R. Zippelius, Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Πολιτείας, 2η έκδ., 2008


R. Zippelius, Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Πολιτείας, 2η έκδ., 2008 Αυτό το βιβλίο εκυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση µε τον τίτλο «Κοινωνία και ∆ίκαιο, Θεµελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου και της Πολιτείας» εις την Μαύρη Σειρά» του Εκδοτικού Οίκου Beck.

Ο στόχος είναι να εισαχθεί ο αναγνώστης απλώς σε θεµελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου και της Πολιτείας: κατά τρόπον ώστε τα σηµαντικώτερα θέµατα και οι σηµαντικώτεροι στοχαστές της να παρουσιασθούν µε µια εύληπτη σκεµµατική τάξη. Τούτο οφείλει να γίνει, κατά το µέτρο του δυνατού, µε τα ίδια τα λόγια εκείνων των συγγραφέων. Αυτός ο τρόπος παρουσιάσεως συνεπάγεται, ότι οι προσωπικές µου αντιλήψεις εκφράζονται δια της επιλογής, της αντιπαραβολής και του υποµνηµατισµού των παρατιθεµένων απόψεων.

Όπως ήδη λίαν συχνάκις, έχω και αυτή την φορά χρέος να ευχαριστήσω την κυρία Gertraud Hübner και την κυρία Brigitte Schulze για την πιστή και ακαταπόνητη συνεργασία τους. Τον Βοηθό µου κ. Günter Miener ευχαριστώ για την επεξεργασία των Πινάκων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Πολιτείας
Μετάφραση (της 2ης έκδοσης) Ιωάννης Στράγγας / Αντώνης Χάνος
© 2008
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-287-3
Σελίδες
VIII + 188
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος του συγγραφέως

Πρόλογος των µεταφραστών

Πίναξ περιεχοµένων

Επιλογή βιβλιογραφίας

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Ι. Επιστηµολογικά εναύσµατα

§ 1. Εµπειρικοαναλυτική Κοινωνιολογία

Ι. H κοινωνιολογία ως «Κοινωνική Φυσική» (Auguste Comte)

ΙΙ. «Στα ίδια τα πράγµατα» (Emile Durkheim)

ΙΙΙ. H κοινωνιολογία ως «αξιολογικώς ουδέτερη» επιστήµη (Max

Weber)

§ 2. Κριτική Κοινωνιολογία

Ι. Κριτική της απλώς εργαλειακής χρήσεως του Λόγου

ΙΙ. Χειραφέτηση ένεκα πνευµατικής µεροληψίας

ΙΙΙ. Ειδικώτερα: Η Κριτική της ιδεολογίας

§ 3. Κοσµοπροσανατολισµός µέσω δοκιµάζοντος σκέπτεσθαι

Ι. Θεµελιώδη σκέµµατα και έκταση δράσεως της µεθόδου

ΙΙ. Η πόρευση των επιστηµών

ΙΙΙ. Συµπερασµατικές κρίσεις για την πρακτική

§ 4. ∆ηµιουργία και έλεγχος προγνωστικών ρυθµών

Ι. Εµπειρικές ρύθµες περί πολυπλόκων αλληλουχιών

ΙΙ. Η λειτουργία του γνωστικού συµφέροντος

ΙΙΙ. Έλεγχος και βελτίωση των εµπειρικών ρυθµών

IV. Σηµαντικότης για το δίκαιο

§ 5. Το δίκαιο και τα κοινωνικά γεγονότα

Ι. Το δίκαιο ως κοινωνικό «γεγονός»;

ΙΙ. ∆ίκαιο και κοινωνικά γεγονότα ως επικοινωνούντες παράγο-

ντες

Κεφάλαιο ΙΙ. Επισυνθήκευση κοινωνικών πραξιακών υποστάσεων

δια κανόνων

§ 6. Βασικά περί του νοηµατικού προσανατολισµού της κοινωνικής

συµπεριφοράς

Ι. Η συντονιστική λειτουργία κανονιστικών νοηµατικών περιε-

χοµένων

II. Η λειτουργιοκρατική αφετηρία του Malinowski

ΙΙΙ. Η ανθρωπολογική αφετηρία του Gehlen

IV. Συντονισµός συµπεριφοράς µέσω «αντικειµενικών» κανό-

νων

V. Συντονισµός συµπεριφοράς µέσω πολιτειακώς εγγυηµένου

δικαίου

VI. H ανάγκη για περιεκτικώτερο νοηµατικό προσανατολισµό

§ 7. Νοηµατικός προσανατολισµός εις την «ανοικτή κοινωνία»

Ι. Η κατάλυση της κοσµοθεωρητικής βεβαιότητος προσανα-

τολισµού

ΙΙ. Η θεµελίωση του δικαίου επί συναινέσεως και διαδικασίας

ΙΙΙ. Ειδικώτερα: Η αρχή της συναινέσεως

IV. Ειδικώτερα: Η «νοµιµοποίηση µέσω διαδικασίας»

§ 8. Κοινωνικές λειτουργίες του δικαίου

Ι. Ενταξιακή ολοκλήρωση, σταθεροποίηση, κοινωνικοποίηση,

επίλυση συγκρούσεων, ελλογοποίηση

ΙΙ. Εξασφάλιση ατοµικών και κοινωνικών χώρων επενεργείας

ΙΙΙ. Κοινωνική διάπλαση µέσω του δικαίου

§ 9. Ειδικώτερα: Σχεδιασµένη κοινωνική διαµόρφωση

Ι. Το απαραίτητον της σχεδιασµένης ρυθµοποιήσεως κοινωνι-

κών διαδικασιών

ΙΙ. Ολιστικός κοινωνικός σχεδιασµός ή «αποσπασµατική µηχα-

νική» («piecemal engineering»);

ΙΙΙ. Όρια του σχεδιάζοντος Λόγου

§ 10. Ανεπιθύµητες παρενέργειες δικαιϊκών ρυθµίσεων

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Eπισυνθήκευση του δικαίου δια κοινωνικών

πραξιακών υποστάσεων

§ 11. Κοινωνιολογική εξάρτηση της αποτελεσµατικότητας του δι-

καίου

Ι. Αποτελεσµατικότητα υπό στενή έννοια

ΙΙ. Η διδασκαλία του Max Weber για την πιθανότητα επιβολής

υλοποιήσεως

ΙΙΙ. Η διδασκαλία του Theodor Geiger για την πιθανότητα επ-

ενέργειας

ΙV. Θεσµοποίηση της διασφάλισης του δικαίου

V. Συµπεράσµατα για την περαιτέρω διάπλαση του δικαίου.

VI. Αποτελεσµατικότητα υπό ευρεία έννοια

§ 12. Κοινωνιολογική εξάρτηση του δικαιικού περιεχοµένου

Ι. Εξάρτηση από την «φύση του πράγµατος» (Montesquieu)

II. Eξάρτηση από την οικονοµική βάση (Marx)

III. Εξάρτηση από κοινωνικά µεγέθη (Ehrlich)

ΙV. Εξάρτηση από συµφέροντα (Jhering, Heck)

V. Εξάρτηση από βιολογικά προδεδοµένα

VI. Εξάρτηση από πνευµατικές επιρροές

Κεφάλαιο ΙV. Θεωρίες της κοινωνικής µεταβολής

§ 13. Θεµελιώδη ζητήµατα

§ 14. Μοντέλα επανερχόµενων εξελίξεων

Ι. Κυκλική πορεία των µορφών εξουσίασης (Πολύβιος)

ΙΙ. Ακµή και παρακµή των πολιτισµών (Spengler)

§ 15. Ο ιστορικός υλισµός

§ 16. Εξέλιξη προς την ορθολογικότητα

Ι. Ο νόµος των τριών σταδίων του Comte

II. Από την κοινότητα στην κοινωνία (Maine, Tönnies)

III. Από την κατατετµηµένη στην οργανωµένη κοινωνία (Durkheim)

151

IV. Εξέλιξη προς την γραφειοκρατικοποίηση και την τυπικο-

ποίηση (M. Weber)

V. Κρίση της «λειτουργικοποίησης»

Πίναξ ονοµάτων

Πίναξ πραγµάτων

Γλωσσάρι 1 (εκ της γερµανικής στην ελληνική)

Γλωσσάρι 2 (εκ της ελληνικής στην γερµανική)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...