις που Αφορούν σε Ακίνητα

8.4.5. Χρηματοοικονομικές Αγορές

8.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

9.1. Εισαγωγή

9.2. Οι Περιπτώσεις Εφαρμογής του Άρθρου 7

9.3. Συμβάσεις Ασφάλισης που Καλύπτουν Μεγάλους Κινδύνους

9.4. Άλλες Συμβάσεις Ασφάλισης

9.5. Υποχρεωτική Ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10.1. Εισαγωγή

10.2. Η Έννοια της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

10.3. Εφαρμοστέο Δίκαιο Ελλείψει Επιλογής

10.4. Προσωρινή Παροχή Εργασίας σε άλλη Χώρα

10.5. Περιορισμοί στην Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου

10.6. Η Σχέση του Άρθρου 8 με την Οδηγία 96/71/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:

ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

11.1. Εισαγωγή

11.2. Υπερισχύουσες Διατάξεις Αναγκαστικού Δικαίου

11.3. Η Εφαρμογή των Υπερισχυουσών Διατάξεων Αναγκαστικού Δικαίου

11.4. Η Σχέση του Άρθρου 9 με τα Άρθρα 6 § 2 και 8 § 1

11.5. Δημόσια Τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:

ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1. Ουσιαστικό Κύρος της Σύμβασης

12.2. Τυπικό Κύρος της Σύμβασης

12.2.1. Εισαγωγή

12.2.2. Συμβάσεις μεταξύ Παρόντων

12.2.3. Συμβάσεις μεταξύ Απόντων

12.2.4. Μονομερής Δικαιοπραξία

12.2.5. Συμβάσεις Καταναλωτών και Συμβάσεις που

σχετίζονται με Ακίνητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13:

ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

13.1. Εισαγωγή

13.2. Ερμηνεία της Σύμβασης

13.3. Εκπλήρωση της Σύμβασης

13.4. Συνέπειες της μη Εκπλήρωσης της Σύμβασης

13.5. Τρόποι Απόσβεσης των Ενοχών – Συμψηφισμός

13.6. Συνέπειες της Ακυρότητας της Σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14:

ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟ

14.1. Εκχώρηση

14.2. Υποκατάσταση

14.2.1. Συμβατική Υποκατάσταση

14.2.2. Υποκατάσταση εκ του Νόμου

14.2.3. Παθητική Ενοχή εις Ολόκληρον

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνόγλωσση

II. Ξενόγλωσση

III. Replies to the Commission’s Rome I Green Paper

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Δικαστήριο και Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΙΙ. Εθνικά Δικαστήρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το Κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά