Σ. Κουσούλης, Δίκαιο της διαιτησίας, 2006


Σ. Κουσούλης, Δίκαιο της διαιτησίας, 2006

Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία όλων των βασικών νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη διαιτησία στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα ερμηνεύονται άρθρο προς άρθρο οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί εσωτερικής διαιτησίας, οι διατάξεις του νέου Ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησία και οι διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

Μα το παρόν έργο επιδιώκεται η συνολική και συστηματική ερμηνεία των διατάξεως που ρυθμίζουν ένα διακαιοδοτικό μηχανισμό με εξαιρετική ανάπτυξη, ιδίως στο χώρο της διεθνούς συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι λύσεις που αντλούνται και προτείνονται έχουν ως γνώμονά τους τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη της διαιτητικής επιλύσεως των διαφορών, πράγμα που αποτελεί μόνιμο και σταθερό αίτημα όσον μετέχουν στο διεθνές εμπόριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο της διαιτησίας
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-099-9
Σελίδες
174
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κυριότερες συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

§ 1. Έννοια και νομική φύση της διαι­τησίας

Ι. Σχέση κρατικής δικαιοδοσίας και δι­αι­τησίας

ΙΙ. Εννοιολογικά γνωρίσματα της διαι­τησίας

1. Άσκηση δικαιοδοτικού έργου

2. Αποκλεισμός κρατικής δικαιοδοσίας

3. Φορείς του δικαιοδοτικού έργου

4. Ισοδυναμία των αποτελεσμάτων της διαιτητικής αποφάσεως

ΙΙΙ. Συνταγματικές βάσεις της διαιτησίας

1. Τα συνταγματικά θεμέλια

2. Η συμφωνία περί διαιτησίας ως συ­ν­ταγματική προϋπόθεση

IV. Η νομική φύση της διαιτησίας

V. Ad hoc, μόνιμη και θεσμική διαιτησία

§ 2. Εσωτερική και διεθνής διαιτησία

Ι. Η διάκριση

1. Η σημασία και το νόημα της δια­κρίσεως

2. Τα κριτήρια της διακρίσεως

ΙΙ. Η ρύθμιση της διεθνούς διαιτησίας

1. Η ιδιαιτερότητα της διεθνούς δι­αι­τησίας

2. Η διεθνής διαιτησία στο ελληνικό δίκαιο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

§ 3. Έννοια και νομική φύση της συμφωνίας περί διαιτησίας

Ι. Έννοια

1. Τα είδη της συμφωνίας περί διαι­τησίας

2. Το περιεχόμενο της συμφωνίας περί διαιτησίας

3. Το εύρος της συμφωνίας περί διαι­τησίας

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη συμφωνία περί διαιτησίας

§ 4. Αντικειμενικές προϋποθέσεις της συμ­φωνίας περί διαιτησίας

Ι. Διαφορές υποκείμενες σε διαιτητική επίλυση

1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου

2. Εξουσία ελεύθερης διαθέσεως του αντικειμένου της διαφοράς

3. Εργατικές διαφορές

4. Διαφορές δημοσίου δικαίου

ΙΙ. Οι δεκτικές διαιτησίας διαφορές στη διεθνή διαιτησία

§ 5. Η κατάρτιση της συμφωνίας περί διαιτησίας

Ι. Υποκειμενικές προϋποθέσεις

1. Ικανότητα των φυσικών προσώπων

2. Ικανότητα των νομικών προσώπων

3. Πληρεξουσιότητα

ΙΙ. Τύπος της συμφωνίας περί διαιτησίας

1. Το έγγραφο ως συστατικός τύπος

2. Θεραπεία της ακυρότητας λόγω ελλείψεως τύπου

3. Οι κατά παραπομπή ρήτρες διαιτησίας

ΙΙΙ. Τα υποκειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

IV. Η αυτοτέλεια της ρήτρας διαιτησίας

§ 6. Προβολή και έλεγχος της συμφωνίας περί διαιτησίας

Ι. Η πρόταση της δικονομικής ενστάσεως

ΙΙ. Ο έλεγχος της συμφωνίας περί διαιτησίας

1. Από το τακτικό δικαστήριο

2. Από το διαιτητικό δικαστήριο

3. Παράλληλη εξέταση από το τακτικό και το διαιτητικό δικαστήριο

ΙΙΙ. Κατάργηση της συμφωνίας περί διαι­τη­σίας

IV. Διαχρονικό δίκαιο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

§ 7. Έννοια και νομική φύση του διαιτητικού δικαστηρίου

Ι. Ο χαρακτήρας του λειτουργήματος των διαιτητών

1. Έννοια του διαιτητικού δικαστηρίου

2. Η δικαιοδοτική λειτουργία των διαιτητών.

3. Η νομική σχέση των μερών προς τα μέλη του διαιτητικού δι­καστηρίου

4. Ισότητα κατά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου

ΙΙ. Ειδικώς, ο διορισμός δικαστικών λειτουρ­γών ως διαιτητών

§ 8. Ο διορισμός των διαιτητών και του επιδιαιτητή

Ι. Προϋποθέσεις διορισμού

ΙΙ. Τρόποι διορισμού

1. Με συμφωνία των μερών

2. Βάσει του νόμου

3. Δυνάμει δικαστικής αποφάσεως

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο

§ 9. Απομάκρυνση των διαιτητών

Ι. Ανάκληση

ΙΙ. Παραίτηση

ΙΙΙ. Εξαίρεση.

1. Η λειτουργία των λόγων εξαιρέσεως και η υποχρέωση αποκαλύψεώς τους

2. Η διαδικασία της εξαιρέσεως

IV. Αντικατάσταση


ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§ 10. Έννοια και εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας

Ι. Χαρακτηριστικά της διαιτητικής διαδικασίας

1. Έννοια και έναρξη

2. Γνωρίσματα

ΙΙ. Καθορισμός της διαιτητικής διαδικασίας

1. Οργάνωση της διαδικασίας

2. Τόπος της διαιτησίας

3. Γλώσσα της διαδικασίας

ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας

1. Η γραπτή διαδικασία

2. Η προφορική διαδικασία

3. Ερημοδικία

IV. Διαχρονικό δίκαιο

§ 11. Τα όρια της διαιτητικής διαδικασίας

Ι. Η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου.

ΙΙ. Τα αντικειμενικά όρια της διαδικασίας

1. Παρεμπίπτοντα ζητήματα

2. Διεύρυνση των αντικειμενικών ορί­ων

3. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ. Τα υποκειμενικά όρια της διαδικασίας και η διεύρυνσή τους

§ 12. Η αποδεικτική διαδικασία

Ι. Γενικές αρχές.

1. Χαρακτηριστικά της αποδεικτικής διαδικασίας

2. Απαγόρευση χρήσεως ιδιωτικών γνώσεων

3. Η αρχή της αμεσότητας.

ΙΙ. Οργάνωση της διαδικασίας

1. Καθορισμός

2. Το βάρος αποδείξεως

3. Το μέτρο αποδείξεως

ΙΙΙ. Τα μέσα αποδείξεως

1. Χρήση και αξιολόγηση των μέσων αποδείξεως

2. Τα επώνυμα μέσα αποδείξεως

IV. Η συνδρομή των τακτικών δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή αποδείξεως

§ 13. Περάτωση της διαιτητικής δια­δι­κασίας

Ι. Έννοια

1. Περιεχόμενο

2. Η πράξη περατώσεως της διαιτησίας

ΙΙ. Ο συμβιβασμός των μερών

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Διαιτητική απόφαση κατά τους όρους του συμβιβασμού

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 14. Έννοια και περιεχόμενο της διαιτητικής αποφάσεως

Ι. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Έννοια και είδη

2. Σύνταξη και περιεχόμενο της αποφάσεως

3. Κατάθεση, διόρθωση και ερμηνεία της αποφάσεως

ΙΙ. Το εφαρμοστέο δίκαιο επί της ουσίας

1. Επί εσωτερικής διαιτησίας

2. Επί διεθνούς διαιτησίας

§ 15. Οι έννομες συνέπειες της διαιτητικής αποφάσεως

Ι. Κύριες και δευτερεύουσες συνέπειες

ΙΙ. Το δεδικασμένο της διαιτητικής αποφάσεως

1. Έννοια και λειτουργία

2. Αντικειμενικά όρια

3. Υποκειμενικά όρια

ΙΙΙ. Η εκτελεστότητα της διαιτητικής αποφάσεως

IV. Η διαπλαστική ενέργεια της διαιτητικής αποφάσεως

§ 16. Η προσβολή της διαιτητικής αποφάσεως

Ι. Έννοια, διακρίσεις

ΙΙ. Η αγωγή ακυρώσεως

1. Έννοια και νομική φύση

2. Οι λόγοι ακυρώσεως

3. Συνέπειες της ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως

ΙΙΙ. Η αγωγή αναγνωρίσεως της ανυπαρξίας

IV. Διαδικαστικά θέματα

V. Διαχρονικό δίκαιο

§ 17. Αναγνώριση και κήρυξη ως εκτελεστών των αλλοδαπών δι­αιτη­τι­κών αποφάσεων

Ι. Η έννοια της αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως

ΙΙ. Η αναγνώριση των συνεπειών των αλλοδαπών διαιτητικών απο­φά­σεων

Λημματικό Ευρετήριο


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών