Κ. Καλαβρός, Δίκαιο της διαιτησίας, 2011


Κ. Καλαβρός, Δίκαιο της διαιτησίας, 2011

Στο παρόν δίδονται οι βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί του δικαίου της διαιτησίας (εκούσια και υποχρεωτική διαιτησία, ad hoc και θεσμική διαιτησία, διαιτησία επί ιδιωτικών ή δημοσίων διαφορών, εσωτερική και διεθνής διαιτησία, έννοια και φύση εκούσιας διαιτησίας) και σκιαγραφείται η ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του θεσμού (διαιτησία στα αρχαία ελληνικά δίκαια, στο ρωμαϊκό και βυζαντινό δίκαιο, επί τουρκοκρατίας, κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ. Εξετάζονται, τέλος, τα χρονικά, οικονομικά και διαδικαστικά κίνητρα προσφυγής στον θεσμό.

Edition info

Title
Δίκαιο της διαιτησίας
Ι: Εσωτερική Διαιτησία. Τεύχος Α': Εισαγωγή
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-656-7
Pages
ΧΙΙ + 148
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

1. Γενικά περί διαιτησίας

α. Τα εννοιολογικά προαπαιτούμενα της διαιτησίας

β. Εκούσια διαιτησία και κρατική δικαιοδοσία

γ. Εκούσια και υποχρεωτική διαιτησία

αα. To νομοθετικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων - Συλλογικές διαφορές - Τεχνικές διαφορές

ββ. Η διαιτησία των αναπτυξιακών νόμων - Οι διαιτησίες των συλλογικών και τεχνικών διαφορών

δ. Ad hoc και θεσμική διαιτησία

ε. Διαιτησία επί διαφορών του ιδιωτικού δικαίου και διαιτησία επί διαφορών του δημοσίου δικαίου

στ. Εσωτερική και διεθνής διαιτησία

2. Έννοια της εκούσιας διαιτησίας

α. Τα δικαιοδοτικά γνωρίσματα της διαιτησίας

αα. Διαιτητική έννομη σχέση - Σκοπός της διαιτησίας

ββ. Τα κατ’ ιδίαν ουσιαστικά γνωρίσματα της διαιτησίας

a. Η διαιτητική συμφωνία

aa. Διαιτησία και άρθρο 8 παρ. 1 Σ

bb. Διαιτησία και άρθρο 20 παρ. 1 Σ

b. Οι διαιτητές

c. Η διαιτητική διαδικασία

d. H διαιτητική απόφαση

β. Σύγκριση κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

αα. Ομοιότητες κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

ββ. Διαφορές κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

a. Ως προς τη φύση τον δικαιοδοτούντος οργάνου

b. Ως προς την υποχρέωση εφαρμογής του ουσιαστικού δικαίου

c. Ως προς την εφαρμοζόμενη διαδικασία

3. Φύση της εκούσιας διαιτησίας

α. Η διαμάχη μεταξύ συμβατικής και δικαιοδοτικής θεωρίας

β. Η Θεωρητική αφετηρία του ελληνικού δικαίου

αα. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες τον ΚΠολΔ

ββ. Η φύση της εκούσιας διαιτησίας κατά τον ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του θεσμού

1. Ο θεσμός της διαιτησίας στα αρχαία ελληνικά δίκαια

2. Ο θεσμός της διαιτησίας από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο

α. Η εξέλιξη κατά τις περιόδους ισχύος τον ρωμαϊκού δικαίου

β. Η εξέλιξη κατά το βυζαντινό δίκαιο - Audientia episcopalis

3. Η διαιτησία επί τουρκοκρατίας και κατά τον 19ο αιώνα

α. Η ανάπτυξη της διαιτησίας επί τουρκοκρατίας

β. Η νομοθετική κίνηση κατά τον 19ο αιώνα μέχρι την εισαγωγή της Πολιτικής Δικονομίας τον 1834

γ. H Πολιτική Δικονομία του 1834

4. Η εισαγωγή του ΚΠολΔ

α. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

β. Οι βασικές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ - Μεταγενέστερες τροποποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κίνητρα προσφυγής στη διαιτησία

1. Χρονικά και οικονομικά κίνητρα

2. Διαδικαστικά και άλλα κίνητρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η θεωρητική κίνηση

Η θεωρητική και νομολογιακή καλλιέργεια του κλάδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διάγραμμα ύλης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Πλήρης θεωρητική ανάπτυξη των ερμηνευτικών ζητημάτων από την εφαρμογή του άρθρου IV και ανάλυση των πρακτικών συνεπειών
Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021
Στην έκδοση αυτή έχουν συγκεντρωθεί 15 μελέτες του συγγραφέα, καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρου, για θέματα εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας. Πρόκειται για άρθρα,...
Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #5
H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της...
Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021
Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα μοναδικό βοήθημα που με την ευκαιρία της αντιμετώπισης της διαιτησίας των επιμελητηρίων εμβαθύνει στα ζητήματα της θεσμικής διαιτησίας, στην...