Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 2, 2008


Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 2, 2008

Τόμος Ι (Εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή)
Τόμος ΙΙ (Κυριότητα)
Τόμος ΙΙΙ (Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια)

Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση του Εμπράγματου Δικαίου αναπτύσσεται σε τρεις τόμους. Στον πρώτο τόμο ερευνώνται η εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή. Στο δεύτερο τόμο εντάσσονται οι αναπτύξεις για την κυ-ριότητα. Ο τρίτος τόμος περιέχει τις αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια.

Ο συγγραφέας κ. Δ. Παπαστερίου, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προσφέρει στο νομικό κόσμο μια υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και νομολογιακά πλήρως ενημερωμένη αντιμετώπιση του Εμπράγματου Δικαίου, ως αναπόσπαστου τμήματος του Ιδιωτικού Δικαίου.

Στον πρώτο τόμο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις θεωρίας και νομολο-γίας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο πράγμα (με κυρίαρχες αναπτύξεις στα συστατικά και παραρτήματα), στην κατοχή (μια εμπράγματη σχέση με ξεχω-ριστή σημασία) και στη νομή (την εμπράγματη σχέση με την τεράστια πρακτι-κή της σημασία).

Στο δεύτερο τόμο, που ολόκληρος είναι αφιερωμένος στην κυριότητα, δεσπό-ζουν η ερμηνεία των διατάξεων για τους περιορισμούς της κυριότητας, την κτήση κινητών και ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία, την κατάχρηση, την προστασία και την απώλεια της κυριότητας, καθώς και η παρουσίαση των θε-σμών της συγκυριότητας, της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Στον τρίτο τόμο εντάσσονται ποικίλες αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα εξετάζονται οι πραγματικές δουλείες, οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες), το ενέχυρο και η υποθήκη (με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην προσημεί-ωση).

Edition info

Title
Εμπράγματο δίκαιο
Κυριότητα
© 2008
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-267-5
Pages
ΧΧΧΙΙ + 666
Price
€ 70.00
In stock

Table of contents   +

Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 29. Έννοια κυριότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός κυριότητας

Α. Ορισμός κυριότητας

Β. Στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισμού

1. Αντικείμενο κυριότητας

2. Παρεχόμενη εξουσία

α. Έννομη εξουσία

β. Άμεση και απόλυτη εξουσία

γ. Καθολική εξουσία

Γ. Συνέπειες καθολικότητας

ΙΙΙ. Κυριότητα κατ’ όροφο

ΙV. Κυριότητα και ιδιοκτησία

V. Κυριότητα και νομή

§ 30. Νομική φύση, διακρίσεις και περιεχόμενο κυριότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομική φύση κυριότητας

ΙΙΙ. Διακρίσεις κυριότητας

Α. Πλήρης, ψιλή και περιορισμένη κυριότητα

Β. Μετακλητή και μη μετακλητή

ΙV. Περιεχόμενο κυριότητας

Α. Εκδηλώσεις περιεχομένου κυριότητας

1. Θετική εκδήλωση περιεχομένου κυριότητας

2. Αρνητική εκδήλωση περιεχομένου κυριότητας

Β. Περιεχόμενο κυριότητας σε ακίνητο

α. Γενικά

β. Χώρος κάτω από το έδαφος

γ. Χώρος πάνω από το έδαφος

δ. Περιορισμός εξουσίας επεκτάσεως

§ 31. Περιορισμοί κυριότητας

Ι. Τα επιβαλλόμενα όρια

Α. Γενικά

Β. Ο νόμος

Γ. Τα δικαιώματα τρίτων

ΙΙ. Περιορισμοί από νόμο

Α. Γενικά

Β. Διάκριση περιορισμών σε γενικούς και ειδικούς

Γ. Περιορισμοί από κανόνες δημόσιου δικαίου

Δ. Περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως κυριότητας

ΙΙΙ. Νομική φύση περιορισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 32. Γενικές αρχές γειτονικού δικαίου

Ι. Κυριότητα και γειτονικό δίκαιο

ΙΙ. Έννοια και περιεχόμενο γειτονικού δικαίου. Σχέση γειτονίας

ΙΙΙ. Νομική φύση σχέσεων γειτονικού δικαίου

Α. Γενικά

Β. Υποστηριζόμενες απόψεις

Γ. Άμεσοι και έμμεσοι περιορισμοί

IV. Ειδικά θέματα

Α. Γειτονικό δίκαιο και δουλείες

Β. Γειτονικό δίκαιο και δημόσιο δίκαιο

Γ. Γειτονικό δίκαιο και προστασία περιβάλλοντος

§ 33. Εκπομπές και επιβλαβείς εγκαταστάσεις

Ι. Εκπομπές

Α. Εισαγωγικά

Β. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 1003

α. Εκπομπή στοιχείων

β. Μη ουσιώδης βλάβη κατά τη χρήση ακινήτου

γ. Προέλευση από χρήση συνήθη

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Προστασία κατά εκπομπών πέρα από ΑΚ 1003

Ε. Δικονομικά

ΙΙ. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

Α. Εισαγωγικά

Β. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 1004

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Οι αποκλίσεις (ΑΚ 1005)

§ 34. Κίνδυνος πτώσης οικοδομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 1006

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

IV. Δικονομικά

§ 35. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια γείτονος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 1007

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

IV. Δικονομικά

§ 36. Κτήση συστατικών και καρπών γειτονικού ακινήτου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ρίζες ή κλαδιά γειτονικού ακινήτου

ΙΙΙ. Πτώση καρπών σε γειτονικό ακίνητο

§ 37. Ενοικοδόμηση εν μέρει σε γειτονικό ακίνητο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

α. Ανέγερση οικοδομής

β. Ανέγερση από κύριο

γ. Επέκταση στο «γειτονικό γήπεδο»

δ. Καλόπιστη επέκταση

ε. Έλλειψη διαμαρτυρίας

Στ. Φορείς του δικαιώματος διαμαρτυρίας

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

IV. Παραγραφή

V. ΑΚ 1011 και περιπτώσεις ανάλογης εφαρμογής ΑΚ 1010

Α. Ύπαρξη περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος (ΑΚ 1011)

Β. Περιπτώσεις ανάλογης εφαρμογής

VI. Δικονομικά

§ 38. Υποχρέωση παροχής διόδου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Α. Ακίνητο στερούμενο αναγκαία δίοδο

Β. Δίοδος προς δρόμο

Γ. Δίοδος μέσω γειτονικού ακινήτου

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

Α. Δικαίωμα προς παροχή διόδου

Β. Καθορισμός διόδου

Γ. Ανάλογη αποζημίωση

IV. Ειδικές ρυθμίσεις

Α. Παύση συγκοινωνίας με αυτόβουλη πράξη

Β. Παύση συγκοινωνίας με εκποίηση μέρους

Γ. Προστασία χρήσης διόδου

Δ. Μεταβολή ή κατάργηση διόδου

1. Μεταβολή διόδου

2. Κατάργηση διόδου

V. Δικονομικά

§ 39. Ανοχή για επισκευές

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομοτυπική μορφή

α. Επισκευή ή ανακαίνιση κτιρίου

β. Ανάγκη συνδρομής

γ. Μη σπουδαία παρακώλυση χρήσης ακινήτου

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

IV. Δικονομικά

§ 40. Σχέσεις για τα όρια ακινήτων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ορόσημα όμορων ακινήτων

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

ΙΙΙ. Κανονισμός ορίων

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

IV. Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων

Α. Γενικά

Β. «Τεκμήριο» κοινής χρήσης διαχωρισμάτων

1. Προϋποθέσεις «τεκμηρίου»

α. Συνεχόμενα ακίνητα

β. Ύπαρξη διαχωρισμάτων

γ. Διαχωρίσματα

2. Έννομες συνέπειες

V. Δέντρο στα όρια

§ 41. Σχέσεις για τα ύδατα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις από ροή νερών

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις υποχρεώσεως ανοχής και απαγορεύσεως κατασκευάσματος

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

ΙΙΙ. Βρόχινο νερό στέγης

IV. Νερό για χρήση χωριού

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

V. Υποχρεώσεις προσώπου που έχει πηγάδι ή πηγή

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις υποχρεώσεως

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

VI. Διοχέτευση νερού διαμέσου ξένου αγρού

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις διοχετεύσεως

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

Ε. Υποχρέωση κατασκευής ΑΚ 1030

VII. Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Γ. Έννομες συνέπειες

Δ. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 42. Γενικά για κτήση κυριότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σύσταση και κτήση κυριότητας

§ 43. Πρωτότυποι και παράγωγοι τρόποι κτήσης κυριότητας

Ι. Πρωτότυποι τρόποι κτήσης κυριότητας

ΙΙ. Παράγωγοι τρόποι κτήσης κυριότητας

§ 44. Αλλοίωση, άσκηση και απώλεια κυριότητας

Ι. Αλλοίωση κυριότητας

ΙΙ. Άσκηση κυριότητας

Α. Έννοια και περιεχόμενο

Β. Καταχρηστική άσκηση

ΙΙΙ. Απώλεια κυριότητας

Α. Γενικά

Β. Απώλεια κυριότητας με βούληση κυρίου

Γ. Η παραίτηση από κυριότητα ειδικότερα

Δ. Απώλεια κυριότητας χωρίς βούληση κυρίου

§ 45. Κτήση κυριότητας ακινήτου με σύμβαση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αφετηριακές θέσεις και αρχές

ΙΙΙ. Νομοτυπική μορφή συμβατικής κτήσης κυριότητας ακινή-του (ΑΚ 1033)

Α. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Β. Σημασία νομής

IV. Νομοτυπική μορφή εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1003, εδ. α΄

A. Κυριότητα στο μεταβιβάζοντα

1. Η ιδιότητα του κυρίου

2. Εξουσία διαθέσεως

3. Κρίσιμος χρόνος

4. Έλλειψη κυριότητας στο μεταβιβάζοντα

α. Ατελής εμπράγματη σύμβαση

β. Δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών

γ. Προσφερόμενη διέξοδος μέσω του ΑΚ 239

i. Προλεγόμενα

ii. Έγκριση από κύριο

iii. Άρνηση εγκρίσεως

iv. Άλλες περιπτώσεις του ΑΚ 239

Β. Συμφωνία μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος για μετάθεση κυριότητας ακινήτου

1. Γενικά

2. Σύναψη συμβάσεως

3. Νομική φύση

Γ. Μετάθεση κυριότητας για νόμιμη αιτία

1. Γενικά

2. Νόμιμη αιτία

3. Αιτιώδης και αναιτιώδης σύμβαση

4. Νόμιμη αιτία στην εμπράγματη σύμβαση ΑΚ 1033, εδ. α΄

α. Έννοια «νόμιμης αιτίας»

β. Κρίσιμος χρόνος

5. Θέση της αιτίας

α. Η αιτία ως προϋπόθεση κύρους

β. Η αιτία ως στοιχείο νομοτυπικής μορφής

V. Προϋποθέσεις κύρους εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1033, εδ. α΄

Α. Γενικά

Β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

1. Συστατικός τύπος

2. Ειδικές περιπτώσεις

VI. Όροι ενεργού εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1033, εδ. α΄

Α. Μεταγραφή

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις μεταγραφής

3. Συνέπειες μεταγραφής

4. Νομική φύση μεταγραφής

5. Ακυρότητα δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφεί

6. Μεταγραφή και παράδοση νομής

Β. Αιρέσεις και προθεσμίες

1. Γενικά

2. Όρος διατηρήσεως κυριότητας

VII. Περιορισμοί στη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

§ 46. Κτήση κυριότητας κινητού με σύμβαση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αφετηριακές θέσεις και αρχές

ΙΙΙ. Γενικά στο ΑΚ 1034

Α. Προλεγόμενα

Β. Σημασία παραδόσεως νομής κινητού

Γ. Αναιτιώδης η σύμβαση του ΑΚ 1034

Δ. Άτυπη η σύμβαση του ΑΚ 1034

Ε. Κτήση κινητού από μη κύριο

IV. Νομοτυπική μορφή εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1034

Α. Γενικά

Β. Κυριότητα και νομή στο μεταβιβάζοντα

1. Ιδιότητες κυρίου και νομέα

2. Εξουσία διαθέσεως

3. Κρίσιμος χρόνος

Γ. Έλλειψη κυριότητας στο μεταβιβάζοντα

1. Γενικά

2. Ταξινόμηση των περιπτώσεων

i. Πρώτη ενότητα

ii. Δεύτερη ενότητα

iii. Τρίτη ενότητα

3. Ειδικές διατάξεις

4. Ατελής εμπράγματη σύμβαση

α. Δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών

β. Προσφερόμενη διέξοδος μέσω ΑΚ 239

i. Γενικά

ii. Έγκριση από κύριο

iii. Άρνηση εγκρίσεως

iv. Άλλες περιπτώσεις του ΑΚ 239

Δ. Συμφωνία για μετάθεση κυριότητας κινητού

1. Γενικά

2. Σύναψη συμφωνίας για μετάθεση κυριότητας

Ε. Μεταβίβαση νομής

Στ. Σχέσεις «συμφωνίας» και «παραδόσεως νομής»

Ζ. Νομική φύση

V. Προϋποθέσεις κύρους εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1034

VI. Όροι ενεργού εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1034

Α. Αιρέσεις και προθεσμίες

Β. Όρος διατηρήσεως κυριότητας

VII. Έννομη συνέπεια εμπράγματης συμβάσεως ΑΚ 1034

VIII. Ειδικές περιπτώσεις μεταβιβάσεως κινητών

Α. Μεταβίβαση μόνο βάσει ΑΚ 1034

1. Παραρτήματα

2. Χρήμα

Β. Μεταβίβαση βάσει (και) ειδικών διατάξεων

1. Ανώνυμα χρεόγραφα και ονομαστικές μετοχές

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3. Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

α. Επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

β. Άλλα είδη αυτοκινήτων (εκτός από επιβατηγά και μοτοσικλέτες)

4. Πλοία

5. Αεροσκάφη

ΙΧ. Μεταβίβαση κινητού χωρίς παράδοση (ΑΚ 1035)

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής ΑΚ 1035

Γ. Έννομες συνέπειες

Χ. Δικονομικά

§ 47. Κτήση κινητού από μη κύριο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κατάστρωση ρυθμίσεως στον ΑΚ

ΙΙΙ. Θέσεις μερών και συγκρουόμενα συμφέροντα

IV. Κτήση κυριότητας από μη κύριο

Α. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής ΑΚ 1036

1. Έλλειψη κυριότητας στο μεταβιβάζοντα

2. Συμφωνία μεταβιβάζοντος μη κυρίου με αποκτώντα

3. Παράδοση νομής

4. Καλή πίστη

α. Έννοια

β. Καλή πίστη του αποκτώντος

γ. Αντικείμενο καλής πίστης

δ. Χρόνος καλής πίστης

Β. Έννομες συνέπειες

Γ. Νομική φύση κτήσης από μη κύριο

V. Κτήση κυριότητας σε κλοπιμαία και απολωλότα (ΑΚ 1038)

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή του ΑΚ 1038

1. Γενικά

2. Κινητό που έχει ξεφύγει από τη νομή του κυρίου

3. Κλοπιμαία

4. Απολωλότα

Γ. Έννομες συνέπειες του ΑΚ 1038

VI. Κτήση κυριότητας κινητών κατά ΑΚ 1039

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή του ΑΚ 1039

1. Σε σχέση με το ΑΚ 1039, εδ. α΄

2. Σε σχέση με το ΑΚ 1039, εδ. β΄

Γ. Έννομες συνέπειες του ΑΚ 1039

VII. Δικαιώματα τρίτων στο κινητό που μεταβιβάστηκε (ΑΚ 1040)

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Γ. Έννομες συνέπειες

§ 48. Τακτική χρησικτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα και η αξιολόγησή τους

ΙΙΙ. Πράγματα δεκτικά χρησικτησίας

Α. Γενικά

Β. Ανεπίδεκτα χρησικτησίας τα εκτός συναλλαγής πράγματα

Γ. Πράγματα εξαιρούμενα απο χρησικτησία

Δ. Πράγματα ανεπίδεκτα χρησικτησίας από τη φύση τους

Ε. Δεκτικό ή ανεπίδεκτο χρησικτησίας σε ειδικές περιπτώ-σεις πραγμάτων

IV. Τακτική χρησικτησία

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 1041

1. Νομή

α. Γενικά

β. Ειδικά θέματα νομής ως στοιχείου χρησικτησίας

2. Καλή πίστη

α. Γενικά

β. Έννοια καλής πίστης

3. Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος

α. Γενικά

β. Νόμιμος τίτλος

γ. Νομιζόμενος τίτλος

i. Γενικές παρατηρήσεις

ii. Έννοια

iii. Πρόσθετη καλή πίστη

iv. Μεταγραφή

4. Πάροδος ορισμένου χρόνου

α. Γενικά

β. Υπολογισμός χρόνου

γ. Ύπαρξη νομής για όλο το χρόνο

δ. Προσαύξηση χρόνου

ε. Προσαύξηση χρόνου σε νομέα κληρονομίας

στ. Αναστολή και διακοπή χρησικτησίας

i. Αναστολή χρησικτησίας

ii. Διακοπή χρησικτησίας

5. Ειδικά θέματα

Γ. Έννομες συνέπειες

1. Κτήση κυριότητας

2. Απώλεια κυριότητας

3. Απόσβεση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

α. Γενικά

β. Στοιχεία χρησικτησίας ελευθερώσεως

γ. Συνέπειες χρησικτησίας ελευθερώσεως

V. Χρησικτησία και αδικαιολόγητος πλουτισμός

VI. Δικονομικά

§ 49. Έκτακτη χρησικτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Στοιχεία έκτακτης χρησικτησίας

Α. Πράγματα δεκτικά χρησικτησίας

Β. Νομή

Γ. Πάροδος ορισμένου χρόνου

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

IV. Χρησικτησία πέρα από τον ΑΚ

§ 50. Άλλοι τρόποι κτήσης κυριότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προσκύρωση

ΙΙΙ. Επιδίκαση

IV. Προσαύξηση

Α. Πρόσχωση

Β. Απόσπαση παραποτάμιου κτήματος

Γ. Παραποτάμιο νησί

Δ. Κοίτη που εγκαταλείφθηκε

Ε. Κατάκλυση εδάφους

§ 51. Παραίτηση ή εγκατάλειψη κυριότητας

I. Εισαγωγικά

II. Παραίτηση από κυριότητα ακινήτου

III. Αδέσποτο ακίνητο

IV. Έρημος κλήρος

§ 52. Ένωση, συνάφεια, σύμμειξη ή σύγχυση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ένωση κινητού με ακίνητο

ΙΙΙ. Ένωση κινητού με κινητό

Α. Γενικά

Β. Συνάφεια συγκυριότητας (ΑΚ 1058, παρ. 1)

Γ. Συνάφεια κυριότητας (ΑΚ 1058, παρ. 2)

ΙV. Σύμμειξη και σύγχυση

V. Αξιώσεις λόγω απώλειας κυριότητας

§ 53. Ειδοποιία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομοτυπική μορφή του ΑΚ 1061, παρ. 1

Α. Επεξεργασία ή μετάπλαση ξένης ύλης

Β. Παραγωγή νέου πράγματος

Γ. Αξία εργασίας προφανώς ανώτερη από αξία ύλης

Δ. Καλής πίστης κατασκευαστής

ΙΙΙ. Νομική φύση

IV. Έννομες συνέπειες

V. Αξιώσεις από απώλεια κυριότητας

Α. Γενικά

Β. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Γ. Αξίωση αποζημιώσεως από αδικοπραξία

Δ. Αξίωση για απόδοση δαπανών

Ε. Αξίωση για αφαίρεση κατασκευάσματος

Στ. Επαναφορά προηγούμενης καταστάσεως

§ 54. Κτήση καρπών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Περιπτώσεις κτήσης

Α. Κτήση από κύριο του πράγματος

Β. Κτήση από δικαιούχο περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος

Γ. Κτήση από καλόπιστο νομέα

Δ. Κτήση βάσει ενοχικού δικαιώματος

1. Παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος από δικαιούχο

2. Παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος από μη δικαιούχο

§ 55. Κατάληψη αδεσπότων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αδέσποτα

Α. Γενικά

Β. Εγκατάλειψη

ΙΙΙ. Κατάληψη αδεσπότων

IV. Άγρια ή τιθασευμένα ζώα

V. Σμήνος μελισσών

§ 56. Εύρεση απολωλότων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Απολωλός πράγμα, ευρέτης, δικαιούχος

Α. Απολωλός

Β. Ευρέτης

Γ. Δικαιούχος

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα ευρέτη

IV. Κτήση κυριότητας

Α. Κτήση από ευρέτη

Β. Κτήση από δήμο ή κοινότητα

V. Εύρεση σε οίκημα ή σε δημόσιο χώρο

§ 57. Κτήση θησαυρού

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια θησαυρού

ΙΙΙ. Κτήση θησαυρού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 58. Γενικά για προστασία κυριότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εμπράγματες αξιώσεις από προσβολή κυριότητας

ΙΙΙ. Περισσότερες βάσεις μιας αξιώσεως ή περισσότερες αξιώ-σεις

IV. Προστασία κυριότητας και προστασία νομής κυρίου

§ 59. Διεκδικητική αγωγή

Ι. Εισαγωγικά

II. Έννοια και προϋποθέσεις ασκήσεως

ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής

Α. Ενάγων

Β. Εναγόμενος

Γ. Αντικείμενο αγωγής

Δ. Αίτημα αγωγής

Ε. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγής

1. Κυριότητα του ενάγοντος

α. Κυριότητα του ενάγοντος σε ακίνητο

β. Κυριότητα του ενάγοντος σε κινητό

2. Αντικείμενο της αγωγής

3. Καθολική προσβολή της κυριότητας

4. Η ιδιότητα του νομέα ή κατόχου

IV. Παραγραφή

V. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

VΙ. Συνέπειες ασκήσεως της αγωγής

VII. Άμυνα του εναγομένου

Α. Άρνηση αγωγής

Β. Ανταγωγή

Γ. Ενστάσεις

1. Γενικά

2. Ένσταση κυριότητας

3. Ένσταση δικαιωματικής νομής ή κατοχής

4. Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματος

5. Ένσταση επισχέσεως

6. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως

7. Ένσταση παραγραφής

VIIΙ. Θέματα αποδείξεως

Α. Γενικά

Β. Ακίνητα

Γ. Κινητά

Δ. Τα τεκμήρια κυριότητας

1. Γενικά

2. Τεκμήριο ενεστώσας νομής

3. Τεκμήριο πρότερης νομής

ΙΧ. Συνέπειες διεκδικητικής αγωγής

Χ. Συρροή με άλλες αξιώσεις

ΧΙ. Δικονομικά

Α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

Β. Δικαστικό ένσημο

Γ. Κατάργηση της επιδόσεως αγωγής στον οικονομικό έφορο

Δ. Διεκδικητική αγωγή κατά του Δημοσίου

Ε. Δεδικασμένο και εκτέλεση

§ 60. Αξίωση για ωφελήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Τα κριτήρια

Α. Καλή ή κακή πίστη

Β. Επίδοση ή μη επίδοση της αγωγής

Γ. Υπερημερία κακόπιστου νομέα

Δ. Κτήση νομής με παράνομη πράξη

ΙΙΙ. Ευθύνη νομέα για ωφελήματα

Α. Καλόπιστος νομέας

1. Καλόπιστος νομέας πριν από επίδοση αγωγής

2. Καλόπιστος νομέας μετά από επίδοση αγωγής

Β. Κακόπιστος νομέας

1. Κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερία

2. Υπερήμερος κακόπιστος νομέας

Γ. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχος

Δ. Νομέας από παράνομη πράξη

§ 61. Αξίωση αποζημιώσεως κυρίου για καταστροφή ή χειροτέ-ρευση πράγματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης

Α. Χειροτέρευση

Β. Καταστροφή

Γ. Αδυναμία αποδόσεως για άλλο λόγο

ΙΙΙ. Ευθύνη νομέα για χειροτέρευση, καταστροφή ή αδυναμία αποδόσεως για άλλο λόγο

Α. Καλόπιστος νομέας

1. Καλόπιστος νομέας πριν από επίδοση αγωγής

2. Καλόπιστος νομέας μετά από επίδοση αγωγής

Β. Κακόπιστος νομέας

1. Κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερία

2. Υπερήμερος κακόπιστος νομέας

Γ. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχος

Δ. Νομέας από παράνομη πράξη

§ 62. Αξίωση νομέα για δαπάνες

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ευθύνη κυρίου για δαπάνες

Α. Γενικά

Β. Κριτήρια διαβαθμίσεως ευθύνης

1. Κοινά κριτήρια

2. Διαβάθμιση δαπανών

α. Αναγκαίες δαπάνες

β. Δαπάνες για βάρη

γ. Συνήθεις δαπάνες (συντηρήσεως)

δ. Επωφελείς δαπάνες

ε. Πολυτελείς δαπάνες

Γ. Χαρακτηρισμός δαπανών

ΙΙΙ. Ρύθμιση ευθύνης κυρίου για δαπάνες-Αξιώσεις νομέα

Α. Καλόπιστος νομέας

1. Καλόπιστος νομέας πριν από επίδοση αγωγής

α. Αξίωση για αναγκαίες δαπάνες

β. Αξίωση για συνηθισμένες δαπάνες συντηρήσεως

γ. Αξίωση για επωφελείς δαπάνες

2. Καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση αγωγής

Β. Κακόπιστος νομέας

Γ. Παραγραφή αξιώσεων νομέα

ΙV. Ευθύνη κυρίου για βάρη

V. Δικαίωμα αφαιρέσεως

VI. Δικαίωμα επισχέσεως

VIΙ. Ειδικά ζητήματα

Α. Σχέσεις με άλλες διατάξεις

Β. Διαδοχή στην αξίωση

§ 63. Αρνητική αγωγή

Ι. Εισαγωγικά

II. Έννοια και προϋποθέσεις ασκήσεως

ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής

Α. Ενάγων

Β. Εναγόμενος

Γ. Αντικείμενο αγωγής

Δ. Αίτημα αγωγής

Ε. Στοιχεία δικογράφου αγωγής

IV. Παραγραφή

V. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

§ 64. Πουβλικιανή αγωγή

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πουβλικιανή αγωγή ως διεκδικητική

Α. Προϋποθέσεις ασκήσεως

Β. Ενάγων, εναγόμενος, αίτημα

1. Ενάγων

2. Εναγόμενος

3. Αίτημα

Γ. Ειδικά ζητήματα

ΙΙΙ. Πουβλικιανή αγωγή ως αρνητική

§ 65. Αγωγή αναζητήσεως κινητού (παραστατική)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις αξιώσεως

III. Έννομες συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 66. Συγκυριότητα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και φύση συγκυριότητας

Α. Έννοια

Β. Φύση

ΙΙΙ. Σύσταση συγκυριότητας

ΙV. Το ιδανικό μερίδιο

Α. Κτήση, μεταβίβαση και επιβάρυνση

1. Κτήση και μεταβίβαση

2. Επιβάρυνση

Β. Προστασία

Γ. Απώλεια

V. Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων

Α. Γενικά

Β. Δικαιώματα συγκυρίων

1. Δικαίωμα χρήσης και χρήση κοινού πράγματος

α. Δικαίωμα χρήσης κοινού πράγματος

β. Χρήση κοινού πράγματος

γ. Συνέπειες από χρήση κοινού πράγματος

2. Δικαίωμα λήψης μέτρων για συντήρηση κοινού πράγ-ματος

3. Δικαίωμα καρπώσεως κοινού πράγματος και γενικότε-ρα συμμετοχής στα ωφελήματα

4. Δικαίωμα διαθέσεως της ιδανικής μερίδας και διάθεση ολόκληρου του κοινού πράγματος

α. Δικαίωμα διαθέσεως ιδανικής μερίδας

β. Διάθεση ολόκληρου του κοινού πράγματος

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση κοινού πράγματος

6. Δικαίωμα λύσης της συγκυριότητας

Γ. Υποχρεώσεις συγκυρίων

1. Υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες κοινού πράγμα-τος

2. Υποχρέωση λήψης αναγκαίων μέτρων

VΙ. Διοίκηση κοινού πράγματος

Α. Γενικά

Β. Έννοια διοικήσεως

1. Προλεγόμενα

2. Διοίκηση με την ευρεία του όρου σημασία

3. Τακτική διοίκηση

4. Σχέσεις με συγγενείς έννοιες

Γ. Τρόπος διοικήσεως

1. Έννοια και νομική φύση αποφάσεως

α. Έννοια

β. Νομική φύση

2. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση

3. Διοίκηση με απόφαση πλειοψηφίας

α. Προλεγόμενα

β. Καθορισμός περιεχομένου αποφάσεων

γ. Διορισμός διαχειριστή για το κοινό πράγμα

δ. Τροποποίηση αποφάσεων και ειδικότερα μεταβολή αρμοδιοτήτων πλειοψηφίας

i. Τροποποίηση αποφάσεων

ii. Μεταβολή αρμοδιοτήτων πλειοψηφίας

ε. Υπολογισμός πλειοψηφίας

4. Διοίκηση με απόφαση δικαστηρίου

α. Προλεγόμενα

β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής ΑΚ 790

γ. Η απόφαση του δικαστηρίου

δ. Διορισμός διαχειριστή με απόφαση δικαστηρίου

VΙΙ. Λύση συγκυριότητας και διανομή

Α. Λύση συγκυριότητας

1. Γενικά

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός

3. Λόγοι λύσης συγκυριότητας

4. Δικαίωμα για λύση συγκυριότητας

5. Αποκλεισμός του δικαιώματος για λύση συγκυριότητας

i. Αποκλεισμός με σχετική δικαιοπραξία

ii. Αποκλεισμός από προορισμό κοινού πράγματος

iii. Αποκλεισμός από το νόμο

Β. Διανομή

Γ. Εκούσια διανομή

1. Έννοια

2. Οι συμβάσεις διανομής

3. Αρχές που διέπουν την εκούσια διανομή

Δ. Δικαστική διανομή

1. Έννοια δικαστικής διανομής

2. Το δικαίωμα για δικαστική διανομή

3. Η αγωγή διανομής

4. Η δίκη διανομής

5. Η δικαστική απόφαση

6. Μορφές δικαστικής διανομής

7. Η αυτούσια δικαστική διανομή

8. Πώληση με πλειστηριασμό

9. Ειδικά ζητήματα

α. Αμοιβαίες απαιτήσεις συγκυρίων

β. Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμα

γ. Τύχη των κατασχέσεων

δ. Ευθύνη για ελαττώματα

ε. Πάροδος χρόνου και δικαίωμα για λύση κοινωνίας

§ 67. Οριζόντια ιδιοκτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση

ΙΙΙ. Σύσταση, απώλεια και προστασία

Α. Σύσταση

1. Γενικά

2. Τρόποι συστάσεως

Β. Απώλεια

Γ. Προστασία

IV. Σχέσεις οροφοκτητών μεταξύ τους

Α. Γενικά

Β. Ο κανονισμός

Γ. Η ένωση των οροφοκτητών και τα όργανά της

Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των οροφοκτητών

V. Δικονομικά

§ 68. Κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και είδη

ΙΙΙ. Σύσταση, απώλεια και προστασία

IV. Σχέσεις συνιδιοκτητών μεταξύ τους

Α. Γενικά

Β. Ο κανονισμός

Γ. Ενώσεις συγκυρίων και τα όργανά τους

Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

§ 69. Χρονοκυριότητα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια και είδη

Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Β. Είδη

ΙΙΙ. Η σύμβαση χρονομεριστικής μισθώσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη