Τ. Παπαδοπούλου, Το καθεστώς χορήγησης θεώρησης [Visa] για την είσοδο στην Ελλάδα, 2008


Τ. Παπαδοπούλου, Το καθεστώς χορήγησης θεώρησης [Visa] για την είσοδο στην Ελλάδα, 2008

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες ανέδειξαν την Ελλάδα ως ένα σημαντικό πόλο έλξης αλλοδαπών μεταναστών από τρίτες, μη κοινοτικές, χώρες, σε αναζήτηση πολιτικής ασφάλειας και οικονομικών ευκαιριών. Την ίδια χρονική περίοδο, η αθρόα εισροή μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε την επεξεργασία ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και την κυκλοφορία στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Με αφετηρία και γνώμονα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, η Ελλάδα έχει σταδιακά αναπτύξει μεταναστευτική νομοθεσία και ειδικότερους κανόνες και διαδικασίες για την έγκριση της εισόδου πολιτών τρίτων χωρών. Σήμερα, το καθεστώς της εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα διέπεται από κανόνες δικαίου διττής βάσης: πρώτον, το κοινοτικό κεκτημένο και δεύτερο, την εθνική νομοθεσία. Αντίστοιχα, οι θεωρήσεις εισόδου διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α. τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, γνωστές ως «θεωρήσεις Σένγκεν» και β. τις εθνικές θεωρήσεις. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους καθορίζονται με λεπτομερείς κανόνες, ενώ παράλληλα ένας πλήρης διοικητικός μηχανισμός εξοπλισμένος με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό πεδίο, εξυπηρετεί τις ποικίλες και πολυάριθμες υλικές απαιτήσεις και τεχνικές εγγυήσεις για την έκδοσή τους.

Σε αυτό το πυκνό θεσμικό πλέγμα όρων, διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών, η παρούσα μελέτη χρησιμεύει ως πυξίδα στην υπηρεσία τόσο των αρμόδιων εθνικών αρχών όσο και των ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς συγκεντρώνει, καταγράφει και αναλύει όλες τις επιμέρους διατάξεις που το συνθέτουν, από τη θέσπιση των όρων και της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης έως την έκδοση ή την απόρριψή της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το καθεστώς χορήγησης θεώρησης [Visa] για την είσοδο στην Ελλάδα
© 2008
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-286-6
Σελίδες
205
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟ¬ΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) 1

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 11
Ι. Η θεώρηση Σένγκεν - Ορισμός και ενιαίος τύπος 16
ΙΙ. Τα είδη των θεωρήσεων ενιαίου τύπου 19
ΙΙΙ. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για τη χορή-γηση θεωρήσεων Σένγκεν 26
IV. Οι προϋποθέσεις χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν 33

ΠΡΩΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ι. Η εθνική θεώρηση - Ορισμός και τύπος

ΙΙ. Οι βασικές κατηγορίες των εθνικών θεωρήσεων

ΙΙΙ. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για τη χορή-γηση εθνικών θεωρήσεων

ΙV. Οι προϋποθέσεις χορήγησης εθνικών θεωρήσεων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕ-ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(1) Τίτλος IV ΣΕΚ - Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση, και άλλες πο-λιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

(2) Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της οικονομικής ενώσεως Benelux, της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργη-ση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (Συμφωνία Σένγκεν)

Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (άρθρα 1-24)

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρ-τίου 2001

(4) Νόμος 3386/2005 (άρθρα 6-8)

(5) Απόφαση Αριθμ. 3497.3/550/ΑΣ 4000

(6) Απόφαση Αριθμ. 4415/06

(7) Αίτηση θεώρησης Σένγκεν

(8) Υπόδειγμα αυτοκόλλητης θεώρησης ενιαίου τύπου

(9) Παράδειγμα θεωρήσεων ενιαίου τύπου

(10) Αιτιολόγηση άρνησης θεώρησης εισόδου

ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...