Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013


Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013 Συμπλήρωμα με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013

Edition info

Title
Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
Συμπλήρωμα (Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013)
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-992-6
Pages
46
Price
€ 7.50
In stock

Table of contents   +

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Βασικές κατευθύνσεις του Ν. 4161/2013

ΙΙΙ. Συνοπτική περιγραφή της νέας διαδικασίας

IV. Η νέα διαδικασία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

1. Η παράδοση στον οφειλέτη από τα πιστωτικά ιδρύματα αναλυτικής καταστάσεως των οφειλών του, με έγγραφη ενημέρωσή του για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσεως

2. Προδικασία για την κατάθεση της αιτήσεως – Κατάργηση του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού – Προαιρετική προσφυγή των μερών σε διαμεσολάβηση

3. Υποχρεωτικός διορισμός αντικλήτου

4. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου – Επίδοση της αιτήσεως - Προσκόμιση εγγράφων

5. Ο οφειλέτης και οι δανειστές ως διάδικοι στη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

6. Ο υποχρεωτικός ορισμός της ημέρα επικυρώσεως μετά από δύο μήνες – Το μη επιτρεπτό της λήψεως καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη καθώς και της μεταβολής της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας του μέχρι την ημέρα της επικυρώσεως

7. Η υποχρέωση του οφειλέτη να προβαίνει σε καταβολές από την κατάθεση της αιτήσεως

8. Προδικαστικός συμβιβασμός – Προληπτικά μέτρα

9. Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως

10. Δυνατότητα συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς έως την ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεως

11. Η απόφαση επί της αιτήσεως

12. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως – Η υπεγγυότητα της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

13. Έκπτωση του οφειλέτη

14. Εγγυητής και συνοφειλέτης

15. Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) 
μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....