Κ. Καλαβρός, Δίκαιο της διαιτησίας, 2011


Κ. Καλαβρός, Δίκαιο της διαιτησίας, 2011

Στο παρόν δίδονται οι βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί του δικαίου της διαιτησίας (εκούσια και υποχρεωτική διαιτησία, ad hoc και θεσμική διαιτησία, διαιτησία επί ιδιωτικών ή δημοσίων διαφορών, εσωτερική και διεθνής διαιτησία, έννοια και φύση εκούσιας διαιτησίας) και σκιαγραφείται η ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του θεσμού (διαιτησία στα αρχαία ελληνικά δίκαια, στο ρωμαϊκό και βυζαντινό δίκαιο, επί τουρκοκρατίας, κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ. Εξετάζονται, τέλος, τα χρονικά, οικονομικά και διαδικαστικά κίνητρα προσφυγής στον θεσμό.

Edition info

Title
Δίκαιο της διαιτησίας
Ι: Εσωτερική Διαιτησία. Τεύχος Α': Εισαγωγή
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-656-7
Pages
ΧΙΙ + 148
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

1. Γενικά περί διαιτησίας

α. Τα εννοιολογικά προαπαιτούμενα της διαιτησίας

β. Εκούσια διαιτησία και κρατική δικαιοδοσία

γ. Εκούσια και υποχρεωτική διαιτησία

αα. To νομοθετικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων - Συλλογικές διαφορές - Τεχνικές διαφορές

ββ. Η διαιτησία των αναπτυξιακών νόμων - Οι διαιτησίες των συλλογικών και τεχνικών διαφορών

δ. Ad hoc και θεσμική διαιτησία

ε. Διαιτησία επί διαφορών του ιδιωτικού δικαίου και διαιτησία επί διαφορών του δημοσίου δικαίου

στ. Εσωτερική και διεθνής διαιτησία

2. Έννοια της εκούσιας διαιτησίας

α. Τα δικαιοδοτικά γνωρίσματα της διαιτησίας

αα. Διαιτητική έννομη σχέση - Σκοπός της διαιτησίας

ββ. Τα κατ’ ιδίαν ουσιαστικά γνωρίσματα της διαιτησίας

a. Η διαιτητική συμφωνία

aa. Διαιτησία και άρθρο 8 παρ. 1 Σ

bb. Διαιτησία και άρθρο 20 παρ. 1 Σ

b. Οι διαιτητές

c. Η διαιτητική διαδικασία

d. H διαιτητική απόφαση

β. Σύγκριση κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

αα. Ομοιότητες κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

ββ. Διαφορές κρατικής δικαιοδοσίας και διαιτησίας

a. Ως προς τη φύση τον δικαιοδοτούντος οργάνου

b. Ως προς την υποχρέωση εφαρμογής του ουσιαστικού δικαίου

c. Ως προς την εφαρμοζόμενη διαδικασία

3. Φύση της εκούσιας διαιτησίας

α. Η διαμάχη μεταξύ συμβατικής και δικαιοδοτικής θεωρίας

β. Η Θεωρητική αφετηρία του ελληνικού δικαίου

αα. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες τον ΚΠολΔ

ββ. Η φύση της εκούσιας διαιτησίας κατά τον ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του θεσμού

1. Ο θεσμός της διαιτησίας στα αρχαία ελληνικά δίκαια

2. Ο θεσμός της διαιτησίας από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο

α. Η εξέλιξη κατά τις περιόδους ισχύος τον ρωμαϊκού δικαίου

β. Η εξέλιξη κατά το βυζαντινό δίκαιο - Audientia episcopalis

3. Η διαιτησία επί τουρκοκρατίας και κατά τον 19ο αιώνα

α. Η ανάπτυξη της διαιτησίας επί τουρκοκρατίας

β. Η νομοθετική κίνηση κατά τον 19ο αιώνα μέχρι την εισαγωγή της Πολιτικής Δικονομίας τον 1834

γ. H Πολιτική Δικονομία του 1834

4. Η εισαγωγή του ΚΠολΔ

α. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

β. Οι βασικές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ - Μεταγενέστερες τροποποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κίνητρα προσφυγής στη διαιτησία

1. Χρονικά και οικονομικά κίνητρα

2. Διαδικαστικά και άλλα κίνητρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η θεωρητική κίνηση

Η θεωρητική και νομολογιακή καλλιέργεια του κλάδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διάγραμμα ύλης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών