Σ. Κουσούλης, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2003


Σ. Κουσούλης, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2003

Το βιβλίο πραγματεύεται μια κεντρική «φιγούρα» της πολιτικής δίκης, τους πραγματικούς ισχυρισμούς. Όπως επισημαίνεται και στον Πρόλογο, οι πραγματικοί ισχυρισμοί αποτελούν την «πρώτη ύλη» της πολιτικής δίκης. Στο πρώτο κεφάλαιο, αντιμετωπίζεται κατά βάση η έννοια και η σημασία των πραγματικών ισχυρισμών. Εδώ αναλύεται το περιεχόμενο του συστήματος συζητήσεως και η σχέση του με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των πραγματικών ισχυρισμών. Με βάση πορίσματα από τον χώρο της Λογικής εξηγείται τι ακριβώς σημαίνει ο πραγματικός ισχυρισμός, όπως τον προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ, και επιχειρείται η διάκρισή του από τους νομικούς ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα καθώς και η σχέση του από την άρνηση. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον αναιρετικό έλεγχο όσο και για την εν γένει δικονομική μεταχείριση των ισχυρισμών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, τονίζεται η κατ’ εξοχήν αξία των ισχυρισμών. Η προβολή τους σκοπό έχει να εφαρμοσθούν κανόνες του ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου, στους οποίους ο διάδικος στηρίζει το αίτημά του για παροχή δικαστικής προστασίας. Συζητείται εκτενώς εν προκειμένω η έννοια, η δομή και η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων, των γνήσιων και των λεγόμενων καταχρηστικών, και αναλύεται η κατ’ ένσταση άσκηση των διαπλαστικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά συνδέονται στενά με την αμυντική δραστηριότητα των διαδίκων. Η γνωστή έννοια των μέσων επίθεσης και άμυνας τίθεται έτσι επί τάπητος και αναλύεται η ιδιαίτερης αξίας για το αναιρετικό δίκαιο διάκριση μεταξύ αυτοτελών και μη αυτοτελών ισχυρισμών. Τέλος, εξετάζονται οι δικονομικοί τρόποι, με τους οποίους είναι δυνατό να προβληθεί νομίμως ο πραγματικός ισχυρισμός. .

Όλο το βιβλίο στηρίζεται σε ορισμένη θεωρητική αφετηρία τέμνοντας εκ νέου το πρόβλημα των θεμελίων και της λειτουργίας του πραγματικού ισχυρισμού, συγχρόνως αποβαίνει εξαιρετικά χρήσιμο και για όσους ασχολούνται με τη δικαστηριακή πράξη, ιδίως στο πλαίσιο του αναιρετικού ελέγχου. .

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-709-4
Σελίδες
233
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

§ 1. Αφετηρία: το σύστημα συζητήσεως ως θεμέλιο της πολιτικής δίκης

Ι. Η έννοια του συστήματος συζητήσεως

1. Σύστημα συζητήσεως και σύστημα διαθέσεως

2. Το περιεχόμενο του συστήματος συζητήσεως

α. Εκδηλώσεις απευθυνόμενες προς τους διαδίκους

β. Εκδηλώσεις απευθυνόμενες προς το δικαστήριο

γ. Οι «ισοδύναμοι» ισχυρισμοί των διαδίκων

ΙΙ. Σύστημα συζητήσεως και αυτεπάγγελτος έλεγ-χος ισχυρισμών

1. Η ουσία της διακρίσεως

2. Ο έλεγχος της διακρίσεως

α. Πασίδηλα γεγονότα

β. Γεγονότα γνωστά στο δικαστήριο

ΙΙΙ. Συμπεράσματα ως προς το σύστημα συζητήσεως

§ 2. Έννοια και περιεχόμενο των ισχυρισμών

Ι. Ο ισχυρισμός υπό λογική έννοια

1. Η λογική λειτουργία του ισχυρισμού

2. Οι λογικές διακρίσεις των ισχυρισμών

ΙΙ. Ο ισχυρισμός υπό δικονομική έννοια

1. Ο ισχυρισμός ως διαδικαστική πράξη

α. Η νομική φύση του ισχυρισμού ως διαδι-καστικής πράξεως

β. Η δικονομική λειτουργία του ισχυρισμού

γ. Ισχυρισμοί για αρνητικά, αδύνατα και υπο-θετικά γεγονότα

2. Ο ισχυρισμός ως σύνθετη διαδικαστική ενέρ-γεια

α. Ο ισχυρισμός ως σύνθεμα διαδικαστικών πράξεων

β. Πρώτο στάδιο: ανακοίνωση παραστάσεως

γ. Δεύτερο στάδιο: ανακοίνωση γνώσεως

δ. Τρίτο στάδιο: ανακοίνωση βουλήσεως

ΙΙΙ. Διακρίσεις των ισχυρισμών

1. Πραγματικοί ισχυρισμοί

2. Νομικοί ισχυρισμοί

3. Ισχυρισμοί και επιχειρήματα

IV. Περιεχόμενο των ισχυρισμών

1. Οι πραγματικοί ισχυρισμοί ως θεμέλιο των εισαγωγικών δικογράφων

2. Οι ισχυρισμοί για τις κοινώς γνωστές νομικές έννοιες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

§ 3. Η διαίρεση των πραγματικών ισχυρισμών με βάση το ουσιαστικό δίκαιο

Ι. Εισαγωγή: έννοια και βάσεις της διαιρέσεως των πραγματικών ισχυρισμών

ΙΙ. Βασικοί και αντίθετοι ισχυρισμοί

1. Η έννοια της διακρίσεως

2. Η κριτική κατά της διακρίσεως

ΙΙΙ. Οι αντίθετοι ισχυρισμοί

1. Ισχυρισμοί βάλλοντες κατά της παραγωγικής λειτουργίας του βασικού κανόνα

α. Δικαιοκωλυτικοί και δικαιοφθόροι ισχυρισμοί

β. Επί του χαρακτηρισμού των ισχυρισμών αυτών ως «καταχρηστικών ενστάσεων»

γ. Ο αποκλεισμός της προβολής των ισχυρισμών λόγω δεδικασμένου

δ. Η δικαιοκωλυτική και η δικαιοφθόρος έννομη συνέπεια ως προδικαστικά ζητήματα

2. Ισχυρισμοί βάλλοντες κατά της ασκήσεως

υπαρκτού δικαιώματος

α. Έννοια, λειτουργία και διακρίσεις των εν-στάσεων

β. Ενστάσεις στηριζόμενες σε αυτοτελές δι-καίωμα

γ. Η δικονομική μεταχείριση

3. Ισχυρισμοί αποβλέποντες στη διάπλαση του δικαιώματος

α. Έννοια, λειτουργία και διακρίσεις των δια-πλαστικών δικαιωμάτων

β. Η δικονομική μεταχείριση

γ. Εκκρεμοδικία, δεδικασμένο

§ 4. Η διαίρεση των πραγματικών ισχυρισμών με βάση το δικονομικό δίκαιο

Ι. Ισχυρισμοί επιθετικοί και αμυντικοί

1. Η έννοια της διακρίσεως

2. Τα μέσα επιθέσεως και άμυνας

ΙΙ. Ισχυρισμοί αυτοτελείς και μη αυτοτελείς

1. Η έννοια της διακρίσεως

2. Η απάντηση στους αυτοτελείς ισχυρισμούς

ΙΙΙ. Ισχυρισμοί ουσιαστικοί και δικονομικοί

1. Η διάρθρωση των δικονομικών ισχυρισμών

2. Η μεταχείριση των δικονομικών ισχυρισμών

§ 5. Η δικονομική προβολή των πραγματικών ισχυρι-σμών

Ι. Τα ένδικα βοηθήματα και οι διακρίσεις τους

1. Έννοια και διακρίσεις των ενδίκων βοηθημά-των

2. Εισαγωγικά δίκης ένδικα βοηθήματα

3. Η ένσταση ως μη εισαγωγικό δίκης ένδικο βοήθημα

ΙΙ. Ο τρόπος προβολής των αντίθετων πραγματικών ισχυρισμών

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Mάιος 2023, 17η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης