Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Αδάμπας, Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους, 2018

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους
Άρθρο 25 Ν. 1882/1990
Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-756-4
Σελίδες
376
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Β. Αδάμπας, Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους, 2018


Β. Αδάμπας, Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους, 2018

Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης μίας σειράς παραμέτρων λειτουργίας του κυρωτικού κανόνα του άρθρου 25 ν. 1882/1990, σε επίπεδο ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Στο εν λόγω πλαίσιο, αρχικά, περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη των ρυθμίσεων, και, στη συνέχεια, εντοπίζονται και συστηματοποιούνται τα προβλήματα, τα οποία αξιολογούνται με κανονιστικά εργαλεία και ειδικότερα σημεία αναφοράς τις κατά περίπτωση προσεγγίσεις της θεωρίας και της νομολογίας. Πρόκειται για προσπάθεια, που, όχι σπάνια, «ναρκοθετείται» από τα δομικά χαρακτηριστικά του νόμου, τα οποία, κάποτε, δεν επιτρέπουν την επιλογή, ταυτόχρονα, μίας δογματικά άρτιας, ουσιαστικά δίκαιης και πρακτικά εφαρμόσιμης λύσης.

Η προσπάθεια, συνοπτικά, υπακούει στην ακόλουθη συστηματική πορεία:

Στην εισαγωγική ενότητα της εργασίας, περιγράφεται η κυοφορία, η εισαγωγή και η εξέλιξη της ρύθμισης, επισημαίνονται ζητήματα δογματικής-αξιολογικής αντινομίας, εντοπίζεται το προστατευόμενο έννομο αγαθό, και οριοθετείται το αδίκημα της «φορο-υπερημερίας» από τα αντίστοιχα της φοροδιαφυγής.

Στο επόμενο ευρύτερο κεφάλαιο που πραγματεύεται ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, αρχικά, λαμβάνουν χώρα τυπολογικού χαρακτήρα διακρίσεις, όπου καίρια θέση καταλαμβάνει η προσπάθεια για τον εντοπισμό της νομικής μορφής του αδικήματος, ιδίως όταν ο πίνακας χρεών περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους χρέη, και, στη συνέχεια, οριοθετείται η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος, με κύρια σημεία αναφοράς τον προσδιορισμό του υποκειμένου, του αντικειμένου, του χρόνου τέλεσης και της υποκειμενικής του υπόστασης. Περαιτέρω, περιγράφεται η ευθύνη των εκπροσώπων ενώσεων προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, με ιδιαίτερη αναγωγή στα κριτήρια ευθύνης της §3 του άρθρου 25 ν. 1882/1990, και συσχετίζονται τα πραγματικά δεδομένα της τελευταίας με μία σειρά από γεγονότα που συνοδεύουν την εμπορική ιδιότητα. Εξάλλου, στην ίδια ενότητα, επιχειρείται η προσέγγιση ενός αριθμού ειδικών ζητημάτων, εντοπίζονται οι σχέσεις συρροής με άλλα αδικήματα, και επιλέγονται θεματικές που αφορούν την ποινή.

Το τελευταίο τμήμα της εργασίας που αφορά ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου, περιλαμβάνει θεματικές σχετικά με την ποινική δίωξη του αδικήματος, την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα, την πολιτική αγωγή, την απόδειξη, τον αναιρετικό έλεγχο και τη διαδικασία εκτέλεσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους
Άρθρο 25 Ν. 1882/1990
Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-756-4
Σελίδες
376
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

εισαγωγή

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Οριοθέτηση - Κεντρικές παράμετροι της εργασίας - Μεθοδολογία

3. Η κυοφορία, η εισαγωγή και η εξέλιξη της ρύθμισης

4. Κανονιστικές προσεγγίσεις και δογματικές-αξιολογικές αντινομίες

5. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

6. Η σχέση του αδικήματος του άρθρου 25 ν. 1882/1990 με τα αντίστοιχα της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 ν. 4174/2013

7. Το αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και η σχέση του με το άρθρο 11 του Δ.Σ.Α.Π.Δ.

μέρος πρώτο

ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου

§1. Τυπολογικού χαρακτήρα επισημάνσεις

1. Η νομοτεχνική και ο χαρακτήρας του αδικήματος

2. Η νομική μορφή του αδικήματος όταν ο πίνακας χρεών περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους χρέη

§2. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος

1. Το υποκείμενο του εγκλήματος

2. Το αντικείμενο του εγκλήματος

2.1. Το χρέος, η ταμειακή του βεβαίωση και το ληξιπρόθεσμό του

2.2. Οι κάθε είδους τόκοι ή προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών

2.3. Η υπέρβαση ενός ελάχιστου χρηματικού ορίου ως προϋπόθεση του αξιοποίνου

2.4. Το συνολικό χρέος από κάθε αιτία

3. Η μη καταβολή του χρέους εντός ορισμένης προθεσμίας

3.1. Η μη καταβολή του χρέους

3.2. Ο χρόνος τέλεσης

3.2.1 Η πρόβλεψη της § 9 για τη «μετάθεση» (;) του χρόνου τέλεσης

4. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος

§3. Η ευθύνη εκπροσώπων ενώσεων προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

1. Ο αυθεντικός προσδιορισμός της αυτουργικής ευθύνης εκπροσώπων ενώσεων προσώπων στην §2

2. Τα κριτήρια ευθύνης της §3 του άρθρου 25 ν. 1882/1990

§4. Συσχέτιση της ευθύνης για το αδίκημα της «φορο-υπερημερίας» με μία σειρά από γεγονότα που συνοδεύουν την εμπορική ιδιότητα

1. Η πτώχευση του εμπόρου

2. Η συμφωνία εξυγίανσης εμπόρου

3. Η αδράνεια εταιρίας

§5 Ειδικά ζητήματα

1. Η επίδραση του κύρους της αξίωσης στο αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/

1990

2. Η αναστολή εκτέλεσης του χρέους με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου

3. Η ακύρωση της καταλογιστικής πράξης του χρέους και η «επαναφορά» του χρέους με νέα αίτηση δίωξης

4. Χρέη ημεδαπού προς το Δημόσιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

5. Η ανταπαίτηση του κατηγορουμένου

6. Ο λεγόμενος «εξωλογιστικός» υπολογισμός της οφειλής

7. Η ευθύνη του εγγυητή

8. Χρέη βεβαιωμένα σε βάρος κληρονομούμενου

9. Η μη καταβολή βεβαιωθείσας χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων

10. Το αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

§6. Ζητήματα διασταύρωσης ποινικής και διοικητικής διαδικασίας σε ό,τι αφορά το αδίκημα της «φορο-υπερημερίας»

1. Το πρόβλημα των «δυαδικών» (διοικητικών και ποινικών) κυρώσεων για την ίδια πράξη

2. Η δυνατότητα, η σκοπιμότητα και το πλαίσιο δέσμευσης των ποινικών από τα διοικητικά δικαστήρια, και αντίστροφα

§7. Ζητήματα συρροής

1. Η συρροή με τα αδικήματα φοροδιαφυγής

2. Η συρροή με το αδίκημα της λαθρεμπορίας

3. Η συρροή με τα αδικήματα του ΠΚ

§8. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου

1. Η παραγραφή του αδικήματος

2. Η πρόβλεψη του άρθρου 25§5 εδ. α΄ ν. 1882/1990

§9. Ποινική κύρωση

§10. Αναστολή εκτέλεσης και μετατροπή της ποινής

μέρος δεύτερο

ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου

§1. Η ποινική δίωξη του αδικήματος

1. Η αίτηση δίωξης

2. Ο πίνακας χρεών

3. Η (δικονομική) επίδραση της οριστικοποίησης της φορολογικής ενοχής στην ποινική δίωξη

4. Το έγκλημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και αυτόφωρη διαδικασία

§2. Η αρμοδιότητα

1. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη

2. Η αρμοδιότητα κατά τόπο

§3. Το κλητήριο θέσπισμα

§4. Η πολιτική αγωγή

§5. Ζητήματα απόδειξης

1. Διαδικαστικές και ουσιαστικές πτυχές απόδειξης

2. Η προβλέψεις του άρθρου 25§8 του ν. 1882/1990 σχετικά με τη μαρτυρική κατάθεση

§6. Ένα καίριο ζήτημα αιτιολογίας: Αρκεί η παραπομπή στον επισυναφθέντα στην απόφαση πίνακα χρεών για να κριθεί αυτή επαρκής;

§7. Ειδικά ζητήματα

1. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός και η βελτίωση της κατηγορίας

2. Προβληματικές σχετικές με την αρχή της non reformatio in pejus

3. Η επανάληψη της διαδικασίας

§8. Ζητήματα εκτέλεσης

1. Η τμηματική καταβολή, η εξόφληση του χρέους και οι συνέπειές τους

2. Ζητήματα επαφής με το διαδικαστικό πλέγμα του άρθρου 565 ΚΠΔ

3. Η μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση του άρθρου 71§2 ν. 4174/2013

§9. Ποινικό μητρώο

Ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού