Β. Κιάντος, Ο ασφαλιστικός πράκτορας, 2002


Β. Κιάντος, Ο ασφαλιστικός πράκτορας, 2002

Το παρόν βιβλίο είναι πέρα ως πέρα ελληνικό, παρ' όλο που ο κοινοτικός νομοθέτης άσκησε την επιρροή του στο Ν. 1569/1985, που αποτελεί τη βάση του ελληνικού δικαίου του ασφαλιστικού πράκτορα.

Οι παραπομπές στην ξένη (γερμανική) νομολογία είναι περιορισμένες και χρησιμεύουν κυρίως για την ανάπτυξη παραπέρα σκέψεων σε θέματα που θίγει η φιλολογία αυτή.

Η ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι σχετικά πλούσια και περιέχεται στα γενικά έργα του ασφαλιστικού δικαίου και σε ορισμένα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στα νομικά περιοδικά. Η παρούσα συστηματική επεξεργασία του θέματος συμπληρώνει ένα κενό της βιβλιογραφίας του ελληνικού ασφαλιστικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο ασφαλιστικός πράκτορας
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-642-X
Σελίδες
XLVIII + 797
Τιμή
€ 98,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

VI. Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων

1. Γενικά

α. Περιεχόμενο

Ρύθμιση

Εγγραφή

Ονόματα

Αλφαβητική σειρά

Εγγραφή μόνο ασφαλιστικών πρακτόρων

Σειρά εγγραφών

Κριτική

Ποινές και λάθος εγγραφή στο επιμελητήριο

Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

Παράλειψη εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής

Μη δυνατότητα ασκήσεως του επαγγέλματος

Εσφαλμένη εγγραφή

Αλλοδαποί πράκτορες

Ελληνικά ονόματα και επίθετα

Μη λήξη

Χωριστά βιβλία

Δημόσιο βιβλίο

Λίγοι ή πολλοί ασφαλιστικοί πράκτορες

Ελάχιστο περιεχόμενο

Ένα βιβλίο

Συμπλήρωση

Σύμπτυξη

Συνέπειες

Μη τήρηση αλφαβητικής σειράς

Εγγραφές με σφάλματα και παραλείψεις

Στοιχεία καταχωρίσεως

Ημερομηνία εγγραφής

Ανανεώσεις

Διαγραφές

Διαγραφή κατόπιν αιτήσεως ή αυτεπάγγελτα ή με υπόδειξη τρίτου

Λόγος διαγραφής

Τρίτος

Ενδικοφανής προσφυγή

Εγγραφή σε άλλο επιμελητήριο

Παραίτηση

Χρονολογική σειρά

Κυρία εγγραφή

Καταχωρίσεις

Καταχώριση λανθασμένη κτλ.

Μη καταχώριση της διαγραφής

Επανεγγραφή στο μητρώο

Τρόπος διαγραφής

Ενέργεια ex nunc

Πρόκληση ζημίας

Υπεύθυνοι

Εσωτερικές σχέσεις

Εταιρίες ασφαλιστικής πρακτορεύσεως

Μοναδική ή διπλή εγγραφή

Χρόνος διαγραφής και νέας εγγραφής

Αναντιστοιχία με την πραγματικότητα

Πρωτοβουλία ενδιαφερομένων, τρίτων και επιμελητηρίου

Εγγραφές εταιριών

Κριτική

Εμπορική εταιρία νομικό πρόσωπο

Πρόσωπα διοικήσεως και άλλα

Ratio legis

Έδρα

Ιδρυτές

Τρόπος ασκήσεως της διαχειρίσεως

Γενικός διευθυντής και μέλη ΔΣ

Νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Ratio legis

Ενώσεις επιχειρήσεων

Χρησιμότητα διατάξεως

Υπάλληλοι

Διάρκεια συμμετοχής

Διάρκεια συμμετοχής πάλι

Πρόσωπο που θα προκαλέσει την αναγραφή

Ανυπαρξία δηλώσεως

Ευθυνόμενα πρόσωπα

Εσφαλμένη καταχώριση

Υπαιτιότητα

Ζημία

Ασφαλιστής

Μεσίτης

β. Δηλώσεις

Ποιος υποχρεούται

Κυρώσεις

Μνεία

Ασυμβίβαστο

Έγγραφα

Περιεχόμενο

Τρίτος

Τρόπος διατυπώσεως

Τυπικό στοιχείο

Κυρώσεις

Προφορικές δηλώσεις

Παράβαση

Επαγγελματική και οικιακή συναλλαγή

Δεύτερο εμπορικό επάγγελμα

Ακριβέστερη διατύπωση

Ευθύνη

Αλλοδαπός πελάτης

Γραπτή δήλωση

Διαζευκτικός τρόπος εκφράσεως

Στοιχεία

Προφορικές συναλλαγές

Αποζημίωση

Αλλαγή αριθμού μητρώου

Απόδειξη

Αριθμός μητρώου

Περιοχές δύο επιμελητηρίων

2. Ανανέωση δικαιολογητικών

α. Τρόπος

Ρύθμιση

Βούληση πράκτορα

Τρίτο πρόσωπο

Παράδοση πιστοποιητικών

Εμπορική εταιρία

Εγγραφή στο μητρώο

Μερίδα

Μητρώο εγγραφής

Διοικητική πράξη

Αποτελέσματα

Εκπλήρωση υποχρεώσεων

Ηλικία

Υποπράκτορας

Χρονικός περιορισμός

Πρώτο τρίμηνο

Διακοπή

Παράταση ή μείωση προθεσμίας

Πρωτοβουλία

Προσκόμιση

Απόφαση

Εκκαθάριση μητρώων

Συγκεκριμένος πράκτορας και έναρξη προθεσμίας

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Πιστοποιητικό για μη θέση σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη

Τελευταίο πιστοποιητικό

Υπεύθυνη δήλωση

Ημερομηνία

Χρέη

Κοινοποίηση δικαστικής αποφάσεως

Κατηγορία χρεών

Αποκλειστική αναφορά

β. Αποτελέσματα

Ρύθμιση - κριτική

"Πλήρη" πιστοποιητικά

Μη ανανέωση εγγραφής

Χρόνος εκδόσεως πιστοποιητικού

Εμπόδιση ανανεώσεως

Νόμιμος αντιπρόσωπος (δικ. συμπαραστάτης)

Δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή αντίληψη (δικ. συμπαράσταση)

Ανανέωση και πρώτη εγγραφή

Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως

Πιστοποιητικό μη υπάρξεως χρεών

Ομόρρυθμη εταιρία

Προσωπική εταιρία

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ανώνυμη εταιρία

Ομόρρυθμη εταιρία που συνεχίζει σαν τέτοια ή σαν ΕΠΕ

Ομόρρυθμη εταιρία-ανώνυμη εταιρία

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης-εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης-ανώνυμη εταιρία

Ανώνυμη εταιρία-ανώνυμη εταιρία

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης-ομόρρυθμη εταιρία

Ανώνυμη εταιρία-εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ανώνυμη εταιρία-ομόρρυθμη εταιρία

Επανεγγραφή

Συνέπεια

Αλλεπάλληλες διαγραφές

Δύο μερίδες

Αλλοδαποί

Έλληνας

Ελλάδα και αλλοδαπές χώρες

Διαγραφή από το μητρώο ελληνικού επιμελητηρίου κτλ.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Ξένη αρχή

Ένα ευρωπαϊκό μητρώο

3. Κοινοποίηση της διαγραφής

α. Πρόσωπα στα οποία γίνεται η κοινοποίηση

Ρύθμιση

Κοινοποίηση

Αποκλεισμός κοινοποιήσεως;

Εκκρεμείς εργασίες

Επανεξέταση της υποθέσεως

Ανάκληση της αποφάσεως

Αργοπορία στη λήψη της αποφάσεως

Απόφαση ανανεώσεως εγγραφής

Απόφαση αιτιολογημένη και σαφής

Τρόπος

Μισθώσεις πράγματος και εργασίας

Ενδιαφερόμενος ή αντιπρόσωπος

Κατοικία του ασφαλιστικού πράκτορα

Δικαστικός επιμελητής

Μία ή περισσότερες μερίδες εγγραφής

Περισσότερα καταστήματα

Έλλειψη κοινοποιήσεως

Αποζημίωση

Εμπορική εταιρία

Απόφαση διαγραφής

Προσβολή

Κατοικία στο εξωτερικό

Διαχειριστές

Τρόπος κοινοποιήσεως

Κοινοποίηση στους ασφαλιστές

Σύγχρονη κοινοποίηση

Ασφαλιστικές εταιρίες

Μία ή μερικές ασφαλιστικές εταιρίες

Ασφαλιστές μη εγγεγραμμένοι στο μητρώο

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πρακτορεύονται

Υποκατάστημα

Διαφορετικές ημερομηνίες

Διάφορες περιοχές

Επιμέλεια αρμοδίου επιμελητηρίου

Έξοδα

Έννοια επιμέλειας

΄Οργανο και αρμόδιος υπάλληλος

Εγγραφή στο μητρώο

Τρίτοι

Εσφαλμένη κοινοποίηση

Αντικατάσταση αρμοδίου υπαλλήλου

Αναρμόδιος υπάλληλος

Εσφαλμένη διεύθυνση

Εξακολούθηση εργασίας

Καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα

β. Λύση πρακτοριακής συμβάσεως

Εκπρόσωποι

Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός και δημόσια επιχείρηση

Καταγγελία

Μη νόμιμη εκπροσώπηση

Αντιπρόσωπος

Υποπράκτορας

Ένα ή περισσότερα πρόσωπα

Πολλοί πράκτορες

Ανάκληση άδειας

Υποχρέωση καταγγελίας

Έννοια οφειλής

Εξόφθαλμη αδικία

Προθεσμία

Τύπος

Συμφωνία

Ανωτέρα βία

Έναρξη, λήξη και θέση προθεσμίας

Σύγχρονη κοινοποίηση

Καταγγελία από τον ασφαλιστικό πράκτορα;

Δικαίωμα ή υποχρέωση καταγγελίας;

Μονομερής δήλωση βουλήσεως

Δύο ασφαλιστικοί πράκτορες

Οφειλή ορισμένων ποσών

Ενέργεια ex nunc

Ανατροπή για το παρελθόν

Παραίτηση ή υπαναχώρηση

Μη καταχώριση της διαγραφής στο μητρώο

Μη ενεργός καταγγελία

Καταγγελία πριν την κοινοποίηση

Έλλειψη κοινοποιήσεως στον ασφαλιστή

γ. Παράβαση

Ρύθμιση - κριτική

΄Ορος

Μη διαγραφή από το μητρώο

Δύο ποινές

Επιμέτρηση και διαπίστωση

Καταδίκη ασφαλιστή

Ισόποσο σε δραχμές

1100 ECU

Δικαστήριο

Εξωτερικό

Φυλάκιση μέχρι τριών ετών

Ενέργεια από κοινού ή ανεξάρτητα

Πλεονέκτημα

Ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική

Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός

Δημόσια ασφαλιστική επιχείρηση

Δόλος ή αμέλεια

Χρονικό σημείο

Γενικός διευθυντής και υπάλληλος

Διοικητικό συμβούλιο

Επιβολή δύο ποινών

Συμφωνία

Έλληνας ή αλλοδαπός

Άλλα αδικήματα

δ. Μη αποζημίωση

Ρύθμιση

Υποπράκτορας

Εκπρόσωπος και ασφαλιστική εταιρία

Αποζημίωση ασφαλιστή προς πράκτορα και πράκτορα προς ασφαλιστή

Καταγγελία πράκτορα

Ανυπαρξία αποζημιώσεως του ασφαλιστή

Λήπτες της ασφαλίσεως ή/και ασφαλισμένοι

Συνέπειες καταγγελίας ως προς άλλες συμβάσεις

Αίρεση ή όρος

Παράβαση συμβάσεως ή νόμου

Υπάλληλος ή γενικός διευθυντής

Θετική και αποθετική ζημία

Εταιρία

Ομόρρυθμη εταιρία

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ανώνυμη εταιρία

Μέλος εταιρίας άλλη εταιρία

Αντίθετη συμφωνία

Ελπίδα

Εγγραφή σε δύο μητρώα

Εγκατάσταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Θάνατος

Υποσημειώσεις

1.

2.

3. Ανανέωση δικαιολογητικών

4.

5.

6.

7. Αποτελέσματα

8. Ακυρότητα

9. Λογοδοσία

10. Σύμβαση αόριστου και ορισμένου χρόνου

11. Θάνατος του φυσικού και λύση του νομικού προσώπου

12. Διαφύλαξη μυστικών επιχειρήσεων

13. Λόγοι λύσεως

14. Καταγγελία συμβάσεως

15. Εμπορική παραγγελία

16. Εξαπάτηση

17. Πταίσμα του λήπτη της ασφαλίσεως

18.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...