Τ.-Ε. Συνοδινού, Η εικόνα στο δίκαιο, 2007


Τ.-Ε. Συνοδινού, Η εικόνα στο δίκαιο, 2007

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δικαιική προστασία της εικόνας. Η προστασία της εικόνας αποτελεί μια πολύπλευρη δικαιική πραγματικότητα, η οποία αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές λειτουργίες και την πολυδιάστατη αξία της εικόνας στην κοινωνία και στην οικονομία. Η προστασία της εικόνας ως άυλης οικονομικής αξίας από τις διατάξεις του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας εξετάζεται στο πρώτο μέρος της μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται, καταρχήν, η προστασία της στατικής ή σταθερής εικόνας, που αποτελεί έργο προστατευόμενο από τις διατάξεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις για τη νομική προστασία του σήματος. Αντικείμενο αναλυτικής εξέτασης αποτελεί και η δυνατότητα προστασίας της εικόνας ως στοιχείου της σύνθεσης ενός έργου ή μιας οπτικοακουστικής απεικόνισης, η οποία περιλαμβάνει την προστασία της εικόνας ως συστατικού στοιχείου ενός οπτικοακουστικού έργου, την προστασία της αθλητικής εικόνας, το καθεστώς δημιουργίας και προστασίας ενός έργου πολυμέσου.

Στο δεύτερο μέρος η οπτική γωνία αλλάζει. Στο επίκεντρο της προβληματικής τοποθετείται η προστασία της εικόνας του προσώπου. Οι προϋποθέσεις λήψης και διάδοσης της εικόνας του προσώπου, η σχέση του δικαιώματος επί της ίδιας εικόνας με το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού, η προστασία της εικόνας του προσώπου ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν την αμυντική όψη της προστασίας της εικόνας του προσώπου. Η ενεργητική όψη της προστασίας αυτής, σε συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει τον τρόπο οργάνωσης και άσκησης της περιουσιακής εκμετάλλευσης της εικόνας του προσώπου από το ίδιο το πρόσωπο.

Τέλος, ιδιαίτερη πτυχή της προβληματικής της διάδοσης της εικόνας του προσώπου είναι η τηλεοπτική μετάδοσή της. Στο πλαίσιο αυτό, η τηλεοπτική πραγματικότητα της προβολής σκηνών βίας ασκούμενης σε πρόσωπα, η προβολή της εικόνας προσώπων που πενθούν ή υποφέρουν, προσάγονται στις ανακριτικές αρχές ή δικάζονται αναλύεται υπό δικαϊκούς όρους.

Στο έργο αυτό επιχειρείται μια σφαιρική αντιμετώπιση της θέσης της εικόνας στο δίκαιο, μέσα από την ανάλυση βασικών αρχών που διέπουν τη λήψη, διάδοση, επεξεργασία και εκμετάλλευση της εικόνας και την παράθεση πλούσιας νομολογίας για κάθε επιμέρους πτυχή της σύνθετης αυτής δικαιικής προβληματικής. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στο να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό όχι μόνο για το νομικό αλλά και για κάθε επαγγελματία στο χώρο της εικόνας, στον φωτογράφο, στον δημοσιογράφο, το δημιουργό ψηφιακής εικόνας ή έργων πολυμέσων, στον οπτικοακουστικό δημιουργό ή παραγωγό, στο μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εικόνα στο δίκαιο
Πνευματική ιδιοκτησία - Σήμα - Δίκαιο των ΜΜΕ
© 2007
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-168-5
Σελίδες
XVII + 370
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

i) Ορισμός της σταθερής εικόνας

ii) Προστασία της σταθερής εικόνας από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Α. Η πρωτοτυπία

Β. Ειδικές περιπτώσεις προστασίας της εικόνας

1) Φωτογραφικά έργα

2) Αρχιτεκτονικά έργα

Γ. Το καθεστώς της παραγωγής και διάδοσης της εικόνας

1) Διάκριση άϋλης και υλικής υπόστασης της εικόνας

α) Η δικαιική διαφοροποίηση του άϋλου αγαθού από τον υλικό φορέα

β) Η άσκηση της ηθικής εξουσίας διατήρησης της ακεραιότητας αναφορικά με εικόνες μοναδικής ενσωμάτωσης και αρχιτεκτονικά έργα

2) Η νομιμότητα οπτικής απεικόνισης μιας προστατευόμενης εικόνας

3) Διάπλαση, ανάπλαση ή αλλοίωση της εικόνας

4) Η ψηφιακή εικόνα

5) Η εικόνα-πληροφορία

6) Η εικόνα ως γελοιογραφία ή καρικατούρα

iii) Προστασία της σταθερής εικόνας από το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας: η εικόνα ως σήμα

Α. Οι βάσεις προστασίας της εικόνας από το δίκαιο των σημάτων

1) Δικαιικές πηγές της προστασίας

α) Η ελληνική και κοινοτική προστασία

β) Η διεθνής προστασία

2) Οι διατυπώσεις της προστασίας

α) Η καταχώρηση, αρχή της προστασίας

β) Η αρχή της ειδικότητας

Β. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης της προστασίας

1) Η διακριτική ικανότητα της ένδειξης

2) Απαράδεκτα κατάθεσης

Γ. Περιεχόμενο της προστασίας

1) Η έκταση προστασίας και ο κίνδυνος σύγχυσης

2) Η αυξημένη προστασία του σήματος φήμης

iv) Εικόνα μη προστατευόμενου από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας αντικειμένου του εξωτερικού κόσμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

i) Οπτικοακουστικό έργο ή οπτικοακουστική απεικόνιση

Α. Προστασία από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

1) Η προστασία του σεναρίου, της «σύνοψης» και των διαλόγων

2) Πρωτότυπη σκηνοθεσία

3) Η προστασία της εικόνας των ερμηνευτών-εκτελεστών

Β. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1) Το οπτικοακουστικό έργο, έργο συλλογικό

2) Τα δικαιώματα του παραγωγού

Γ. Επεμβάσεις στην οπτικοακουστική δημιουργία και ηθικό δικαίωμα

1) Τροποποιήσεις πριν από την ολοκλήρωση του έργου και ηθικό δικαίωμα

α) Το ηθικό δικαίωμα απέναντι στον παραγωγό

β) Το ηθικό δικαίωμα απέναντι στον σκηνοθέτη

2) Τροποποιήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου και προστασία του δημιουργού

α) Προσβολή του ηθικού δικαιώματος κατά την παρουσίαση του έργου

β) Η αυθαίρετη αλλαγή του μηνύματος που μεταφέρει το έργο

γ) Η ψηφιοποίηση και η προσθήκη ξένων στοιχείων στα μορφικά χαρακτηριστικά του έργου

ii) Οι μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων

Α. Απουσία προστασίας από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Β. Η αναπληρωματική προστασία από ειδικές διατάξεις και το δίκαιο του ανταγωνισμού

iii) Ψηφιακή παραγωγή, πολυμέσα και ηλεκτρονικά παιχνίδια

Α. Δικαιικές αναζητήσεις γύρω από το καθεστώς προστασίας

1) Ο νομικός χαρακτηρισμός ως βάση για την επιλογή του καθεστώτος δικαιικής προστασίας

α) Πολυμέσα και προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

β) Τα πολυμέσα ως οπτικοακουστικά έργα

γ) Τα πολυμέσα βάσεις δεδομένων

δ) Τελικές παρατηρήσεις

2) Η πιο ασφαλής οδός: Δημιουργική διαδικασία και αναζήτηση του δικαιούχου

α) Υπόθεση συλλογικού έργου

β) Υπόθεση σύνθετου έργου

γ) Υπόθεση έργου συνεργασίας

Β. Διαδραστική μορφή και ρόλος του χρήστη

1) Η προστασία παράγωγων έργων που δημιουργούνται από τον χρήστη

2) Σκέψεις γύρω από την θέση ενός ερμηνευτή-εκτελεστή σε ένα διαδραστικό έργο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πιθανές Δικαιικές βάσεις της προστασίας της εικόνας του προσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

i) Προστασία από το δικαίωμα της προσωπικότητας και δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας

A. Η συναίνεση

1) Η λήψη της εικόνας προσώπου σε δημόσιο χώρο

2) Η θεωρία «κύριου-παρεπόμενου» στο δίκαιο της εικόνας

B. Το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού

1) Η κατοχύρωση από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

2) Tα θεμέλια και τα όρια του δικαιώματος πληροφόρησης στο ιδιωτικό δίκαιο

3) Η εικόνα ως μέσο πληροφόρησης του κοινού σε μια «συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος» σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ

4) «Πρόσωπα της επικαιρότητας» και «γεγονότα της επικαιρότητας»

α) Πρόσωπα σχετικής επικαιρότητας

β) Πρόσωπα απόλυτης επικαιρότητας

Γ. Ο σεβασμός της εξωτερικής και της εσωτερικής πληροφοριακής υπόστασης της εικόνας του προσώπου

Δ. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως όριο στην ελευθερία λήψης και διάδοσης της εικόνας

ii) Η προστασία της εικόνας του προσώπου μέσα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

iii) Προστασία της εικόνας και της «εικόνας της φωνής» ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

i) Το «right of publicity» του αμερικανικού δικαίου

ii) Το δικαίωμα περιουσιακής εκμετάλλευσης της εικόνας του προσώπου

iii) Οι συμβάσεις εκμετάλλευσης της εικόνας του προσώπου

Α. Τυπολογία των συμβάσεων εκμετάλλευσης

Β. Βασικές αρχές που διέπουν τις συμβάσεις εκμετάλλευσης της εικόνας του προσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

i) Βίαιες εικόνες και εικόνες που προκαλούν πόνο

ii) Τηλεοπτική μετάδοση της ποινικής δίκης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης