Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2010


Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2010

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Τόμο Ι.

Στο παρόν βιβλίο καταβάλλεται προσπάθεια αναλυτικής, κατά το δυνατόν, παρουσίασης των επιμέρους τραπεζικών συμβάσεων με τη σειρά που αυτές απαριθμούνται στο άρθρο 11 του νόμου 3601/2007 ως «δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων». Προηγείται ένα κεφάλαιο με ειδικότερες αναφορές στην προστασία του πελάτη της τράπεζας ως καταναλωτή, επειδή η σχετική νομοθεσία, ενόψει και της τρεχούσης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσεως, βρίσκεται στο επίκεντρο ίσως του ενδιαφέροντος. Η ρευστότητά της, ωστόσο, κινδυνεύει να καταστεί παροιμιώδης. Εξάλλου, μετά την απροσχημάτιστη από τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβολή ενιαίου εν πολλοίς επιπέδου προστασίας του καταναλωτή στα κράτη μέλη χάριν διευκόλυνσης του ανταγωνισμού –με την οδηγία 2008/48/ΕΚ, η κατά περίπτωση αναγκαία μείζων προστασία του ασθενέστερου εν γένει συμβαλλομένου μέρους σε συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ανεπίτρεπτα υπονομευθεί.

Edition info

Title
Τραπεζικό δίκαιο
ΙΙ: Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων. - Προστασία πελάτη-καταναλωτή - Καταθέσεις - Άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια - Δάνεια - Λοιπές (άμεσες) πιστώσεις - Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
© 2010
Author
Volume
vol. 2
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-445-517-1
Pages
XIX + 423
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ο πελάτης της τράπεζας ως καταναλωτής

Ι. Διακρίσεις

ΙΙ. Προστασία έναντι των τραπεζικών ΓΟΣ

1. Ο όρος περί κυμαινομένου επιτοκίου

2. Ο όρος περί χρεώσεως εξόδων

ΙΙΙ. Προστασία επί λήψεως υπηρεσιών

ΙV. Προστασία από την τραπεζική διαφήμιση

V. Προστασία από αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές

VI. Προστασία επί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

VII. Προστασία επί συμβάσεων από απόσταση

VIII. Προστασία επί επισπεύσεως αναγκαστικής εκτέλεσης σε μοναδική κατοικία

IX. Προστασία μη εμπόρωνκαταναλωτών επί μονίμου αδυναμίας πληρωμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α. Γενικά

Ι. Εισαγωγικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΙΙ. Περί της νομικής φύσεως της καταθέσεως

ΙΙΙ. Περί της νομικής φύσεως των άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Τα ομολογιακά δάνεια των τραπεζών

3. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων

Β. Η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης

Ι. Η τεχνική της

ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙΙ. Η κατάθεση της ΑΚ 830, ειδικότερα

IV. Η ιστορική έννοια της τραπεζικής κατάθεσης

V. Η τραπεζική κατάθεση ως σύμβαση δανείου

VI. Περιεχόμενο και τύπος της συμβάσεως

VII. Ελαττώματα της συμβάσεως Καταχρηστικοί ΓΟΣ

VIII. Η οφειλή τόκων

ΙΧ. Η φορολόγηση των τόκων καταθέσεως

Χ. Αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές επί καταθέσεων

1. Η άτοκη κατάθεση

2. Το ύψος του επιτοκίου

3. Οι μικρού ύψους καταθέσεις

4. Τα έξοδα διαχείρισης

5. Εναρμονιστικές πρακτικές

ΧΙ. Η παραγραφή της εκ της καταθέσεως απαιτήσεως

ΧΙΙ. Λήξη της συμβάσεως

Γ. Είδη ή μορφές καταθέσεων

Ι. Καταθέσεις όψεως

ΙΙ. Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεως

ΙΙΙ. Καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου

1. Έννοια

2. Το βιβλιάριο καταθέσεως

α. Νομική φύση

β. Το πρόβλημα της απώλειας ή κλοπής του βιβλιαρίου

ΙV. Καταθέσεις «επί προθεσμία»

V. Προθεσμιακές καταθέσεις έναντι εκδιδομένων τίτλων Πιστοποιητικά καταθέσεων

1. ΈννοιαΝομοθετική ρύθμιση

2. Προβληματισμοί

VI. Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

VII. Καταθέσεις υπέρ τρίτων

VIII. Αναπαλλοτρίωτες καταθέσεις

ΙΧ. Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό compte joint, joint account, oderKonto)

1. Η συμβατική σχέση

α. Έννοια

β. Νομοθετική ρύθμιση

γ. Νομική φύσηΛοιπές εφαρμοστέες διατάξεις

δ. Τύπος και περιεχόμενο

ε. Συμβαλλόμενοι

2. Ειδικότερα ζητήματα

α. Διάθεση της καταθέσεως

β. Θάνατος συνδικαιούχου

γ. Κατάσχεση Συμψηφισμός

δ. Τόκος

ε. Ενεχύραση καταθέσεως

στ. Υπεξαίρεση

Χ. Καταθέσεις σε αδιαίρετο ή ενωμένο ή συμπλεκτικό λογαριασμό

ΧΙ. Δεσμευμένες καταθέσεις

ΧΙΙ. Καταθέσεις σε συνάλλαγμα

ΧΙΙΙ. Καταθέσεις με ασφαλιστική κάλυψη του καταθέτη

ΧΙV. Νυχτερινές καταθέσεις - Καταθέσεις σε νυχτερινό χρηματοκιβώτιο

ΧV. Εμπιστευματικός λογαριασμός (Treuhandkonto)

XVI. Λογαριασμός escrow (escrow account)

XVII. Καταθέσεις τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δ. Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή ως προς τις υποστηριχθείσες απόψεις

ΙΙΙ. Η νεώτερη νομολογία και νομοθεσία

IV. Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις

V. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.δ. της 17.7.1923

Ε. Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και κωδική κάρτα

Ι. Πρακτική χρησιμότητα και λειτουργία

ΙΙ. Νομική θεμελίωση της λειτουργίας τους

ΙΙΙ. Η κωδική κάρτα από νομικής απόψεως

ΣΤ. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙ. Το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

ΙΙΙ. Οι αξιώσεις κατά του ΤΕΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ή ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α. Γενικά περί πιστώσεων

Ι. ΈννοιαΝομική φύση

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Η περί πιστωτικής συμβάσεως θεωρία

ΙV. Εφαρμοστέες διατάξεις

V. Η ειδική προστασία του πιστολήπτη – Ρυθμίσεις οφειλών

Β. Κύριες μορφές αμέσων πιστώσεων

Ι. Η σύμβαση δανείου

1. Γενικές νομικές επισημάνσεις

2. Η πρόωρη εξόφληση δανείων

3. Διακρίσεις δανείων

ΙΙ. Συμβάσεις καταναλωτικής πίστεως και καταναλωτικά δάνεια

Έννοιες

Εφαρμοστέες διατάξεις

Η ειδική προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση καταναλωτικού δανείου κατά την ΥΑ Φ1983/1991

α. Ο έγγραφος τύπος

β. Το ΣΕΠΠΕ

γ. Επιπρόσθετα ουσιώδη στοιχεία της συμβάσεως καταναλωτικού δανείου

δ. Ειδικά δικαιώματα του καταναλωτήδανειολήπτη

(α) Επί προώρου εξοφλήσεως

(β) Επί υπαναχωρήσεως του προμηθευτή

(γ) Επί εκχωρήσεως της απαιτήσεως

(δ) Επί προβλημάτων της συνδεδεμένης συμβάσεως πίστωσης ή χρηματοδοτημένης συναλλαγής (Συναλλαγής Β)

ε. Άλλες προστατευτικής φύσεως διατάξεις

(α) Εγγραφή πιστωτικών φορέων σε επιμελητήρια

(β) Εποπτεία εφαρμογής της ΥΑ

(γ) Υπολογιστική τεχνική και έτος 365 ημερών

4. Η οδηγία 2008/48/ΕΚ και οι αναμενόμενες νέες ρυθμίσεις για την καταναλωτική πίστη

5. Διακρίσεις καταναλωτικών δανείων

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Δάνεια αποκτήσεως αγαθών διαρκείας και λήψεως υπηρεσιών

γ. Προσωπικά δάνεια

δ. Δάνεια προς εξόφληση πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων και άληκτων οφειλών

ε. Δάνεια μέσω υπεραναλήψεων από τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων ή γύρου

στ. Δάνεια μέσω λογαριασμού ανοίγματος πιστώσεως και ανακυκλούμενης διαδικασίας

ζ. Δάνεια μέσω λογαριασμού πιστωτικής κάρτας

η. Δάνεια συνδεδεμένα με άλλες συμβάσεις (άλλως, δάνεια τριμερούς βάσης ή σχέσης ή περιπτώσεις χρηματοδοτουμένων συναλλαγών ή συναλλαγές Α, Β, Γ)

(α) Γενικές παρατηρήσεις

(β) Η «συναλλαγή Α»

(γ) Η «συναλλαγή Β»

(δ) Η «συναλλαγή Γ»

ΙΙΙ. Η πίστωση έναντι εκχωρήσεως απαιτήσεως

ΙV. H προεξόφληση λογιστικών απαιτήσεων

V. H σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως

1. Έννοια

2. Νομική φύση

3. Νομοθετική ρύθμιση

4. Κατάρτιση της συμβάσεως

5. Δικαιώματα του πελάτηπιστολήπτη

6. Δικαιώματα της τράπεζας

7. Λήξη της συμβάσεως

VI. Η πίστωση με τρέχοντα λογαριασμό

VII. Η παροχή πιστώσεων σε συνάλλαγμα

Γ. Ειδικότερα θέματα πιστωτικών συμβάσεων

Ι. Η εισφορά του ν. 128/1975

1. Η σχετική νομοθεσία

2. ΠαρατηρήσειςΚριτική

ΙΙ. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ)

ΙΙΙ. Η μεταβίβαση της τραπεζικής σχέσεως

ΙV. Νομοθετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις των ενεργητικών πιστωτικών εργασιών

1. Γενικά

2. Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις

3. Οι συνέπειες των παραβάσεων

V. Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων κατά την άσκηση της πιστωτικής λειτουργίας

VI. Η ασφάλιση των πιστώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(FACTORINGFORFAITING)

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και διακρίσεις

Γ. Το factoring

I. Ιστορική εξέλιξη

II. Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του factoring

III. Oικονομικά πλεονεκτήματα και κίνδυνοι

IV. Τα είδη του factoring

1. Γνήσιο factoring

2. Νόθο factoring

3. Εμφανές factoring

4. Αφανές factoring

5. Καταληκτικό factoring

6. Factoring προπληρωμών

7. Αυτοεξυπηρετούμενο factoring

8. Εγχώριο και διεθνές factoring

α. Το σύστημα των δύο πρακτόρων

β. Το «άμεσο εξαγωγικό factoring»

γ. Το «άμεσο εισαγωγικό factoring»

δ. Το factoring αντιστήριξης

9. Συμμετοχικό factoring

α. Factoring με συμμετοχή περισσοτέρων τραπεζών ή πρακτόρων

β. «Εντολοδοχικό» factoring

γ. Οιονεί διαχειριστικό factoring

10. Καταχρηστικές μορφές factoring

α. Αμιγώς χρηματοδοτικό factoring

β. «Διαχειριστικό» factoring

V. To factoring από νομικής απόψεως

1. Η νομοθετική ρύθμιση του factoring στην Ελλάδα

2. Εννοιολογικό περιεχόμενο της συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων γενικά και του factoring ειδικότερα, κατά το ν. 1905/90

3. Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση factoring

α. Ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών

β. Ο πράκτορας επιχειρηματικών απαιτήσεων

(α) Χαρακτηριστικά

(β) Φορολογική μεταχείριση

a. Φ.Π.Α.

b. Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό

c. Άλλες φορολογικές απαλλαγές

(γ) Εποπτεία και έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος

4. Γενικά χαρακτηριστικά της σύμβασης factoring

α. Μεικτή σύμβαση

(α) «Η εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής»

(β) «Η εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους»

(γ) «Η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων»

(δ) «Η λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων» και «η διαχείρισή τους»

(ε) «Η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή»

β. Τυπική σύμβαση

γ. Διαρκής σύμβαση

δ. Σχέση εμπιστοσύνης

ε. Το factoring ως αποκλειστική εμπορική δραστηριότητα του πράκτορα

στ. Σύμβαση πλαίσιο

5. Οι ιδιαίτερες νομικές πτυχές του γνήσιου factoring – Εφαρμοστέοι κανόνες

α. Η εκχώρηση των απαιτήσεων

β. Η αναγγελία

γ. Η πώληση των απαιτήσεων

δ. Η συμφωνία περί πιστωτικών ορίων και η επιρροή της στη σχέση

ε. Η συμφωνία τήρησης συμψηφιστικού ή τρέχοντος λογαριασμού

στ. Η ευθύνη του προμηθευτή και το αναγωγικό δικαίωμα του πράκτορα

ζ. Η συμφωνία περί τηρήσεως δεσμευμένου λογαριασμού

η. Η ευθύνη του πράκτορα για τη φερεγγυότητα των οφειλετών (ασφαλιστική λειτουργία)

θ. Η ευθύνη για τους λοιπούς κινδύνους

ι. Η μεταβίβαση μη παρεπόμενων δικαιωμάτων

ια. Η διαχειριστική λειτουργία ως αυτονόητη συνέπεια της πωλήσεως απαιτήσεων και οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του πράκτορα

ιβ. Η συμφωνία περί παροχής πρόσθετων υπηρεσιών

ιγ. Η συμφωνία περί της αμοιβής του πράκτορα

ιδ. Η λήξη της συμβάσεως

6. Νομικές πτυχές των λοιπών ειδών factoring

α. Νόθο factoring

β. Καταληκτικό factoring ή factoring χωρίς χρηματοδότηση

γ. Νέο ή αυτοεξυπηρετούμενο factoring

δ. Διαχειριστικό factoring

ε. Αμιγώς χρηματοδοτικό «factoring»

στ. Εμφανές και αφανές (εμπιστευτικό) factoring

ζ. Εγχώριο και διεθνές «factoring»

η. Συμμετοχικό factoring

Δ. Το forfaiting

Ι. Νομοθετική ρύθμιση – Έννοια

ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη

ΙΙΙ. Η τεχνική του forfaiting

IV. Η νομική φύση του forfaiting

V. Διάκριση από το factoring

VI. Διάκριση από την απλή προεξόφληση λογιστικών απαιτήσεων

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...