Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές πιστοδοτήσεις, 2004


Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές πιστοδοτήσεις, 2004

Κυκλοφορεί από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο του Οικονομολόγου κ. Σπύρου Ρεπούση, με τίτλο «Τραπεζικές Πιστοδοτήσεις». Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αποτέλεσε η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των τραπεζικών πιστοδοτήσεων στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε τραπεζικούς υπαλλήλους, τραπεζικά στελέχη, οικονομολόγους, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους. Απευθύνεται επίσης και σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν καθημερινά να ενημερωθούν για τις τραπεζικές πιστοδοτήσεις (χρηματοδοτήσεις) και τον τρόπο λειτουργίας τους στην Ελλάδα.

Το βιβλίο απαντάει σε σημαντικά ερωτήματα που συνδέονται με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές τραπεζικές πιστοδοτήσεις, τις εγγυητικές επιστολές, τις ενέγγυες πιστώσεις καθώς και με ιδιαίτερες μορφές πιστοδοτήσεων όπως είναι τα κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια, τα πιστοδοτικά όρια αγοράς επιταγών, πιστοδοτήσεις σε δήμους – κοινότητες κ.τ.λ. Εξηγεί τους τρόπους αξιολόγησης των υποψηφίων δανειοληπτών, τις παρεχόμενες μορφές εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και καλυμμάτων καθώς και τις συμβάσεις που υπογράφονται. Απαντάει σε ρωτήματα που συνδέονται με την καταναλωτική πίστη και τις διάφορες μορφές της καθώς και με την στεγαστική πίστη, που αφορούν κυρίως τους ιδιώτες-νοικοκυριά. Σε όλα τα ως άνω θέματα προτείνονται και οι σχετικές δυνατότητες και λύσεις των όποιων θεμάτων δημιουργούνται. Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί επίσης ο τρόπος παρακολούθησης των προβληματικών απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις και οι ενέργειες επιδίωξης είσπραξης αυτών.

Τέλος, πραγματεύεται τις ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης στο χώρο των τραπεζικών πιστοδοτήσεων στην Ελλάδα, ενώ σημαντική αναφορά γίνεται και σε θέματα προστασίας του καταναλωτή και των συναλλασσομένων. Ειδικότερα το βιβλίο αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια που αφορούν στις εξής ενότητες: • ΧΡΗΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ • ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ • ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ.

Το έργο ολοκληρώνεται με αναλυτική καταγραφή της πλούσιας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας του, η οποία υπερβαίνει τις 85 αναφορές, προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τραπεζικές πιστοδοτήσεις
© 2004
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-905-4
Σελίδες
206
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΧΡΗΜΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1.1 Οικονομία χωρίς χρήμα

1.2 Από τον αντιπραγματισμό στο χρήμα

1.3 Τράπεζες

1.4 Δημιουργία χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες

1.5 Επιτροπή της βασιλείας και είδη τραπεζικών κινδύνων

1.6 Κίνδυνος ρευστότητας – Ταμειακός κίνδυνος

1.7 Κίνδυνος από μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

1.8 Κίνδυνος χώρας

1.9 Λειτουργικός κίνδυνος

1.10 Συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών

1.11 Κίνδυνος επιτοκίων

1.12 Κίνδυνος από την ηλεκτρονική τραπεζική και τις συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα

1.13 Κίνδυνος μόχλευσης τραπεζών και κίνδυνος που απορρέει από τις σχέσεις τραπεζών με επιχειρήσεις υψηλού βαθμού μόχλευσης

1.14 Κίνδυνος που απορρέει από συναλλαγές εκτός ισολογισμού και ειδικότερα από συναλλαγές σε εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα

1.15 Πιστωτικός κίνδυνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.1 Άντληση καταθέσεων

2.2 Ζήτηση και προσφορά δανειακών κεφαλαίων

2.3 Διαμόρφωση επιτοκίου χορηγήσεων

2.4 Πηγές εσόδων από εργασίες πιστοδοτήσεων και συνολική αποδοτικότητα

2.5 Αποδοτικότητα και διεθνείς τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

3.1 Σκοπός και διάρκεια του κεφαλαίου κίνησης

3.2 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και υπολογισμός του κεφαλαίου κίνησης

3.3 Μορφές παρεχομένων ενεχύρων και εγγυήσεων

3.4 Καθορισμός πιστοδοτικού ορίου, σύναψη και υπογραφή πιστοδοτικών συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAΡΤΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

4.1 Σκοπός, διάρκεια μακροπρόθεσμου δανεισμού και σύγκριση τοκοχρεολυτικών - χρεολυτικών δανείων

4.2 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και πηγές αποπληρωμής

4.3 Λοιπά θέματα και μορφές παρεχομένων ενεχύρων - εγγυήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Έννοια, χαρακτηριστικά, κατηγορίες-διακρίσεις εγγυητικών επιστολών

5.2 Καταπτώσεις και καλύμματα – Εξασφαλίσεις εγγυητικών επιστολών

5.3 Οικονομική σημασία και είδη ενεγγύων πιστώσεων

5.4 Οδηγίες για εισαγωγές και εξαγωγές με ενέγγυες πιστώσεις

5.5 Διεθνείς εμπορικοί όροι και ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

6.1 Πιστοδοτήσεις για απόκτηση ή αύξηση ελέγχου σε επιχειρήσεις

6.2 Πιστωτικά όρια αγοράς επιταγών

6.3 Πιστοδοτήσεις στη ναυτιλία

6.4 Κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια

6.5 Πιστοδοτήσεις και προθεσμιακές πράξεις

6.6 Πιστοδοτήσεις προς δήμους – κοινότητες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

6.7 Πιστοδοτήσεις μέσω γ΄ κοινοτικού πλαισίου στήριξης και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων

6.8 Leasing ακινήτων και εγχώριο επιχειρηματικό factoring

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΩΝ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

7.1 Σκοπός καταναλωτικών δανείων

7.2 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και παρεχόμενα ενέχυρα - εγγυήσεις

7.3 Πιστοδοτήσεις μέσω λογαριασμών υπερανάληψης

7.4 Πιστωτικές κάρτες

7.5 Μετοχοδάνεια

7.6 Σκοπός, είδη και παρεχόμενα ενέχυρα – Εγγυήσεις στεγαστικών δανείων

7.7 Εθελοντικός κώδικας συμπεριφοράς στα στεγαστικά δάνεια κατά την προσυμβατική ενημέρωση

7.8 Σύνδεση ασφαλιστικών εργασιών με επιχειρηματικό δανεισμό και με δανεισμό ιδιωτών

7.9 Λογιστική τραπεζικών πιστοδοτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

8.1 Προβληματικές απαιτήσεις

8.2 Κατηγορίες, διαχείριση και παρακολούθηση προβληματικών πιστοδοτήσεων

8.3 Ενέργειες και δικαστική επιδίωξη είσπραξης προβληματικών απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις

8.4 Προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

9.1 Εργασιακή απασχόληση στο χώρο των τραπεζικών πιστοδοτήσεων

9.2 Πιστοδοτήσεις και ύποπτες συναλλαγές

9.3 Κώδικας τραπεζικής δεοντολογίας

9.4 Σύστημα Τειρεσίας

9.5 Τραπεζικός μεσολαβητής

9.6 Ανατοκισμός τόκων

9.7 Σχέσεις τραπεζών με τρίτους

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...