Σ. Κουτσοχήνας, Η προστασία του κοινοτικού σήματος και οι περιορισμοί της, 2004


Σ. Κουτσοχήνας, Η προστασία του κοινοτικού σήματος και οι περιορισμοί της, 2004

Το βιβλίο, που βασίζεται στη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, πραγματεύεται το θεσμό του κοινοτικού σήματος. Αποτελεί, μάλιστα, την πρώτη ολοκληρωμένη μονογραφία στη χώρα μας, που αντιμετωπίζει τον εν λόγω θεσμό, αλλά και τα θέματα της προστασίας του κοινοτικού σήματος και των περιορισμών της. Η σπουδαιότητα του θεσμού εδράζεται στο γεγονός ότι ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος απολαμβάνει προστασίας στα είκοσι πέντε (25) σήμερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία μόνο καταχώρηση στο Γραφείο κοινοτικών σημάτων (ΓΕΕΑ).

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι προϋποθέσεις προστασίας του κοινοτικού σήματος, με έμφαση στη διαδικασία κατάθεσης και καταχώρησης αυτού. Οι περιπτώσεις προσβολής του δικαιώματος επί κοινοτικού σήματος, όπου κυριαρχούν οι έννοιες του κινδύνου σύγχυσης, των σημάτων φήμης και των προστατευόμενων λειτουργιών του κοινοτικού σήματος. Οι περιπτώσεις περιορισμού της προστασίας των κοινοτικών σημάτων. Οι βασικές δικονομικές διατάξεις κλπ. Για την κάθε περίπτωση γίνεται αναφορά στην πρακτική του Γραφείου κοινοτικών σημάτων, ενώ παρατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων καθώς και νομολογιακών υποθέσεων του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ και ΔΕΚ) καθώς και των Τμημάτων του Γραφείου κοινοτικών σημάτων.

Τα παραπάνω νομολογιακά και πρακτικά παραδείγματα καθιστούν το βιβλίο ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νομικούς της πράξης. Με δεδομένη, μάλιστα, την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου περί σημάτων, η νομολογία που παρατίθεται και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται αποτελούν οδηγό για την ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 2239/1994 περί σημάτων.

Πέρα από την πρόσφατη νομολογία των κοινοτικών οργάνων, το έργο είναι ενημερωμένο και με τα νέα νομοθετήματα που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τον βασικό Κανονισμό 40/1994 για το κοινοτικό σήμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Κανονισμοί 1992/2003 και 422/2004 καθώς και οι διατάξεις οι σχετικές με τη διεύρυνση της Κοινότητας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προστασία του κοινοτικού σήματος και οι περιορισμοί της
© 2004
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-904-6
Σελίδες
XVI + 328
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Σκοπός και λειτουργίες του σήματος

i. Σκοπός του σήματος

ii. Οικονομικές λειτουργίες του σήματος

II. Έννοια και νομική φύση του δικαιώματος στο σήμα

i. Έννοια του σήματος

ii. Νομική φύση του δικαιώματος στο σήμα

III. Γενικές αρχές του δικαίου των σημάτων

IV. Δίκαιο σημάτων και Ευρωπαϊκή Κοινότητα

i. Κοινή Αγορά

ii. Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών

iii. Καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισμού

iv. Η πρωτοβουλία του ΔΕΚ

v. Η δράση του κοινοτικού νομοθέτη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

I. Νομοθετικά κείμενα

II. Βασικές διατάξεις του Κανονισμού 40/94

i. Γραφείο

Α. Νομικό καθεστώς

Β. Διοικητική οργάνωση

Γ. Αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων

Δ. Μητρώο και δημόσια έρευνα

Ε. Επίσημες εκδόσεις

ΣΤ. Επίσημες γλώσσες

Ζ. Εκπροσώπηση ενώπιον του ΓΕΕΑ

ii. Ορισμός και κατηγορίες κοινοτικών σημάτων

Α. Ορισμός του κοινοτικού σήματος

Β. Κατηγορίες σημάτων

α) Λεκτικά σήματα

β) Παραστατικά και τρισδιάστατα σήματα

γ) Σύνθετα σήματα

δ) Ηχητικά σήματα

ε) Σήματα που γίνονται αντιληπτά με την όσφρηση, τη γεύση ή την αφή

iii. Η δημιουργία του κοινοτικού σήματος

Α. Δικαιούχοι

Β. Κατάθεση της αίτησης κοινοτικού σήματος και περιεχόμενο αυτής

Γ. Προτεραιότητα και αρχαιότητα

α) Προτεραιότητα

β) Αρχαιότητα

Δ. Η πορεία της αίτησης κοινοτικού σήματος

α) Εξέταση των προϋποθέσεων της αίτησης και της ιδιότητας του δικαιούχου

β) Εξέταση απολύτων λόγων απαραδέκτου

γ) Επίσημη έρευνα

δ) Δημοσίευση της αίτησης

ε) Παρατηρήσεις τρίτων

στ) Ανακοπή και σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

i. Προθεσμία άσκησης ανακοπής και ενεργητική νομιμοποίηση

ii. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

iii. Παραδεκτό της ανακοπής και ζητήματα διαδικασίας

iv. Εξέταση της βασιμότητας της ανακοπής

ζ) Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης κατά την κατάθεση

η) Ανάκληση, περιορισμός, τροποποίηση και διαίρεση της αίτησης

θ) Καταχώρηση

iv. Τα δικαιώματα που παρέχει το κοινοτικό σήμα

Α. Το θετικό περιεχόμενο του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα

Β. Το αρνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα

Γ. Η γεωγραφική έκταση προστασίας του κοινοτικού σήματος

Δ. Συνέπειες της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε. Κοινοτικό σύστημα σημάτων και σύστημα διεθνούς καταχώρησης

v. Η διατήρηση και εκμετάλλευση του κοινοτικού σήματος

Α. Διάρκεια, ανανέωση και διαίρεση

Β. Παραίτηση, έκπτωση και ακυρότητα

Γ. Η περιουσιακή εκμετάλλευση του κοινοτικού σήματος

α) μεταβίβαση

β) άδειες χρήσης

γ) άδειες παράλληλης κατάθεσης και κατάθεση παρόμοιου κοινοτικού σήματος με τη συναίνεση του δικαιούχου

δ) το κοινοτικό σήμα ως αντικείμενο εμπράγματου δικαιώματος

ε) το κοινοτικό σήμα ως αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης και διαδικασίας αφερεγγυότητας

Δ. Η μετατροπή του κοινοτικού σήματος σε εθνικό

III. Αρχές του κοινοτικού σήματος

i. Η αρχή του ενιαίου

ii. Η αρχή της καταχώρησης

iii. Η αρχή της αυτονομίας

iv. Η αρχή της συνύπαρξης

v. Η αρχή του μη αμφισβητήσιμου

vi. Η αρχή της αποσύνδεσης του κοινοτικού σήματος από την επιχείρηση

vii. Η αρχή της ελκυστικότητας

viii. Η αρχή της κοινωνικής δέσμευσης του δικαιώματος επί του κοινοτικού σήματος

ix. Γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

I. Προϋποθέσεις προστασίας του κοινοτικού σήματος

i. Καταχώρηση - χρήση

ii. Ουσιαστική χρήση

iii. Χρήση στην Κοινότητα

iv. Εύλογη αιτία για τη μη χρήση

v. Άμεση και έμμεση χρήση

ΙΙ. Έκταση προστασίας του κοινοτικού σήματος

i. Προστατευόμενες λειτουργίες

A. Οι δύο απόψεις

B. Η θέση του ΔΕΚ και του ΠΕΚ

ii. Η ειδική προϋπόθεση της προστασίας: ο κίνδυνος σύγχυσης

A. Οι κατηγορίες του κινδύνου σύγχυσης

B. Η έννοια του κινδύνου σύγχυσης και του κινδύνου συσχέτισης σύμφωνα με τον Κανονισμό

Γ. Η θέση του ΔΕΚ ως προς την έννοια του κινδύνου σύγχυσης

Δ. Κριτήρια διάγνωσης του κινδύνου σύγχυσης

Ε. Η νομολογία του ΔΕΚ ως προς τα κριτήρια διάγνωσης του κινδύνου σύγχυσης

ΣΤ. Η νομολογία του ΠΕΚ ως προς τα κριτήρια διάγνωσης του κινδύνου σύγχυσης

Ζ. Η νομολογία του ΓΕΕΑ ως προς τα κριτήρια διάγνωσης του κινδύνου σύγχυσης

iii. Σήματα φήμης

Α. Κατηγορίες σημάτων με βάση τη διακριτική τους δύναμη

Β. Κριτήρια διάγνωσης σημάτων φήμης

Γ. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΠΕΚ

iv. Η έννοια της χρήσης στις συναλλαγές κατά το άρθρο

Α. Συναλλαγές

Β. Ειδικότερες περιπτώσεις: Συγκριτική διαφήμιση

v. Συμπεράσματα ως προς τις προστατευόμενες λειτουργίες και τις βασικές έννοιες του κινδύνου σύγχυσης και των σημάτων φήμης. Προσδιορισμός του ακριβούς προστατευόμενου περιεχομένου του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα

ΙΙΙ. Περιορισμοί προστασίας του κοινοτικού σήματος

i. Ανατύπωση του κοινοτικού σήματος σε λεξικά (άρθρο 10)

ii. Περιορισμός των αποτελεσμάτων του κοινοτικού σήματος (άρθρο 12)

Α. Χρήση ονοματικών ενδείξεων (άρθρο 12 στοιχ. α΄)

Β. Χρήση περιγραφικών ενδείξεων (άρθρο 12 στοιχ. β΄)

Γ. Χρήση του σήματος για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας (εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, άρθρο 12 στοιχ. γ΄)

iii. Χρήση σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και χρήση «εν είδει σήματος»

iv. Αρχή της εξάντλησης ή ανάλωσης του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα (άρθρο 13)

Α. Εξέλιξη της αρχής της ανάλωσης

Β. Η έννοια της αρχής της ανάλωσης κατά τον Κανονισμό και την Οδηγία

Γ. Η εφαρμογή της αρχής της ανάλωσης ειδικά στο κοινοτικό σήμα

Δ. Κοινοτική και διεθνής ανάλωση

Ε. Εξαιρέσεις από την αρχή της ανάλωσης (άρθρο 13 § 2). Ανασυσκευασία προϊόντων

v. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας και ο περιορισμός από προγενέστερα δικαιώματα τοπικής ισχύος (άρθρα 106 και 107)

vi. Περιορισμός με την παραίτηση, την έκπτωση ή την ακυρότητα (άρθρα 49 επ.)

Α. Παραίτηση

Β. Έκπτωση

Γ. Ακυρότητα

vii. Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής (άρθρο 53)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

I. Διαδικασία ενώπιον του Γραφείου

II. Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

III. Διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων

i. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

ii. Αρμοδιότητα κατά τόπο

iii. Ασφαλιστικά μέτρα

iv. Έννομη προστασία προβλεπόμενη από το εθνικό δίκαιο

v. Εκκρεμοδικία και συνάφεια

vi. Κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής

vii. Δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου (forum shopping)

viii. Ελληνικά δικαστήρια κοινοτικών σημάτων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

I. Το μοντέλο προστασίας του Κανονισμού

i. Οι διατάξεις ουσιαστικού δικαίου

ii. Το σύστημα δικαστικής προστασίας

ΙΙ. Η επίδραση του Κανονισμού 40/94 στο εθνικό δίκαιο των σημάτων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης