Β. Κιάντος, Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, 2016


Β. Κιάντος, Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, 2016

Η Ευρώπη ενοποιεί τα δίκαια των χωρών της όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Ενώσεώς της, αλλά και εκτός αυτών. Αποτέλεσμα της τάσεως αυτής αποτελεί η διεθνής σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Μάλιστα η σύμβαση αυτή εκσυγχρονίσθηκε με αναθεωρητική πράξη. Εν τούτοις κρίνεται σκόπιμο να ερμηνευθεί παράλληλα τόσο η αρχική σύμβαση, όσο και η αναθεωρητική πράξη. Τούτο γιατί η αρχική σύμβαση ισχύει για τα μέχρι της αναθεωρητικής πράξεως χορηγηθέντα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά και μετά από αυτήν απονεμηθέντα, όταν π.χ. ένα ή δύο συμβαλλόμενα κράτη δεν κύρωσαν την αναθεωρητική πράξη, στην οποία όμως προσχώρησε η Ελλάδα. Πάντως, η αναθεωρητική πράξη ερμηνεύεται κριτικά και ειδικότερα στο σημείο που παραπέμπει πολύ συχνά στον εκτελεστικό κανονισμό, δημιουργώντας δυσχέρειες στον ερμηνευτή του δικαίου, χωρίς να αγνοείται ότι η όλη κύρια σύμβαση αποτελεί εκτελεστικό δίκαιο της αναγνωρίσεως του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-490-7
Σελίδες
ΧΧ + 362
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Εισαγωγικές σκέψεις

Β. Ευρωπαϊκό δίκαιο για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Γ. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

α. Ονομασία

β. Ίση μεταχείριση

γ. Εδαφική ισχύς

Δ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

α. Ίδρυση

β. Όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Α. Νομικό Καθεστώς

α. Νομική προσωπικότητα

β. Δικαιοπρακτική ικανότητα

γ. Πρόεδρος

Β. Λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Α. Τμήματα επιφορτισμένα με τις διαδικασίες

Β. Τμήμα καταθέσεων

Γ. Τμήματα έρευνας

Δ. Τμήματα εξετάσεως

Ε. Τμήματα ενστάσεων

Ζ. Δικαστικό τμήμα

α. Αρμοδιότητα

β. Σύνθεση

Η. Συμβούλια προσφυγών

α. Αρμοδιότητα

β. Συγκρότηση

Θ. Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών

α. Αρμοδιότητα

β. Σύνθεση

Ι. Ανεξαρτησία των μελών των συμβουλίων

α. Χρονική περίοδος

β. Ασυμβίβαστα

γ. Μη δέσμευση

Κ. Εξαίρεση

α. Προσωπικό ενδιαφέρον κτλ

β. Πληροφόρηση του συμβουλίου

γ. Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

61

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Α. Εφευρέσεις επιδεκτικές διπλώματος ευρεσιτεχνίας

α. Χορήγηση

β. Αποκλεισμός

γ. Διευκρίνιση

δ. Έλλειψη βιομηχανικής εφαρμογής

Β.

Εφευρέσεις που εξαιρούνται από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Γ. Το νέο της εφευρέσως

α. Έννοια

β. Στοιχεία έννοιας

γ. Συνέχεια έννοιας

Δ. Αποκαλύψεις μη βλαπτικές

Ε. Εφευρετική δραστηριότητα

Ζ. Βιομηχανική εφαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ

Α.

Δικαίωμα καταθέσεως αιτήσεως για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Β. Περισσότερες αιτήσεις

Γ. Δικαίωμα αποκτήσεως του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

α. Δικαιούμενα πρόσωπα

β. Περισσότερα πρόσωπα

Δ.

Κατάθεση αιτήσεως για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα αυτό

Ε. Δικαίωμα του εφευρέτη που αναφέρεται στην αίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Α. Διάρκεια του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Β. Δικαιώματα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

α. Περιεχόμενο

β. Μέθοδος

γ. Παραβιάσεις

Γ.

Μετάφραση του εντύπου των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας)

Δ. Ισοτιμία της ευρωπαϊκής καταθέσεως με την εθνική κατάθεση

Ε.

Δικαιώματα που παρέχονται από την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά από τη δημοσίευσή της

α. Προσωρινή προστασία

β. Τα αποτελέσματα

Ζ.

Αποτελέσματα της ακυρώσεως (ανακλήσεως ή περιορισμού) του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η. Έκταση της προστασίας

α. Αξιώσεις

β. Χρονική περίοδος

Θ.

Αυθεντικό κείμενο της αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Α. Μεταβίβαση και σύσταση δικαιωμάτων

Β. Εκχώρηση

Γ. Συμβατική άδεια εκμεταλλεύσεως

Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ

Α. Κατάθεση της αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Β. Τμηματικές ευρωπαϊκές αιτήσεις

Γ. Διαβίβαση των αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος (ευρεσιτεχνίας)

Δ.

Όροι τους οποίους πρέπει να πληρεί η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ε. Ορισμός των συμβαλλομένων κρατών

Ζ. Ημερομηνία καταθέσεως

Η. Ορισμός του εφευρέτη

Θ. Ενιαίο της εφευρέσεως

Ι. Περιγραφή της εφευρέσεως

Κ. Αξιώσεις

Λ. Περίληψη

Μ. Ετήσια τέλη για την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Α. Δικαίωμα προτεραιότητας

α. Κανονική κατάθεση

β. Συνήθης περίπτωση

γ. Έννοια

δ. Περιπτώσεις

Β. Διεκδίκηση της προτεραιότητας

α. Δήλωση

β. Πολλαπλές προτεραιότητες

Γ. Αποτελέσματα του δικαιώματος προτεραιότητας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Α. Εξέταση κατά την κατάθεση και εξέταση ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις

α. Θέματα

β. Αδυναμία χορηγήσεως ημερομηνίας καταθέσεως

Β.

Εξέταση της αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σχετικά με ορισμένες τυπικές ελλείψεις

α. Τα στοιχεία

β. Ελλείψεις

γ. Απόρριψη

Γ. Σύνταξη εκθέσεως ευρωπαϊκής έρευνας

Δ. Δημοσίευση της αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ε. Αίτηση εξετάσεως

Ζ. Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως εξετάσεως

Η. Εξέταση της αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Θ.

Απόρριψη της αιτήσεως ή χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

α. Απόρριψη

β. Έγκριση

Ι.

Δημοσίευση του έντυπου προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος

ευρεσιτεχνίας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

Α. Εισαγωγικές σκέψεις

Β. Ένσταση

α.

Προθεσμία

β. Ενέργεια

γ. Περιπτώσεις

δ. Λόγοι ενστάσεων

ε. Εξέταση της ενστάσεως

ζ. Ανάκληση ή διατήρηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Κώλυμα

2. Τροποποίηση

3. Διατήρηση

η.

Δημοσίευση του νέου έντυπου προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

θ. Έξοδα

ι. Παρέμβαση του υποτιθέμενου παραποιητού

Γ. Περιορισμός ή ανάκληση

α. Αίτηση για περιορισμό ή ανάκληση

β. Περιορισμός ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

γ.

Δημοσίευση των τροποποιημένων προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Α. Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή

α. Αποφάσεις τμημάτων

β. Εγκατάλειψη ή παύση

γ. Περάτωση διαδικασίας

Β.

Πρόσωπα που δικαιούνται να καταθέσουν προσφυγή και να καταστούν διάδικοι στη διαδικασία

Γ. Προθεσμία και τύπος της προσφυγής

Δ. Προδικαστική αναθεώρηση

Ε. Εξέταση της προσφυγής

Ζ. Απόφαση επί της προσφυγής

α. Δυνατότητες

β. Παραπομπή

Η. Αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών

Θ. Αίτηση για επανεξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών

α. Έννοια

β. Λόγοι

γ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Θεμελίωση των αποφάσεων

α. Λόγοι

β. Περιορισμοί

Β. Αυτεπάγγελτη εξέταση

α. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

β. Πραγματικά περιστατικά

Γ. Παρατηρήσεις τρίτων

Δ. Προφορική διαδικασία

α. Επιβολή

β. Δημοσιότητα

Ε. Απόδειξη

α. Αποδεικτικά μέσα

β. Ανάθεση

γ. Προφορική κατάθεση

Ζ. Ενιαίο της αιτήσεως ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η. Κοινοποίηση

Θ.

Συνέχιση της διαδικασίας για την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος

ευρεσιτεχνίας

Ι. Επανάκτηση δικαιωμάτων

Κ. Τροποποιήσεις

Λ.

Πληροφορίες που αφορούν τις αιτήσεις εθνικού διπλώματος ευρεσιτε-

χνίας

Μ. Αναφορά στις γενικές αρχές

Ν. Λήξη οικονομικών υποχρεώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Α. Ευρωπαϊκό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Β. Έρευνα των φακέλων από το κοινό

α. Πριν από τη δημοσίευση

β. Εξαίρεση

Γ. Περιοδικές δημοσιεύσεις

Δ. Νομική και διοικητική συνεργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Γενικές αρχές της εκπροσωπήσεως

α. Ανυπαρξία υποχρεώσεως

β. Εξαίρεση προσώπων που δεν έχουν κατοικία κτλ

Β. Ειδικοί πληρεξούσιοι (εκπροσώπηση ενώπιον του Γραφείου)

α. Γενική θεώρηση

β. Προσόντα

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

345

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Α. Λόγοι ακυρώσεως

Β.

Προγενέστερα δικαιώματα και δικαιώματα που αποκτήθηκαν την ίδια ημερομηνία

α. Αίτηση ή δίπλωμα ευρωπαϊκό

β. Εθνική αίτηση και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

361

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η ανά χείρας έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο των Οδηγιών ΕΕ...
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»