Μ. Αθανασίου/Α. Αλεξανδρόπουλος/Ν. Κωστάκου..., Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο, 2016


Μ. Αθανασίου/Α. Αλεξανδρόπουλος/Ν. Κωστάκου..., Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο, 2016

Το βιβλίο αυτό είναι το μοναδικό του οποίου η εξ υπαρχής συγγραφή εκκίνησε εξ ολοκλήρου μετά την ψήφιση των νόμων 4336/2015 και 4346/2015 και δεν αποτελεί απλώς επικαιροποίηση παλαιότερων εκδόσεων. Γραμμένο από νομικούς με πλούσια πρακτική εμπειρία στον τομέα αυτόν, παρουσιάζει θεματικά τις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 όπως ισχύει από 1.1.2016 ακολουθώντας τα διάφορα στάδια της διαδικασίας από την κατάθεση της αγωγής έως και την απαλλαγή του οφειλέτη. Με πολλές παραπομπές στην πλούσια σχετική νομολογία, παρουσιάζει ταυτόχρονα και τις διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί στα αμφιλεγόμενα σημεία του νόμου.

Ωστόσο οι κομβικές καινοτομίες όπως η εκτενής παρουσίαση και σχολιασμός του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών απασχόλησαν εκτενώς τους συγγραφείς ενώ, και, πάνω από όλα, περιέχει ειδικό μέρος αφιερωμένο στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται για τις κάθε είδους οφειλές προς το Δημόσιο: φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, ΔΕΚΟ, δίδοντας στους αναγνώστες του ένα σημαντικό εργαλείο σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο κ.λπ. στην εν λόγω νομοθεσία. Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις στα πολλά ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που δημιουργούνται από την επέκταση της προστασίας των οφειλετών και στις οφειλές προς το Δημόσιο.

Η έκδοση, τέλος, περιλαμβάνει τις εισηγητικές εκθέσεις και τις εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που αποτελούν πολύτιμα ερμηνευτικά εργαλεία, τα ισχύοντα υποδείγματα αιτήσεων και υπολογισμού ικανότητας αποπληρωμής καθώς και στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του νόμου.

Edition info

Title
Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο
Από το ν. 3869/2010 στο ν. 4346/2015
© 2016
Authors
ISBN
978-960-568-392-4
Pages
XIV + 377
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Το προς επίλυση πρόβλημα

2. Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4346/2015

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ.

1. Ποια πρόσωπα υπάγονται

2. Η έλλειψη δόλου ως προϋπόθεση υπαγωγής στο νόμο

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

1. Αδυναμία πληρωμής.

2. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής.

3. Γενική αδυναμία πληρωμής.

4. Αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών.

5. Αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

6. Ποιες οφειλές εξαιρούνται

Γ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ - ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 1 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Δ. Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

1. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός: η προσφυγή στη διαμεσολάβηση

2. Ο συμβιβασμός στο πλαίσιο της προδικασίας

α. Διαδικασία αναζήτησης συμβιβασμού.

β. Οι έννομες συνέπειες του συμβιβασμού

3. Ο συμβιβασμός στο πλαίσιο της δίκης

α. Με ομοφωνία όλων των εμπλεκομένων

β. Χωρίς ομοφωνία των πιστωτών

Ε. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αρμόδιο Δικαστήριο

2. Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα

3. Περιεχόμενο της αίτησης

4. Η αναλυτική κατάσταση οφειλών

5. Αναλυτική κατάσταση οφειλών για χρέη προς φορείς του Δημοσίου

6. Διορισμός αντικλήτου στην ελληνική επικράτεια κατά την εκχώρηση απαίτησης

7. Εκκρεμείς αιτήσεις

8. Ο έλεγχος από τη Γραμματεία: προβληματισμοί συνταγματικότητας

9. Η διαδικασία μετά την κατάθεση και τον έλεγχο της αίτησης

10. Η επίδοση της αίτησης

ΣΤ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Έκδοση προσωρινής διαταγής

2. Το ζήτημα του προσδιορισμού των εύλογων δαπανών διαβίωσης

3. Προϋποθέσεις ανάκλησης της χορηγηθείσας από τον ειρηνοδίκη προσωρινής διαταγής

4. Η αίτηση για αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων

α. Αναστολή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή κάθε άλλου που έχει έννομο συμφέρον

β. Η διαφορά από το άρθρο 938 ΚΠολΔ

γ. Αρχή της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2

δ. Είναι η Διαταγή Πληρωμής καταδιωκτικό μέτρο;

ε. Οι συνέπειες της αναστολής στην τοκοφορία και το ληξιπρόθεσμο

Ζ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Η ρύθμιση των χρεών

α. Δικαστική κρίση για ρύθμιση των χρεών επί της αιτήσεως

β. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις και τελεσιδικία αμφισβητούμενων απαιτήσεων

γ. Ορισμός μηνιαίων καταβολών από το Δικαστήριο

δ. Ρύθμιση των χρεών με μείωση του ύψους των απαιτήσεων των πιστωτών

ε. Υποχρεώσεις οφειλέτη πέραν των μηνιαίων καταβολών

στ. Τροποποίηση της δικαστικής απόφασης

ζ. Καταβολές «μικρού ύψους ή και μηδενικές»

2. Η ρευστοποίηση της περιουσίας

α. Ορισμός εκκαθαριστή.

β. Ρευστοποίηση περιουσίας οφειλέτη.

γ. Προστασία της κύριας κατοικίας.

δ. «Ενεργή» Συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου.

ε. Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

στ. Διανομή τιμήματος.

Η. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έφεση

2. Ανακοπή ερημοδικίας

3. Αναίρεση

4. Αναψηλάφηση

5. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση έφεσης

6. Τήρηση αρχείου αιτήσεων

Θ. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις ανειλικρινούς δηλώσεως

2. Συνέπειες - Διαδικασία έκπτωσης

3. Η έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» ως στοιχείο της συμπεριφοράς του οφειλέτη

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΦΕΚ Β΄ 2289/ 27-8-2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ)

1. Το περιεχόμενο του Κώδικα

Ι. Ορισμοί

ΙΙ. Γενικές αρχές και στρατηγική

α. Γενικές αρχές

β. Στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες και οργανωτικές δομές ιδρυ­μάτων.

ΙΙΙ. Πολιτική και διαδικασίες επικοινωνίας

ΙV. Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

V. Χειρισμός μη συνεργάσιμου δανειολήπτη

VI. Πολλαπλοί πιστωτές

VII. Δάνειο που υπάγεται σε ευνοϊκό νομικό καθεστώς

VIII. Εγγυητής

IX. Επίδειξη συμμόρφωσης

X. Τύποι ρυθμίσεων

2. Νομική φύση του κώδικα δεοντολογίας

3. Παράλληλη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών με το ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΙΑ. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Η επέλευση της απαλλαγής

2. Άπαξ απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του

3. Έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση

4. Αναβίωση των οφειλών

5. Διαγραφή απαιτήσεων

ΙΒ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ

1. Ευθύνη εγγυητών

2. Δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών

ΙΓ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΙΔ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΙΕ. ΟΙ ΜΙΚΡΟ-ΟΦΕΙΛΕΣ

1. Προϋποθέσεις υπαγωγής

2. Η διαδικασία και οι έννομες συνέπειες

3. Ειδικά η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη στο πλαίσιο του άρθρου 5α του νόμου 3869/2010

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το ειδικότερο ζήτημα των οφειλών προς το δημόσιο

Ι. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους ΟΚΑ

1. Ποιες οφειλές υπάγονται

Α. Οφειλές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Β. Οφειλές του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

i. Οι τελωνειακές οφειλές

ii. Οφειλές προς ΟΤΑ

iii. Οφειλές προς ΟΚΑ

Γ. Ειδικό θέμα: Το δικαίωμα του Δημοσίου στην παρακράτηση ποσών καταβλητέων προς τον αιτούντα λόγω υφιστάμενης οφειλής του από ασφαλιστικές εισφορές και ο Νόμος 3869/2010.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών προς τα Δημόσιο στις διατάξεις του Ν. 3869/2010

Α. Γένεση της οφειλής ένα έτος πριν από της κατάθεση της αίτησης περί υπαγωγής

Β. Βεβαίωση της οφειλής στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου ή προσφυγής

α. Η διοικητική και η ενδικοφανής προσφυγή στις Διοικητικές Διαφορές και η παραίτηση από αυτές ως προϋπόθεση υπαγωγής της οφειλής στο νόμο 3869/2010

i. H διοικητική και ενδικοφανής προσφυγή για τις Διοικητικές Διαφορές (πλην των Φορολογικών)

ii. Η διοικητική και η ενδικοφανής προσφυγή για τις Φορολογικές Διαφορές

β. Τα ένδικα βοηθήματα κατά εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης και η παραίτηση από αυτά ως προϋπόθεση υπαγωγής της οφειλής στον νόμο 3869/2010

i. Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και η παραίτηση από αυτήν

ii. Η προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

iii. Η ανακοπή κατά το άρθρο 73 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

γ. Τα ένδικα μέσα και η παραίτηση από αυτά ως προϋπόθεση υπαγωγής των οφειλών στον Νόμο 3869/2010

i. Η Αίτηση Αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας

ii. Η έφεση

iii. Αντέφεση

iv. Η ανακοπή ερημοδικίας

ν. Η αίτηση αναθεωρήσεως

vi. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

vii. H αίτηση ερμηνείας και διορθώσεως

Γ. Οφειλές προς το Δημόσιο που τελούν υπό το καθεστώς διοικητικής, δικαστικής ή εκ του νόμου αναστολής ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

α. Οφειλές των οποίων η εξόφληση τελεί υπό διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή

β. Οφειλές των οποίων η εξόφληση τελεί υπό το καθεστώς ρυθμίσεως ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής

i. Η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών κατ’ άρθρο 28 ν. 4321/ 2015

ii. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους

3. Εξαιρέσεις από την δυνατότητα υπαγωγής στο ν. 3869/2010

4. Η εξέταση του παραδεκτού της οφειλής και τα παρεμπίπτοντα θέματα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΙΙ. Οι οφειλές προς τις ΔΕΚΟ: Οφειλές προς το Δημόσιο ή οφειλές προς τρίτους ιδιώτες πιστωτές;

1. Η περίπτωση της ΔΕΗ

2. Τα τέλη υπέρ της ΕΡΤ

3. Η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ και των ΔΕΥΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869/2010

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής.

Άρθρο 2. Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Άρθρο 4. Κατάθεση αίτησης και εγγράφων.

Άρθρο 5. Προδικασία.

Άρθρο 5α. Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών.

Άρθρο 6. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.

Άρθρο 7. Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Άρθρο 8. Δικαστική ρύθμιση χρεών.

Άρθρο 9. Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας.

Άρθρο 10. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης.

Άρθρο 11. Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών.

Άρθρο 12. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών.

Άρθρο 13. Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων.

Άρθρο 14. Ένδικα μέσα.

Άρθρο 15. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων.

Άρθρο 16. Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων.

Άρθρο 17. Διαγραφή απαιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010».

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιο-νομικών Στόχων και Διαρθωτικών Μεταρρυθμίσεων».

6. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ

Υπόδειγμα αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3869/2010).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ

1. Υπόδειγμα αίτησης συμπλήρωσης οφειλών σε περίπτωση που το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής δεν έχει ακόμη συζητηθεί

2. Συμπληρωματικά έγγραφα που προσκομίζονται συνοδεύοντας την παρούσα αίτηση και από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία των νέων οφειλών των οποίων την ρύθμιση αιτείται ο οφειλέτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΓ

Υπόδειγμα αίτησης συμπλήρωσης οφειλών σε περίπτωση που το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής έχει συζητηθεί και έχει γίνει δεκτό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΔ

Πίνακας υπολογισμού ικανότητας αποπληρωμής (άρθρο 9 περ. 2 του ν. 3869/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρουσίαση και σχολιασμός στατιστικών στοιχείων για τη νομολογία του ν. 3869/2010

1. Αποτελέσματα εκδίκασης κύριων αιτήσεων (άρθρο 4)

2. Κατανομή αποφάσεων ανά την Επικράτεια

3. Λόγοι απόρριψης αιτήσεων του άρθρου 4 του Ν 3869/2010.

4. Ιδιαίτερα νομικά ζητήματα

5. Απεικόνιση δικασίμων ανά την Επικράτεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...