Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 2, 2014


Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 2, 2014

Συλλογή 86 μελετών και γνωμοδοτήσεων οι οποίες καλύπτουν το γενικό μέρος της πολιτικής δικονομίας, το δίκαιο αποδείξεως, τα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα, το δίκαιο της διαιτησίας και της αναγκαστικής εκτελέσεως, το διεθνές δικονομικό δίκαιο, το ιδιωτικό δίκαιο και την ποινική δικονομία.

Η διάρθρωση της ύλης, εμφανίζεται κατά κλάδους και ενότητες δικαίου, ώστε να ανταποκρίνεται σε μία στοιχειώδη λογική και συστηματική τάξη.

Edition info

Title
Νομικές Μελέτες
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο - Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο - Ιδιωτικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία - Ανάλεκτα
© 2014
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-184-5
Pages
XIV + 946
Price
€ 56.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

65. Η κατ’ άρθρο 65 ΙΙ ΚΠολΔ ειδική εξουσιοδότηση για κατάρτιση διαιτητικής συμφωνίας

66. Διαπλαστικές αγωγές, άσκηση διαπλαστικών δικαιωμάτων με ένσταση και διαπλαστικές αποφάσεις

67. Σχετικά με τη νομική φύση της συλλογικής αγωγής

68. Ζητήματα σύνθετων δικών

69. Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη

70. Τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στο Κράτος Δικαίου

71. Διαφορά χρόνου επιδόσεως μεταξύ της εκθέσεως επιδόσεως και του επιδοθέντος εγγράφου

72. Υποκατάσταση του προβλεπόμενου από το ουσιαστικό δίκαιο τύπου, μέσω των πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού, σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων

73. Ενέργεια του δεδικασμένου επί απορρίψεως της αγωγής ως αόριστης

74. Επέκταση του δεδικασμένου επί προδικαστικού ζητήματος και στο μέλος διαδίκου νομικού προσώπου (ΚΠολΔ 329). Επιβίωση της ενέργειας της παρεμβάσεως (ΚΠολΔ 84) και μετά την παραίτηση του προσθέτως παρεμβαίνοντος από την παρέμβασή του. Τύχη της τριτανακοπής του παραιτηθέντος από την πρόσθετη παρέμβασή του (ΚΠολΔ 586)

75. Η τριτενέργεια του δεδικασμένου στο έργο του Στέλιου Κουσούλη

76. Εμβέλεια του δεδικασμένου επί ενστάσεων που αφορούν στους λόγους ακυρότητας δικαιοπραξίας

77. Προϋποθέσεις επεκτάσεως του δεδικασμένου στις ενστάσεις, οι οποίες στηρίζονται σε διαπλαστικό δικαίωμα

78. Σύγκρουση δεδικασμένων

79. Προτεραιότητα επί συγκρούσεως αμετάκλητων διαπλαστικών αποφάσεων

80. Δεν εμποδίζεται από το δεδικασμένο η επιδίωξη περαιτέρω χρηματικής ικανοποιήσεως με νέα αγωγή, εφόσον οι συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα

81. Αμοιβή δικηγόρου σε περίπτωση επιτεύξεως συμβιβασμού

82. Εργολαβία δίκης και επιφύλαξη αμοιβής με το σύστημα χρονοχρεώσεως

83. Ο ν. 2915/2001 για την επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια

84. Το νέο σχέδιο (2014) για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

IΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

85. Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα

86. Επίδειξη εγγράφων

IΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

87. Έννομο συμφέρον του εναγομένου προς άσκηση εφέσεως, όταν η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη

88. Η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

89. Ο αναιρετικός έλεγχος της δικαστικής αποφάσεως, που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας

90. Νομή χρησικτησίας, έλλειψη νόμιμης βάσεως (ΚΠολΔ 559 αριθ. 19) και παραμόρφωση εγγράφου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 20)

91. Διάταξη πραγματογνωμοσύνης για απόδειξη της πλαστότητας και νόμιμη σύνθεση του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 2)· λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως (ΚΠολΔ 559 αριθ. 19) και για λήψη υπόψη αυτεπαγγέλτως μη προταθείσας ενστάσεως παραγραφής της επικαλούμενης πλαστογραφίας (ΚΠολΔ 559 αριθ. 8)

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

92. Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενη εργολαβική αμοιβή

93. Μισθώσεις. Δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα

94. Ακύρωση αποφάσεως γενικής συνελεύσεως συνδικαλιστικών οργανώσεων

95. Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκδικάσεως της προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών Επιλύσεως Αθλητικών Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔΑΚ/ΕΣΑΚΕ)

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

96. Υποχρεωτική ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων μετά την παραίτηση από το δικόγραφο της κύριας αγωγής (ΚΠολΔ 698 Ι δ)

97. Η τύχη της αιτήσεως ανακλήσεως απορριπτικής αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που εισάγεται στο πολυμελές πρωτοδικείο ως δικαστήριο της κύριας δίκης

98. Προσωρινό δεδικασμένο αποφάσεως η οποία απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Έννοια μεταβολής πραγμάτων. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να συζητείται αυτοτελώς ενώπιον του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της κύριας υποθέσεως, αλλά μόνο μαζί με την εκκρεμούσα σ’ αυτό κύρια υπόθεση

99. Προσωρινή αναστολή του δικαιώματος επικοινωνίας μητέρας προς τέκνο, χωρίς η ίδια να ακουσθεί

100. Ασφαλιστικό μέτρο με περιεχόμενο την αναστολή ισχύος της καταγγελίας μισθώσεως

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

101. Κύρος της διαιτητικής συμφωνίας που αποκλείει τη δικαιοδοσία των κρατικών δικαστηρίων να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Χρόνος ενάρξεως διαιτητικής διαδικασίας

102. Ρήτρα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών, που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ ΕΟΤ και ιδιώτη: στεγαζόμενες διαφορές, δυνατότητα (υποκειμενικής) σωρεύσεώς τους, είδη και μέσα εκτελέσεως του περιεχομένου των σχετικών αξιώσεων

103. Διαιτησία. Η διαιτητική ρήτρα καλύπτει αυτομάτως και τη μεταγενέστερη τροποποιητική σύμβαση, η οποία παραπέμπει απλώς στο κείμενο της προηγούμενης συμβάσεως που την περιέχει, δεσμεύει δε και τους διαδόχους. Η διαιτητική αυτή ρήτρα είναι έγκυρη και όταν σε προγενέστερη προκήρυξη ιδρύεται δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων για την επίλυση των σχετικών διαφορών. Στη διαιτησία υπάγονται και οι δευτερογενείς υποχρεώσεις αποζημιώσεως από την παράβαση πρωτογενών υποχρεώσεων

104. Διαιτησία. Έννοια και περιεχόμενο του όρου «εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως». Η ρήτρα διαιτησίας καταλαμβάνει και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη λειτουργία των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών της αρχικής συμβάσεων. Στο διαιτητικό δικαστήριο υποβάλλεται νομίμως και αίτημα αναγνωρίσεως του κύρους ή της ακυρότητας των συμβάσεων αυτών

105. Διαιτησία. Απαράδεκτη η προσφυγή σε διαιτησία υπό την επιφύλαξη του κύρους και της εκτάσεως της διαιτητικής ρήτρας. Μετά την προσφυγή στη διαιτητική διαδικασία είναι απαράδεκτη η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια για να κρίνουν το κύρος της διαιτητικής ρήτρας. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου διαιτητικής αποφάσεως. Δεδικασμένο από απόφαση του ΣτΕ

106. Κάλυψη των ενστάσεων από το δεδικασμένο διαιτητικής αποφάσεως.

107. Ακύρωση διαιτητικής αποφάσεως α) λόγω αντιθέσεώς της προς διατάξεις δημόσιας τάξεως (ΑΚ 281) ή προς τα χρηστά ήθη (ΚΠολΔ 897 αριθ. 6) και β) λόγω εκδόσεώς της ενώ η συμφωνία διαιτησίας είχε παύσει να ισχύει (ΚΠολΔ 897 αριθ. 2)

108. Ζητήματα ακυρότητας και ακυρωσίας διαιτητικής αποφάσεως

109. Τα όρια ελέγχου διαιτητικής αποφάσεως για αντίθεσή της στη δημόσια τάξη από τον δικαστή της αγωγής ακυρώσεώς της

110. Διορισμός επιδιαιτητή από τον Άρειο Πάγο

VIΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

111. Σαράντα πέντε χρόνια εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Αναγκαστική Εκτέλεση (παρελθόν, παρόν και μέλλον)

112. Αναγκαστική εκτέλεση της εκδιδόμενης σε βάρος αστικού Συνεταιρισμού διαταγής πληρωμής και στα μέλη του

113. Η έννοια των κατ’ άρθρο 925 Ι ΚΠολΔ νομιμοποιητικών εγγράφων επί συγχωνεύσεως ανώνυμων τραπεζικών εταιριών

114. Αναγκαστική εκτέλεση και εμπράγματη ασφάλεια

115. Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α

116. Η ματαίωση και η αναστολή του πλειστηριασμού κατόπιν συμφωνίας επισπεύδοντος δανειστή και οφειλέτη μετά την αναγγελία δανειστών

117. Το προνόμιο για παροχή τροφίμων αναγκαίων προς συντήρηση του οφειλέτη και της οικογένειάς του

118. Δικαιοδοσία για την εκδίκαση της ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως

119. Απαιτήσεις υπερθεματιστή επί ακυρωθέντος πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις ματαιώσεως του πλειστηριασμού που διενεργεί ο υπερθεματιστής του ακυρωθέντος πλειστηριασμού (άρθρο 1018 και 1022 ΙΙ ΚΠολΔ)

120. Οριακά ζητήματα της αποζημιώσεως από άκυρη εκτέλεση (ΚΠολΔ 940 ΙΙΙ)

121. Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση

VIΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

122. Das europäische Zuständigkeitsrecht bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen in den Massenmedien und im Internet

123. Προληπτικές αγωγές παραλείψεως. Διεθνής δικαιοδοσία κατά το άρθρο 5 σημείο 3 ΚανΒρ Ι

124. Ζητήματα παρεκτάσεως, εκκρεμοδικίας και συνάφειας κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι

125. Εκκρεμοδικία και Συνάφεια κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι)

126. Δέκα χρόνια εφαρμογής της Συμβάσεως Βρυξελλών στην Ελλάδα

127. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό αστικό δικονομικό δίκαιο

128. Η πολιτική δίκη στο καλειδοσκόπιο της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ

129. Υπαγωγή στην έννοια του καταναλωτή των επενδυτών σε σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα δικαιοδοτικά τους προνόμια κατά τη Σύμβαση του Λουγκάνο

130. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγών διαζυγίου και συμμετοχής στα αποκτήματα Ελλήνων υπηκόων, που κατοικούν στην Ελβετία· εκκρεμοδικία και αναγνώριση των εκατέρωθεν δικαστικών αποφάσεων

131. Ο τρόπος ασκήσεως της κατ’ άρθρο 36 ΣυμΒρ προσφυγής εναντίον της αποφάσεως που κήρυξε εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση

132. Αδυναμία αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως, που αφορά σε καταναλωτική διαφορά (άρθρο 5 ΙΙ α, β ΣυμΝΥ)

133. Είδος και διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής αποφάσεως κατά το άρθρο 47 Ι ΚανΒρ Ι (Καν 44/2001)

134. Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι)

ΙΧ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

135. Ο κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της ζημίας στις αδικοπραξίες

136. Η τύχη της εμπορικής (υπ)αντιπροσωπείας επί συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών

137. Ορισμένο αγωγής που επιδιώκει την αναγνώριση ακυρότητας μυστικής διαθήκης, επειδή ο μάρτυρας δεν ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια της πράξεως εγχειρίσεώς της

138. Σχετικά με την αστική ευθύνη της ανώνυμης εταιρίας από πράξεις των οργάνων της και των προστηθέντων της

Χ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

139. Η νομική βοήθεια στην ποινική δίκη

140. Η σχέση ποινικής και πολιτικής δίκης στον χώρο της πολιτικής αγωγής

ΧΙ. ΑΝΑΛΕΚΤΑ

141. Χαιρετισμός προς τους σπουδαστές της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

142. Χαιρετισμός στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Νομικής Επιθεωρήσεως «Αρμενόπουλος», που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (24-25 Νοεμβρίου 2006) με θέμα «Δίκαιο και πληροφορική»

143. Νομική Επιθεώρηση «Αρμενόπουλος»

144. Χαιρετισμός στην εκδήλωση (Αθήνα 18.11.2008) για την έκδοση του νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας»

145. Χαιρετισμός στο Διεθνές Παγκόσμιο Συνέδριο Δικονομικού Δικαίου, που έλαβε χώρα στην Αθήνα (11-13 Σεπτεμβρίου 2013)

146. Εισαγωγική ομιλία στην ημερίδα με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο. Οι νέοι Κανονισμοί 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι) και 650/2012 για τις κληρονομικές διαφορές και το κληρονομητήριο»

147. Εισαγωγική ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 2001) με θέμα: το Σχέδιο Νόμου για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

148. Έπαινος για την αναγόρευση του καθηγητή Peter Gottwald σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

149. Έπαινος για την αναγόρευση του καθηγητή Reinhold Geimer σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

150. Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου, Τοπική-νέα ρητορική και επιστήμη του δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης