Σ. Πανταζόπουλος, Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων, 2009


Σ. Πανταζόπουλος, Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων, 2009 Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η ρύθμιση του άρθρου 544 αρ. 6 ΚΠολΔ για τους λόγους αναψηλάφησης της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων (ψευδής κατάθεση μάρτυρα ή διαδίκου, ψευδής έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα, ψευδής όρκος διαδίκου, πλαστά έγγραφα). Ο σκοπός της αναψηλάφησης, η ανατροπή του δεδικασμένου που επέρχεται από την εξαφάνιση της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης, η ψευδής αποδεικτική βάση της απόφασης ως λόγος αναψηλάφησης, το περιεχόμενο του δικογράφου της αναψηλάφησης αποτελούν μερικά θέματα που πραγματεύεται ο συγγραφέας στο πρώτο -Γενικό- Μέρος του έργου. Στο Ειδικό Μέρος εξετάζονται η αναγνώριση των ψευδών αποδεικτικών μέσων με απόφαση ποινικού δικαστηρίου (εδ. α΄ αρ. 6 άρθ. 544), η αναγνώριση του ψευδούς αποδεικτικού μέσου ή της πλαστότητας του εγγράφου με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου (εδ. β΄ αρ. 6 άρθ. 544) και η σχέση των ρυθμίσεων του αρ. 6 του άρθ. 544 ΚΠολΔ με τις ρυθμίσεις των άρθρων 525 και 528 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις της ελληνικής και της διεθνούς θεωρίας και με εξαντλητική αναφορά στις αποφάσεις των πολιτικών αλλά και των ποινικών δικαστηρίων για το υπό εξέταση θέμα, η παρούσα αποτελεί τον οδηγό του νομικού της πράξης για ένα τμήμα του δικαίου της αναψηλάφησης το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αναλυθεί ή ερμηνευθεί επαρκώς.

Edition info

Title
Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων
Άρθρο 544 αρ. 6 ΚΠολΔ
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-385-6
Pages
XVIII + 259
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Α. Ο σκοπός της αναψηλάφησης και η ανατροπή του δεδικασμένου

Β. Ιστορική επισκόπηση της αναψηλάφησης

Γ. Η φύση των λόγων αναψηλάφησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΨΕΥΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 544 αρ. 6 ΚΠολΔ)

Α. Δικαιολογητικός λόγος

Β. Ιστορική αναδρομή στην ΠολΔ 1834 και στις προπαρασκευαστικές εργασίες ΚΠολΔ

Γ. Η συνταγματική διάσταση της αναψηλάφησης

1. Τελολογική θεώρηση του άρθρου 544 αρ. 7 ΚΠολΔ

και του εκ του άρθρου 20 Σ δικαιώματος απόδειξης

2. Η επίκληση της παράνομης κτήσης ενός αποδεικτι-

κού μέσου με την αναψηλάφηση

α. Το παράνομο αποδεικτικό μέσο ως γενικός λόγος

αναψηλάφησης

β. Παράνομη διαδικασία κτήσης του αποδεικτικού

μέσου και αληθές περιεχόμενο αυτού

Δ. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 544 αρ. 6 ΚΠολΔ

Ε. Σχέση του άρθρου 544 αρ. 6 με το άρθρο 544 αρ. 7 ΚΠολΔ

ΣΤ. Περιεχόμενο του δικογράφου της αναψηλάφησης

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΝΑΨΗΛΑΦHΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 544 ΑΡ. 6 ΚΠολΔ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 544 ΑΡ. 6 εδ. α ΚΠολΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Α. Το έγγραφο

1. Η έννοια του εγγράφου

2. Είδος, περιεχόμενο και αποδεικτική δύναμη του

εγγράφου

Β. Το έγγραφο στην ποινική και πολιτική δίκη

1. Η εννοιολογική διαφοροποίηση του εγγράφου

2. Η εναρμόνιση της έννοιας του εγγράφου στην ποι-

νική και πολιτική δίκη

Γ. Η έννοια της πλαστότητας του εγγράφου

Δ. Πεδίο εφαρμογής

1. Ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα

2. Η (ενδεχόμενη) γνώση και η μη προσβολή του εγ-

γράφου ως πλαστού

3. Η προσκόμιση του πλαστού εγγράφου

4. Λοιπά ζητήματα

Ε. Πλαστότητα και πλαστογραφία του εγγράφου

ΣΤ. Η παρεμπίπτουσα κατά τη διάρκεια της δίκης αμφισβήτηση της γνησιότητας ή η προσβολή της πλαστότητας του εγγράφου και η αναψηλάφηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ Ή

ΔΙΑΔΙΚΟΥ. Η ΨΕΥΔΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.

Ο ΨΕΥΔΗΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Α. Η ψευδής κατάθεση του μάρτυρος

1. Η νομοθετική ρύθμιση

2. Πεδίο εφαρμογής

α. Η διαδικασία λήψης της ψευδούς μαρτυρικής κα-

τάθεσης

β. Αντικείμενο της ψευδορκίας κ.λ.π.

γ. Λοιπά ζητήματα

δ. Ειδικότερα: Οι ένορκες βεβαιώσεις

Β. Η ψευδής κατάθεση ή ο ψευδής όρκος του διαδίκου

Γ. Η ψευδής κατάθεση ή έκθεση πραγματογνώμονος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

A. Η αιτιώδης συνάφεια της ψευδούς κατάθεσης κ.λ.π. με τη διαμόρφωση του διατακτικού της απόφασης

B. Ειδικότερα επί των υποθέσεων του άρθρου 544 αρ. 6 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Κ.Λ.Π. ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ

Ι. Η αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου

Α. Νομοθετική ρύθμιση. Σκοπός

Β. Η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου

1. Η νομοθετική επιλογή

2. Περιεχόμενο της απόφασης του ποινικού δικα-

στηρίου

3. Η αναγκαία ύπαρξη της απόφασης του ποινικού

δικαστηρίου

4. Χρόνος έκδοσης της απόφασης του ποινικού δι-

καστηρίου

Γ. Το αμετάκλητο της απόφασης του ποινικού δικα-

στηρίου

ΙΙ. Η δικαστική ομολογία του διαδίκου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 544 αρ. 6 εδ. β ΚΠολΔ.

Α. Νομοθετική ρύθμιση. Δικαιολογητικός λόγος

Β. Η νομική φύση της αναγνωριστικής αγωγής

Γ. Το αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής

Δ. Οι προϋποθέσεις άσκησης της αναγνωριστικής

αγωγής

1. Η νομοθετική επιλογή

2. Η αδυναμία άσκησης της ποινικής δίωξης

3. Λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις άσκησης της

αναγνωριστικής αγωγής

Ε. Η προθεσμία άσκησης της αναγνωριστικής αγωγής

ΣΤ. Διαδικαστικά ζητήματα της δίκης της αναγνωρι-

στικής αγωγής

Ζ. Περιεχόμενο και αμετάκλητο της αναγνωριστικής

απόφασης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΔ. Α, Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 544 αρ. 6 ΚΠολΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 525, 528 ΚΠΔ

Ι. Η αμετάκλητη απόφαση του ποινικού και του πολι-

τικού δικαστηρίου για τη θεμελίωση του λόγου

αναψηλάφησης

ΙΙ. Η διαδικασία αναγνώρισης της πλαστότητας του εγ-

γράφου κ.λ.π. στην ποινική και πολιτική δίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής...
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....