Κ. Μακρίδου, Η σιωπηρή αποδοχή δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2004


Κ. Μακρίδου, Η σιωπηρή αποδοχή δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2004

Η σιωπηρή αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί ιδιόμορφο θεσμό του αστικού δικονομικού δικαίου. Διότι, σε αντίθεση προς όλες τις υπόλοιπες διαδικαστικές πράξεις, εδώ συναντάται το ιδιαίτερο γνώρισμα της μη τηρήσεως τύπου. Ο διάδικος μπορεί να αποδεχθεί εμπράκτως μία δικαστική απόφαση, με πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προδίδουν τη σαφή πρόθεσή του να συμμορφωθεί εκουσίως με το περιεχόμενο της αποφάσεως. Μία τέτοια, μάλιστα, συμπεριφορά συνοδεύεται από βαρύνουσες δικονομικές συνέπειες, καθώς οδηγεί σε απόρριψη ως απαράδεκτου του ένδικου μέσου που ασκείται στη συνέχεια.

Η μελέτη αξιοποιεί την πλούσια νομολογία και εξετάζει αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί, καταλήγοντας στη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων που βοηθούν το δικαστή να χαρακτηρίσει ή όχι τη συμπεριφορά του διαδίκου ως σιωπηρή αποδοχή. Γι’ αυτό και παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο για τη θεωρία, όσο και για την πράξη.

Edition info

Title
Η σιωπηρή αποδοχή δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-822-8
Pages
XVIII + 251
Price
€ 28.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...